Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Full text

(1)

Tommy Grundström (v) Martin Nilsson (c)

Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Hans-Eric Jonsson, räddningschef Majvor Sellbom, sekreterare

Ricard Lundgren, förrättningslantmätare Patrik Wallgren, länslantmätare

Sara Lindgren, byggnadsinspektör

Justerare Martin Nilsson

Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2009-09-24 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 71-90

Ordförande Anders Harr

Justerare Martin Nilsson

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2009-09-22

Datum då anslaget 2009-09-24 Datum då anslaget 2009-10-16

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Tekniska kontoret protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande

(2)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 92

Ärendeförteckning Mbhn § 71 Information

Mbhn § 72 Dnr 306/2009 230

Redovisning av kundundersökning och nämndens övergripande mål inom bygglovverksamheten år 2008

Mbhn § 73 Dnr 308/2009 234

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – Akkajaur 1:1

Mbhn § 74 Dnr 307/2009 234

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – Tjärnheden 2:1

Mbhn § 75 Dnr 305/2009 234

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – Allmänningsskogen S:1

Mbhn § 76 Dnr 309/2009 234

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – Björkberget 1:1

Mbhn § 77 Dnr 310/2009 234

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – Ledfat 2:2

Mbhn § 78 Dnr 311/2009 234

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus – Svärdlandet 1:1

Mbhn § 79 Dnr 312/2009 234

Bygglov för uppsättande av skylt/ljuslåda – Tranan 3

Mbhn § 80 Dnr 314/2009 245

Yttrande över planläggning av sommarstugetomt – Allmänningsskogen S:1

Mbhn § 81 Dnr 289/2009 430

Yttrande över förslag till urval av kulturmiljöer till Norrbottens regionala kullturmiljöprogram 2010-2020

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

Ärendeförteckning

Remittering

forts.

Mbhn § 82 Dnr 313/2009 511

Yttrande över förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Norrbottens län

Mbhn § 83 Dnr 215/2008 041

Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-08-31

Mbhn § 84 Dnr 279/2009 041

Begäran om utökning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens driftbudgetram 2010

Mbhn § 85 Dnr 325/2009 511

Yttrande om hastighetsbegränsning längs väg 525 - Levatsfors

Mbhn § 86 Dnr 327/2009 231

Bygglov för inglasning av balkong – Vargen 1

Mbhn § 87 Dnr 328/2009 427

Yttrande över miljödepartementets förslag till nya avfallsregler

Mbhn § 88 Dnr 221/2009 214

Detaljplan för Lappstaden 2 - Ringelsta

Mbhn § 89 Dnr 279/2009 041

Driftbudget 2010 – miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden Mbhn § 90

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 94

Information

Mbhn § 71 Information

Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om ärendet som rör samarbetsavtal inom räddningstjänsten.

______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

Redovisning av

kundundersökning och nämndens övergripande mål inom bygglov- verksamheten år 2008

Exp

Kommunfullmäktige Heikki Kairento Ann-Lovise Lundahl

Mbhn § 72 Dnr 306/2009 230

I miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens målbudget har beslutats att det ska genomföras en kundundersökning inom bygglovverksamheten. Syftet med undersökningen är att sammanställa en bild av hur handläggningen av bygglov fungerar sett ur brukarnas/kundernas synvinkel. Målsättningen är att kundundersökningen ska ge minst betyget 4,1 på en femgradig skala.

Undersökning har genomförts med hjälp av en enkät till alla som sökt bygglov under 2008. Totalt har 128 enkäter skickats ut och 61 svar inkommit, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 48 %.

En totalbild av enkätsvaren visar att majoriteten av svaren ligger högt i betyg. Totalbetygets medelvärde för 2008 är 4,34 vilket är det bästa resultatet sedan mätningen började år 2000. Medelvärdet för förra årets enkät var 4,26.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

att konstatera att redovisningen inte föranleder några förslag till särskilda åtgärder från nämndens sida mot bakgrund av att sammanställningen av inkomna enkätsvar visar på att de som sökt bygglov i huvudsak är nöjda med den bygglovsverksamhet som bedrivs

att kundundersökningen överlämnas till kommunfullmäktige som redovisning av nämndens övergripande mål angående bygglovverksamheten.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 96

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus – Akkajaur 1:1

Exp:

Sökanden Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Mbhn § 73 Dnr 308/2009 234

Rickard Karlsson, Ventilgatan 6 933 34 Arvidsjaur ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Akkajaur 1:1 i Arvidsjaurs kommun.

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas inte av områdesbestämmelser. Avsedd placering för fritidshuset, ca 85 meter från stranden till sjön Jäknajaure, är på en tilltänkt avstyckning om cirka 2000 m2 Platsen är avskuren från stranden genom befintlig fritidsbebyggelse.

Närliggande grannarna har beretts möjlighet att yttra sej. Ingen erinran har inkommit.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus

att med stöd av 7 kap 18 b § Miljöbalken medge dispens från strandskyddsbestämmelserna inom markerad tomtplats då platsen är avskild från stranden genom befintlig bebyggelse samt att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras och att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.

_____

Upplysningar:

Sökanden uppmärksammas på att överprövningstidens utgång bör avvaktas innan åtgärder påbörjas med anledning av att Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Tiden för överprövning - tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(7)

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – Tjärnheden 2:1

Exp:

Sökanden

Mbhn § 74 Dnr 307/2009 234

Carina Renström, Avaviken 1 933 99 Arvidsjaur ansöker om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Tjärnheden 2:1 i Arvidsjaurs kommun.

Sökanden har 2009-09-04 tagit tillbaka sin ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att avföra ärendet från vidare handläggning.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(8)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 98

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – Allmänningsskogen S:1

Exp:

Sökanden

Mbhn § 75 Dnr 305/2009 2344

Jörgen Vikström, Svedjevägen 48, 930 81 Glommersträsk ansöker om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Allmänningsskogen S:1 i Arvidsjaurs kommun.

Sökanden har 2009-09-22 tagit tillbaka sin ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att avföra ärendet från vidare handläggning.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9)

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – Björkberget 1:1

Exp:

Sökanden

Mbhn § 76 Dnr 309/2009 2344

Tage Stenmark, Idrottsgatan 10 A, 933 34 Arvidsjaur ansöker om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Björkberget 1:1 i Arvidsjaurs kommun.

Sökanden har muntligen meddelat att han tar tillbaka sin ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att avföra ärendet från vidare handläggning.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(10)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 100

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus – Ledfat 2:2

Exp:

Sökanden Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Mbhn § 77 Dnr 310/2009 234

Marcus Nilsson, Ventilgatan 1, 933 34 Arvidsjaur ansöker om förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Ledfat 2:2 i Arvidsjaurs kommun.

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas inte av områdesbestämmelser.

Avsedd placering för fritidshuset är inom en bebyggd lantbruksfastighet på en tilltänkt avstyckning om cirka 10000 m2 . Fritidshuset placeras cirka 60 meter från stranden till Sjnjerraviken. En tomtplatsavgränsning görs på cirka 2000 m2 och man lämnar en fri passage till stranden på ca 30 meter.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

att med stöd av 7 kap 18 b § Miljöbalken medge dispens från strandskyddsbestämmelserna inom markerad tomtplatsavgränsning då platsen är belägen på redan ianspråktagen mark samt att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras och att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.

_____

Upplysningar:

Sökanden uppmärksammas på att överprövningstidens utgång bör avvaktas innan åtgärder påbörjas med anledning av att Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Tiden för överprövning - tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus – Svärdlandet 1:1

Exp:

Sökanden

Mbhn § 78 Dnr 311/2009 234

Christer Nilsson, Domarvägen 10, 961 39 Boden ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Svärdlandet 1:1 i Arvidsjaurs kommun.

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas inte av områdesbestämmelser.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

_____

Tillståndet medger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år för dagen för beslutet. Görs ej ansökan om bygglov inom denna tid upphör tillståndet att gälla.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 102

Bygglov för uppsättande av skylt/ljuslåda – Tranan 3

Exp:

Sökanden

Mbhn § 79 Dnr 312/2009 2324

Socialnämnden ansöker om bygglov för uppsättande av skylt i form av en ljuslåda med ljus botten och svart text på fastigheten Tranan 3 (kommunalhuset) i Arvidsjaurs samhälle. Ljuslådan finns redan på fastigheten och har tidigare använts av Försäkringskassan när de hade verksamhet i kommunalhuset.

Under 2009 har riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun antagits av kommunfullmäktige. Syftet med riktlinjerna är att vara vägledande när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig plats. Av riktlinjerna framgår att lådskyltar bör undvikas, särskilt i centrum.

Under överläggning i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden yrkar Martin Nilsson (c) bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att ansökan om bygglov ska avslås med hänvisning till Arvidsjaurs kommuns riktlinjer för skyltning där det framgår att lådskyltar bör undvikas, särskilt i centrum.

Dick Holmström (s) yrkar att ansökan om bygglov för uppsättande av skylt/ljuslåda skall beviljas.

Två yrkanden föreligger. Ordföranden framställer proposition på yrkandena varefter han förklarar att nämnden beslutat att bifalla Dick Holmströms yrkande. Votering begäres ej.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja bygglov.

_____

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från denna dag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

Yttrande över planläggning av sommarstugetomt – Allmänningsskogen S:1

Exp

Arvidsjaurs Allmänning f.k.

Monarken

Lantmäteriet Ricard L

Mbhn § 80 Dnr 314/2009 2454

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2008-09-17 till Lantmäteriet och Arvidsjaurs Allmänning yttrat sej över fastighetsreglering av Allmänningsskogen S:1; Abborrträsk 12:16 och 12:17 samt avstyckning från Allmänningsskogen S:1. Nämnden beslutade då att avstyrka fastighetsreglering samt avstyckning då man ansåg att exploatering bör föregås av en detaljplaneläggning. Nämnden beslutade även vid detta sammanträde att avslå två ansökningar om förhandsbesked på fastigheten S:1 med samma motivering, att området ska detaljplaneläggas först.

Nämnden har muntligt blivit kontaktad av en konsult som fått ett uppdrag att utreda etablering av endast en sommarstugetomt på fastigheten Allmänningsskogen S:1. Konsulten önskar svar på om nämnden kan pröva en ansökan om en enstaka tomt som förhandsbesked eller om nämnden vidhåller att prövningen även i detta fall ska föregås av planläggning. Om nämnden vidhåller planläggning vill konsulten veta vilket område som ska omfattas av planen.

Samfälligheten har ej för avsikt att utöka området med fler tomter.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att i konsekvens med tidigare beslut meddela att nämnden ej kommer att lämna positivt förhandsbesked med hänvisning att sommarstugeområdet ska detaljplaneläggas först

att om ny bebyggelse i området ska etableras krävs en detaljplan för området i sin helhet, enligt den omfattning som framgår av bifogad karta daterad 2009-09-22.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 104

Yttrande över förslag till urval av kulturmiljöer till Norrbottens regionala kullturmiljöprogram 2010- 2020

./.

Exp

Länsstyrelsen

Mbhn § 81 Dnr 289/2009 430

Länsstyrelsen har till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06-01 översänt remissförslag till urval av kulturmiljöer till Norrbottens regionala kulturmiljöprogram 2010-1020 för yttrande.

Målsättningen är att ta fram ett gemensamt kulturmiljöprogram för Norrbotten som ska användas för att prioritera olika insatser för att bevara och dokumentera eller tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljö under åren 2010-2020. För att göra detta möjligt ska programmet peka ut ett antal värdefulla kulturmiljöer som är valda ur ett regionalt och nationellt perspektiv.

Kulturmiljöprogrammet ska spegla Norrbottens synliga historia och innehålla konkreta mål för kulturmiljövården i länet.

Som komplement till det regionala programmet är det kommunernas ansvar att i t.ex. kommunala kulturmiljöprogram peka ut de kulturmiljöer inom kommunen som är av särskild lokal betydelse.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att till Länsstyrelsen avge yttrande i enlighet med bilaga till detta protokoll.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

Med anledning av de förändrade bestämmelserna för strandskyddet har Arvidsjaurs kommun påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga områden för landsbygdsutveckling.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ser att tre av de områden som kan vara av intressen för att utveckla besöksnäring är föreslagna att ingå i det nya kulturmiljöprogrammet. Dessa tre områden är Jäkna, Trollforsen och ”Burmabron”.

Nämnden ser helst att Länsstyrelsen avvaktar när det gäller beslut om dessa områden eller att ett beslut utformas så att det inte försvårar en satsning på turism i området.

Dagens turister kräver en betydligt högre standard än tidigare generationer vilket kommer att kräva att ett antal nya byggnader får uppföras i området. I dag besöks, i vart fall ”Burmabron” och Trollforsen av ett stort antal besökare. Området saknar sanitära anordningar vilket på sikt är ohållbart.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden kräver mot bakgrund av detta att Länsstyrelsen inte motsätter sig att områdena kan få utvecklas på ett kommersiellt, hygienisk hållbart sätt. Om Länsstyrelsen motsätter sej en positiv utveckling av Arvidsjaurs landsbygd vill nämnden att Länsstyrelsen motiverar varför man motsätter sej att fler företag och människor skall kunna bo och ha sin utkomst i kommunen.

I Länsstyrelsens förslag till kulturmiljöprogram ingår som en ny del, större delen av centrala Arvidsjaurs samhälle. Nämnden ställer sig frågande till urvalet. Nämnden kan inte se någon tydlig och enhetlig kulturmiljö. Under den senaste 100-årsepoken har mycket av bebyggelsen rivits och ersatts med nya byggnader som anpassats till nya tiders krav och önskemål beträffande funktion och formspråk.

Nämnden anser att kommunen även i fortsättningen ska ha möjlighet att förändra och förnya för

framtida behov och själv bestämma över Arvidsjaurs samhälles framtida utveckling. Nämnden motsätter sig därför att Arvidsjaurs centrum skall ingå som en ny miljö i Norrbottens kulturmiljöprogram.

Nämnden anser även att kommunen i fortsättningen ska ha möjlighet att förändra och förnya för framtida behov och själv bestämma över Glommersträsk bys framtida utveckling.

______

(16)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 105

Yttrande över förslag till nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Norrbottens län

Mbhn § 82 Dnr 313/2009 511

Nuvarande hastighetsgränser har gällt sedan 1971 utanför tätbebyggt område och sedan 1955 inom tätbebyggt område. Riksdagen har mot bakgrund av detta beslutat att införa nya hastighetsgränser i 10 steg. Översyn sker för att anpassa hastigheterna utifrån dagens förutsättningar t.ex. vägens standard, miljöpåverkan, trafiksäkerhet och fordonsutveckling.

Dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100, och 120km/tim.

Hastigheten anpassas efter hur säker vägen är. Målet är att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet.

Under hösten 2008 skyltade Vägverket om alla europavägar och de största riksvägarna. Under hösten 2009 kommer Vägverket att genomföra en översyn av övriga statliga vägar.

Målet är att alla hastighetsgränser ska ses över på det statliga vägnätet under 2008 och 2009.

Vägverket har översänt förslag till nya hastighetsgränser på vägnätet i Norrbottens län. Eventuella synpunkter skall lämnas in till Vägverket senast 2009-09-28.

Taxi och biltestnäringen har till kommunen lämnat in synpunkter på Vägverkets förslag.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att uppdra åt miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ordförande att tillsammans med kommunstyrelsens ordförande upprätta och översända yttrande till Vägverket utifrån de synpunkter som lämnats in och som framförts vid dagens sammanträde.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(17)

Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskydds- nämnden 2009-08-31

. / .

Exp:

Kommunfullmäktige

Mbhn § 83 Dnr 215/2008 041

Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, perioden 2009- 01-01 – 2009-08-31 har upprättats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna delårsbokslut för perioden 2009-01-01 – 2009-08-31 att översända redovisningen till kommunfullmäktige.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(18)

Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2009-09-22 § 83

Verksamhetsberättelse miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden perioden 2009-01- 01-2009-08-31 – mbhn

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden har haft tre arbetsutskott och fyra nämndssammanträden. Förutom beslutsärenden har nämndens ledamöter via teman informerats och lämnat synpunkter på revidering av kommunens översiktsplan. Kommunens projektanställda vindkraftsplanerare har informerat om arbetet med vindkraften i kommunen. Nämnden har utsett en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram underlag inför ny strandskyddslagstiftning. Arvidsjaurhems VD har informerat om planerna på

detaljplaneändringar rörande Lappstan (Ringelsta) och Lommen (Gallerian). Utbildning/information som ett antal ledamöter i nämnden deltagit i är bl.a. kommunallagen, strandskydd och vattensamråd.

Inom ramen för den regionala tillsynsvägledningen har Länsstyrelsen under våren genomfört en uppföljning av kommunens operativa tillsyn enligt miljöbalken. Rapporten har delgivits nämnden.

Nämnden har upprättat förslag till utökning av mål för nämndens verksamhetsområde så att samtliga verksamhetsområden kommer att finnas representerade i fortsättningen. Nämnden har även behandlat den revisionsrapport som Komrev lämnat och som rör granskning av miljö-, bygg- och

hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde. Förslag till åtgärder som syftar till att utöka nämndens ansvarsutövande har upprättats.

Den internationella ekonomiska krisen drabbar även de svenska kommunerna hårt. För Arvidsjaurs kommun innebär det att det saknas ca 30 miljoner kronor sammanlagt för åren 2009-2011.

Kommunfullmäktige har i juni fastställt driftbudgetramar för kommunens nämnder och styrelser. Den ram som miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fått av kommunfullmäktige innebär en minskning av driftbudgtramen med 14 %, en miljon kronor. Mot bakgrund av detta tog nämnden vid sitt juni

sammanträde upp ärendet om konsekvenser av den av kommunfullmäktige föreslagna

driftbudgetramen. Enda sättet för nämnden att minska den föreslagna budgetramen med en så stor summa som en miljon kronor är att lägga ned räddningskåren i Glommersträsk. Vilka konsekvenser detta får har nämnden 2009-06-17 § 67 redogjort för till kommunfullmäktige.

Plan- och Bygglovverksamhet

Ändring av detaljplan för kvarteret Lommen för att möjliggöra byggande av en Galleria har varit utställt under början av året. Inkomna synpunkter skall nu utredas innan man går vidare med den.

En ändring av detaljplanen på kvarteret Lappstaden 2 (Ringelsta) har påbörjats för att möjliggöra för ytterligare vård- och trygghetsboenden.

Byggandet av två flerbostadshus har utförts på Lommen 8. (tidigare Lommen 6 och 7)

Totalt har 198 beslut inom bygglovsverksamheten tagits hittills, varav 128 genom delegationsbeslut.

Antalet fattade beslut är några fler än förra året vilket beror på fler antal inkomna ärenden under perioden.

(19)

upphävande av eller dispens från strandskyddet inom områden lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta får dock tillämpas först efter den 31 januari 2010 och man måste ha stöd i översiktsplanen. Utbildningsinsatser angående detta från Länsstyrelsen och Boverket väntas under hösten.

Trafiksäkerhet

Den lokala trafiksäkerhetsgruppen, LOTS gruppen har träffats två gånger under året varvid aktuella trafikfrågor diskuterats. Temat för LOTS gruppens sammanträde i mars månad var snöskoterkörning.

På temat diskuterades lagar och föreskrifter, skoterförbudsområden, skoterleder, trafikföreskrifter, skoterkörning på gator, statistik m.m. Vid junisammanträdet informerade bl.a. Polisen om

trafiksituationen i Arvidsjaur.

Den 1 juli 2010 ska alla trafikföreskrifter som Vägverket, kommunerna och Länsstyrelserna tar publiceras på Transportstyrelsens särskilda webbplats för trafikföreskrifter. De föreskrifter som innan dess ej har publicerats på den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter (RDT) upphör då

automatiskt att gälla. Ett omfattande arbete med detta väntar. Ett arbete som måste påbörjas snarast möjligt. Många beslut är gamla och inaktuella och lagstiftningen har ändrats vilket gör att nya beslut måste tas.

I maj månad påbörjar Vägverket ombyggnad av etapp 2 Storgatan (väg 95) genom Arvidsjaurs

samhälle. Etapp 2 omfattar sträckan från ICA till kyrkan. Parkeringen på Köpmantorget kommer även att byggas om under sommaren 2009. Utvärdering av försöket med skoterkörning kommer att

redovisas under hösten.

Hälsoskydd

Ett ärende angående klagomål på pelletseldning har föranlett ett stort antal besök samt telefonsamtal.

Sju bostadsinspektioner har utförts, två förfrågningar angående skadedjur inomhus har inkommit till miljö och byggenheten. En lokal för zonterapi planeras tas i bruk. Två anmälningar angående sanering av PCB i byggnader har inkommit. 31 tillstånd till installation av värmepump har utfärdats.

Bassängbad och strandbadprov har tagits som planerat. Av köldmedierapporteringen som görs varje år har alla rapporter inkommit. En rapport inkom en månad för sent. Företag som inkommer för sent med rapporten ska betala en miljösanktionsavgift till Kammarkollegiet på 1000 kr. 36 ansökningar om längre tömningsintervall av slamavskiljare har behandlats. En ansökan om enskild avloppsanläggning har inkommit. Länsstyrelsen har återförvisat ett överklagat beslut om klagomål på

avloppsanläggningar för ny handläggning. En ny utredning har gjorts. Ett klagomålsärende gällande tömning av avloppsvatten i sjö resulterade i tillsynsbesök och anmälan om miljöbrott. Ytterligare klagomålsärenden gällande enskilda avlopp har inkommit samt ett klagomål på en dammande skogsbilväg.

(20)

Miljöinspektörerna har fungerat som jour för Arjeplogs, Malå och Sorsele kommuner under någon vecka denna sommar.

Kontroll av livsmedelsanläggningar, provtagningar, godkännanden och registreringar T.o.m.

2009- 08-31

Enligt

kontrollplan (t.o.m. 2009- 12-31)

Procent i förhållande till årlig kontrollplan

Antal besök1:

- Riskklass 2 1 2 50 %

- Risklass 3 17 26 65 %

- Riskklass 4 4 10 40 %

- Riskklass 5 0 8 0 %

- Totalt: 22 46 48 %

Anläggningar som efter 1:a besöket blev:

- utan anmärkning (ingen A*) 4 - -

- med anmärkning (max 3 A) 4 - -

- underkända (>3 A el. 1 AA**) 5 - -

Antal uppföljningar 4 15 -

Anläggningar som blev utan anmärkning efter uppföljning

1 - -

Antal aktiviteter2:

- Riskklass 2 4 - -

- Risklass 3 24 - -

- Riskklass 4 20 - -

- Riskklass 5 5 - -

Antal livsmedelsprov 21 20 105 %

- varav omprov 2 - -

Antal utfärdade godkännanden (inkl. tillfälliga)

12 10 120 %

Besök i samband med godkännande

9 - -

Antal registreringar 9 15 60%

1. Med besök avses fysisk närvaro på plats, det vill säga revisioner, inspektioner, besiktningar m.m.

2. Med aktiviteter avses alla övriga händelser såsom granskning av handlingar, samråd anmälningsärenden, remisser, muntliga kontakter och liknande

* A = Avvikelse, ** AA = Allvarlig avvikelse

Av tabellen ser man att vi under första och andra tertialet utfört 48 % av de besök vi sagt att vi ska klara enligt kontrollplanen för året. Som det ser ut i nuläget kommer vi att klara att följa planen, under förutsättning att det inte blir för många uppföljningar. Fem av anläggningarna som besökts under perioden blev underkända. Majoriteten har följts upp och av dessa klarade sig en utan anmärkning. Ett förbud mot hantering av livsmedel har utdelats p.g.a. att verksamhetsutövaren inte hade ansökt om godkännande samt saknade de hygieniska förutsättningar som krävs. Vi har tagit fler livsmedelsprov än vad som angetts i kontrollplanen. Företagen tar även egna prov och gör rengöringskontroller.

Resultaten från dessa kontrolleras vid besöken. 12 godkännanden har utfärdats under perioden. Det innebär att den tid vi har tillgänglig för godkännandeprövning enligt planen har passerats och om det fortsätter i samma takt kan vi bli tvungna att prioritera bort löpande tillsyn. Vi känner till att fem nya livsmedelsanläggningar planeras i kommunen. Det är tre restauranger och två caféer. Restauranger planeras i Abborrträsk, Moskosel och Arvidsjaur. Caféer/Enklare matserveringar planeras i Gallejaur och Baktsjaur.

Årets riksprojekt är provtagning av patogener i importerade kryddörter och bladgrönsaker från Asien.

Vi har anmält oss till projektet men någon provtagning har ännu inte ägt rum.

(21)

deponerats att återvinnas. En miljöinspektör deltar i Länsstyrelsens tillsynsgrupp. En utbildningskväll om energibesparing och energikartläggning för företag har anordnats i samarbete med företagarna och energirådgivaren.

7 täktinspektioner har genomförts under perioden. Tre täkter/delar av täkter ska efterbehandlas under året. Ingen efterbehandling är godkänd ännu. Alla miljörapporter har inkommit. Ett föreläggande om komplettering av miljörapport har utfärdats. Kompletteringar inkom i tid. Länsstyrelsen har gett tillstånd till fortsättning av en täkt under perioden.

Fem stycken ärenden eller förfrågningar om förorenad mark har handlagts. Fyra anmälningar om oljeutsläpp har inkommit.

Naturvård

Gröna Nyckeltalen för år 2008 har sammanställts och lagts ut på hemsidan. Länsstyrelsen har besökt kommunen för att informera om de nya naturreservaten som planeras. Kommunen är remissinstans. Vi har yttrat oss till Skogsstyrelsen i två ärenden om skogsgödsling. Ett positivt yttrande har lämnats avseende planerade biotopvårdsåtgärder i Svärdälven och Långträskälven. 11 ärenden om

nedskräpning har handlagts och ett ärende är under bearbetning. Två remisser om vattenverksamhet har besvarats.

I juli inträffade fiskdöd i sjön Lomträsket. Vatten- och fiskprover har tagits, men någon slutsats om varför fiskdöden har inträffat kan inte dras ännu. Fisken visade tecken på en icke-smittsam

svampinfektion. SVA, Länsstyrelsen och fiskeriverket har varit inkopplade i ärendet, och samtliga tror att det rör sig om någon slags tillfällig miljöstörning. Vecka 34 inkom uppgifter om att fiskdöd även noterats i Malmesjaur samt Dårasjaure.

Räddningstjänst

Införande av ett räddningsvärn i Moskosel har gått bra, personalen har ställt upp på ett bra sätt. Tre brandmän har genomgått utbildning i ”Räddningsinsats” under våren på Sandön. Då det gäller befäl (arbetsledare) så går rekryteringen trögt.

Ett förslag till ny etablering av brandstation/kommunförråd kommer att redovisas under hösten. Under perioden 2009-01-01-2009-08-31 har räddningstjänsten ryckt ut 53 ggr på olika uppdrag, till största del trafikolyckor och bränder. Ett antal automatlarm utan brand har räddningstjänsten åkt på och i vissa fall kommer ägaren/innehavaren att få betala för detta på grund av slarv/misskötsel.Vi har varit förskonade från större skogsbränder. Ett antal mindre bränder har vi haft. Totalt har räddningstjänsten nyttjat cirka 435 timmar för dessa uppdrag.

(22)

Övningsprogram är upprättat för personalen så att man övar på det som känns viktigast.

Viss tillsyn av olika objekt i kommunen har kommit igång främst på kommunens egna fastigheter .En utredning om hur lednings organisationen på räddningstjänsten ska se ut i framtiden utreds och ska vara klar under hösten. Besparingar på förvaltningen totalt kan mynna ut i att Glommersträsk deltidskår ombildas till räddningsvärn, ett beslut som ska tas av kommunfullmäktige.

____

(23)

erhålla minimum 4,1 i

genomsnitt på en 5-gradig skala för bygglovsverksamheten

som sökt bygglov under året innan.

2 Att vid en årlig anonym enkät erhålla minimum 3,8 i

genomsnitt på en 5-gradig skala för miljötillsynen och

livsmedelstillsynen

Anonym enkät i februari till alla som haft någon form av tillsyn inom miljö- och

livsmedelsområdet

Miljöinspektör En gång per år

3 Att ha noll fall av

matförgiftningar orsakade av restaurangbesök per år.

Effektiv rådgivning och tillsyn. Livsmedelsinspektör Löpande

Utvärdering ”Kvalitet” enligt måluppfyllelse

Mål nr 1 – Den årliga enkäten har skickats ut till alla bygglovssökande under föregående år avseende kommunens service och bemötande vid handläggning av bygglovsansökningar. Utvärderingen visar på ett medelvärde om 4,34 på en femgradig skala vilket är det bästa resultatet sedan mätningen började år 2000.

Medelvärdet på förra årets enkät var 4,26.

Mål nr 2 – De årliga enkäterna för miljötillsyn och livsmedelstillsyn kommer att skickas ut till hösten.

Mål nr 3 – Under perioden har miljö- och byggenheten inte mottagit någon anmälan om matförgiftning.

(24)

Arvidsjaurs kommun Uppföljning 2009

5 MILJÖ- BYGG OCH RÄDDNING

0901-0908

Tkr 2009 2008

Budget Redovisat % Redovisat Förändr i %

Prognos

Personal 6 557 3 906 60 4 095 -5

Verksamhet 1 772 1 646 93 1 241 33

Summa kostnader 8 329 5 552 67 5 336 4

Intäkter -1 250 -911 73 -998 -9

Netto 7 079 4 641 66 4 338 7

Periodens resultat 78 403

Verksamhet

Nämnden har haft tre arbetsutskott och fyra nämndssammanträden.

Nämnden har utsett en arbetsgrupp vilken arbetar med att ta fram underlag inför ny strandskyddslagstiftning.

Fullmäktige har i juni fastställt driftbudgetramen för nämnden vilken innebär en besparing om en miljon, eller 14 % av ramen. Nämnden har konstaterat att enda sättet att göra den besparingen på är en nedläggning av Glommersträsk brandkår. Nämnden har därvid också konstaterat att nedläggningen innebär ett starkt försämrat skydd mot brand och olyckor i kommunen.

Planverksamheten är fortsatt intensiv och det har tagits 198 beslut inom bygglovsområdet vilket är något fler än förra året vid samma tidpunkt.

Omvandlingen av räddningskåren i Moskosel till räddningsvärn har fungerat tillfredsställande.

Visst samarbete med miljökontoren i Arjeplog, Sorsele, Malå och Storuman sker.

Händelser av betydelse

I juli inträffade fiskdöd i stor skala i Lomträsket och i mindre skala i ett par sjöar i närheten.

Fisken visade tecken på en icke smittsam svampsjukdom. Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen samt fiskeriverket har varit inblandade i ärendet och samtliga anser att orsaken är en tillfällig miljöstörning, dock är det oklart vad som i sin tur skapat denna tillfälliga miljöstörning.

Ekonomi

Nettoutfallet ligger på budget. Verksamhetskostnaderna är högre än budgeterat samtidigt som

personalkostnaderna är lägre. Detta beror på att i budgeten är räddningschef med i personalbudgeten men då vi ju köper tjänsten belastar kostnaden verksamhetsbudgeten.

Prognos

Vi prognostiserar att klara budgeten.

(25)

Framtiden

Ny livsmedelslagstiftning som börjar gälla i december 2009 innebär förändringar i hanteringen av nya verksamheter.

Ny PBL-lagstiftning planerad till att börja gälla i mars 2010 kommer att innebära ökad arbetsbelastning i bygglovshanteringen.

Anders Harr Ordförande

(26)

Arvidsjaurs kommun Uppföljning 2009

15 Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden 0901- 0908

Tkr 2009 2008

Budget Redovisat Förbr i% Redovisat Förändr i %

Prognos

Personal 144 97 67 106 -8

Verksamhet 20 11 55 25 4

Summa kostnader 164 108 66 131 -18

Intäkter 0 0 0

Netto 164 108 66 131 -18

Periodresultat 1 -30

Kommentarer

Utfallet följer budget.

Heikki Kairento

(27)

Tkr 2009 2008

Budget Redovisat Förbr i% Redovisat Förändring i %

Prognos

Personal 2 135 743 35 665 12

Verksamhet 542 140 26 81 73

Internhyror, kap kostn 0 0 1

Summa kostnader 2 677 883 33 747 18

Intäkter -1 000 -346 35 -265 31

Netto 1 677 537 32 482 11

Periodresultat 22 -41

Kommentarer

Utfallet följer budget.

Heikki Kairento

(28)

Arvidsjaurs kommun Uppföljning 2009

57 RÄDDNINGSTJÄNST Period 0901-0904

Tkr 2009 2008

Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändring i %

Prognos

Personal 4 110 953 23 1 312 -27

Verksamhet 1 210 657 54 495 33

Internhyror, kap kostn 599 199 33 137 45

Summa kostnader 5 919 1 809 31 1 944 -7

Intäkter -250 -37 15 -46 -20

Netto 5 669 1 772 31 1 898 -7

Periodresultat 118 49

Kommentarer

Utfallet följer budget. Personalkostnaderna ligger under budget på grund av att april månads lönekostnader inte finns bokförda i utfallet ovan och att vi köper chefsfunktionen.

Verksamhetskostnaderna ligger över budget dels för att vi köper chefsfunktionen och dels för att räddningen haft några större oväntade utgifter under våren.

Prognos

Budgeten kommer att hållas om vi inte får skogsbränder i nämnvärd omfattning i sommar.

Hans-Eric Jonsson Räddningschef

(29)

Begäran om utökning av miljö-, bygg- och

hälsoskyddsnämndens driftbudgetram 2010

Mbhn § 84 Dnr 279/2009 041

Kommunfullmäktige har 2009-06-22 § 74 beslutat att fastställa driftbudgetramar för kommunens nämnder och styrelser för år 2010.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har för år 2010 tilldelats en ram på 6079 tkr att jämföra med 2009 års ram på 7079 tkr. Detta innebär en minskning av nämndens driftbudgetram med en miljon kronor, en minskning med 14 %.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden verksamhet omfattar en stor del lagstadgad verksamhet inom räddningstjänst, sotning, plan- och bygg, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och trafik. Nämndens verksamhet spänner över ett stort område.

Räddningstjänsten utgör den största delen av nämndens budget vilket motsvarar närmare 80 %. En besparing med en miljon kronor på en så begränsad budget som nämnden har innebär stora konsekvenser för den verksamhet som bedrivs.

Mot bakgrund av detta tog miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06- 17 § 67 upp budgetramarna till behandling för att redan på ett tidigt stadium påtala för kommunfullmäktige vilka konsekvenser den minskade driftbudgeten kommer att få. Nämnden konstaterade då att enda sättet för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att minska den föreslagna driftbudgetramen är att lägga ned räddningsstyrkan i Glommersträsk, ett beslut som ska tas av kommunfullmäktige. Nämnden redovisade även i korthet hur en nedläggning kommer att drabba kommuninnevånare, företag m.fl. i form av ett starkt försämrat skydd mot brand och olyckor. I samband med förra årets besparingar lades räddningsstyrkan i Moskosel ned och en nedläggning i Glommersträsk kommer att innebära att när räddningsstyrkan i Arvidsjaur rycker ut på larm i Glommersträskområdet eller övriga delar av kommunen så står resten av kommunen utan egen utryckningsbar styrka.

Räddningschefen har 2009-08-24 utifrån den budgetram som fullmäktige tilldelat nämnden upprättat en detaljkalkyl för räddningens verksamhetskostnader i Glommersträsk samt underlag för besparingar och konsekvenser.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(30)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 108

Exp:

Kommunfullmäktige

forts § 84 Dnr 279/2009 041

Skrivelse med konsekvensbeskrivning av vad en nedläggning av deltidsbrandkåren i Glommersträsk innebär har 2009-09-21 inlämnats från boende och företag i Glommersträsk.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att konstatera att enda sättet för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att minska den föreslagna budgetramen med en miljon kronor under år 2010 är att lägga ned räddningsstyrkan i Glommersträsk, ett beslut som ska tas av kommunfullmäktige

att uppmärksamma kommunfullmäktige på att en nedläggning av räddningsstyrkan i Glommersträsk, oavsett bildandet av ett eventuellt räddningsvärn får följande konsekvenser:

• Ett starkt försämrat skydd mot brand och olyckor för boende och företag i Glommersträsk med omnejd.

• Ett försämrat skydd mot brand och olyckor i Arvidsjaur och övriga delar av kommunen. Detta p.g.a. att när räddningskåren i Arvidsjaur rycker ut på ett larm i Glommersträskområdet eller övriga delar av kommunen så står resten av kommunen utan egen utryckningsbar styrka.

att mot bakgrund av de konsekvenser som en nedläggning innebär begära en utökning av miljö- bygg- och hälsoskyddsnämndens driftbudgetram med 974 000 kronor för att kunna bibehålla räddningsstyrkan i Glommersträsk.

______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(31)

Yttrande om hastighets- begränsning längs väg 525 - Levatsfors

Exp.

Länsstyrelsen Barn- och ungdom

Mbhn § 85 Dnr 325/2009 511

Länsstyrelsen har överlämnat ett ärende om hastighetsbegränsning längs väg 525 till kommunen för yttrande.

En barnfamilj som bor på fastigheten Klementsnäs 1:5 har lämnat in en begäran om nedsatt hastighet till 30 km/tim längs väg 525 vid Levatsfors.

Orsaken till begäran är att de har en dotter som åker skolbuss och att bussen stannar i närheten av en skymd kurva.

Länsstyrelsen fattar beslut om hastighetsnedsättning på väg 525 som är Vägverkets väg. Länsstyrelsen har lämnat ärendet för yttrande till Vägverket, kommunen och polisen.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att meddela Länsstyrelsen att nämnden anser att en säkrare lösning än hastighetsbegränsning är att skolbussen hämtar och lämnar barnet på den sida av vägen där barnet bor, en bit in på infarten, så att barnet inte behöver korsa vägen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(32)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 110

Bygglov för inglasning av balkong – Vargen 1

Exp:

Sökanden

Mbhn § 86 Dnr 327/2009 231

Margot Lindkvist, Storgatan 57 A, 933 33 Arvidsjaur ansöker om bygglov för inglasning av balkong på hyresfastigheten Vargen 1 i Arvidsjaurs samhälle.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja bygglov.

_____

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från denna dag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(33)

Yttrande över Miljö- departementets förslag till nya avfallsregler

Exp:

Kommunstyrelsen

Mbhn § 87 Dnr 328/2009 427

Miljödepartementet har översänt remiss (M 2009/1551/R) om förslag till nya avfallsregler till Arvidsjaurs kommun för yttrande. Förslaget innehåller främst en anpassning av regelverk med tanke på EU:s nya ramdirektiv för avfall.

Kommunstyrelsen har översänt ärendet till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för synpunkter.

Förslag till yttrande har upprättats 2009-09-07.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att tillstyrka upprättat förslag till yttrande daterat 2009-09-07.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(34)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 112

Detaljplan för Lappstaden 2 – Ringelsta - utställning

Exp:

Arkitekthuset Monarken Arvidsjaurhem AB Cecilia Reinestam Lantmäteriet f.k.

Mbhn § 88 Dnr 221/2009 214

Ett förslag till detaljplan för Lappstaden 2 – Ringelsta har upprättats.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att en ny tvåvåningsbyggnad för bostadsändamål uppförs. Det aktuella planområdet angränsar mot Lappstaden, ett av länets äldsta och viktigaste byggnadsminne.

Den föreslagna tillbyggnaden innehåller två olika boendeformer. Markplan består av ett vårdboende om 18 vårdrum, personalrum, kontorsrum, förråd, tvättstuga, matsal samt samvarorum. Plan två består av ett trygghetsboende om totalt 12 lägenheter, samvarorum, tvättstuga och förråd. Samtliga våningsplan har genomgående korridorer som sammanbinder trapphusen.

Vindsplanet inrymmer lägenhetsförråd och teknikutrymmen. Samtliga lägenheter har balkong. I markplan finns en förbindelse till det befintliga äldreboendet. I det befintliga äldreboendet finns i dag 67 lägenheter.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2009-05-19 § 50 att godkänna upprättat förslag till ändring av detaljplan för Lappstaden 2 - Ringelsta som underlag för samråd.

Efter samrådstiden har yttrande inkommit från Länsstyrelsen, OK Norrbotten, Vattenfall och Arvidsjaurs statsnät.

Samrådsredogörelse har upprättats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna upprättad samrådsredogörelse samt besluta om utställning av detaljplan för Lappstaden 2 - Ringelsta.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(35)

Remittering

Mbhn § 89 Dnr 279/2009 041

Driftbudget 2010 – miljö-bygg och hälsoskyddsnämnden

Kommunfullmäktige har 2009-06-22 § 74 beslutat att fastställa driftbudgetramar för kommunens nämnder och styrelser för år 2010.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har för år 2010 tilldelats en ram på 6079 tkr att jämföra med 2009 års ram på 7079 tkr. Detta innebär en minskning av nämndens driftbudgetram med en miljon kronor, en minskning med 14 %.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden verksamhet omfattar en stor del lagstadgad verksamhet inom räddningstjänst, sotning, plan- och bygg, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och trafik. Nämndens verksamhet spänner över ett stort område.

Räddningstjänsten utgör den största delen av nämndens budget vilket motsvarar närmare 80 %. En besparing med en miljon kronor på en så begränsad budget som nämnden har innebär stora konsekvenser för den verksamhet som bedrivs.

Mot bakgrund av detta tog miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-06- 17 § 67 upp budgetramarna till behandling för att redan på ett tidigt stadium påtala för kommunfullmäktige vilka konsekvenser den besparingen kommer att få. Nämnden konstaterade då att enda sättet för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att minska den föreslagna driftbudgetramen är att lägga ned räddningsstyrkan i Glommersträsk, ett beslut som ska tas av kommunfullmäktige. Nämnden redovisade även i korthet hur en nedläggning kommer att drabba kommuninnevånare, företag m.fl. i form av ett starkt försämrat skydd mot brand och olyckor. I samband med förra årets besparingar lades räddningsstyrkan i Moskosel ned och en nedläggning i Glommersträsk kommer att innebära att när räddningsstyrkan i Arvidsjaur rycker ut på larm i Glommersträskområdet eller övriga delar av kommunen så står resten av kommunen utan egen utryckningsbar styrka.

Räddningschefen har 2009-08-24 utifrån den budgetram som fullmäktige tilldelat nämnden upprättat en detaljkalkyl för räddningens verksamhetskostnader samt underlag för besparingar och konsekvenser.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(36)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2009-09-22 114

Remittering

Exp:

Miljö- och bygg

forts § 89 Dnr 279/2009 041

Mot bakgrund av de konsekvenser som en nedläggning av räddningsstyrkan i Glommersträsk innebär har miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden i en särskild paragraf (2009-09-22 § 84 ) begärt en utökning av nämndens driftbudgetram.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att återremittera ärendet om fastställande av driftbudget 2010 i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om eventuell utökning av nämndens driftbudgetram.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(37)

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

./.

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2009-06-09– 2009-09-13 §§ 283-415

II Meddelandeärenden

- Länsstyrelsens rapport 2009-06--17– Arvidsjaurs kommuns operativa tillsyn enligt miljöbalken (./.)

- Länsstyrelsens beslut 2009-09-02 – Anmälan om strandskoning vid fastigheten Tallberg 1:3

- Länsstyrelsens information om det nya strandskyddet (./.) - SKL Cirkulär 09:35 En ny offentlighets och sekretesslag (./.)

- SKL Cirkulär 09:36 Strandskyddet och utveckling av landsbygden(./.) - Kf 2009-06-22 § 76 – Revidering av mål 2010

- Skrivelse om beredskapsförändningar för provplats Vidsel 2009-06-29 (./.)

- Fadderbrev Berguv Nord Nr 1-09

- Yttrande till Miljödomstolen över nedlagda flottleder i Svärdälven och Långträskälven 2009-07-16(ingen erinran)

- Arvidsjaur Flygplats - Redovisning av flygbuller från Arvidsjaurs Flygplats 2009-05-30(./.)

- Anteckningar från den lokala trafiksäkerhetsgruppen i Arvidsjaur (./.)

III Övrigt / Information - Översiktsplan Kompetensutveckling/kurser

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta protokoll

att lägga meddelandeärenden och informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(38)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2007-2010

Sammanträde: 2009-09-22

Ordinarie ledamöter:

§ §

-Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Anders Harr 1 2 Dick Holmström 1 3 Mats Granlund - 4 JanÅge Mikalsen 1 5 Ulla Lundberg - 6 Tommy Grundström 1 7 Martin Nilsson 1

Ersättare:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Henrik Johansson 1 2 Harry Sundberg 3 Loran Postolovski 4 Susanne Lindberg 5 Per-Anders Brännström 1

6 Leif Enberg

7 Jan Björklund

SUMMA -

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :