TRAFIKBULLER VEDDESTA 2, BARKARBY SJUKHUS

15  Download (0)

Full text

(1)

RAPPORT R03-277357

TRAFIKBULLER VEDDESTA 2, BARKARBY

SJUKHUS

(2)

Tyréns AB

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2017-08-24

UPPDRAG 277357, Bullerutredning för detaljplan Veddesta 2 i Järfälla Titel på rapport: Trafikbuller Veddesta 2, Barkarby sjukhus

Status: Rapport

Datum: 2017-08-24

MEDVERKANDE

Beställare: Hemsö Fastighets AB Kontaktperson: Åsa Nordell Holmstrand

Konsult: Tyréns AB

Uppdragsansvarig: Magnus Cederlund Handläggare: Jens Slama

Kvalitetsgranskare: Clas Torehammar

(3)

SAMMANFATTNING

Området Veddesta är beläget norr om Stockholm i Järfälla kommun. Markanvisning för ett nytt sjukhus samt en friliggande byggnad för äldreboende/trygghetsboende eller annat boende har givits till Hemsö Fastigheter AB. Kvarteret ligger längs Veddestavägen i nära anslutning till blivande tunnelbaneuppgång Barkarby station.

För området behövs en trafikbullerutredning för att kunna förutsäga bullernivåer vid fasader på ett framtida sjukhus och äldreboende/trygghetsboende/patienthotell.

I söder gränsar området till Veddestavägen (ca 10000 fordon/dygn) i öster till förlängningen av Veddestavägen (ca 17000 fordon/dygn) som har en ny planerad sträckning med bro över järnväg och E18. På dessa vägar rullar till stor del lätt trafik med tung trafik ca 10%.

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad till äldreboende-/trygghetsboende-/patienthotell beräknas till som mest 64dBA. De högsta nivåerna uppkommer (se bilaga AK01) på de tre nedersta våningarna närmast Veddestavägen som har en skyltad hastighet av 40km/h och på de två översta våningarna mot Mälarbanan (österut).

De maximala bullernivåerna vid äldreboende-/trygghetsboende-/patienthotellfasad uppgår till 83dBA (se bilaga AK02) på de tre nedersta våningsplanen närmast Veddestavägen som har en skyltad hastighet av 40km/h.

Ekvivalenta fasadnivåer för sjukhusbyggnaden uppgår till som mest 66 dBA på de tre översta våningarna mot Mälarbanan (österut).

Maximala fasasdnivåer för sjukhusbyggnaden uppgår till som mest 79 dBA närmast Veddestavägen.

Sjukhusbyggnaden kommer att behöva dimensioneras mot inomhuskrav på ekvivalenta och maximala ljudnivåer som gäller enligt SS:25268 för vårdlokaler. De mest utsatta fasaderna där dimensionering av fönster är av extra stor betydelse finns på de nedersta våningsplanen som vetter mot Veddestavägen.

Byggnaden som avser äldreboende/trygghetsboende/patienthotell kommer att behöva dimensioneras utifrån gällande krav som finns i SS:25268.

Av störst vikt för dimensionera av fönster är de nedersta våningsplanen som vetter mot Veddestavägen där maximala nivåer beräknas till 82dBA och ekvivalenta nivåer till 64dBA.

Beroende på verksamhetsform i det planerade äldreboendet kan riktvärden och

bedömningsgrunder för bostäder bli gällande. I det fallet måste lägenheter vara genomgående med minst hälften av boningsrummen mot ljudskyddad sida (under 55 dBA ekvivalent ljudnivå) eller för mindre enkelsidiga lägenheter (under 35 kvm) klara riktvärdet 65 dBA vid fasad. Dessa riktvärden kan innehållas för större delen av byggnaden utan ytterligare åtgärder. För den korta sidan av L-formade huset kan åtgärder så som delvis inglasade balkonger ,vilka bedöms kunna ge reduktion på 10-15 dBA, behövas på de översta nio våningsplanen. Uteplats (riktvärden, under 50 dBA ekvivalent nivå och under 70dBA maximal nivå) kan anordnas på gårdssidan.

(4)

Uppdrag:277357 2017-08-24 Beställare: Hemsö Fastighets AB

4(11)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING ... 5

1 BEDÖMNINGSGRUNDER NYBYGGNATION AV BOSTÄDER ... 6

1.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER ... 6

1.1.1 BULLER FRÅN SPÅRTRAFIK OCH VÄGAR ...7

1.2 BOVERKETS BYGGREGLER OCH SS 25267:2015 ... 8

2 LOKALA BESTÄMMELSER ... 9

3 FÖRUTSÄTTNINGAR ... 9

3.1 BERÄKNINGSMODELL ... 9

3.2 BERÄKNINGSNOGGRANNHET ... 9

3.3 GEOGRAFISKA INDATA ... 9

3.4 KÄLLDATA ... 10

3.4.1 VÄGTRAFIK ... 10

3.4.2 SPÅRTRAFIK ... 10

3.5 ANTAGNA FÖRUTSÄTTNINGAR ... 10

4 RESULTAT... 11

5 ANALYS ... 11

(5)

BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING

Området Veddesta är beläget norr om Stockholm i Järfälla kommun. Markanvisning för ett nytt sjukhus samt en friliggande byggnad för äldreboende/trygghetsboende eller annat boende har givits till Hemsö Fastigheter AB. Kvarteret ligger längs Veddestavägen i nära anslutning till blivande tunnelbaneuppgång Barkarby station.

För området behövs en trafikbullerutredning för att kunna förutsäga bullernivåer vid fasader på sjukhus och äldreboende/trygghetsboende/patienthotell.

I söder gränsar området till Veddestavägen (ca 10000 fordon/dygn) i öster till förlängningen av Veddestavägen (ca 17000 fordon/dygn) med bro över järnväg och E18. På dessa vägar rullar till stor del lätt trafik med tung trafik ca 10%.

Figur 1. Drönarbild över planområdet.

(6)

Uppdrag:277357 2017-08-24 Beställare: Hemsö Fastighets AB

6(11)

1 BEDÖMNINGSGRUNDER NYBYGGNATION AV BOSTÄDER

Buller anses, framförallt i större tätorter, vara ett stort folkhälsoproblem. När människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar. Vägtrafikbuller försämrar orienteringsförmåga på en plats och kan orsaka störningar av taluppfattbarheten vid samtal.

Störningsmått

Ljud vars styrka är konstant i tiden mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter

”dB” indikerar att ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Det mänskliga örat uppfattar högre frekvenser bättre än låga.

Ekvivalent och maximal ljudnivå

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: ekvivalent A-vägd ljudnivå LpAeq och maximal A-vägd ljudnivå LpAFmax. Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Förenklat kan man säga att den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en

fordonspassage under ett årsmedeldygn.

1.1 FÖRORDNING OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i form av Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk författningssamling, förordning 2015:216). För nybyggnation av bostäder ersätter denna bestämmelse riktvärdena från infrastrukturpropositionen (1996/97:53) som dock fortfarande kan vara tillämpbara vid befintliga bostäder eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur.

I förordningen finns bestämmelser om riktvärden gällande buller utomhus vid bostadsbyggnader från spårtrafik, vägar och flygplatser.

Dessa riktvärden (§3 i förordning 2015:216) ändras från och med den 1 juli 2017 och kan tillämpas på redan påbörjade detaljplaner. De nya bestämmelserna kan tillämpas på planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015. Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader.

Bestämmelserna ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov (för ombyggnationer eller icke planlagd mark), och ärenden om förhandsbesked i bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt enligt 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900).

(7)

1.1.1 BULLER FRÅN SPÅRTRAFIK OCH VÄGAR

Tabellen nedan sammanfattar de riktvärden som gäller ljud från spår- och vägtrafik.

Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader

Ekvivalent A-vägd

ljudnivå, LpAeq,nT [dBA] Maximal A-vägd ljudnivå, LpAFmax,nT [dBA]

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som inte bör överskridas

- Dock om bostaden < 35 m2

60a)

65a) -

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en uteplats, om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden

50 70b)

Högsta ljudnivå vid fasad på en

ljuddämpad sida 55 70 (kl. 22-06)

a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida, vid ombyggnad (PBL kap. 9, §2, 1 st.3) räcker ett bostadsrum.

b) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.

Förklaringar trafikbuller

Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå

Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år

Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus

(8)

Uppdrag:277357 2017-08-24 Beställare: Hemsö Fastighets AB

8(11)

1.2 BOVERKETS BYGGREGLER OCH SS 25267:2015

Boverkets byggregler anger följande krav på ljudtrycksnivå inomhus från trafik och andra yttre störkällor. I praktiken innebär nedanstående tabell att ytterväggar, don och fönster skall dimensioneras utifrån yttre bullerkällor så att ljudnivån inomhus inte överskrider värdena i nedanstående tabell.

Tabell 2. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor (sammanfattat ur SS 25267:2015 och BBR 21, BFS 2014:3).

Dygnsekvivalent A-vägd

ljudnivå, L

pAeq,24h,nT

[dBA]

1)

Ljudklass A Ljudklass B BBR (ljudklass C)

I utrymme för sömn, vila eller daglig

samvaro 22 26 30

I utrymme för matplats och matlagning

eller i utrymme för personlig hygien 27 31 35

Nattekvivalent ljudnivå,

L

pAeq,night,nT

[dBA]

2)

Ljudklass A Ljudklass B BBR (ljudklass C)

i utrymme för sömn, vila eller daglig

samvaro 18 22 -

Maximal ljudnivå nattetid,

L

pAFmax,nT

[dBA]

2)

Ljudklass A Ljudklass B BBR (ljudklass C)

i utrymme för sömn, vila eller daglig

samvaro 37 41 45

1) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För andra yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt.

2) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg- och flygplanstyper, samt övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB.

(9)

SS25268

2 LOKALA BESTÄMMELSER

3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 BERÄKNINGSMODELL

Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för beräkning av ljudutbredning från vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4653.

Den Nordiska beräkningsmodellen för spårtrafik, rev 1996 har använts för beräkning av ljudutbredning från spårburen trafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport 4935.

Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPlan (version 7.4) från Braunstein + Berndt GmbH. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även

inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm., hanteras automatiskt av programmet i enlighet med rådande beräkningsmodeller.

I beräkningarna används en sökradie mellan källa och mottagare som för direktbidraget är 2500 meter och för reflexerna 50 meter från källposition och 200 meter från mottagarposition. 3 reflexer har använts. Mottagarpunkter närmare än 0,01 meter från fasad har inte erhållit något bidrag från fasadreflexer från denna byggnad.

3.2 BERÄKNINGSNOGGRANNHET

För vägtrafik varierar standardavvikelsen för den dygnsekvivalenta A-vägda ljudnivån från omkring 3 dB vid 50 meter från vägens mitt till 5 dB vid 200 meter. Det ”sanna” värdet ligger med cirka 70 % sannolikhet inom beräkningsresultatet plus/minus en standardavvikelse. Vad beträffar den maximala ljudnivån finns ännu inte någon statistisk analys av felet.

För spårtrafik uppgår den totala noggrannheten för den dygnekvivalenta A-vägda ljudnivån till ± 3 dBA-enheter, på upp till 500 meters avstånd från spårens mitt. För de maximala ljudnivåerna är noggrannheten något mindre och uppskattas till ± 5 dBA-enheter.

3.3 GEOGRAFISKA INDATA

·

Grundkarta upprättad 2014-04-21 av Lars Malmestål på Järfälla kommunen.

·

Trafikinformation erhållen 2017-05-11 från David Nordin på Järfälla kommun

·

Situationsplan upprättad 2017-04-11 av Ola Eriksson på BSK Arkitekter

·

Koordinatsystem är SWEREF 99 18°00

(10)

Uppdrag:277357 2017-08-24 Beställare: Hemsö Fastighets AB

10(11)

3.4 KÄLLDATA 3.4.1 VÄGTRAFIK

Källdata för vägtrafik har erhållits från 2017-05-11 av David Nordin på Järfälla kommun. Mindre lokalgator som har en försumbar påverkan på ljudmiljön i området och har inte beräknats.

I tabellen sammanfattas trafikmängder som avser det beräknade prognosåret 2030 samt andel tungtrafik och skyltad hastighet.

Tabell 3. Prognostiserad vägtrafik.

Väg Trafikmängd

1)

Andel tung trafik

2)

Hastighet (km/h)

3)

Prognostiserad trafikmängd

Veddestavägen 10512 10% 40

Veddestavägen över E18 16926 10% 40

E18 (norrgående körfält) 56511 10% 80

E18 (södergående körfält) 42770 10% 80

1)Antal fordon under ett årsmedeldygn.

2)Antagen schablon enligt kommunen

3)Avser skyltad hastighet.

3.4.2 SPÅRTRAFIK

Källdata för tågtrafik har erhållits från Miljökonsekvensbeskrivning Mälarbanan Barkarby Kallhäll från 25 augusti 2010, reviderad februari 2011. I tabellen sammanfattas spårtrafiken som avser det beräknade prognosåret 2030.

Tabell 4. Prognostiserad spårtrafik.

Väg Antal tåg

1)

Maximal tåglängd

2)

Hastighet (km/h)

3)

Prognostiserad trafikmängd

Pendeltåg X60 252 214 175

Regionaltåg X40 70 240 175

Fjärrtåg X2 22 240 175

Godståg 10 650 100

1) Antal tåg som passerar under ett årsmedeldygn.

2)Avser tågtypens maximala totala längd.

3)Avser skyltad hastighet.

3.5 ANTAGNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse har satts till cirkahöjder baserade på gatufoton från Google Earth.

Marken har satts till akustiskt mjuk över hela beräkningsarean.

(11)

4 RESULTAT

Beräkningar för ekvivalenta och maximala ljudnivåer avser höjden 2 meter relativt mark med en täthet mellan beräkningspunkterna om 3 x 3 meter.

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad till äldreboende-/trygghetsboende-/patienthotell uppgår till som mest 64 dBA (se bilaga AK01) på de tre nedersta våningarna närmast Veddestavägen som har en skyltad hastighet av 40km/h.

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad till äldreboende-/trygghetsboende-/patienthotell uppgår till som mest 64 dBA (se bilaga AK01) på de två översta våningarna mot Mälarbanan (österut).

Ekvivalenta Fasadnivåer för sjukhusbyggnaden uppgår till som mest 66 dBA på de tre översta våningarna mot Mälarbanan (österut)..

De maximala bullernivåerna vid äldreboende-/trygghetsboende-/patienthotellfasad uppgår till 83dBA (se bilaga AK02) på de tre nedersta våningsplanen närmast Veddestavägen som har en skyltad hastighet av 40km/h.

Maximala fasasdnivåer för sjukhusbyggnaden uppgår till som mest 79 dBA närmast Veddestavägen.

Tabell 5. Utförda beräkningar.

Bilaga Vy från Bullertyp

Ekvivalenta ljudnivåer 2030

AK01 Ovan Spår- och vägtrafik

AK03 3D-vy från öst Spår- och vägtrafik Maximala ljudnivåer 2030

AK02 Ovan Spår- och vägtrafik

AK04 3D-vy från öst Spår- och vägtrafik

5 ANALYS

Sjukhusbyggnaden kommer att behöva dimensioneras mot inomhuskrav på ekvivalenta och maximala ljudnivåer som gäller enligt SS:25268 för vårdlokaler. Dessa krav måste bedömas med hänseende till ljudnivåreduktionen som fasaden tillsammans med fönster åstadkommer och sättas i proportion till yttre ljudkällor (i det här fallet väg- och spårtrafik). De mest utsatta fasaderna där dimensionering av fönster är av extra stor betydelse finns på de nedersta våningsplanen som vetter mot Veddestavägen, där maximala nivåer beräknas till 79 dBA och ekvivalenta nivåer till 62 dBA.

Byggnaden som avser äldreboende/trygghetsboende/patienthotell kommer att behöva dimensioneras utifrån gällande krav för utrymme för patienters sömn och vila, eller utrymme med krav på tystnad (så som vardagsrum i äldreboende) som finns i SS:25268.

(12)

63 63 63 6463 6364 63 64 6464 64 64 64 63 63 63 63 63 63 6263 6262 5362 52 52 52 52 53 53 54 54 55 56 57 58 59

6064 64 64 64 64 64 6464 64

66 66 66 6666 66 66 65 6061 5959 5858 5758 58 60

6061 61 62 62 63 6465 6465 6363 6263 6262 6262 6363 6363 6363 5963

5855 54 53 54 53 5353 53 53 52 5251 5151 53 5453 5454 56 55 53 5359 58 57

53 52 5149 48 4747 4747 46

4646 4646 4847 5049 5850

5864 6464

616164 65 656565 6566 6666

6666 6666

6667 4746

4847 4748 47 48 48 4848 48 48

48 47 474646

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-05-11 BILAGA: AK01

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2030

2 m över mark i dBA

Frifältsvärden vid fasadmarkörer

< 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75

>= 75

BESTÄLLARE: Hemsö Fastighets AB OMRÅDE: Veddesta 2, Barkarby sjukhus UPPDRAG: 277357

HANDLÄGGARE: Jens Slama GRANSKAD: -

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

Skala (A3) 1:1500

0 10 20 40 60 80

m

Teckenförklaring

Byggnad Linje Area Spårmitt Spårlinjekälla Banvall Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Vägbro Höjdkurva

Beräknade ljudnivåer från väg och

spår.

(13)

82 79 76 7474 7575 74 74 7575 75 75 75 75 75 74 75 74 75 7475 7374 6673 66 67 68 68 69 69 70 71 71 73 74 76 78

8283 83 83 83 83 83 8383 83

77 77 77 7777 77 77 77 7476 7373 7272 7172 70 71

7070 71 71 72 74 7577 7979 7979 7979 7979 7979 7979 7979 7979 7879

7768 67 66 67 66 6666 66 66 66 6565 6564 66 6766 6767 69 69 68 6972 71 71

71 70 6967 64 6362 6161 61

6160 6261 6665 6867 7269

7376 7676

757476 76 767777 7777 7777

7777 7878

7878 6261

6363 6263 62 63 63 6263 63 63

63 63 626161

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

MAXIMAL LJUDNIVÅ 2030

2 m över mark i dBA Frifältsvärden på fasad

< 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90

>= 90 Teckenförklaring

Byggnad Linje Area Spårmitt Spårlinjekälla Banvall Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Vägbro Höjdkurva

Beräknade ljudnivåer från väg och

spår.

(14)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

2017-05-16 BILAGA: AK03

BESTÄLLARE: Hemsö Fastighets AB OMRÅDE: Veddesta 2, Barkarby sjukhus UPPDRAG: 277357

HANDLÄGGARE: Jens Slama GRANSKAD: -

SOUNDPLAN VER: 7.4 BERÄKNING ENL: NPM 1996

EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2030

2 m över mark i dBA

Frifältsvärden vid fasadmarkörer

< 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75

>= 75 Teckenförklaring

Byggnad Linje Area Spårmitt Spårlinjekälla Banvall Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Vägbro Höjdkurva

Beräknade ljudnivåer från väg och

spår.

(15)

BERÄKNAD LJUDUTBREDNING

MAXIMAL LJUDNIVÅ 2030

2 m över mark i dBA Frifältsvärden på fasad

< 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90

>= 90 Teckenförklaring

Byggnad Linje Area Spårmitt Spårlinjekälla Banvall Vägmitt Väglinjekälla Vägbana Vägbro Höjdkurva

Beräknade ljudnivåer från väg och

spår.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :