• No results found

Årets balanskravsresultat uppgick till -61,8 miljoner kronor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Årets balanskravsresultat uppgick till -61,8 miljoner kronor"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Landstingsstyrelsen 2018-03-26

§ 88

Årsredovisning 2017. Ärendenummer 2018/00392 Landstingsstyrelsen beslutar

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fördela statsbidraget kortare väntetider i cancervården till Blekingesjukhuset med 5 946 946 kronor

att fördela statsbidraget ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossnings- vården till Blekingesjukhuset med 4 752 049 kronor

att fördela statsbidraget kring psykisk ohälsa till primärvården med 1 528 743 kronor

att fördela statsbidraget kring kronisk sjukdom till primärvården med 750 000 kronor och resterande 89 529 kronor fördelas till

finansförvaltningen

att fördela statsbidraget kring våld i nära relationer till utvecklingsenheten landstingsdirektörens stab med 108 813 kronor

att finansiera ovanstående överföringar av statsbidrag med 13 176 080 kronor från finansförvaltningen.

att årets resultat om -77 022 049,61 kronor minskar landstingets egna kapital i 2017 års bokslut

att resultatet 2017 för offentlig primärvård, - 22 735 266 kronor, tandvård, 2 729 873 kronor och politiska partier 530 989 kronor, ska föras om till eget kapital för respektive förvaltning/verksamhet

att öronmärkningen av eget kapital med 19 123 947 kronor för social investeringsfond överförs till 2018

att godkänna 2017 års årsredovisning.

(2)

Sammanfattning

Landstinget gjorde 2017 ett negativt resultat på 77 miljoner kronor. Årets balanskravsresultat uppgick till -61,8 miljoner kronor. Där har landstinget tagit hänsyn till orealiserade förluster i värdepapper. 8,9 miljoner kronor ska återställas senast 2018 och 61,8 miljoner kronor ska återställas senast 2020. För 2018 har ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor budgeterats, vilket utgör en åtgärdsplan för det kvarstående återställande kravet från 2015.

Landstingets utdebitering 2017 låg kvar på 11,19 kronor.

Öronmärkningen av eget kapital för social investeringsfond ligger kvar med 20 miljoner kronor.

I förvaltningsberättelsen, redovisas översiktlig information kring viktiga händelser under året.

Dessutom ges översiktlig information kring verksamheternas resultat och landstingets ekonomi tillsammans med bokslutet för landstinget.

Med hänvisning till lämnad redogörelse överlämnar ledningsstaben härmed årsredovisningen för Landstinget Blekinge 2017.

Beslutsunderlag

Missiv: Beslut arbetsutskottet angående årsredovisning 2017.

Missiv: Ekonomiskt resultat för Landstinget Blekinge 2017.

Bilaga: Årsredovisning 2017 Landstinget Blekinge.

Mnkr

Balanskravsutredning 2017

Årets resultat -77,0

Avgår; samtliga realisationsvinster -0,1

Tillägg; orealiserade förluster i värdepapper 14,6

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -62,5

Synnerliga skäl, Social investeringsfond 0,7

Årets balanskravsresultat -61,8

Balanskravsunderskott från tidigare år -8,9

SUMMA -70,7

Balanskravsresultat att återställa -70,7

(3)

Protokollet ska skickas till:

Landstingsfullmäktige Som ovan

Annelie Ottosson

Justerat den 27 mars 2018

Kalle Sandström (S)

Alexander Wendt (M)

References

Related documents

Banditsagor får 200 000 kronor från Region Skåne till produktion av föreställningen ”Burger Princess”, för barn mellan 3 och 5 år.. Pjäsen är en parafras på HC

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Bruttoresultatet uppgick till 24,4 miljoner, kronor, vilket är en förbättring med 6,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningskostnaderna

Vinst efter skatt uppgick till 11,2 miljoner kronor för andra kvartalet vilket är en försämring med 2,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år och

Till följd av detta redovisas i rörelseresultatet en vinst om 7,0 miljoner kronor avseende tidigare intressebolagsandel i MetaboGen då BioGaia under kvartalet ökat sitt ägande

Därför redovisas i rörelseresultatet en vinst om 7,0 miljoner kronor avseende tidigare intressebolagsandel i MetaboGen då BioGaia under andra kvartalet ökade sitt ägande till 62%

AFFÄRSOMRÅDET VUXENHÄLSA FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 15,9 (20,0) miljoner kronor, en minskning med med 4,1 miljoner kronor

Inom affärsområdet Barnhälsa blev kvartalets försäljningen 106,7 miljoner, en minskning med 2 % jämfört med motsvarande period föregående år framförallt på grund av

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 25 oktober 2011 kl 08.00. Vid

Vinst efter skatt under tredje kvartalet Vinst efter skatt uppgick till 7,7 miljoner kronor för tredje kvartalet vilket är en försämring med 1,3 miljoner kronor jämfört

Syftet är att elever ska få tillgång till professionell kultur och att öka möjligheten för elevers egna skapande.. Programläggningen för läsår 17/18 är i full gång och

att omfördela 8 200 tkr för prisökning med anledning av nytt avtal gällande köpt högspecialiserad vård från landstingsstyrelsens förfogandeanslag till nämnden

Folktandvården 1 158,0 Blekinge Folkhögskola 308,1 Landstingsdirektörens stab 983,4 Patientnämnden 29,3 Landstingsgemensamt 902,7 Finansförvaltningen -29

att omfördela 1 391,5 tkr från landstingsstyrelsen anslag för lönerevision för kostnader i samband med löneöversyn till Blekingesjukhuset 874,9 tkr, Folktandvård 20,1 tkr

Inom Access erbjuder TagMaster RFID-lösningar ur LR-seriens produktsortiment, som möjlig- gör automatisk identifiering av fordon för exempelvis pas- sage till olika

Riksantikvarieämbetet påbörjar i juni ett arbete med att utvärdera i vilken utsträckning kulturhistoriska värden tas till vara när hus

• Ett antal stora projekt som exempelvis E4/E12 Umeå /Umeåprojektet och Förbifart Stockholm står för stor del av volymökningen mellan 2020 och 2019.. • Intresset

• Marknaden domineras av ett fåtal stora aktörer och Svevia har i särklass den största andelen inom basunderhållet, därefter kommer Peab och NCC..

De enskilt största underhålls åtgärder på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bron över Kalix älv och reparation av Älvsborgsbron i Göteborg.. • De

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var