DELÅRSRAPPORT VERISEC AB (PUBL) 1 JANUARI 30 JUNI 2015

Full text

(1)

DELÅRSRAPPORT VERISEC AB (PUBL)

1 JANUARI – 30 JUNI

2015

(2)

PERIODEN I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 15 274 (11 808) Tkr.

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 720 (263) Tkr.

• Resultat efter skatt uppgick till -3 386 (-10) Tkr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 430 (-661) Tkr.

• Per den 30 juni 2015 uppgick likvida medel till 25 222 (2 677) Tkr.

• På bolagets årsstämma den 22 maj 2015 valdes två nya styrelseledamöter, entreprenören Christian Rajter, VD At the Frontline AB som driver innovation inom online gaming och advokat Anders Moberg, partner på Advokat- firman Lindahl, båda med bred erfarenhet från internationella affärer. Martin Skånberg, Tony Buss och Anders Henrikson omvaldes tillsammans med styrelsens ordförande Dragoljub Nesic. Verisecs VD Johan Henrikson och CFO Jakub Missuna avgick samtidigt ur styrelsen. Detta som ett led att bredda styrelsens sammansättning

inför fortsatt expansion.

• På årsstämman beslutades också om ett incitamentsprogram (2015/2018) riktat till anställda i Veriseckoncernen.

Full teckning innebär en ökning av antalet aktier med 150 000 stycken, motsvarande en utspädning med 3,6%.

• Bolaget har under kvartalet tecknat ett återförsäljaravtal för Pakistan med det pakistanska IT-säkerhetsföretaget InfoTel.

• Marknadschefen Kristofer von Beetzen har förvärvat 120 000 aktier och har därmed blivit bolagets tredje största ägare.

• I Storbritannien gjordes en genombrottsaffär för den mobila ID-plattformen Freja Mobile då en regional myndighet tecknade ett avtal för 5 000 användarlicenser.

• Bolaget fortsatte att ta marknadsandelar i Storbritannien i en affär med 14 kommuner som gjorde en gemensam upphandling av ett säkert inloggningssystem bestående av Freja ID och Freja SSP.

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL – 30 JUNI 2015

• Nettoomsättningen uppgick till 27 065 (25 764) Tkr.

• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5 534 (1 904) Tkr.

• Resultat efter skatt uppgick till -5 696 (1 001) Tkr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 696 (-7 779) Tkr.

• Per den 30 juni 2015 uppgick likvida medel till 25 222 (2 677) Tkr.

FÖRSTA HALVÅRET: JANUARI – JUNI 2015

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

(3)

*) Verisec har 4 033 333 st aktier efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket den 12 januari 2015.

NYCKELTAL

UTDELNING

• Bolaget har fått en order från BBVA Compass i USA kring användning av Verisecs Freja ID-plattform för hantering av digitala identiteter för bankens kunder.

• I Spanien har bolaget fått en order av BBVA avseende Freja ID-plattformen för att hantera digitala identiteter för fem miljoner privatkunder. Banken använder sedan tidigare Freja ID för sina företagskunder.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

På bolagsstämman den 22 maj 2015 beslutades enligt styrelsens förslag att ingen utdelning skulle utgå för verksamhets- året 2014. Verisec väntas befinna sig i en expansionsfas de närmaste åren varför Verisecs eventuella utdelningsbara medel med stor sannolikhet kommer att återinvesteras i verksamheten. Till följd av detta gör styrelsen för Verisec bedömningen att kontant utdelning till aktieägarna inte kommer att lämnas de närmaste två åren. Därefter ska styrelsen genomföra en översyn av utdelningspolicyn.

2015 2014 2015 2014 2014

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Försäljningstillväxt, % 29,4 - 5,0 - Neg.

Rörelsemarginal, % Neg. Neg. Neg. 5,0 2,8

Vinstmarginal, % Neg. Neg. Neg. 3,6 2,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tkr -5 430 -661 -12 696 -7 779 3 999

Soliditet, % 50,0 24,9 50,0 24,9 54,6

Medelantal anställda, st 45 37 43 36 37

Intäkter per anställd, Tkr Eget kapital per aktie, kr Antal aktier per balansdag, st

352 8,0*

4 033 333*

360 7 856 1 000

686 8,0*

4 033 333*

764 7 856 1 000

1 494 9,5*

4 033 333*

(4)

KOMMENTAR FRÅN VD

— Försäljningstillväxt och geografisk expansion —

När vi noterades i slutet av 2014 var vi ett företag som hade lyckats växa med lönsamhet sedan starten 2002, framförallt i Norden. Men våra produkter hade också börjat efterfrågas internationellt samtidigt som marknaden för cybersäkerhet växte kraftigt i takt med den framrusande digitala revolutionen. Vi ville växa ännu mer och vi ville göra det med långsiktig lönsamhet. Nyemissionen i samband med noteringen gav oss muskler att nå nästa nivå. När klockan ringde på Nasdaq den 18 december hade vi lovat dem som investerat i bolaget att pengarna skulle användas till att stärka försäljningen globalt genom att expandera geografiskt i Spanien, Mellanöstern och Tyskland; tre nyckelområden för att täcka EMEA- regionen. Vi lovade att förstärka säljorganisationen i befintliga länder och vi satte upp ett mål att inom fem år omsätta 200 miljoner kronor med en marginal på mellan 15 och 20 procent.

När jag nu summerar vårt andra kvartal – och vårt första halvår som noterat bolag – ser jag tillbaka på en mycket händelse- rik tid. Att vi skulle ha kommit så här långt på så kort tid hade jag nog inte riktigt vågat hoppas på. Jag kan konstatera att vi vid utgången av det andra kvartalet har prickat av de löften vi gav till våra aktieägare i vintras; vi har etablerat oss i Spanien med en säljchef och en säljtekniker, i Dubai med en säljchef och tre säljtekniker och i Tyskland med en region- ansvarig. Vi har dubblat säljstyrkan i Storbritannien till fyra personer, förstärkt huvudkontoret med en säljchef, nya säljare och större marknadsavdelning. Utöver planen har vi dessutom öppnat kontor i Mexiko, som en följd av att en av våra kunder, den internationella storbanken BBVA, har en ambitiös utrullningsplan för våra produkter i regionen.

Självklart kostar det att genomföra så stora satsningar på så kort tid och naturligvis speglas detta i resultatet för det andra kvartalet. Försäljningsresultaten från de nyrekryterade tar också tid med hänsyn till projektens storlek och omfattning.

Och det var ju givetvis därför vi tog in tillväxtkapital. Men jag kan också konstatera att vi under andra kvartalet ökar försäljningen mot förra året med 29 procent och har tagit hem ett antal strategiskt viktiga affärer. Trots att mycket energi gått åt till den snabba expansionen har vi alltså ändå haft kraft att öka försäljningen med befintliga resurser och nu står vi väl rustade att fortsätta växa på den globala marknaden för cybersäkerhet.

Johan Henrikson, VD Verisec AB Nacka den 18 augusti 2015

(5)

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

NETTOOMSÄTTNING

RESULTAT

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Under andra kvartalet 2015 uppgick nettoomsättningen till 15,3 (11,8) miljoner kronor, vilket innebar en tillväxt på 29,4%

jämfört med motsvarande period 2014. Flertalet affärer under perioden inkluderade supportkontrakt, som intäktsförs under löptiden (ofta 12 eller 36 månader). Först halvåret var nettoomsättningen 27,1 (25,8) miljoner kronor.

För det andra kvartalet 2015 föll rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar till - 4,5 miljoner kronor jämfört med -0,1 miljoner kronor för motsvarande period år 2014. Resultatförsämringen beror till största del av ökade personal- och etableringskostnader relaterade till den expansionsplan som presenterades under hösten 2014. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar första halvåret uppgick till -6,8 (1,4) miljoner kronor.

Bolagets produktutveckling aktiveras när en version av produkten är klar för försäljning till kund. Per den 30 juni 2015 uppgick den aktiverade produktutvecklingen efter avskrivningar till 6,0 (2,7) miljoner kronor. Den aktiverade produkt- utvecklingen har under det andra kvartalet 2015 ökat med 0,2 miljoner kronor. För perioden uppgick avskrivningar av aktiverad produktutveckling till 0,4 (0,1) miljoner kronor. För andra kvartalet 2015 uppgick de totala avskrivningarna till 0,7 (0,3) miljoner kronor. Ökningen hänför sig huvudsakligen till den aktiverade produktutvecklingen. Under första halvåret 2015 ökade avskrivningarna till 1,3 (0,5) miljoner kronor.

FINANSIELL STÄLLNING

PERSONAL KASSAFLÖDE

Kassa och bank uppgick per 30 juni 2015 till 25,2 miljoner kronor. Verisec hade per samma datum inga räntebärande skulder och en outnyttjad checkkredit på 3,0 miljoner kronor. Verisecs egna kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 32,5 miljoner kronor.

Verisecs koncern hade 48 (37) fulltidsanställda per den 30 juni 2015, varav 18 kvinnor (12). Utöver antalet anställda hade koncernen även 9 (1) konsulter den 30 juni 2015.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet 2015 till -5,4 miljoner kronor jämfört med -0,7 miljoner kronor samma period föregående år. För första halvåret 2015 uppgick den till -12,7 (-7,8) miljoner kronor.

Det negativa kassaflödet beror till största del på det negativa rörelseresultatet samt ökade kundfordringar. Kassaflödet från investeringar uppgick det andra kvartalet 2015 till -1,3 (-1,5) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverksam- heten uppgick till 0,0 (0,0) miljoner kronor. Periodens kassaflöde uppgick till -6,7 (-2,2) miljoner kronor. För första halvåret 2015 uppgick kassaflödet från investeringar till -4,5 (-1,8) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 0,0 (0,0) miljoner kronor. Första halvåret var kassaflödet -17,2 (-9,6) miljoner kronor.

(6)

FINANSIELL ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TKR)

Resultaträkning i sammandrag

2015 2014 2015 2014 2014

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Nettoomsättning 15 274 11 808 27 065 25 764 51 222

Aktiverad produktutveckling 577 1 523 2 429 1 737 3 726

Övriga intäkter - - - - 316

Rörelsens intäkter 15 852 13 331 29 494 27 501 55 264

Kostnad sålda varor och tjänster -7 050 -4 217 -12 279 -10 552 -18 317

Bruttoresultat 8 802 9 114 17 215 16 948 36 947

Övriga externa kostnader -6 500 -4 172 -10 683 -5 576 -14 536

Personalkostnader -6 022 -4 680 -12 066 -9 469 -19 533

Rörelseresultat före avskrivningar -3 720 263 -5 534 1 904 2 878

Avskrivningar -750 -293 -1 254 -525 -1 352

Rörelseresultat (EBIT) -4 469 -30 -6 787 1 379 1 526

Finansnetto -34 46 -5 44 318

Resultat efter finansiella poster -4 503 15 -6 792 1 423 1 844

Skatt på periodens resultat 1 118 -25 1 096 -422 -505

Periodens resultat -3 386 -10 -5 696 1 001 1 339

(7)

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TKR)

Balansräkning i sammandrag

2015 2014 2014

30 jun 30 jun 31 dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 979 2 714 4 229

Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar

2 098 1 026

1 690 -

1 653 -

Summa anläggningstillgångar 9 103 4 404 5 882

Omsättningstillgångar

Varulager 531 492 511

Produktutveckling 380 1 233 1 476

Kundfordringar 17 361 8 726 12 539

Övriga kortfristiga fordringar 3 238 10 503 1 228

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank

9 022 25 222

3 453 2 677

5 987 42 321

Summa omsättningstillgångar 55 754 27 083 64 062

Summa tillgångar 64 857 31 487 69 944

Eget kapital och skulder Eget kapital

Aktiekapital 630 100 500

Övrigt tillskjutet kapital 4 753 - 39 753

Annat eget kapital inklusive årets resultat 27 074 7 756 -2 071

Summa eget kapital 32 457 7 856 38 182

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 1 454 1 824 1 454

Summa avsättningar 1 454 1 824 1 454

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 7 588 3 872 5 213

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 208 18 149

1 588 16 324

3 189 21 906

Summa skulder 30 945 21 784 30 307

Summa eget kapital och skulder 64 857 31 487 69 944

(8)

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TKR)

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – KONCERNEN (TKR)

Kassaflödesanalys i sammandrag

2015 2014 2015 2014 2014

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Resultat efter finansnetto -4 503 15 -6 792 1 423 1 844

Avskrivningar 750 293 1 254 525 1 352

Övriga justeringar 6 72 -54 321 -137

Skatter 3 188 -777 3 219 -1 915 -472

Förändring av rörelsekapital -4 870 -265 -10 322 -8 133 1 412

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 430 -661 -12 696 -7 779 3 999

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-577 -666 -51

-1 523 - -

-2 429 -1 019 -1 026

-1 737 -107 -

-3 726 -419 -

Kassaflöde efter investeringar -6 725 -2 183 -17 170 -9 623 -146

Nyemission Emissionskostnader

- -

- -

- -

- -

35 000 -4 967

Periodens kassaflöde -6 725 -2 183 -17 170 -9 623 29 887

Likvida medel vid periodens ingång Kursdifferens i likvida medel

31 937 10

4 782 78

42 321 71

12 282 18

12 282 153

Likvida medel vid periodens slut 25 222 2 677 25 222 2 677 42 321

Förändring i eget kapital

2015 2014 2015 2014 2014

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Ingående eget kapital 35 842 7 796 38 182 6 763 6 763

Omräkningsdifferenser 1 70 -29 92 47

Övrigt tillskjutet kapital - - - - 30 033

Periodens resultat -3 386 -10 -5 696 1 001 1 339

Utgående eget kapital 32 457 7 856 32 457 7 856 38 182

(9)

DATA PER AKTIE

2015 2014 2015 2014 2014

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Antal aktier per balansdag, st 4 033 333 1 000 4 033 333 1 000 4 033 333*

Antal aktier per balansdag efter utspädning, st 4 183 333* 4 183 333* 4 183 333* 4 183 333* 4 183 333*

Genomsnittligt antal aktier, st 4 033 333 1 000 4 033 333* 1 000 966 922

Resultat per aktie före utspädning, kr Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,84 -0,81*

-10 -0,01*

-1,41*

-1,36*

1 001 0,24*

0,42**

0,32*

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -1,3 -661 -3,1 -7 779 0,99

Eget kapital per aktie, kr 8,0 7 856 8,0 7 856 9,5

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 7,8* 1,9* 7,8* 1,9* 9,1*

Utbetald aktieutdelning per aktie, kr - - - - -

Största ägarna, 30 juni 2015

Antal aktier Andel av kapital och röster, %

Marquay Invest AB 3 115 000 77,2

Merlinum AB 166 666 4,1

Kristofer von Beetzen 127 519 3,2

Arpeggio AB 71 428 1,8

Avanza Pension Försäkringsaktiebolag 49 691 1,2

Göran Collert 40 000 1,0

Nordnet Pensionsförsäkring 33 671 0,8

Christian Rajter 27 080 0,7

Richard Göransson 23 810 0,6

Hans Robert Sandin 23 809 0,6

Övriga aktieägare 354 659 8,8

Summa 4 033 333 100,0

AKTIEN

UTDELNING

STÖRSTA ÄGARNA, PER 30 JUNI 2015

På bolagsstämman den 22 maj 2015 beslutades enligt styrelsens förslag att ingen utdelning skulle utgå för verksam- hetsåret 2014.

*) Verisec har 4 033 333 st aktier efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket den 12 januari 2015. På bolags- stämman den 22 maj 2015 beslutades om ett optionsprogram (2015/2018) riktat till anställda i Veriseckoncernen.

Full täckning innebär en ökning av antalet aktier med 150 000st, motsvarande en utspädning med 3,6%.

**) 3 200 000 st aktier.

(10)

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET (TKR)

Resultaträkning i sammandrag – moderföretaget

2015 2014 2015 2014 2014

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Nettoomsättning 13 469 10 789 24 011 24 295 48 831

Aktiverad produktutveckling 577 1 523 2 429 1 737 3 726

Övriga intäkter - - - - 316

Rörelsens intäkter 14 047 12 312 26 440 26 031 52 872

Kostnad sålda varor och tjänster -6 281 -5 151 -11 297 -9 271 -20 533

Bruttoresultat 7 766 7 161 15 143 16 760 32 339

Övriga externa kostnader -8 339 -3 628 -13 264 -7 880 -15 858

Personalkostnader -4 121 -3 486 -8 435 -8 070 -15 535

Rörelseresultat före avskrivningar -4 694 47 -6 556 810 946

Avskrivningar -720 -285 -1 205 -502 -1 290

Rörelseresultat (EBIT) -5 414 -238 -7 761 307 -344

Finansnetto -153 46 -130 45 318

Resultat efter finansiella poster -5 567 -192 -7 891 353 -26

Bokslutsdispositioner - - - - 1 268

Skatt på periodens resultat 1 225 - 1 225 -172 -446

Periodens resultat -4 342 -192 -6 667 181 796

MODERFÖRETAGET

(11)

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET (TKR)

2015 2014 2014

30 jun 30 jun 31 dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 979 2 714 4 229

Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar

1 608 1 266

1 471 11

1 410 291

Summa anläggningstillgångar 8 853 4 195 5 931

Omsättningstillgångar

Varulager 531 492 511

Produktutveckling 380 1 233 1 476

Kundfordringar 15 120 6 805 11 403

Fordran hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar

39 3 017

855 10 372

- 816 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

7 500 22 245

3 557 74

5 794 40 854

Summa omsättningstillgångar 48 833 23 387 60 853

Summa tillgångar 57 686 27 583 66 784

Eget kapital och skulder Bundet Eget kapital

Aktiekapital 630 100 500

Nyemission under registrering - - 30 033

Reservfond 20 20 20

Summa bundet eget kapital 650 120 30 553

Fritt Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 32 517 2 218 1 818

Periodens resultat -6 667 353 796

Summa fritt eget kapital 25 850 2 571 2 614

Summa eget kapital 26 501 2 691 33 167

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 4 800 6 068 4 800

Summa obeskattade reserver 4 800 6 068 4 800

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 398 489 398

Summa avsättningar 398 489 398

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 420 3 859 5 196

Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

971 4 308 14 289

- 583 13 870

2 117 2 440 18 666

Summa skulder 25 987 18 335 28 419

(12)

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET (TKR)

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – MODERFÖRETAGET (TKR)

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderföretaget

2015 2014 2015 2014 2014

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Resultat efter finansnetto -5 567 -192 -7 891 352 -26

Avskrivningar 720 285 1 205 502 1 290

Övriga justeringar - - - - -91

Skatter 2 946 -620 2 787 -1 519 42

Förändring av rörelsekapital -5 447 -1 521 -10 583 -7 838 3 552

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 348 -2 047 -14 481 -8 503 4 767

Förvärv av dotterföretag

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

- -577 -390 -

- -1 523 - -

- -2 429 -724 -975

- -1 737 -102 -

-281 -3 726 -355 -

Kassaflöde efter investeringar -8 315 -3 570 -18 609 -10 341 405

Nyemission Emissionskostnader

- -

- -

- -

- -

35 000 -4 967

Periodens kassaflöde -8 315 -3 570 -18 609 -10 341 30 439

Likvida medel vid periodens ingång 30 560 3 644 40 854 10 415 10 415

Likvida medel vid periodens slut 22 245 74 22 245 74 40 854

Förändring i eget kapital – moderföretaget

2015 2014 2015 2014 2014

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Ingående eget kapital 30 843 2 883 33 167 2 338 2 338

Övrigt tillskjutet kapital - - - - 30 033

Periodens resultat -4 342 -192 -6 667 353 796

Utgående eget kapital 26 501 2 691 26 501 2 691 33 167

(13)

ÖVRIG INFORMATION

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETER I VERKSAMHETEN KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari – september 2015: 18 november 2015 Bokslutskommuniké 2015: 18 februari 2016

Verisecs verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Verisec och som påverkar eller kan komma att påverka Verisecs finansiella ställning och resultat. Verisecs försäljning riktar sig främst till bank-, finans- och den offentliga sektorn, men även till andra privata aktörer. Efterfrågan är föremål för snabba och svårförutsägbara förändringar. En generell minskning av efterfrågan av Bolagets produkter skulle ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Försäljningscykeln för Verisecs produkter kan i vissa fall vara lång och innehålla faktorer bortom Bolagets kontroll.

Det kan gå lång tid från det att en initial kontakt tas till det att kunden gör ett inköp. Under denna tid är det möjligt att presumtiva kunder bestämmer sig för att inte göra något inköp, alternativt minska en tilltänkt beställning av Bolagets produkter. Detta medför att det är svårt för Verisec att förutse tidpunkten för och redovisningen av intäkter från försäljningen av Bolagets produkter. Vidare kan Bolagets omsättning variera mellan perioder beroende på när försäljningsavtal ingås, vilket på kort sikt kan påverka Bolagets resultat negativt.

(14)

REDOVISNINGSPRINCIPER

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

STYRELSENS INTYGANDE

Från och med 2012 tillämpar Verisec årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). 2012 och 2013 års Koncernredovisningar finns att läsa i Prospekt som upprättats i samband med bolagets anslutning till Nasdaq First North.

Bolaget hyr sedan 2013 lokaler för kontor, lager och produktion i Upplands Väsby av Aquitaine Properties AB. Detta bolag ägs indirekt av personer som ingår i Bolagets styrelse, vilka också sitter i hyresvärdens styrelse. Bashyran uppgår till 1,3 miljoner kronor per år med årlig indexuppräkning. Hyresavtalet löper från 1 juni 2013 till och med den 31 maj 2020. Om avtalet inte sägs upp minst nio månader innan det löper ut förlängs det med tre år åt gången.

Inga andra väsentliga ersättningar har utgått till närstående.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka, 17 augusti 2015

Dragoljub Nesic, ordf. Johan Henrikson, VD

Anders Henrikson, led. Martin Skånberg, led.

Tony Buss, led. Anders Moberg, led.

Christian Rajter, led.

Verisec offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 19 augusti 2015, klockan 07:30 CET.

(15)

DEFINITIONER

Antal anställda per balansdagen

Antalet anställda i Bolaget omräknat till heltidstjänster, dvs antal heltider som utfört arbete under den sista månaden i rapportperioden.

Försäljningstillväxt

Nettoomsättningens utveckling i förhållande till samma period föregående år.

Medeltal anställda

Antalet anställda i Bolaget omräknat till heltidstjänster, dvs. antal heltider som utfört arbete under året/perioden.

Nettoskuld/nettokassa

Räntebärande skulder minskat med likvida medel.

Nettoskuld är ett positivt tal. Nettokassa är ett negativt tal.

Omsättning per medelantal anställda

Rörelsens intäkter dividerat med medelantalet anställda under perioden.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av periodens intäkter.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar.

Vinstmarginal

Resultat i procent av periodens intäkter.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

(16)

KONTAKTINFORMATION

Verisec AB (publ) Org. nr: 556587-4376 Smedjegatan 6

Box 2034 131 02 Nacka

Besök gärna bolagets hemsida www.verisec.com

Johan Henrikson, VD Telefon: +46 733 45 89 02 johan.henrikson@verisec.com

Jakub Missuna, CFO Telefon: +46 733 45 89 00 jakub.missuna@verisec.com

Kristofer von Beetzen, VP Marketing Telefon: +46 733 45 89 11

kristofer.beetzen@verisec.com

Certified Adviser Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm +46 8 454 32 00

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :