KLASSIFICERING AV FARLIGT AVFALL

Full text

(1)

KLASSIFICERING AV FARLIGT

AVFALL

Temadagar

5 & 7 december 2016 Axel Hullberg

(2)

Innehåll

• Bakgrund

• Introduktion - EU-lagstiftningarna, förordning och beslut

• Ändringar i avfallsförordningen (2011:927)

• Genomgång; metodik för klassificering, struktur på avfallslistan, bedömning av farliga egenskaper,

diskussionsfrågor

• EU-vägledning

• EU-studie om farligt avfall och PCB

(3)

Avfallsförordningen (2011:927)

• Bestämmelser om avfall och avfallets hantering

• 15 kap Miljöbalken

• Bestämmelser om farligt avfall – blandningsförbud

– spillolja

– tillstånd/anmälningsplikt transport – anteckningsskyldighet

– transportdokument

(4)

Bakgrund – klassificering

• Bilaga III till avfallsdirektivet (2008/98/EC)

• Förteckning i kommissionsbeslut (2000/532/EC), avfallslistan

• Klassificering av avfall ⇢ kemikalieklassificering – farliga egenskaperna (HP) definieras på

”gammal” lagstiftning ⇢ anpassning till CLP

– ta fram kriterier för farliga egenskaper hämtade från CLP

– koncentrationsgränser, delvis anpassning mot CLP

(5)

Ny EU-förordning och beslut

• KOM förordning 1357/2014 om ersättning av bilaga III till direktiv 2008/98/EG http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&fr om=EN

• KOM beslut 2014/955 om ändring av beslut 2000/532/EG http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&fr om=EN

(6)

Ändringar i avfallsförordningen (2011:927) from 1 januari 2016

• Bilaga 1 har upphört att gälla

• Bilaga 4 uppdaterad i enlighet med kommissionens nya beslut 2014/955

– innebär inga större skillnader i förhållande till det tidigare beslutet

• Nya paragrafer

– 11 b § Bedömning av om ett avfall har farliga egenskaper

– 13 a och b § Klassificering av avfall

(7)

Ändringar i avfallsförordningen (2011:927) from 1 januari 2016

• Ändrade paragrafer

– 3 § Definitioner

farligt avfall: avfall som i bilaga 4 beskrivs med en avfallskod

markerad med en asterisk (*) eller som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § ska anses vara farligt avfall

Tidigare (farligt avfall: ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §)

– 13 §, punkt 1 innehöll tidigare hänvisning till bilaga 1

(8)

Avfallsinnehavarens ansvar

• Tillräcklig kunskap, information om ursprung

• Ansvarig för att klassificera sitt avfall http://www.naturvardsverket.se/Stod-i- miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-

avfall/Avfallsproducentens-ansvar-vad-galler- klassning-av-farligt-avfall/

• Tillsynsmyndigheten kan granska den gjorda bedömning inom ramen för tillsyn

• Naturvårdsverket ger generell vägledning om tillämpning av reglerna

(9)

Avfallslistan, bilaga 4 till

avfallsförordningen (2011:927)

• Harmoniserad lista av avfall

• Avfallskoder indelade i 20 kapitel

angivna med sexsiffrig kod

• Totalt 842 avfallskoder

408 farligt avfall, markerad med asterisk (*)

434 icke-farligt avfall

• Olika avfallskoder

Fasta farliga

Fasta icke-farliga

Spegelingångar

(10)

Klassificering av avfall enligt avfallslistan

• 13 a § Klassificering av avfall

För att klassificera ett avfall fastställs den sexsiffriga avfallskod i bilaga 4 som bäst beskriver avfallet. Avfallskoderna är

indelade i kapitel. Vid valet av avfallskod ska den som klassificerar avfallet

• 1. identifiera den källa som gett upphov till avfallet och välja en lämplig avfallskod i kapitel 01–12 eller 17–20 som inte slutar på 99,

• 2. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 1, välja en lämplig avfallskod i kapitel 13–15 som inte slutar på 99,

• 3. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 1 eller 2, välja en lämplig avfallskod i kapitel 16 som inte slutar på 99, eller

• 4. om det inte går att hitta en lämplig kod enligt 1, 2 eller 3, välja den avfallskod i bilaga 4 som slutar på 99 och bäst beskriver avfallet

(11)

Avfallslistan, exempel på kapitel

• 01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk och kemisk behandling av mineral

• 03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp

• 08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och

användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg

• 10 Avfall från termiska processer

• 13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)

• 16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen

• 17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

• 19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa

avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål

(12)

Avfallslistan, avfallskoder

• Fasta ingångar för farligt avfall (FA)

FA utan ytterligare bedömning

• Fasta ingångar för icke-farligt avfall (I-FA)

I-FA utan ytterligare bedömning

• Spegelingångar

 oftast ett par där ena är FA, den andra I-FA

 ytterligare bedömning nödvändig, förekomst av farliga ämnen i relevanta konc., uppvisas farliga egenskaper?

(13)

Avfallslistan, exempel avfallskoder

• Fasta ingångar för farligt avfall (FA)

 03 02 02* Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

 16 01 13* Bromsvätskor

• Fasta ingångar för icke-farligt avfall (I-FA)

 10 01 03 Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä

 19 10 01 Järn- och stålavfall

(14)

Avfallslistan, exempel avfallskoder

• Spegelingångar

 17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall

 17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03

 08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall

 08 03 13 Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12

• farligt ämne: ett ämne som är klassificerat som farligt till följd av att det uppfyller kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till CLP.

(15)

Avfallslistan, ändrade/nya tillkomna koder

01 03 Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral:

• 01 03 09 Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 10

• 01 03 10* Rödslam från aluminiumoxidproduktion som innehåller farliga ämnen och som inte omfattas av 01 03 07(*) och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall

16 03 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter:

• 16 03 07* Metalliskt kvicksilver

19 03 Stabiliserat eller solidifierat avfall:

• 19 03 04* Avfall, klassificerat som farligt, som delvis stabiliserats utom 19 03 08

• 19 03 08* Delvis stabiliserat kvicksilver

(16)

Klassificering av avfall enligt avfallslistan, summering

• Många koder

– Fasta FA , I-FA samt spegelingångar

• Viktig del i avfallsklassificeringen – Avgörande för kommande steg

“Identifying the most appropriate entry is an important step in the classification of waste and requires a sound and honest judgment by the operator, based on his knowledge of the origin and process generating the waste, as well as its potential

composition.”

(17)

Diskussionsfråga

• En avfallsinnehavare har identifierat följande olika avfallskoder. Vad innebär det för klassificeringen och ev. vidare steg?

03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler:

03 01 01 Bark- och korkavfall

08 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack:

08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska

lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika

07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

(18)

Klassificering av avfall enligt avfallslistan, summering

Fast icke- farlig Grundläggande

kunskap, info om ursprung

Val av avfallskod

Spegelingång

Mer information om innehåll

behövs Fast farlig

(19)

Information om innehåll av farliga ämnen och sammansättning

• Ursprung och processbetingelser

• Klassificering av ämnen under CLP och REACH

• Säkerhetsdatablad

• Data på liknande avfall som karaktäriserats tidigare

• Expertbedömning

• Testmetoder tillämpliga?

• Provtagning och kemisk analys

(20)

Information om innehåll av farliga ämnen och sammansättning

• Klassificering av ämnen under CLP och REACH – Harmoniserad klassificering (tabell 3.1-3.2,

annex VI till CLP) – Självklassificeringar

– Faroklass (t.ex. akut toxicitet), farokategori (t.ex. Acute Tox 3), faroangivelse (H301, Giftigt vid förtäring)

– Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

https://echa.europa.eu/regulations/clp/cl-inventory

(21)

Exempel blykromat

(22)

Information om innehåll av farliga ämnen och sammansättning

• Säkerhetsdatablad

– Avsnitt 2 om klassificering och märkning

– Avsnitt 3 om information om beståndsdelar – Avsnitt 13 om avfallshantering

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-

miljoarbetet/vagledning/industri/kemikalier/reach/reach- tillsyn-fragor-och-svar-140326.pdf

(23)

Bedömning av farliga egenskaper (HP)

Icke-farligt avfall?

Spegelingång

Tillräcklig kunskap;

sammansättning, innehåll, ämnens klassificering: klart!

HP-bedömning (konc.

farliga ämnen; test) POPs

Farligt avfall?

(24)

Bedömning av farliga egenskaper (HP)

– 11 b § Bedömning av om ett avfall har farliga egenskaper För att bedöma om ett avfall har farliga egenskaper ska

1. bilaga III till direktiv 2008/98/EG tillämpas, eller

2. avfallet testas enligt förordning (EG) nr 440/2008 eller enligt andra

internationellt erkända testmetoder och riktlinjer och, i fråga om försök på djur eller människor, med hänsyn till artikel 7 i förordning (EG) nr 1272/2008. Om en bedömning har gjorts både enligt 1 och 2 ska testresultatet enligt 2 gälla.

– 13 b § Klassificering av avfall

När beskrivningen av en avfallskod i bilaga 4 innehåller en

hänvisning till denna paragraf ska avfallet anses vara farligt avfall, om

1. innehållet av farliga ämnen i avfallet gör att det enligt 11 b § har en eller flera farliga egenskaper, eller

(25)

EGENSKAPER SOM GÖR ATT AVFALL KLASSIFICERAS SOM FARLIGT AVFALL (bilaga III dir. 2008/98/EG)

HP 1 Explosivt HP 10 Reproduktionstoxicitet HP 2 Oxiderande HP 11 Mutagent

HP 3 Brandfarligt HP 12 Avger en akut giftig gas HP 4 Irriterande -

hudirritation och ögonskador

HP 13 Allergiframkallande

HP 5 Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/

Aspirationstoxicitet

HP 14 Ekotoxiskt

HP 6 Akut toxicitet

HP 7 Cancerframkallande HP 15 Avfall som kan ha en farlig egenskap som förtecknas ovan men som inte direkt uppvisas av det ursprungliga avfallet

HP 8 Frätande HP 9 Smittfarligt

(26)

Allmänt om farliga egenskaperna, bilaga III dir. 2008/98/EG

• HP 1-15

• Information om egenskaperna

Definition, beskrivande text

Faroklass, kategori och faroangivelsekod(er)

Koncentrationsgränser (0,1-55 %), HP 4-8 och HP 10-13 (HP 14); testmetoder

Gränsvärden för beaktande: lägsta

koncentration av ett ämne i avfallet som ska beaktas i en bedömning vid klassificeringen

(27)

HP 6 Akut toxicitet:

Avfall som kan orsaka akuta toxiska effekter vid förtäring eller hudkontakt, eller vid exponering genom inandning

Om summan av konc. av alla ämnen som ingår i ett avfall,

klassificerade med en kod för akut toxisk faroklass och kategori

respektive kod för faroangivelse som anges i tabell 5, överstiger eller är lika med det tröskelvärde som anges i tabellen ska avfallet

klassificeras som farligt avfall enligt HP 6.

Följande gränsvärden för beaktande ska gälla vid en bedömning:

— För Acute Tox. 1, 2 eller 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1%

— För Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %

Tabell 5: Kod(er) för faroklass och kategori och kod(er) för faroangivelse för avfallets beståndsdelar och de motsvarande koncentrationsgränserna för klassificering av avfall som farligt enligt HP6

Faroklass- och kategorikod(er) Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal)

Faroangivelsekod(er)

H300 H300 H301 H302 H310

Koncentrationsgräns

0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 %

Vägledning utkast (Guidance document on the definition and classification of waste): annex C, s 120-123

(28)

HP 10 Reproduktionstoxiskt:

Avfall som orsakar negativa effekter på sexuell funktion och fertilitet hos vuxna män och kvinnor samt

utvecklingstoxicitet hos avkomman

När ett avfall innehåller ett ämne som är klassificerat med en av följande koder för faroklass och kategori respektive koder för faroangivelse, och som överskrider eller tangerar en av de

koncentrationsgränser som anges i tabell 7, ska avfallet klassificeras som farligt enligt HP 10. När mer än ett ämne klassificerat som

reproduktionstoxiskt förekommer i ett avfall måste ett enskilt ämne förekomma på eller över koncentrationsgränsen för att avfallet ska klassificeras som farligt enligt HP 10.

Tabell 7: Kod(er) för faroklass och kategori och kod(er) för faroangivelse för avfallets beståndsdelar och de motsvarande koncentrationsgränserna för klassificering av avfall som farligt enligt HP 10:

Faroklass- och kategorikod(er)

Repr. 1A, Repr. 1B Repr. 2

Faroangivelsekod(er)

H360 H361

Koncentrationsgräns

0,3 % 3 %

Vägledning utkast (Guidance document on the definition and classification of waste): annex C, s 133-134

(29)

HP 14 Ekotoxiskt

Avfall som omedelbart eller på sikt utgör eller kan utgöra en risk för en eller flera miljösektorer

• Förändrat kriterium för bedömning av HP 14 diskuterad under lång tid

• Studier inom EU (och norden)

– fyra olika summeringsmetoder (metod 1–4) – M-faktorer

– Testmetoder

• Röstades i EU 25 oktober, ej beslutat (16 ja, 8 nej, 4 avstod)

– Metod 1(inbegriper alla faroklasser för miljöfarlighet och

sammanvägning av ingående ämnenas farlighet. Principen om gränsvärde för beaktande (cut-off value) inkluderas men inte M- faktorer

(30)

HP 14 Ekotoxiskt

Avfall som omedelbart eller på sikt utgör eller kan utgöra en risk för en eller flera miljösektorer

• Röstades i EU 25 oktober

• Om beslut tas via rådet ska arbetet fortsätta med – Utforska möjligheter att nyttja M-faktorer

– Harmonisering av testmetoder, utbyte av goda exempel

– Expertgruppsmöte slutet av 2017?

(31)

HP 14 Ekotoxiskt

Avfall som omedelbart eller på sikt utgör eller kan utgöra en risk för en eller flera miljösektorer

• Naturvårdsverkets vägledning

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Klassificering- av-farligt-avfall-/Farligt-avfall-som-miljofarligt/

• Avfall ska klassificeras som farligt enligt HP 14 när det innehåller:

– Σ av koncentrationen H400 ≥ 25 %

– Σ av koncentrationen (100 ×Σ akvatisk kronisk 1(H410)) + (10 × Σ akvatisk kronisk 2 (H411)) + Σ akvatisk kronisk 3 (H412) ≥ 25 %

– Σ av koncentrationen H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %

– koncentrationen (H420) ≥ 0.1%

(32)

HP 14 Ekotoxiskt

Avfall som omedelbart eller på sikt utgör eller kan utgöra en risk för en eller flera miljösektorer

För ett enskilt ämne i avfallet innebär detta

Gränsvärdet för beaktande i en bedömning avseende

– Akvatisk akut 1(H400), Akvatisk kronisk 1 (H410) är 0,1%

– Akvatisk kronisk 2 (H411), 3 (H412), 4 (H413) är 1%

2016-12-19 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 32

Faroklass/

kategori

Faroangivelse Tillämpliga konc.gränser

Akvatisk akut 1 H400 25%

Akvatisk kronisk 1 H410 0,25%

Akvatisk kronisk 2 H411 2,5%

Akvatisk kronisk 3 H412 25%

Akvatisk kronisk 4 H413 25%

Ozon H420 0,1%

(33)

Diskussionsfrågor

• Ett avfall tilldelat en spegelingång i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) innehåller bl.a.

ftalaten DEHP i en koncentration av 3400 mg/kg.

Vad krävs för att veta om avfallet ska klassas som farligt avfall?

• Ett avfall tilldelat en spegelingång i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) innehåller ämnen klassificerade enligt följande. Vilka

koncentrationsgränser kan bli tillämpliga?

Ämne Klassificering A

Carc. 1B (H350i) Skin Sens. 1 (H317)

Aquatic Acute 1(H400), Aquatic Chronic 1 (H410)

B

Acute Tox.4 (H332), Acute Tox.4 (H302)

(34)

Diskussionsfrågor - genomgång

• Ett avfall tilldelat en spegelingång i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) innehåller bl.a.

ftalaten DEHP i en koncentration av 3400 mg/kg.

Vad krävs för att veta om avfallet ska klassas som farligt avfall?

• DEHP (CAS nr 117-81-7):

HP 10 Reproduktionstoxiskt, Repr. 1B (H360); 0,3%

(35)

Diskussionsfrågor - genomgång

• Ett avfall tilldelat en spegelingång i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) innehåller ämnen klassificerade enligt följande. Vilka

koncentrationsgränser kan bli tillämpliga?

A

Carc. 1B (H350i); 0,1%

Skin Sens. 1 (H317); 10%

Aquatic Acute 1(H400), Aquatic Chronic 1 (H410); 0,25%

B

Acute Tox.4 (H332); 22,5%

Acute Tox.4 (H302); 25%

Ämne Klassificering

A

Carc. 1B (H350i) Skin Sens. 1 (H317)

Aquatic Acute 1(H400), Aquatic Chronic 1 (H410)

B

Acute Tox.4 (H332), Acute Tox.4 (H302)

(36)

Bedömning av innehåll av POPs

Icke-farligt avfall?

Spegelingång

Tillräcklig kunskap;

sammansättning, innehåll, ämnens klassificering: klart!

Bedömning av egenskaper: klart!

Innehåll av POPs?

Farligt avfall?

(37)

Bedömning av innehåll av POPs

• 13 b § Klassificering av avfall

När beskrivningen av en avfallskod i bilaga 4 innehåller en

hänvisning till denna paragraf ska avfallet anses vara farligt avfall, om

2. avfallet innehåller polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/F), DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan), klordan,

hexaklorcyklohexan (inbegripet lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, hexaklorbensen, klordekon, aldrin, pentaklorbensen, mirex, toxafen,

hexabrombifenyl eller PCB som överskrider de koncentrationsgränser som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 850/2004.

(38)

Koncentrationsgränser för POPs som farligt avfall

(bilaga IV, POPs-förordningen)

POP Koncentrationsgräns

Dioxiner och furaner (PCDD/F) 15 µg/kg DDT, klordan,

hexaklorcyklohexan (inbegripet lindan), dieldrin, endrin,

heptaklor, hexaklorbensen, klordekon, aldrin,

pentaklorbensen, mirex,

toxafen, hexabrombifenyl, PCB

50 mg/kg

(39)

Sammanfattning

Icke-farligt avfall

Spegelingång

Tillräcklig kunskap;

sammansättning, innehåll, ämnens klassificering: klart!

Bedömning av egenskaper: klart!

Innehåll av POPs: klart!

Farligt avfall

(40)

EU-vägledning

• Guidance document on the definition and classification of waste

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i- miljoarbetet/vagledning/avfall/klassificering/Draft-

Guidance%20Document-waste-classification-clean.pdf

• Struktur

– Inledande kaptiel om klassificering

– Annex A, avfallslistan (ingångar, struktur, exempel ämnesgrupper)

– Annex B, datakällor

– Annex C, bedömning av farliga egenskaperna – Annex D, provtagning och kemiska analyser

• Synpunkter till 9 december

2016-12-19

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 40

(41)

EU-studie farligt avfall och PCB

• Projekt kring hantering/implementering av farligt avfall och PCB

• Bedömning och uppföljning av hanteringen

• Identifiera problem, goda exempel

• 14 medlemsländer ingår

– Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige, Storbritannien

(42)

EU-studie farligt avfall och PCB

• Upplägg, pågå ca 1 år

– Analysfas av hantering → rek. förbättringar, “roadmaps”

(våren 2017)

– Dialog myndigheter och övriga aktörer, seminarium i Sverige (våren, hösten 2017)

– Identifiering av goda exempel, kritiska faktorer – Avslutande workshop Bryssel (nov 2017)

(43)

Frågor?

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :