KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 34 VÄRDERING AV KOMMUNENS FASTIGHETSPORTFÖLJ (BILAGA) 4

Full text

(1)

LAPPTRÄSK KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 8/2014

Mötestidpunkt 27.8.2014 kl18.30-18.56

Mötesplats Kapellby skola, Lappträskvägen 45 Ärenden för behandling

§

KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

34 § VÄRDERING AV KOMMUNENS FASTIGHETSPORTFÖLJ (BILAGA) 4

35 § FÖRSÄLJNING AV INDUSTRITOMT SOM TILLÄGGSMARK (BILAGA) 8

36 § BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG; OSMO KÄRNÄ 9

BESVÄRSANVISNING 11

(2)

MÖTESPLATS Kapellby skola, Lappträskvägen 45 DELTAGARE

Beslutsfattare Christina Mickos Vesa Peltola Pekka Puranen Thomas Antas

Benita Busk-Markusas Ilkka Ceder

Benny Engård Erik Gammals Arto Kujala Päivi Lempiö Ulla Onnila Sauli Silfvast Mika Sistola Rea Svennas Tuomas Villikka Essi Vuorenjuuri Minna Österholm Kalevi Hoffström Jesper Röök Timo Virtala

Ordförande I Vice ordförande II Vice ordförande Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot

Fullmäktigeledamot, anlände kl. 18.55 efter behandlingen av § 36

Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Ersättare

Ersättare Ersättare Övriga deltagare Susanne Sjöblom

Matti Latva-Pirilä Görel Fabritius Jouko Toropainen Marketta Takkala Johanna Sjöberg

G

tf. kommundirektör, föredragande, tolk tf. kommunsekreterare, sekreterare Grundtrygghetsdirektör

tf. teknisk direktör

tf. direktör för bildningsnämnden Ekonomisekreterare

ÄRENDEN § 34-36

UNDERSKRIFT Ordförande

Christina Mickos

Protokollförare

Matti Latva-Pirilä PROTOKOLL-

JUSTERING

Tid och plats

Lappträsk 29.8.2014 Underskrift

Mika Sistola

M

Benita Busk-Markusas

(3)

LAPPTRÄSK KOMMUN Mötesprotokoll Nr 8/2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida 2

PROTOKOLLET FÖR PÅSEENDE

Tid och plats Lappträsk 1.9.2014

Intygas Susanne Sjöblom

(4)

Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygas Nämnden Styrelsen Fullmäktige

KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kommunfullmäktige hade sammankallats med en den 20.8.2014 till full- mäktige, kommunstyrelsen samt till kommundirektören per post tillsänd samt på kommunens anslagstavla, på kommunens webbplats kungjord och i kommunens officiella annonsorgan Loviisan Sanomat 22.8.2014 och Östra Nyland 23.8.2014 publicerad kungörelse.

BEHANDLING: Ordförande konstaterade, att frånvarande var ledamöterna Mats Antas (närvarande ersättare Jesper Röök), Frej Helgars (närvarande ersättare Kalevi Hoffström), Mari Lotila (närvarande ersättare Timo Virtala) och Osmo Kärnä.

BESLUT: Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

____________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar

- välja två protokolljusterare.

BESLUT: Mika Sistola och Benita Busk-Markusas valdes till protokoll justerare.

_______________

(5)

Datum Sida

LAPPTRÄSK KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 27.8.2014 4

Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygas Nämnden Styrelsen Fullmäktige

34 § VÄRDERING AV KOMMUNENS FASTIGHETSPORTFÖLJ (BILAGA) UTVECKLINGSSEKTIONEN 31.3.2014 § 6

VÄRDERING AV KOMMUNENS FASTIGHETSPORTFÖLJ OCH UPPFÖLJNING

Beredning och tilläggsuppgifter: kommunsekreterare Tiina Heikka, 044- 7208686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Tekniska direktören Hannu Niemi har gjort en värdering av kommunens fastighetsportfölj baserat på de uppgifter som finns tillgängliga i kommu- nen. Det har inte gjorts en värdering av fastigheter i Lappträsk kommun ti- digare. Uppgifter om fastigheterna upphålls i en excel-tabell för närvarande.

Storleken på fastigheternas yta som använts i värderingen är delvis mätta, delvis uträknade i skala och av några fastigheter finns det inte uppgifter till- gängligt för tillfälle. Värderingen är baserad på tre olika mätningssätt.

A)Fastighetens betydelse/varaktig användning för produktion av tjänster i Lappträsk kommun

B)Värdering av fastigheten i nuvarande bruk C)Poängsättning enligt Kunkor-mätare

Av de ovan nämnda mätarna har C) Kunkor-mätaren använts våren 2013 enligt de uppgifter som fanns tillgängliga då.

Fastighetsportföljen klassificeras utifrån de poäng och egenskaper de fått då de poänglagts i följande fyra kategorier:

Portfölj A: Strategiskt viktiga fastigheter

Portfölj B: Byggnader som skall sparas och utvecklas Portfölj C: Byggnader som kommunen kan avstå ifrån Portfölj D: Kulturhistoriskt värdefulla fastigheter

För tillfället finns endast balansvärdet tillgängligt gällande ekonomiska nyckeltal i Lappträsk kommun. Då fastigheter i allmänhet värderas tas även i beaktandeåteranskaffningsvärdet, tekniskt värde, renoveringsskuld, tek- niskt användningsgrad och nettovinstgrad. Dessa klassificerings kriterier har inte tagits i beaktande, då dessa nyckeltal inte finns tillgänglig i Lappträsk.

Eftersom dessa uppgifter fattas, kan resultatet av värderingen inte granskas ur en ekonomisk synvinkel utan granskningen koncentreras mera på fastig- heternas skick, användbarhet under nutida omständigheter, samt placering i kommunens strategi för serviceproduktion.

(6)

Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygas Nämnden Styrelsen Fullmäktige

Målet med värderingen av fastighetsportföljen är att kartlägga en klar bild av kommunens framtida renoveringsbehov och övrig utveckling. Baserat på värderingen görs en konkret plan, med hjälp av vilken personer som verkar inom kommunen kan förbindas till en gemensam utvecklingsriktning av kommunens verksamhetsutrymmen. Det är viktigt att ha en helhetsbild av fastighterna innan planen för servicenätet uppgörs.

Värdering av fastigheterna hjälper kommunen att fokusera tidsmässiga, ekonomiska och tekniska resurer produktivt och systematiskt i fastigheter- na.

FÖRSLAG: (KD): Utvecklingssektionen beslutar:

- att uppfölja värderingen av kommunens fastighetsportfölj BESLUT: Utvecklingssektionen beslöt

- att föreslå för kommunstyrelsen att sälja Hindersby skolas fastighet.

- ändra på fastighetsportföljens innehåll, så att det i själva värderingen inte fattas beslut om fastigheter är till salu, utan att dessa beslut görs i anslutning till uppgörandet av plan för servicenätet. Klassificeringen baseras på behov av service och värderingen klargörs som basmaterial till pla- nen för servicenätet.

- att föreslå att värderingen av fastighetsportföljen går vidare för godkännande till kommunstyrelsen och kommunfull- mäktige via den tekniska nämnden med ovannämnda änd- ringar.

Tekniska nämnden har utfärdat ett dokument om värderingen av kommu- nens fastighetsportfölj. Dokumentet har behandlats tidigare i utvecklings- sektionen. Fastighetsportföljen, poängtabellen och Kunkor-tabellen är bila- gor till föredragningslistan.

FÖRSLAG: Tekniska nämnden beslutar

- att godkänna fastighetsportföljen som tekniska nämnden utfärdat där ändringar gjorts enligt utvecklingssektionens beslut.

(7)

Datum Sida

LAPPTRÄSK KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 27.8.2014 6

Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygas Nämnden Styrelsen Fullmäktige

BESLUT: Tekniska nämnden beslöt

- att returnera fastighetsportföljens dokument för tilläggsbe- redning så att dokumentet kan behandlas av nämnden sen- ast i september 2014.

______________

Kommunstyrelsen 2.6.2014 § 29

BEREDNING: Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt ordförandes förslag använda upptagningsrätt av tekniska nämndens protokoll, 20.5.2014, para- graf 29.

BESLUT: Kommunfullmäktige beslöt

- att använda sin upptagningsrätt av tekniska nämndens pro- tokoll 20.5.2014 paragraf 29. Ärendet behandlas på hös- tens första fullmäktige möte. Dessutom förpliktigas tek- niska direktören att i värderingsdokumentet göra eventu- ella ändringar som framkommit i fastighetsbesiktningarna.

- att förpliktiga tekniska direktören att korrigera felen i pro- tokollet i fråga, och i framtiden kontrollera att protokollets innehåll samt uppgifter är korrekta. Ur protokollen måste framgå hur behandlingen av ärendet framskrider och moti- veringen av besluten.

_____________

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar

- att godkänna fastighetsportföljen (bilaga)

BEHANDLING: Under diskussionen i ärendet föreslog fullmäktige Päivi Lempiö att klassificeringen för Pukaron koulu ändras till nöjaktig. Fullmäk- tige Ulla Onnila understödde Lempiös förslag.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad konstaterade ordförande, att det hade framlagts ett från kommunstyrelsens förslag avvikande förslag, vilket hade erhållit understöd. Ordförande gjorde följande förslag till omröstning, vilket godkändes: de, som understöder kommunstyrelsens förslag röstar JA och de, som understöder det av Lempiö framlagda och av Onnila under- stödde förslaget röstar NEJ. I den med namnupprop förrättade omröstningen avgavs 1 JA-röst och 18 NEJ-röster då två fullmäktigeledamöter var frånva- rande (bilaga). Lempiös förslag blev kommunfullmäktiges beslut.

(8)

Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygas Nämnden Styrelsen Fullmäktige

Dessutom föreslog ledamöterna Minna Österholm och Ulla Onnila några tekniska ändringar i handlingen som medföljer som bilaga. Ändringarna godkändes enhälligt.

BESLUT: Godkändes enhälligt med ovannämnda ändringar.

_____________

(9)

Datum Sida

LAPPTRÄSK KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 27.8.2014 8

Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygas Nämnden Styrelsen Fullmäktige

35 § FÖRSÄLJNING AV INDUSTRITOMT SOM TILLÄGGSMARK (BILAGA) Kommunstyrelsen 18.8.2014 § 108

Beredning och tilläggsuppgifter: tf. kommundirektor Susanne Sjöblom, 040 577 5336 eller susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi

Kiinteistö Ab Karikko har förts förhandlingar om försäljning av fastigheten Jokipala 407-407-8-115 som tilläggsmark. Fastigheten finns på industriom- rådet i Ingermansby.

Tomten kan säljas till nedsatt pris eftersom det gäller försäljning av till- äggsmark. Fullmäktige har 17.10.2012 § 33 fastställt priset på tomterna på Ingermansby industriområde till 3€/m2. Tomten ifråga säljs för 1,50€/m2 . Förslag (KD): Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige - att industritomten Jokipala 407-407-8-115, på industriom-

rådet i Ingermansby, säljs till Kiinteistö Ab Karikko enligt villkoren i det bifogade köpebrevet

- att bemyndiga kommundirekötren och kommunsekrete- raren att underteckna köpebrevet å Lappträsk kommuns vägnar när beslutet vunnit laga kraft.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

_____________

Förslag till köpebrev som bilaga.

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar

- att industritomten Jokipala 407-407-8-115, på industriom- rådet i Ingermansby, säljs till Kiinteistö Ab Karikko enligt villkoren i det bifogade köpebrevet

- att bemyndiga kommundirekötren och kommunsekrete- raren att underteckna köpebrevet å Lappträsk kommuns vägnar när beslutet vunnit laga kraft.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

_______________

(10)

Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygas Nämnden Styrelsen Fullmäktige

36 § BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG; OSMO KÄRNÄ Kommunstyrelsen 18.8.2014 § 109

Beredning och tilläggsuppgifter tf. kommunsekreterare Matti Latva-Pirilä, (019) 510 8631 eller matti.latva-pirila@lapinjarvi.fi

Osmo Kärnä har med ett 11.8.2014 daterat brev begärt om befrielse från alla förtroendeuppdrag eftersom han inte är bosatt i Lappträsk längre. Osmo Kärnä är ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, med- lem i bldningsnämnden och medlem i bildningsnämndens finskspråkiga sektion.

FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige - att den beviljar befrielse till Osmo Kärnä från uppdraget

som ledamot i kommunfullmäktige i Lappträsk kommun - att den konstaterar, att Anne Penninkangas, Centern i Fin- land r.p:s första ersättare, blir ordinarie ledamot i fullmäk- tige

- att den konstaterar, att Osmo Kärnä beviljas befrielse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, medlemskap i bildningsnämnden, och medlemskap i bildningsnämndens finskspråkiga sektion

- att den väljer en ny ersättare i kommunstyrelsen och en ny medlem i bildningsnämnden och i bildningsnämndens finskspråkiga sektion

BESLUT: Godkändes enhälligt.

____________

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar

- bevilja befrielse till Osmo Kärnä från uppdraget som le- damot i kommunfullmäktige i Lappträsk kommun

- konstatera, att Anne Penninkangas, Centern i Finland r.p:s första ersättare, blir ordinarie ledamot i fullmäktige - konstatera, att Osmo Kärnä beviljas befrielse från uppdra-

get som ersättare i kommunstyrelsen, medlemskap i bild- ningsnämnden, och medlemskap i bildningsnämndens finskspråkiga sektion

- välja en ny ersättare i kommunstyrelsen och en ny medlem i bildningsnämnden och i bildningsnämndens finsksprå- kiga sektion

(11)

Datum Sida

LAPPTRÄSK KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 27.8.2014 10

Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygas Nämnden Styrelsen Fullmäktige

BESLUT: Kommunfullmäktige beslöt

- bevilja befrielse till Osmo Kärnä från uppdraget som le- damot i kommunfullmäktige i Lappträsk kommun

- konstatera, att Anne Penninkangas, Centern i Finland r.p:s första ersättare, blir ordinarie ledamot i fullmäktige - konstatera, att Osmo Kärnä beviljas befrielse från uppdra-

get som ersättare i kommunstyrelsen, medlemskap i bild- ningsnämnden, och medlemskap i bildningsnämndens finskspråkiga sektion

- välja pensionär Tuomo Hasu från Kimoböle till ersättare i kommunstyrelsen och försäljare Katja Kukka från Hin- dersby till medlem i bildningsnämnden och i bildnings- nämndens finskspråkiga sektion.

_________________

(12)

Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygas Nämnden Styrelsen Fullmäktige

BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet

g r u n d a r

s i g

p å

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet.

Paragrafer

Enligt 5 § FörvBesvL / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyn- dighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol Pl 120, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, paragrafer 34, 35, 36 Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid

dagar

Annan besvärsmyndighet, adress coh postadress Paragrafer Besvärstid

dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

(13)

Datum Sida

LAPPTRÄSK KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 27.8.2014 12

Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet intygas Nämnden Styrelsen Fullmäktige

Fogas till protokollet

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 3 § uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

. Inlämnande av bevärs- hand- lingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.

Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer

Besvärshandlingarna skall lämnas till ¹): namn, adress och postadress Paragrafer

Tilläggsupp- gifter

Detaljerad besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

¹) Om det skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :