Andelar i dotter- och intresseföretag Andelar i dotterföretag

I dokument Rapport Underlag till årsredovisning för staten :10 (sidor 79-82)

Noter till balansräkningen

Not 26 Andelar i dotter- och intresseföretag Andelar i dotterföretag

Miljoner kronor 2009 2008

Vattenfall AB 135 620 129 861 Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) 25 375 25 218 Akademiska Hus AB 24 477 24 462

Sveaskog AB 17 898 16 087

AB Svensk Exportkredit 13 455 10 215

Posten Norden AB 8 052 -

Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB 7 377 6 432 Almi Företagspartner AB 6 170 6 251 Specialfastigheter Sverige AB 4 772 4 789

SJ AB 4 306 4 058

Apoteket Omstrukturering AB (Apoteket AB) 4 026 3 858 Jernhusen AB (AB Swedcarrier) 3 611 3 113 Fouriertransform AB 3 008 3 000 Swedfund International AB 2 674 2 078

Systembolaget AB 2 213 2 069

RISE Research Institutes of

Sweden Holding AB (IRECO Holding AB) 641 185 Statens Bostadsomvandlings AB 555 550 Svenska Rymdaktiebolaget 528 518

Innovationsbron AB 505 636

Lernia AB 455 482

AB Svensk Bilprovning 386 344

Vectura Consulting AB 383 0

Arbetslivsresurs AR AB 45 11

AB Göta Kanalbolag 42 46

SweRoad (Swedish National Road Consulting AB) 31 42

Swedesurvey AB 29 37

Kungliga Dramatiska Teatern AB 22 20 Arlandabanan infrastructure AB (A-Banan Projekt AB) 10 10

Kungliga Operan AB 3 20

Posten AB 0 7 980

Preaktio AB 0 2 901

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 0 418

Kasernen Fastighets AB 0 127

Förvaltningsaktiebolaget Stattum - 24

Svenska Spel AB 0 0

Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) 0 0

IMEGO AB - 14

Affärsverk

Luftfartsverket - LFV Holding AB 187 179 Svenska kraftnät - SwePol Link AB m.fl. 138 118

Övriga andelar 308 351

Summa 274 128 261 933

Med dotterföretag avses företag där statens ägarandel överstiger 50 procent.

Andelsvärdet ovan är baserat på det justerade egna kapitalet hos företagen enligt bokslut per 31 december, utom i några fall då senaste delårsbokslut använts.

Andelar i dotterföretag har ökat med 12,2 miljarder kronor.

Ökningen av andelsvärdet för Vattenfall AB uppgår till 5,8 miljarder kronor, vilket huvudsakligen förklaras av periodens vinst på 12,9 miljarder kronor. Utdelning av 6,9 miljarder kronor har minskat andelsvärdet. Negativa omräkningsdifferenser för verksamhet i utlandet på 10,7 miljarder kronor har delvis utjämnats av positiv påverkan från valutasäkring av utländskt eget kapital på 6,0 miljarder kronor.

Omräkningsdifferenserna har uppstått när balansräkningar i utländska dotterbolag räknats om till svenska kronor. Kassaflödessäkring har medfört en ökning med 3,8 miljarder kronor. Kassaflödessäkringen avser huvudsakligen orealiserade

värdeförändringar av el-derivat som används för prissäkring av framtida försäljning.

LKAB:s resultat för året uppgår till 0,7 miljarder kronor, vilket bidragit till andelsvärdets ökning med 0,2 miljarder kronor. Kassaflödessäkringar och marknadsvärdering av finansiella instrument har ökat värdet med 2,2 miljarder kronor. Utdelning av 2,8 miljarder kronor har reducerat värdet.

Andelsvärdet för Akademiska Hus AB är oförändrat mellan åren. Betald utdelning av 1,0 miljarder har utjämnats av årets resultat på 1,0 miljarder kronor.

Andelsvärdet för Sveaskog AB har ökat med 1,8 miljarder kronor. Förändringen förklaras av årets resultat på 1,9 miljarder minskat med utdelning till staten av 0,1 miljarder kronor.

Svensk Exportkredit AB har ökat med 3,2 miljarder kronor, vilket främst förklaras av årets resultat på 1,7 miljarder kronor samt omvärdering av finansiella tillgångar på 1,3 miljarder kronor.

Posten Nordens emission av nytt kapital har inneburit en ökning av kapitalandelen med 7,2 miljarder kronor. Övrig förändring av kapitalandelen motsvaras främst av årets resultatandel på 1,0 miljarder kronor.

SBAB har ökat i värde med 0,9 miljarder kronor som en följd av årets resultat på 1,0 miljarder kronor.

SJ AB har ökat med 0,3 miljarder kronor, vilket väsentligen avser årets resultat på 0,5 miljarder kronor samt utdelning av 0,2 miljarder kronor.

Apoteket har ökat 0,2 miljarder kronor. Årets resultat uppgår till 0,5 miljarder kronor och utdelningen till 0,2 miljarder kronor. Uppgifterna avser Apoteket AB.

Jernhusen AB har ökat med 0,5 miljarder kronor, vilket beror på årets resultat på 0,5 miljarder kronor samt utdelning av 0,1 miljarder kronor.

I samband med att verksamhet förts över från Vägverket till Svevia AB har bolaget övertagit tillgångar och skulder genom en apportemission på 1,2 miljarder kronor.

Vectura Consulting AB har övertagit verksamhet från Vägverket och Banverket och i samband med detta genomfört en apportemission på 0,4 miljarder kronor.

Preaktio AB har minskat med 2,9 miljarder kronor, vilket avser utdelning till staten.

Swedfund International AB har erhållit ett aktieägartillskott på 0,6 miljarder kronor, vilket medfört en ökning av andelsvärdet med samma belopp.

Posten AB har fusionerats med Post Danmark AB A/S till Posten Norden AB.

Posten AB har delat ut 1,4 miljarder kronor innan fusionen.

Innehavet i SVEDAB har skrivits ned till noll i enlighet med

kapitalandelsmetoden eftersom SVEDAB-koncernens egna kapital uppgår till minus 1,4 miljarder kronor. Efter övergång till redovisning enligt IFRS täcks moderbolaget SVEDAB:s förlust av balanserade vinstmedel och bolaget behöver därför inte något aktieägartillskott.

Svenska Spel AB bokförs till värdet av aktiekapital och reservfond (värdet uppgår till 260 000 kr som i tabellen avrundats till noll miljoner kronor). Resultatet tillförs som skatteintäkt när utdelning betalas till staten.

Andelar i intresseföretag

Miljoner kronor 2009 2008

TeliaSonera AB 50 480 48 621

Nordiska Investeringsbanken (NIB) 7 700 6 943

SAS AB 2 437 1 858

AB Bostadsgaranti 116 82

SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) 84 81 Luftfartsverket - Nordic Airport Properties KB m.fl. 30 15

Summa 61 140 59 084

Med intresseföretag avses företag där statens ägarandel uppgår till högst 50 och lägst 20 procent.

Andelar i intresseföretag är 2,1 miljarder kronor högre än föregående år främst p.g.a.

att andelen i TeliaSonera ökat i värde med 1,9 miljarder kronor. Andelsvärdet i TeliaSonera har påverkats positivt med 7,0 miljarder kronor av andelen i årets resultat och negativt av 2,2 miljarder kronor i valutakursdifferenser. Utdelning av 3,0 miljarder kronor till staten har minskat värdet med motsvarande belopp.

Marknadsvärdet på statens aktier i TeliaSonera uppgick vid årsskiftet till 86,8 miljarder kronor.

Nordiska Investeringsbanken har ökat med 0,8 miljarder kronor främst hänförligt periodens resultat.

SAS har ökat i värde med 0,6 miljarder kronor till 2,4 miljarder kronor, vilket till största delen beror på ökning med statens andel på 1,3 miljarder kronor i nyemission samt minskning med 0,6 miljarder kronor avseende periodens resultatandel.

Marknadsvärdet på statens aktier i SAS AB uppgår till 0,1 miljarder kronor.

Svenska kraftnäts intressebolag har minskat med 1,2 miljarder kronor, främst avseende utdelning till staten.

Andelar i dotter- och intresseföretag - totalt

Miljoner kronor 2009 2008

Summa andelar i dotterföretag 274 128 261 933 Summa andelar i intresseföretag 61 140 59 084 Riksbankens grundfond 1 000 1 000

Summa 336 268 322 017

Förutom de ovan nämnda förändringarna är postens totala förändring en följd av förändringar i företagens justerade egna kapital, utbetalda utdelningar samt förvärv och avyttringar.

I dokument Rapport Underlag till årsredovisning för staten :10 (sidor 79-82)