• No results found

Andel undervisning, handledning och ut redning/kartläggning samt skolutveckling och

forskning

Andel undervisning

lärare lärare förskoll förskoll frit.ped frit.ped

andel absolut relativ absolut relativ absolut relativ

undervisn. frekvens frekvens frekvens frekvens frekvens frekvens

0 2 2 % 17 15 % 0 0 % 1-20 4 3 % 10 9 % 3 11 % 21-40 6 5 % 6 5 % 1 4 % 41-60 14 12 % 13 12 % 1 4 % 61-80 41 35 % 36 32 % 7 25 % 81-100 50 42 % 30 27 % 16 57 % x 1 1 % 1 1 % 0 0 % 118 st 100 % 113 st 101 % 28 st 101 % (100 %) (100 %)

Såväl lärare som fritidspedagog svarar att de undervisar en stor del av sin arbetstid. 77 procent av lärarna och 82 procent av fritidspeda- gogerna undervisar 61-100 % av sin tid. Något färre, 59 procent, av förskollärarna arbetar 61 % eller mer av sin arbetstid med undervis- ning. Flera av svaren visar att specialpedagogen har full undervis- ningsskyldighet:

”Har full undervisning och förväntas på min planerings- och förtroendetid ar- beta med allt som ingår under fråga 4B.” förskollärare, grundskola

Bland fritidspedagoger har samtliga av de tillfrågade specialpedago- gerna undervisning i sin tjänst. 2 procent av lärarna saknar helt un- dervisning i sin tjänst. Siffran för förskollärare är hela 15 procent. Av dessa icke undervisande specialpedagoger arbetar samtliga inom sjukvården, som ”konsult” eller inom team:

”Mitt arbete går ut mycket på handledning. Träffar barn o personal regelbun- det. Men arbetar inte direkt med barnet.” förskollärare, habilitering

”Eftersom jag främst arbetar mot skolan i vårt resursteam och det ute på sko- lorna finns speciallärare/specialpedagoger, arbetar jag inte med under- visning.” lärare, resursteam

Andel handledning och utredning/kartläggning

Lärare lärare förskoll förskoll frit.ped frit.ped

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

andel frekvens frekvens frekvens frekvens frekvens frekvens

0 14 12 % 9 8 % 4 14 % 1-20 59 50 % 43 38 % 11 39 % 21-40 25 21 % 19 17 % 4 14 % 41-60 6 5 % 12 11 % 2 7 % 61-80 3 3 % 9 8 % 0 0 % 81-100 3 3 % 15 13 % 1 4 % x-mark 8 7 % 6 5 % 6 21 % 118 st 101 % 113 st 100 % 28 st 99 % (100%) (100 %)

Förskolläraren är den av specialpedagogerna som ägnar mest tid åt handledning och utredning/kartläggning. En tredjedel av förskollä- rarna ägnar mer än 41 % av sin tid åt detta. Motsvarande siffra är 11 procent av såväl fritidspedagogerna som lärarna. Nästan två tredjede- lar av specialpedagoger med lärarbakgrund ägnar 20 % eller mindre tid åt handledning och kartläggning/utredning.

”Viss utredning/kartläggning ingår i undervisningen.” lärare, grundskola

Motsvarande siffror för fritidspedagogen är 53 procent och för för- skolläraren 46 procent.

”Handl. och utred. är tyvärr inget som prioriteras på min skola trots påstöt- ningar” fritidspedagog, grundskola/SU-grupp/särskola

Andel skolutveckling och forskning

lärare lärare förskoll förskoll frit.ped frit.ped

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

Andel frekvens frekvens frekvens frekvens frekvens frekvens

0 51 43 % 50 44 % 16 57 % 1-20 55 47 % 44 39 % 9 32 % 21-40 6 5 % 3 3 % 0 0 % 41-60 0 0 % 2 2 % 0 0 % 61-80 0 0 % 1 1 % 0 0 % 81-100 0 0 % 0 0 % 0 0 % x-mark 6 5 % 13 12 % 3 11 % 118 st 100 % 113 st 101 % 28 st 100 % (100 %)

Som framgår av tabellen är utveckling och forskning inte ett priorite- rat område för specialpedagoger oavsett yrkesbakgrund. Specialpe- dagoger med lärarbakgrund är dock den grupp som har procentuellt sett flest specialpedagoger med arbetsuppgifter inom utveck- ling/forskning.

”inom min normaltjänst arb. jag ca 1 tim/v med skolutv. i olika projekt.” lära- re, grundskola

Då antalet specialpedagoger är stort bland dem som angett att de ar- betar mellan 1-20 % av sin tid med skolutveckling och forskning har vi valt att även redovisa en mer preciserad bild av variabeln:

lärare lärare förskoll. förskoll. frit.ped. frit.ped.

absolut relativ absolut relativ absolut relativ

Andel frekvens frekvens frekvens frekvens frekvens frekvens

1-5 24 44 % 16 36 % 3 33 % 6-10 19 35 % 16 36 % 5 56 % 11-15 6 11 % 2 5 % 0 0 % 16-20 6 11 % 10 23 % 1 11 % 55 st 101 % 44 st 100 % 9 st 100 % (100 %)

Som tabellen visar är det en mycket liten del av specialpedagogernas tjänst, oftast högst 10 % av arbetstiden som faller inom ramen för skolutvecklingsfrågor och forskning.

Det är således ytterst få specialpedagoger, oavsett grundutbild- ning, som ägnar mer än 10 % av sin tid åt skolutveckling och forsk- ning. Knappt hälften av specialpedagogerna arbetar inte alls med

uppgifter av denna typ. Fritidspedagogen är den av specialpedago- gerna som ägnar procentuellt minst tid åt skolutveckling och forsk- ning.

Dock vill vi påpeka att i några av svaren kan vi utläsa en viss tveksamhet över vad som ingår i rubriken skolutveckling och forsk- ning:

”Jättesvårt att veta! Jag är med i elevvårdsteam, krisgrupp, tar emot mycket besök och praktikanter. Är det skolutveckling är det ju mer än 1 %!” lärare, särskola

Förtydligande kommentar

Under denna rubrik har vi samlat de kommentarer som de olika un- dersökningspersonerna valt att föra fram när det gäller fördelningen mellan de tre huvuduppgifterna: undervisning, utredning och utveck- ling.

”En policy inom resursteamet är att det förebyggande arbetet ska prioriteras – därav uppdelningen.” fritidspedagog, resursteam

Svaren visar även de förtydliganden av de tre uppgifterna som un- dersökningspersonerna velat betona:

”Jag har ’full’ undervisning. Handledning sker på arbetsplatsförlagd tid och utredning/kartläggning på arbetsplatsförlagd tid + förtroendetid. Skolutveck- ling/forskning sker ’informellt’ t. ex. raster och ae-konf.”

lärare, grundskola

Flera av specialpedagogerna, oavsett grundutbildning, vilka arbetar inom särskolan menar att de mer är klasslärare än specialpedagoger. De ger en bild av i huvudsak undervisning och en liten del av hand- ledning, ofta utanför sin tjänst, med tyngden lagd på utredning. I re- gel ingen eller ytterst lite skolutveckling/ forskning ingår i tjänsten:

”Undervisar på grundsär. Jobbar som klasslärare för en grupp på 6 elever åk 4-9” lärare, särskola

”Jag har klass. Jag får göra pedagogiska bedömningar för varje elev. Jag handleder min kollega (bsk). Jag har inte handledning i min tjänst, men jag märker att behovet är stort. Jag ’pratar’ med annan personal på skolan. Ger tips.” förskollärare, särskola

Även de som har sin tjänst förlagd inom så kallad särskild undervis- ningsgrupp (SU-grupp) och liknande upplever sig i första hand som ”klasslärare” med framför allt undervisning:

”Arbetar i särskild undervisningsgrupp. Periodvis handledning av lärare i ord. klass.” Förskollärare, grundskola

”arbetar inom speciell undervisningsgrupp med 10 barn i behov av särskilt stöd; ett slags försöksverksamhet…inom grundskolans ram. Barnen är mellan 6-9 år." lärare, grundskola

”Har en SU-grupp på högstadiet Arbetet är mycket varierande.” fritidspedagog, grundskola

De specialpedagoger som i första hand arbetar med handled- ning/utredning är som vi tidigare nämnt förskollärare, vilka i hög grad arbetar inom habilitering och inom resursteam:

”Mina arb.uppg. är inte undervisn. utan observ. utredn.verks. samt handledn.” förskollärare, sjukvård

”Som specialpedagog inom BUH arbetar jag med barn m. funktionshinder. I första hand pedagogisk handledning kring barnet till föräldrarna…På föräld- rarnas uppdrag ges ped. handledning till förskola och skolans personal.” för- skollärare, sjukvård

”bollplank observation föräldrastöd” förskollärare, resursteam

I fråga fyra ber vi undersökningspersonen göra en mer preciserad uppskattning momenten undervisning, utredning och utveckling. Vi har i vår studie valt ut undervisning av enskild elev, undervisning av elever i grupp, undervisning av elever i helklass eller annan under- visningsform. Inom området utredning har vi valt delmomenten handledning av elev, föräldrar och personal, utredning/kartläggning och upprättande/utvärdering av åtgärdsprogram. Slutligen skolut- veckling och forskning, vilket har underrubrikerna kompetensut- veckling av personal och utveckling av lärarandemiljö, arbete i led- ningsgrupp samt forskning.

4.3 Preciserad uppskattning av delmoment