Vätskekylt klimataggregat

Full text

(1)

AQS/Climaveneta AWO005–090 AQS/Climaveneta AWU005–090 17 storlekar 5–104 kW 17 storlekar 5–104 kW

Vätskekylt klimataggregat

Produ

kt-

fo rm at ion

(2)

Luftflödeskonfigurationer ...3

Funktion ...4

Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval ...9

Tekniska data/allmänt...15

Tekniska data/arbetsområden ...20

Tekniska data/el ...22

Tekniska data/ljud...24

Tekniska data/mått och vikter ...25

Installationsdata...29

Tillval/luftfilter ...30

Tillval/kondensvattenpump ...31

Tillval/dräneringspump (ångbefuktare)...32

Tillval/monteringsdetaljer ...33

Beskrivningstext ...37

Beteckningsnyckel

Noteringar:

Asterisk (*) i en beteckning i dokumentet betyder att informationen gäller för flera alternativ. Vilka alternativ det finns på den aktuella positio- nen framgår av beteckningsnyckeln ovan.

AWO/BAS005/EC

AW = Vätskekylt klimataggregat

O = Uppåtblåsande

U = Neråtblåsande

BAS = Utförande utan kondenseringsreglering

MOD-B = Utförande med tryckstyrd vattensparventil för kondenseringsreglering 005 = Storleksbeteckning

EC = EC-fläkt/-ar

(3)

Luftflödeskonfigurationer

AWO (uppåtblåsande)

AWU (neråtblåsande)

Återluftsöppning på framsidan. Återluftsöppning på undersidan.

Återluftsöppning på baksidan.

Återluftsöppning på ovansidan.

(4)

AQS/Climaveneta AW* är ett klimataggregat för datorhallar och andra typer av teknikrum. Aggregatets huvudkomponenter är: filter, kyl- funktion för mekanisk kylning med vätskekyld kondensor, fläkt/-ar, el- och styrutrustning samt i förekommande fall även befuktningsfunktion, avfuktningsfunktion och eftervärmningsfunktion.

Fläkten/-arna cirkulerar lokalens luft genom aggregatet, där den filtreras och kyls samt i förekommande fall även befuktas, avfuktas och efter- värms, så att temperaturen och den relativa fuktigheten i lokalen kon- stanthålls på önskad nivå.

Kylfunktionen består av ett eller flera köldmediesystem, vardera bestå- ende av förångare för kylning av luft monterad i aggregatets luftström, kompressor, vätskekyld kondensor, expansionsventil och köldmedium HFC410A. Köldmediet cirkuleras i systemet/-n av systemets kompres-

sor. Den håller trycket i förångaren på en så låg nivå att köldmediet bringas att koka och ta upp värme från den luft som passerar genom aggregatet och komprimerar det sedan till en så hög nivå, att det bringas att kondensera till vätska igen och avge den upptagna värmen i kondensorn till kylmedlet 1). Från kondensorn strömmar sedan köldme- dievätskan via expansionsventilen tillbaka till förångaren, där processen startar om igen.

Avfuktning sker genom att en del av förångarytan blockeras (se aktuellt aggregatflödesschema).

Eftervärmning vid avfuktning sker i ett hetgasbatteri (se aktuellt aggregat- flödesschema) alternativt i ett el- eller värmevattenbatteri.

1) Vatten eller vatten blandat med frostskyddsvätska.

Systemflödesschema

Bilden visar ett uppåtblåsande aggregat.

(5)

Funktion

Aggregatflödesschema AW*005–018

KM IN PC11)

KM UT EV

TC1 T T

PSH

TF

VKD

P PSL

SG

FT

BK SÄV VM12)

TC22) VB2)

EVB12) VM12)

KK

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

BK = Köldmediebehållare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK = Kompressor KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

PC1 = Vattensparventil PSH = Högtrycksvakt

PSL = Lågtrycksvakt SG = Synglas SÄV = Säkerhetsventil

TC1 = Termostatisk expansionsventil TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning

TF = Tilluftsfläkt/-ar

VB = Backventil VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-B 2) = Tillval

(6)

KM IN PC11)

KM UT EV

TC1 T T

PSH

TF

VKD

P PSL

SG

FT

VH

BK SÄV

VM12) VM12)

TC22) VB2)

EVB12) VM12)

KK

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

BK = Köldmediebehållare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK = Kompressor KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

PC1 = Vattensparventil PSH = Högtrycksvakt

PSL = Lågtrycksvakt SG = Synglas SÄV = Säkerhetsventil

TC1 = Termostatisk expansionsventil TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning

TF = Tilluftsfläkt/-ar

VB = Backventil VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-B 2) = Tillval

(7)

Funktion

Aggregatflödesschema AW*030, 040–070

EV

TC1

TC1 TC22)

T

T T

VB2) TF

EVB12)

VKD VKD

VM12)

VM12)

PSH PSL

PSH PSL

SG

FT

VH

BK SÄV

SG

FT

VH

BK VM12) VM12)

SÄV

KM IN KM IN

PC11) PC11)

KM UT KM UT

P P KK

KK

BK = Köldmediebehållare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK = Kompressor KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

PC1 = Vattensparventil PSH = Högtrycksvakt

PSL = Lågtrycksvakt SG = Synglas SÄV = Säkerhetsventil

TC1 = Termostatisk expansionsventil TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning

TF = Tilluftsfläkt/-ar

VB = Backventil VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-B 2) = Tillval

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

(8)

KM IN PC11)

PC11)

KM UT EV

TC1

TC1 T

T T

TF

VKD

P

P PSH

PSL

PSH PSL

SG

FT

VH

BK SÄV

SG

FT

VH

BK VM12) VM12)

SÄV VM12)

TC22) VB2)

EVB12) VM12)

KK KK

BK = Köldmediebehållare EV = Förångare

EVB1 = Eftervärmningsbatteri hetgas FT = Torkfilter

KK = Kompressor KM IN = Kylmedel in KM UT = Kylmedel ut

PC1 = Vattensparventil PSH = Högtrycksvakt

PSL = Lågtrycksvakt SG = Synglas SÄV = Säkerhetsventil

TC1 = Termostatisk expansionsventil TC2 = Styrventil hetgaseftervärmning

TF = Tilluftsfläkt/-ar

VB = Backventil VH = Avstängningsventil VKD = Vätskekyld kondensor VM1 = Magnetventil

1) = Ingår i aggregatutförande MOD-B 2) = Tillval

Ledningar som ingår i standard- utförandet

Aggregatets begränsningslinje Ledningar som ingår i vissa tillval och ledningsdragning på plats

(9)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

AWO (uppåtblåsande)

Chassi

– Chassi med återluftsöppning på framsidan/i botten/på baksidan [måste anges] och uppåtriktad luftutblåsning. Chassit skall vara utfört i galva- niserad och lackerad stålplåt (RAL 7035 e). Panelerna skall vara utvändigt lackerade (RAL 7016) med ytskydd i form av två lager plastbeläggning och vara invändigt ljudisolerade. All service skall kunna ske framifrån. Inspektionsluckor skall kunna öppnas under drift utan att luftflödet störs.

Chassi/alternativ

– Paneler med brandsäker ljudisolerande isolering (A1 DIN4102) [i stället för standardisoleringen].

– Återluftsöppning i botten [i stället för på aggregatets framsida].

– Återluftsöppning på baksidan [i stället för på aggregatets framsida].

Chassi/tillval

– Golvstativ (bipackas) för installationsgolv. Golvstativet skall vara ställbart i höjd 200–600 mm.

– Installationssockel (bipackas) 200 mm hög med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler. Röran- slutningar skall kunna ske från båda sidorna. Sockeln skall ha en lätt demonterbar inspektionslucka på framsidan [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

– Öppning för anslutning av uteluft till aggregatet (max. 5 %) med EU3-filter.

– Motormanövrerat spjäll till/från (bipackas) i tilluftsöppningen för att förhindra luftgenomströmning då aggregatet inte är i drift.

– Tilluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Tilluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Tilluftsplenum med tilluftsgaller (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för friblåsning med utvändigt lackerade (i samma färg som aggre- gatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum med tilluftsgaller (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för friblåsning med utvändigt lackerade (i samma färg som aggre- gatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

Fläkt/-ar

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning och steglöst ställbar fläkthastighet.

Fläkt/-ar/alternativ

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck.

Fläkt/-ar/tillval

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet [storlekar 005–010 och 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet och fläktredundans [storlekar 015–018 och 030–090].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet [storlekar 005–010 och 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet och fläktredundans [storlekar 015–018 och 030–090].

Filter

– Filter i brandhämmande material med filterklass EU4.

Filter/alternativ – Filterklass EU5.

– Filterklass EU6.

– Filterklass EU7.

– Filterklass EU8.

(10)

AWO (uppåtblåsande)

Filter/tillval – Filtervakt.

Kylutrustning

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och droppfat i rostfritt stål.

– Hermetisk/a scrollkompressor/-er monterad/-e på vibrationsdämpare. Kompressorns/-ernas utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyll- ning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Vätskekyld/-a kondensor/-er (plattvärmeväxlare).

– Tryckstyrd/-a vattensparventil/-er för kondenseringskontroll (bipackas) [endast AWO i utförande MOD-B].

– Interna köldmedieledningar med köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil [storlekar 020–090], torkfilter, synglas och termo- statisk expansionventil i vätskeledningen/-arna. Sugledningen/-arna skall vara isolerad/-e med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A.

Kylutrustning/alternativ

– Elektronisk/-a expansionsventil/-er [i stället för termostatisk/-a expansionsventil/-er].

Kylutrustning/tillval

– Ljudisolerande kompressorhuva/-or.

– Magnetventil i vätskeledningen/-arna [storlekar 020–090].

– Kondensvattenpump med upp till 4 m lyfthöjd (bipackas). [Erfordras ej om dräneringspump för ångkondensat är vald].

Befuktningsutrustning/tillval

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 75–350 µS/cm inkl. fuktgivare. [Rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet.]

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 300–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 750–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Dräneringspump för ångkondensat (100°C) med upp till 6 m lyfthöjd (bipackas).

– Extra fuktgivare för avläsning av aktuell relativ fuktighet.

Avfuktningsutrustning/tillval

– Avfuktning genom reducering av förångarytan inkl. fuktgivare.

Eftervärmningsutrustning/tillval

– Eftervärmningsbatteri för hetgas [endast i kombination med avfuktningsfunktion].

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

Mikroprocessor

– Programmeringsbar mikroprocessor för manövrering, styrning, drift- och larmrapportering med access i tre nivåer: öppen nivå, lösenordsskyddad nivå I och lösenordsskyddad nivå II. Mikroprocessorns programmeringsmöjligheter skall inkludera adressering av upp till 10 aggregat i ett lokalt nätverk (LAN) med redundansfunktion. Den skall kunna lagra upp till 100 larm och vara utrustad med minnesfunktion som gör att aggregatet återstartar automatiskt efter strömavbrott med de inställningar som gällde före strömavbrottet.

Mikroprocessor/tillval – Branddetektor.

– Rökdetektor.

– Vattenläckagedetektor med separat givare (bipackas).

– Seriellt kort för LonWorks (FFT-10A) (bipackas).

– Seriellt kort Modbus (RS485) (bipackas).

(11)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

AWO (uppåtblåsande)

– Seriellt kort pCOWeb för SNMP, BACnet och Modbus (TCP/IP).

– Nersänkt mikroprocessorpanel (höjd = 1150 mm i stället för 1650 mm).

– Separat manöverpanel (bipackas) för montering på vägg.

– Seriellt kort för GSM-modem (RS232) (bipackas).

– GSM-modem med anslutningskabel (bipackas).

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Apparatskåp med plintar för anslutning av kraft till aggregatet, huvudbrytare, erforderliga avsäkringar och startutrustningar för ingående apparater samt plintar för extern start/stopp, summalarm nivå A och summalarm nivå B.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

Elutrustning/tillval

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott.

(12)

AWU (neråtblåsande)

Chassi

– Chassi med återluftsöppning på ovansidan och neråtriktad luftutblåsning. Chassit skall vara utfört i galvaniserad och lackerad stålplåt (RAL 7035 e). Panelerna skall vara utvändigt lackerade (RAL 7016) med ytskydd i form av två lager plastbeläggning och vara invändigt ljudisolerade.

All service skall kunna ske framifrån. Inspektionsluckor skall kunna öppnas under drift utan att luftflödet störs.

Chassi/alternativ

– Paneler med brandsäker ljudisolerande isolering (A1 DIN4102) [i stället för standardisoleringen].

Chassi/tillval

– Golvstativ (bipackas) för installationsgolv. Golvstativet skall vara ställbart i höjd 200–600 mm.

– Kompletterande ledplåtsats (bipackas) för golvstativ för installationsgolv.

– Återluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Återluftsplenum (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Återluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler.

– Återluftsplenum SOUND PROOF (bipackas) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Motormanövrerat spjäll till/från (bipackas) i återluftsöppningen för att förhindra luftgenomströmning då aggregatet inte är i drift.

– Öppning för anslutning av uteluft till aggregatet (max. 5 %) med EU3-filter.

– Tilluftsplenum (bipackas) med tilluftsgaller för montering under aggregatet med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

– Tilluftsplenum (bipackas) med tilluftsgaller för montering under aggregatet med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102) [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

Fläkt/-ar

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning och steglöst ställbar fläkthastighet.

Fläkt/-ar/alternativ

– Högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck.

Fläkt/-ar/tillval

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet [storlekar 005–010 och 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet och fläktredundans [storlekar 015–018 och 030–090].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet [storlekar 005–010 och 020–029].

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet och fläktredundans [storlekar 015–018 och 030–090].

Filter

– Filter i brandhämmande material med filterklass EU4.

Filter/alternativ – Filterklass EU5.

– Filterklass EU6.

– Filterklass EU7.

– Filterklass EU8.

Filter/tillval – Filtervakt.

(13)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

AWU (neråtblåsande)

Kylutrustning

– Förångare utförd av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och droppfat i rostfritt stål.

– Hermetisk/a scrollkompressor/-er monterad/-e på vibrationsdämpare. Kompressorns/-ernas utrustning skall inkludera vevhusvärmare, driftfyll- ning med olja, lågtrycksvakt, högtrycksvakt med manuell återställning, inbyggt termiskt motorskydd och startfördröjning.

– Vätskekyld/-a kondensor/-er (plattvärmeväxlare).

– Tryckstyrd/-a vattensparventil/-er för kondenseringskontroll (bipackas) [endast AWU i utförande MOD-B].

– Interna köldmedieledningar med köldmediebehållare med säkerhetsventil, avstängningsventil [storlekar 020–090], torkfilter, synglas och termo- statisk expansionventil i vätskeledningen/-arna. Sugledningen/-arna skall vara isolerad/-e med minimum 9 mm cellplastisolering.

– Driftfyllning med köldmedium HFC410A.

Kylutrustning/alternativ

– Elektronisk/-a expansionsventil/-er [i stället för termostatisk/-a expansionsventil/-er].

Kylutrustning/tillval

– Ljudisolerande kompressorhuva/-or.

– Magnetventil i vätskeledningen/-arna [storlekar 020–090].

– Kondensvattenpump med upp till 4 m lyfthöjd (bipackas). [Erfordras ej om dräneringspump för ångkondensat är vald].

Befuktningsutrustning/tillval

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 75–350 µS/cm inkl. fuktgivare. [Rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet.]

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 300–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 750–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Ångbefuktare med elektroder inkl. fuktgivare.

– Dräneringspump för ångkondensat (100°C) med upp till 6 m lyfthöjd (bipackas).

– Extra fuktgivare för avläsning av aktuell relativ fuktighet.

Avfuktningsutrustning/tillval

– Avfuktning genom reducering av förångarytan inkl. fuktgivare.

Eftervärmningsutrustning/tillval

– Eftervärmningsbatteri för hetgas [endast i kombination med avfuktningsfunktion].

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

Mikroprocessor

– Programmeringsbar mikroprocessor för manövrering, styrning, drift- och larmrapportering med access i tre nivåer: öppen nivå, lösenordsskyddad nivå I och lösenordsskyddad nivå II. Mikroprocessorns programmeringsmöjligheter skall inkludera adressering av upp till 10 aggregat i ett lokalt nätverk (LAN) med redundansfunktion. Den skall kunna lagra upp till 100 larm och vara utrustad med minnesfunktion som gör att aggregatet återstartar automatiskt efter strömavbrott med de inställningar som gällde före strömavbrottet.

Mikroprocessor/tillval – Branddetektor.

– Rökdetektor.

– Vattenläckagedetektor med separat givare (bipackas).

– Seriellt kort för LonWorks (FFT-10A) (bipackas).

– Seriellt kort Modbus (RS485) (bipackas).

– Seriellt kort pCOWeb för SNMP, BACnet och Modbus (TCP/IP).

(14)

AWU (neråtblåsande)

– Nersänkt mikroprocessorpanel (höjd = 1150 mm i stället för 1650 mm).

– Separat manöverpanel (bipackas) för montering på vägg.

– Seriellt kort för GSM-modem (RS232) (bipackas).

– GSM-modem med anslutningskabel (bipackas).

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Apparatskåp med plintar för anslutning av kraft till aggregatet, huvudbrytare, erforderliga avsäkringar och startutrustningar för ingående apparater samt plintar för extern start/stopp, summalarm nivå A och summalarm nivå B.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

Elutrustning/tillval

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott.

(15)

Tekniska data/allmänt

Klimataggregat typ 1)

AW*/*

005/EC 007/EC 010/EC 015/EC 018/EC

Effektdata 2)

Total kyleffekt kW 5,6 8,0 10,6 17,7 20,8

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 5,2 7,5 9,3 16,9 18,3

Effektbehov 4) kW 1,0 1,2 1,6 2,8 3,4

Temperatursänkningsfaktor 5) 0,96 0,99 0,92 1,00 0,92

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 1 1 1 2 2

Effektbehov per fläkt 6) kW 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

Luftflöde 6) m³/s 0,50 0,69 0,69 1,36 1,36

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 370 50 50 40 40

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 1 1 1 2 2

Effektbehov per fläkt 6) kW 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3

Luftflöde 6) m³/s 0,50 0,68 0,68 1,36 1,36

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 410 120 120 100 100

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Förångardata

Typ av förångare Luftberörd

Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil

Kondensavloppsanslutning 8) 9) Anslutningsstuds med 20 mm utvändig diameter Kompressordata

Kompressortyp Hermetisk scroll

Antal kompressorer 1 1 1 1 1

Effektreglering 100/0 % 100/0 % 100/0 % 100/0 % 100/0 %

Kondensordata

Kondensortyp Plattvärmeväxlare

Antal kondensorer 1 1 1 1 1

Volym per kondensor l 1 1 1 4 4

Kylmedelflöde 2) l/s 0,18 0,24 0,32 0,55 0,64

Kylmedeltryckfall 2) kPa 1 3 5 2 2

Kylmedelanslutningar in/ut " utvändig rörgänga 1 " utvändig rörgänga

Köldmediedata

Köldmedietyp HFC410A

Antal köldmediekretsar 1 1 1 1 1

Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 3 3 3 5 5

Effektbehov kW 2,3 2,3 2,3 3,8 3,8

Dräneringsanslutning 10) 11) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 4,0 4,2 4,2 8,1 8,1

Eftervärmningseffekt/hög kW 6,0 6,0 6,0 12,0 12,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval)

Antal batterier 1 1 1 1 1

Inre volym l 1 1 1 1 1

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16 16

Värmebäraranslutningar in/ut " invändig rörgänga

Värmeeffekt 12) kW 4,2 5,1 5,1 9,9 9,9

Värmebärarflöde 12) l/s 0,20 0,25 0,25 0,48 0,48

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 12) kPa 10 15 15 29 29

Kv-värde styrventil Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

3 4 1 4

12

Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 12).

(16)

Klimataggregat typ 1) 020/EC 026/EC 029/EC 030/EC Effektdata 2)

Total kyleffekt kW 25,9 30,5 34,7 36,4

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 23,4 27,7 29,2 35,1

Effektbehov 4) kW 3,6 4,6 5,3 5,5

Temperatursänkningsfaktor 5) 0,96 0,97 0,90 1,00

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 1 1 1 2

Effektbehov per fläkt 6) kW 1,4 1,8 1,8 0,7

Luftflöde 6) m³/s 1,81 2,22 2,22 2,92

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 260 60 60 500

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 1 1 1 2

Effektbehov per fläkt 6) kW 1,9 1,7 1,7 1,0

Luftflöde 6) m³/s 1,81 2,22 2,22 2,92

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 400 200 200 500

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Förångardata

Typ av förångare Luftberörd

Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil

Kondensavloppsanslutning 8) 9) Anslutningsstuds med 20 mm utvändig diameter Kompressordata

Kompressortyp Hermetisk scroll

Antal kompressorer 1 1 1 2

Effektreglering 100/0 % 100/0 % 100/0 % 100/50/0 %

Kondensordata

Kondensortyp Plattvärmeväxlare

Antal kondensorer 1 1 1 2

Volym per kondensor l 3 3 3 2

Kylmedelflöde 2) l/s 0,79 0,94 1,07 1,12

Kylmedeltryckfall 2) kPa 8 11 9 8

Kylmedelanslutningar in/ut 1 " utvändig rörgänga 2 x 1 " utvändig

rörgänga Köldmediedata

Köldmedietyp HFC410A

Antal köldmediekretsar 1 1 1 2

Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 5 5 5 5

Effektbehov kW 3,8 3,8 3,8 3,8

Dräneringsanslutning 10) 11) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 9,0 9,0 9,0 15,0

Eftervärmningseffekt/hög kW 15,0 15,0 15,0 18,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval)

Antal batterier 1 1 1 1

Inre volym l 1 1 1 2

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16

Värmebäraranslutningar in/ut " invändig rörgänga " invändig rörgänga

Värmeeffekt 12) kW 7,0 7,9 7,9 12,3

Värmebärarflöde 12) l/s 0,34 0,38 0,38 0,60

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 12) kPa 15 19 19 37

Kv-värde styrventil Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

1 4 1 4

12 34

Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 12).

(17)

Tekniska data/allmänt

Klimataggregat typ 1)

AW*/*

039/EC 040/EC 050/EC 055/EC

Effektdata 2)

Total kyleffekt kW 45,1 51,0 57,1 65,4

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 41,8 47,3 48,7 60,7

Effektbehov 4) kW 6,0 7,3 9,2 9,3

Temperatursänkningsfaktor 5) 1,00 0,99 0,91 1,00

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 2 2 2 3

Effektbehov per fläkt 6) kW 1,6 1,6 1,6 1,5

Luftflöde 6) m³/s 3,75 3,75 3,75 5,28

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 160 160 160 200

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 2 2 2 3

Effektbehov per fläkt 6) kW 1,8 1,8 1,8 1,7

Luftflöde 6) m³/s 3,75 3,75 3,75 5,28

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 300 300 300 340

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Förångardata

Typ av förångare Luftberörd

Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil

Kondensavloppsanslutning 8) 9) Anslutningsstuds med 20 mm utvändig diameter Kompressordata

Kompressortyp Hermetisk scroll

Antal kompressorer 1 2 2 2

Effektreglering 100/0 % 100/50/0 % 100/50/0 % 100/50/0 %

Kondensordata

Kondensortyp Plattvärmeväxlare

Antal kondensorer 1 2 2 2

Volym per kondensor l 4 3 3 3

Kylmedelflöde 2) l/s 1,36 1,56 1,77 1,99

Kylmedeltryckfall 2) kPa 10 7 11 12

Kylmedelanslutningar in/ut 1 " utvändig rörgänga 2 x 1 " utvändig rörgänga Köldmediedata

Köldmedietyp HFC410A

Antal köldmediekretsar 1 2 2 2

Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 5 5 5 8

Effektbehov kW 3,8 3,8 3,8 6,0

Dräneringsanslutning 10) 11) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 15,0 15,0 15,0 18,0

Eftervärmningseffekt/hög kW 18,0 18,0 18,0 27,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval)

Antal batterier 1 1 1 1

Inre volym l 2 2 2 3

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16

Värmebäraranslutningar in/ut " invändig rörgänga

Värmeeffekt 12) kW 14,1 14,1 14,1 19,3

Värmebärarflöde 12) l/s 0,68 0,68 0,68 0,93

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 12) kPa 47 47 47 39

Kv-värde styrventil Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

1 4 1 4

34

Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 12).

(18)

Klimataggregat typ 1) 060/EC 070/EC 080/EC 090/EC Effektdata 2)

Total kyleffekt kW 74,0 80,9 97,2 104

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 67,5 69,6 87,7 90,0

Effektbehov 4) kW 10,6 11,7 14,1 16,3

Temperatursänkningsfaktor 5) 0,97 0,92 0,97 0,93

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 3 3 3 3

Effektbehov per fläkt 6) kW 1,5 1,5 2,0 2,0

Luftflöde 6) m³/s 5,28 5,28 6,94 6,94

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 200 200 210 210

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 3 3 4 4

Effektbehov per fläkt 6) kW 1,7 1,7 1,7 1,7

Luftflöde 6) m³/s 5,28 5,28 6,94 6,94

Max. yttre statiskt tryck 7) Pa 340 340 480 480

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Förångardata

Typ av förångare Luftberörd

Typ av stryporgan Termostatisk expansionsventil

Kondensavloppsanslutning 8) 9) Anslutningsstuds med 20 mm utvändig diameter Kompressordata

Kompressortyp Hermetisk scroll

Antal kompressorer 2 2 2 2

Effektreglering 100/50/0 % 100/50/0 % 100/50/0 % 100/50/0 %

Kondensordata

Kondensortyp Plattvärmeväxlare

Antal kondensorer 2 2 1 1

Volym per kondensor l 3 4 9 9

Kylmedelflöde 2) l/s 2,26 2,47 3,25 3,19

Kylmedeltryckfall 2) kPa 10 9 13 13

Kylmedelanslutningar in/ut 2 x 1 " utvändig rörgänga 2” utvändig rörgänga

Köldmediedata

Köldmedietyp HFC410A

Antal köldmediekretsar 2 2 2 2

Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 8 8 8 8

Effektbehov kW 6,0 6,0 6,0 6,0

Dräneringsanslutning 10) 11) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 18,0 18,0 18,0 18,0

Eftervärmningseffekt/hög kW 27,0 27,0 27,0 27,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval)

Antal batterier 1 1 1 1

Inre volym l 3 3 3 3

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16

Värmebäraranslutningar in/ut " invändig rörgänga 1" invändig rörgänga

Värmeeffekt 12) kW 19,3 19,3 20,5 20,5

Värmebärarflöde 12) l/s 0,93 0,93 0,99 0,99

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 12) kPa 39 39 28 28

Kv-värde styrventil Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

1 4

34

Se slutet av kapitlet för förklaring av noterna 1) till 12).

(19)

Tekniska data/allmänt

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till kylbatteriet 24°C och 50 % relativ fuktighet, kylmedel- temperatur in/ut 21/30°C och kylmedel vatten. 3) Temperatursänkningseffekten är netto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är avdragen.

För information om andra driftfall kontakta vår kundtjänst. 4) Data för effektbehov avser kompressorns effektbehov i den aktuella driftpunkten.

5) Temperatursänkningsfaktorn är brutto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är inte avdragen, vilket motsvarar hur detta värde brukar anges i branschen. 6) Angivna data gäller vid yttre statiskt tryck 20 Pa. 7) Vid angivet max. yttre statiskt tryck ökar värmeeffekten från fläktmotorn och därmed reduceras temperatursänkningseffekten något. 8) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 20 mm rekommenderas. Förläg- ges med min. 1 % fall till utloppet. Om aggregatet är neråtblåsande (U) och utrustat med befuktningsfunktion är kondensavloppet från förångaren internt draget till befuktarens dräneringsfat. Yttre anslutning av kondensavloppet från förångaren erfordras således inte i detta fallet. Vid uppåt- blåsande aggregat (O) erfordras däremot alltid yttre anslutning av kondensavloppet från förångaren. 9) Vid tillval “kondensvattenpump” se ka- pitel “Tillval/kondensvattenpump”. 10) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 32 mm, som tål en arbetstemperatur på minst 100°C, erfordras. Förlägges med min. 1 % fall till utloppet. 11) Vid tillval “dräneringspump” se kapitel “Tillval/dräneringspump (ångbefuktare)”.

12) Angivna data gäller vid ingående lufttemperatur till värmebatteriet 20°C och värmebärartemperatur in/ut 45/40°C.

(20)

och värmesystem

Rad Benämning Symbol Gränsvärden

1 Vätejonkoncentration pH 7,5–9

2 Förekomst av kalcium (Ca) och magnesium (Mg) Hårdhet 4–8,5°D

3 Klorjoner Cl- < 150 ppm

4 Järnjoner Fe3+ < 0,5 ppm

5 Manganjoner Mn2+ <0,05 ppm

6 Koldioxid CO2 < 10 ppm

7 Vätesulfid H2S < 50 ppb

8 Syre O2 < 0,1 ppm

9 Klor Cl2 < 0,5 ppm

10 Ammoniak NH3 < 0,5 ppm

11 Förhållande mellan karbonater och sulfater HCO3- / SO42- > 1

Noteringar:

Rad 1 Ett pH-värde (koncentrationen av vätejoner) som överskrider 9, innebär hög risk för beläggningar på värmeväxlarytorna och om det underskrider 7, hög risk för korrosion.

Rad 2 Hårdhet avser mängden kalcium (Ca) och Mangan (Mg) som är löst i vattnet vid temperaturer lägre än 100°C. Hög hårdhet innebär hög risk för beläggningar på värmeväxlarytorna.

Rad 3 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 4 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 5 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 6 En koncentration högre än angivet värde förorsakar snabb korrosion.

Rad 7 En koncentration högre än angivet värde förorsakar snabb korrosion.

Rad 8 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 9 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion. Värdet i normalt vattenledningsvatten brukar ligga mellan 0,2 och 0,3 ppm.

Rad 10 Närvaro av ammoniak (NH3) i vattnet ökar syrets (O2) korroderande egenskaper.

Rad 11 Värden lägre än angivet värde ökar risken för korrosion p.g.a. galvaniska strömmar mellan koppar och andra material.

OBS! Angivna värden måste upprätthållas under aggregatets hela livslängd. Speciellt gäller detta vätskekylda kondensorer som kyls av obe- handlat vatten från sjöar, åar etc. I sådana applikationer rekommenderas mellanvärmeväxlare för att kylmedlets kvalitet skall säkerställas.

OBS! Om köldbäraren eller kylmedlet blandas med frostskyddsmedel måste rostskyddsinhibitor, lämplig för det aktuella frostskyddsmedlet till- sättas.

(21)

Tekniska data/arbetsområden

Vattenkvalitet/befuktare

Min. Max.

Arbetsområde/cylinder för vatten med medium konduktivitet (tillverkarens standard) 1)

Vattentryck bar 1 8

Surhetsgrad pH 7 8,5

Specifik konduktivitet vid 20°C μS/cm 300 1250

Totalt upplösta fasta ämnen (TDS) mg/l 2) 2)

Torrsubstanshalt vid 180°C mg/l 3) 3)

Total hårdhet, CaCO3 mg/l 100 4) 400

Temporär hårdhet (karbonathårdhet), CaCO3 mg/l 60 5) 300

Järn + Mangan, Fe + Mn mg/l 0 0,2

Klorider, Cl ppm 0 30

Kiseldioxid, SiO2 mg/l 0 20

Kloridjoner, Cl- mg/l 0 0,2

Kalciumsulfat, CaSO4 mg/l 0 100

Metalliska föroreningar mg/l 0 0

Lösningsmedel, tvålrester, smörjmedel, etc. mg/l 0 0

Arbetsområde/cylinder för vatten med låg konduktivitet 1)

Vattentryck bar 1 8

Konduktivitet µS/cm 75 350

Arbetsområde/cylinder för vatten med hög konduktivitet 1)

Vattentryck bar 1 8

Konduktivitet µS/cm 300 1250

1) Befuktare med låg konduktivitet rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet. 2) Värdet är beroende av specifik konduktivitet; i allmänhet 0,93 x specifik kondukti- vitet. 3) Värdet är beroende av specifik konduktivitet; i allmänhet 0,65 x specifik konduktivitet. 4) Inte lägre än 200% av mängden kloridjoner.

5) Inte lägre än 300% av mängden kloridjoner.

(22)

Klimataggre- gat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek. avsäkring A(t)

AW*/*005/EC 230/1+N+PE/50 2,5 11,0 38 16

AW*/*007/EC 400/3+N+PE/50 3,4 6,9 34 10

AW*/*010/EC 400/3+N+PE/50 4,2 8,5 48 13

AW*/*015/EC 400/3+N+PE/50 6,9 15,8 68 20

AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 8,3 19,0 79 25

AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 10,3 18,1 104 25

AW*/*026/EC 400/3+N+PE/50 12,1 24,1 114 32

AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 13,7 25,1 121 32

AW*/*030/EC 400/3+N+PE/50 15,7 29,8 82 32

AW*/*039/EC 400/3+N+PE/50 17,3 31,2 124 40

AW*/*040/EC 400/3+N+PE/50 20,5 36,2 122 40

AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 24,1 48,2 138 63

AW*/*055/EC 400/3+N+PE/50 26,1 51,3 141 63

AW*/*060/EC 400/3+N+PE/50 29,3 53,3 149 63

AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 32,7 59,3 152 63

AW*/*080/EC 400/3+N+PE/50 37,3 74,9 184 80

AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 42,1 80,9 221 100

Kylning + befuktning 1)

Klimataggre- gat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek. avsäkring A(t)

AW*/*005/EC 230/1+N+PE/50 4,7 20,8 48 25

AW*/*007/EC 400/3+N+PE/50 5,6 10,1 37 13

AW*/*010/EC 400/3+N+PE/50 6,4 11,7 51 16

AW*/*015/EC 400/3+N+PE/50 10,6 21,3 74 25

AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 12,0 24,5 85 32

AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 14,0 23,6 110 32

AW*/*026/EC 400/3+N+PE/50 15,8 29,6 120 32

AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 17,4 30,6 127 40

AW*/*030/EC 400/3+N+PE/50 19,5 35,3 88 40

AW*/*039/EC 400/3+N+PE/50 21,1 36,7 130 40

AW*/*040/EC 400/3+N+PE/50 24,3 41,7 128 50

AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 27,9 53,7 144 63

AW*/*055/EC 400/3+N+PE/50 32,1 60,0 150 63

AW*/*060/EC 400/3+N+PE/50 35,3 62,0 158 80

AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 38,7 68,0 161 80

AW*/*080/EC 400/3+N+PE/50 43,3 83,6 193 100

AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 48,1 89,6 230 100

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

(23)

Tekniska data/el

Kylning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimataggre- gat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek. avsäkring A(t)

AW*/*005/EC 230/1+N+PE/50 6,5 28,4 55 32

AW*/*007/EC 400/3+N+PE/50 7,6 13,0 40 16

AW*/*010/EC 400/3+N+PE/50 8,4 14,6 54 20

AW*/*015/EC 400/3+N+PE/50 15,0 27,5 80 32

AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 16,4 30,7 91 40

AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 19,3 31,1 117 40

AW*/*026/EC 400/3+N+PE/50 21,1 37,1 127 40

AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 22,7 38,1 134 50

AW*/*030/EC 400/3+N+PE/50 24,8 39,7 92 50

AW*/*039/EC 400/3+N+PE/50 32,3 52,9 146 63

AW*/*040/EC 400/3+N+PE/50 27,2 42,9 129 50

AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 29,0 48,9 139 63

AW*/*055/EC 400/3+N+PE/50 34,0 56,3 146 63

AW*/*060/EC 400/3+N+PE/50 35,6 57,3 153 63

AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 37,3 60,3 153 63

AW*/*080/EC 400/3+N+PE/50 40,7 74,9 184 80

AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 43,1 80,9 221 100

Kylning + befuktning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimataggre- gat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Startström A

Rek. avsäkring A(t)

AW*/*005/EC 230/1+N+PE/50 6,5 28,4 55 32

AW*/*007/EC 400/3+N+PE/50 7,6 13,0 40 16

AW*/*010/EC 400/3+N+PE/50 8,4 14,6 54 20

AW*/*015/EC 400/3+N+PE/50 15,0 27,5 80 32

AW*/*018/EC 400/3+N+PE/50 16,4 30,7 91 40

AW*/*020/EC 400/3+N+PE/50 19,3 31,1 117 40

AW*/*026/EC 400/3+N+PE/50 21,1 37,1 127 40

AW*/*029/EC 400/3+N+PE/50 22,7 38,1 134 50

AW*/*030/EC 400/3+N+PE/50 24,8 39,7 92 50

AW*/*039/EC 400/3+N+PE/50 32,3 52,9 146 63

AW*/*040/EC 400/3+N+PE/50 27,2 42,9 129 50

AW*/*050/EC 400/3+N+PE/50 29,0 53,7 144 63

AW*/*055/EC 400/3+N+PE/50 34,0 60,0 150 63

AW*/*060/EC 400/3+N+PE/50 35,6 62,0 158 80

AW*/*070/EC 400/3+N+PE/50 38,7 68,0 161 80

AW*/*080/EC 400/3+N+PE/50 43,3 83,6 193 100

AW*/*090/EC 400/3+N+PE/50 48,1 89,6 230 100

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

(24)

Klimataggre- gat typ

Ljudeffektnivå dB(A)

Totalt dB(A) Oktavband (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

AW*/*005/EC 54 57 62 61 58 54 51 48 63

AW*/*007/EC 61 64 69 68 65 61 58 55 70

AW*/*010/EC 61 64 69 68 65 61 58 55 70

AW*/*015/EC 64 67 72 70 67 64 60 58 73

AW*/*018/EC 64 67 72 70 67 64 60 58 73

AW*/*020/EC 74 72 73 74 70 69 66 63 76

AW*/*026/EC 78 76 77 77 73 73 70 66 80

AW*/*029/EC 78 76 77 77 73 73 70 66 80

AW*/*030/EC 77 75 76 76 72 72 69 65 79

AW*/*039/EC 81 79 80 82 77 76 73 70 84

AW*/*040/EC 81 79 80 82 77 76 73 70 84

AW*/*050/EC 81 79 80 82 77 76 73 70 84

AW*/*055/EC 84 83 85 86 81 80 77 74 88

AW*/*060/EC 84 83 85 86 81 80 77 74 88

AW*/*070/EC 84 83 85 86 81 80 77 74 88

AW*/*080/EC 77 82 88 85 79 79 83 71 88

AW*/*090/EC 77 82 88 85 79 79 83 71 88

Ljudtrycksnivåer

Klimataggre- gat typ

Ljudtrycksnivå dB(A)

Totalt dB(A) Oktavband (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

AW*/*005/EC 34 37 42 41 38 34 31 28 43

AW*/*007/EC 41 44 49 48 45 41 38 35 50

AW*/*010/EC 41 44 49 48 45 41 38 35 50

AW*/*015/EC 44 47 52 50 47 44 40 38 53

AW*/*018/EC 44 47 52 50 47 44 40 38 53

AW*/*020/EC 54 52 53 54 50 49 46 43 56

AW*/*026/EC 58 56 57 57 53 53 50 46 60

AW*/*029/EC 58 56 57 57 53 53 50 46 60

AW*/*030/EC 57 55 56 56 52 52 49 45 59

AW*/*039/EC 61 59 60 62 57 56 53 50 64

AW*/*040/EC 61 59 60 62 57 56 53 50 64

AW*/*050/EC 61 59 60 62 57 56 53 50 64

AW*/*055/EC 63 62 64 65 60 59 56 53 67

AW*/*060/EC 63 62 64 65 60 59 56 53 67

AW*/*070/EC 63 62 64 65 60 59 56 53 67

AW*/*080/EC 56 61 67 64 58 58 62 50 67

AW*/*090/EC 56 61 67 64 58 58 62 50 67

Noteringar:

Angivna data för ljudtryck gäller vid nominellt luftflöde och nominellt yttre statiskt tryck, avstånd 2 m framför aggregatet, höjd 1,5 m över golv och fritt fält. OBS! Ljudtrycksnivåerna är beräknade och endast avsedda som vägledning. Vid ljudkänsliga placeringar måste alltid en särskild beräkning göras av en ljudkonsult med utgångspunkt från de faktiska förhållandena. För ytterligare information, kontakta vår kund-

(25)

Tekniska data/mått och vikter

AWO (uppåtblåsande)

AWO/*005–010/EC

AWO/*015–018/EC

AWO/*020–029/EC

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

600 500

15

1980

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWO/*005/EC 143 AWO/*007/EC 143 AWO/*010/EC 163

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

1000 500 15

1980

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWO/*015/EC 237 AWO/*018/EC 249

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

1980

980 10

10 10 770 10

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWO/*020/EC 309 AWO/*026/EC 360 AWO/*029/EC 380

(26)

AWO/*030–050/EC

AWO/*055–070/EC

AWO/*080–090/EC

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWO/*030/EC 419 AWO/*039/EC 504 AWO/*040/EC 505 AWO/*050/EC 529 För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

1530 10

10 10 770 10

1980

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWO/*055/EC 696 AWO/*060/EC 741 AWO/*070/EC 766 För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

10 2080 10 10 770 10

1980

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWO/*080/EC 940 AWO/*090/EC 970 För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

10 770 10

10 2630 10

1980

(27)

Tekniska data/mått och vikter

AWU (neråtblåsande)

AWU/*005–010/EC

AWU/*015–018/EC

AWU/*020–029/EC

För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

600

1980

15 485

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWU/*005/EC 143 AWU/*007/EC 143 AWU/*010/EC 163

För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

15 485 1000

1980

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWU/*015/EC 237 AWU/*018/EC 249

För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

1980

10 980 10 10 770 10

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWU/*020/EC 309 AWU/*026/EC 360 AWU/*029/EC 380

(28)

AWU/*030–050/EC

AWU/*055–070/EC

AWU/*080–090/EC

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWU/*030/EC 419 AWU/*039/EC 504 AWU/*040/EC 505 AWU/*050/EC 529 För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

10 1530 10 10 770 10

1980

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWU/*055/EC 696 AWU/*060/EC 741 AWU/*070/EC 766 För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

10 770 10

10 2080 10

1980

Klimataggre- gat typ

Vikt kg AWU/*080/EC 940 AWU/*090/EC 970 För detaljerad måttritning med måttsatta röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

10 770 10

10 2630 10

1980

(29)

Installationsdata

Erforderligt utrymme för service

1000 mm Vid två mot varandra stående aggregat bör avståndet vara minst 1500 mm.

Eftersom all service kan utföras framifrån kan flera aggregat monteras direkt bredvid varandra.

(30)

AW*/*005–010/EC AW*/*015–018/EC

AW*/*020–029/EC AW*/*030–050/EC

AW*/*055–070/EC AW*/*080–090/EC

0 50 100 150 200 250

1000 1500 2000 2500 3000 3500

m³/h Pa

EU4 EU5 EU6 EU7 EU8

0 50 100 150 200 250

m³/h Pa

EU4 EU5 EU6 EU7 EU8

3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

0 50 100 150 200 250

m³/h Pa

EU5 EU6 EU7 EU8

3500 4500 5500 6500 7500 8500 9500

0 50 100 150 200 250

m³/h Pa

EU5 EU6 EU7 EU8

7500 8500 9500 10500 11500 12500 13500 14500

0 50 100 150 200 250

m³/h Pa

EU5 EU6 EU7 EU8

9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 0 50 100 150 200 250 300 350

m³/h Pa

EU5 EU6 EU7 EU8

13500 15500 17500 19500 21500 23500 25500

(31)

Tillval/kondensvattenpump

Säkerhetsflottör

Pump- motor

Flottör

Hölje

Svart Svart FasNolla Jord

0 1 2 3 4

Lyfthöjd m

Flöde l/h

300 250 200 150 100 50 0

ELSCHEMA

FLÖDESDIAGRAM

Installationsanvisningar:

Kondensavloppsslang från kylbatteriets/förångarens droppfat (plastslang med invändig diameter 20 mm), skall dras till kondensvattenpum-

pen.Kondensvattenpumpen skall vara monterad på ett plant underlag.

Dräneringsslangen från kondensvattenpumpen skall vara av plast med invändig diameter 6 mm. Den skall dras rakt upp till högsta punkten och mynna i ett kondensavloppsrör (med uppåtriktad böj) med invändig diameter på min. 20 mm, som skall dras med min. 1 % fall till utloppet.

Slangarna skall fixeras vid droppfat och dräneringspump med slangklämmor.

(32)

Säkerhetsflottör

Pump- motor

Flottör

Hölje

Svart Svart FasNolla Jord Lyfthöjd m

Flöde l/h

1 2 3 4 5 6 7

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

ELSCHEMA

FLÖDESDIAGRAM

Installationsanvisningar:

Kondensavloppsslangen från kylbatteriets/förångarens droppfat (plastslang med invändig diameter 20 mm), skall dras till dräneringspum- pen. (Gäller uppåtblåsande aggregat. I nedåtblåsande aggregat är kondensavloppet draget till befuktarens dräneringsfat för kondensat.)

Dräneringsslangen från befuktarens dräneringsfat för ångkondensat (plastslang med invändig diameter 32 mm), skall dras till dräneringspum- pen. Dräneringsslangen skall förses med vattenlås, i form av en vertikal slinga på slangen.

Dräneringspumpen skall vara monterad på ett plant underlag.

Dräneringsslangen från dräneringspumpen skall vara av plast med invändig diameter 9 mm och tåla en temperatur på minst 100°C. Den skall dras rakt upp till högsta punkten och mynna i ett kondensavloppsrör (med uppåtriktad böj) med invändig diameter på min. 32 mm, som skall dras med min. 1 % fall till utloppet.

Ingen av dräneringsslangarna får någonstans vara i kontakt med elektriska komponenter eller elledningar, p.g.a. den höga temperaturen.

Slangarna skall fixeras vid droppfat, dräneringsskål och dräneringspump med slangklämmor.

(33)

Tillval/monteringsdetaljer

Golvstativ för installationsgolv

AWO (uppåtblåsande) och AWU (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

AW*/*

005–010/EC 015–018/EC 020–029/EC 030–050/EC 055–070/EC 080–090/EC

Mått

B mm 600 1000 980 1530 2080 2630

D mm 485 485 770 770 770 770

Motormanövrerat spjäll som förhindrar bakluftflöde då aggregatet är avstängt

AWO (uppåtblåsande) och AWU (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

AW*/*

005–018/EC 020–090/EC

Mått

H mm 100 150

B

D

H = 200–600 mm

Installationsgolv

Elastisk tätning Elastisk tätning

För att minska risken för att vibrationer och ljud fortplantar sig i golvstrukturen rekommenderas att en elastisk tätning monteras mellan golvstativet och installationsgolvet.

H

(34)

AWO (uppåtblåsande) AWU (neråtblåsande)

Anslutes med flexibel slang Ø 100 mm. Anslutes med flexibel slang Ø 100 mm.

Installationssockel (erfordras då installationsgolv saknas)

AWO (uppåtblåsande)

Klimataggre- gat typ

AWO/*

005–010/EC 015–018/EC 020–029/EC 030–050/EC 055–070/EC 080–090/EC

Mått

B mm 600 1000 980 1530 2080 2630

D mm 485 485 770 770 770 770

H mm 200 200 200 200 200 200

D

B H

Botten på aggregatet

Installationssockel Förstansade

genomföringar

Inspektionslucka Förstansade genomföringar

Skruvas ihop med aggregatet

(35)

Tillval/monteringsdetaljer

Tilluftsplenum för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning

AWO (uppåtblåsande)

Klimataggre- gat typ

AWO/*

005–010/EC 015–018/EC 020–029/EC 030–050/EC 055–070/EC 080–090/EC

Mått

B mm 600 1000 1000 1550 2100 2650

D mm 500 500 790 790 790 790

H mm 350 350 500 500 500 500

Tilluftsplenum för montering ovanpå aggregatet med tilluftsgaller

AWO (uppåtblåsande)

Klimataggre- gat typ

AWO/*

005–010/EC 015–018/EC 020–029/EC 030–050/EC 055–070/EC 080–090/EC

Mått

B mm 600 1000 1000 1550 2100 2650

D mm 500 500 790 790 790 790

H mm 350 350 500 500 500 500

B

H

D

B

H

D

(36)

tak eller för kanalanslutning

AWU (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

AWU/*

005–010/EC 015–018/EC 020–029/EC 030–050/EC 055–070/EC 080–090/EC

Mått

B mm 600 1000 1000 1550 2100 2650

D mm 500 500 790 790 790 790

H mm 350 350 500 500 500 500

Tilluftsplenum för montering under aggregatet med tilluftsgaller

AWU (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

AWU/*

005–010/EC 015–018/EC 020–029/EC 030–050/EC 055–070/EC 080–090/EC

Mått

B mm 600 1000 1000 1550 2100 2650

D mm 485 485 770 770 770 770

H mm 350 350 500 500 500 500

B

H

D

B

H

D

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :