Årets balanskravsresultat uppgick till -61,8 miljoner kronor

Full text

(1)

Landstingsstyrelsen 2018-03-26

§ 88

Årsredovisning 2017. Ärendenummer 2018/00392 Landstingsstyrelsen beslutar

att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fördela statsbidraget kortare väntetider i cancervården till Blekingesjukhuset med 5 946 946 kronor

att fördela statsbidraget ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossnings- vården till Blekingesjukhuset med 4 752 049 kronor

att fördela statsbidraget kring psykisk ohälsa till primärvården med 1 528 743 kronor

att fördela statsbidraget kring kronisk sjukdom till primärvården med 750 000 kronor och resterande 89 529 kronor fördelas till

finansförvaltningen

att fördela statsbidraget kring våld i nära relationer till utvecklingsenheten landstingsdirektörens stab med 108 813 kronor

att finansiera ovanstående överföringar av statsbidrag med 13 176 080 kronor från finansförvaltningen.

att årets resultat om -77 022 049,61 kronor minskar landstingets egna kapital i 2017 års bokslut

att resultatet 2017 för offentlig primärvård, - 22 735 266 kronor, tandvård, 2 729 873 kronor och politiska partier 530 989 kronor, ska föras om till eget kapital för respektive förvaltning/verksamhet

att öronmärkningen av eget kapital med 19 123 947 kronor för social investeringsfond överförs till 2018

att godkänna 2017 års årsredovisning.

(2)

Sammanfattning

Landstinget gjorde 2017 ett negativt resultat på 77 miljoner kronor. Årets balanskravsresultat uppgick till -61,8 miljoner kronor. Där har landstinget tagit hänsyn till orealiserade förluster i värdepapper. 8,9 miljoner kronor ska återställas senast 2018 och 61,8 miljoner kronor ska återställas senast 2020. För 2018 har ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor budgeterats, vilket utgör en åtgärdsplan för det kvarstående återställande kravet från 2015.

Landstingets utdebitering 2017 låg kvar på 11,19 kronor.

Öronmärkningen av eget kapital för social investeringsfond ligger kvar med 20 miljoner kronor.

I förvaltningsberättelsen, redovisas översiktlig information kring viktiga händelser under året.

Dessutom ges översiktlig information kring verksamheternas resultat och landstingets ekonomi tillsammans med bokslutet för landstinget.

Med hänvisning till lämnad redogörelse överlämnar ledningsstaben härmed årsredovisningen för Landstinget Blekinge 2017.

Beslutsunderlag

Missiv: Beslut arbetsutskottet angående årsredovisning 2017.

Missiv: Ekonomiskt resultat för Landstinget Blekinge 2017.

Bilaga: Årsredovisning 2017 Landstinget Blekinge.

Mnkr

Balanskravsutredning 2017

Årets resultat -77,0

Avgår; samtliga realisationsvinster -0,1

Tillägg; orealiserade förluster i värdepapper 14,6

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -62,5

Synnerliga skäl, Social investeringsfond 0,7

Årets balanskravsresultat -61,8

Balanskravsunderskott från tidigare år -8,9

SUMMA -70,7

Balanskravsresultat att återställa -70,7

(3)

Protokollet ska skickas till:

Landstingsfullmäktige Som ovan

Annelie Ottosson

Justerat den 27 mars 2018

Kalle Sandström (S)

Alexander Wendt (M)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :