• No results found

Föräldrarnas bakgrund och utbildning

4 Införande av tvåspråkig undervisning Under vårterminen innan den tvåspråkiga undervisningen påbörjades

5.2 Föräldrarnas bakgrund och utbildning

I enkäten ställdes några inledande frågor om föräldrarnas etniska bakgrund, modersmål, utbildning och nuvarande sysselsättning, samt hur länge de bott i Sverige. I de flesta fall hade båda föräldrarna samma ursprung och i 49 av de 55 familjerna, har båda föräldrarna också samma modersmål. I fyra fall har föräldrarna olika modersmål. I tre av dessa talar mamma svenska och pappa ett annat språk och i ett talar föräldrarna var sitt annat språk. I två fall, där mamma har ett annat modersmål än svenska, har vi inga uppgifter om pappans modersmål. Ett av dessa barn har av skolan ansetts ha svenska som modersmål. I flertalet fall talar föräldrarna sitt modersmål med barnen hemma men i några fall användes också svenska även om föräldrarna har ett annat modersmål. I tabell 5.3 nedan, redovisas vilket eller vilka språk som enligt föräldrarnas uppgifter talas i hemmet.

Tabell 5.3. Språk som talas i hemmet

Språk i hemmet Förskoleklass Årskurs 1 Summa

Svenska 5 5 10

Arabiska 7 8 15

Övriga språk 13 5 18

Arabiska och svenska 0 3 3

Ett övrigt språk och svenska 3 3 6

Två andra språk och svenska 1 2 3

Summa 29 26 55

I tio familjer talas enbart svenska hemma. I nio av dem har båda föräld- rarna svenska som modersmål och i en familj har mamma svenska som modersmål och pappa ett annat språk. I ytterligare två familjer,

där mamma har svenska som modersmål och pappa ett annat språk talas både svenska och pappas modersmål. I tio familjer där båda föräldrarna har annat modersmål än svenska talas både föräldrarnas modersmål och svenska, medan i flertalet eller 33 familjer med annat modersmål än svenska uppger föräldrarna att de talar modersmålet i hemmet. Av dessa 33 talar 15 arabiska och 18 andra modersmål. I de 55 familjerna är tolv mammor och tio pappor födda i Sverige. De föräldrar som inte är födda i Sverige har bott här olika länge. Mammorna har bott i Sverige mellan 1 och 20 år, med ett medelvärde på 10 år och papporna, som i genomsnitt bott här något längre, har bott i Sverige mellan 3 och 24 år, med ett medelvärde på 12,5 år. I följande tabell redovisas mammornas respektive pappornas vistelsetid i Sverige.

Tabell 5.4. Utlandsfödda föräldrars vistelsetid i Sverige

Tid i Sverige Mamma Pappa

1 – 5 år 6 4 6 – 10 år 21 14 11 – 15 år 11 10 16 – 20 år 4 11 21 – 25 år 0 1 Summa 42 44

Sambandet mellan mammas och pappas vistelsetid var också starkt (r=0,72) d.v.s. hade den ena föräldern vistats länge i Sverige hade som regel den andra också gjort det och vice versa. I fyra fall har båda föräldrarna bott i Sverige i 5 år eller mindre, medan i lika många fall har båda bott här i mer än 15 år. Majoriteten av föräldrarna som besvarat enkäten har emellertid bott i Sverige mellan 6 och 15 år. Nästan en tredjedel av föräldrarna hade utbildning på högskole- eller universitetsnivå, en tredjedel hade utbildning på en nivå motsvarande gymnasieutbildning och drygt en tredjedel hade enbart en grundläg- gande skolutbildning, i vad vi i följande tabell valt att kalla grundskola.

Naturligtvis ser skolsystemet olika ut i olika länder men skolgång och utbildning som i stora drag motsvarar dess nivåer går att urskilja. Tabell 5.5. Föräldrarnas utbildning

Utbildning Mamma Pappa Summa

Grundskola 21 17 38

Gymnasium 16 19 35

Högskola 15 14 29

Summa 52 50 102

Andelen med enbart grundskoleutbildning är något högre bland mammorna än bland papporna (40% respektive 34%), medan andelen högskoleutbildade är densamma (28%) bland både mammor och pappor.

En jämförelse mellan de svenska föräldrarna, de arabisktalande föräld- rarna och övriga föräldrar med utländsk bakgrund visar att utbild- ningsnivån skiljer sig något mellan grupperna. Bland de svenskfödda föräldrarna har närmare två tredjedelar (62%) högskoleutbildning och endast två, båda pappor, har enbart grundskoleutbildning. I den arabisk- talande gruppen har närmare en tredjedel (31%) högskoleutbildning, en fjärdedel (26%) gymnasieutbildning och de övriga (43%) enbart grundskoleutbildning. Bland föräldrarna i de övriga språkgrupperna är utbildningsnivån genomsnittligt något lägre. Endast en mindre andel (11%) har utbildning på högskolenivå och närmare hälften (48%) har enbart grundskoleutbildning. Detta ger naturligtvis endast en över- siktlig bild och skillnaderna inom grupperna var stora. Sex mammor och sju pappor hade som mest fem års grundläggande skolutbildning och några av dem, varav flera med östasiatisk bakgrund, uppgav att de endast gått enstaka år i skolan. Det förekom dock endast i tre familjer att båda föräldrarna hade gått i skola i fem år eller kortare tid. Tas den av föräldrarna som har högst utbildning som utgångspunkt för en sammanfattande bedömning av familjernas utbildningsnivå ser den högsta utbildningsnivån ut på följande sätt i de olika språkgrupperna.

Tabell 5.6. Utbildningsnivå bland familjer i olika språkgrupper Högsta utbildnings-

nivå

Svenska Arabiska Övriga Totalt

Grundskola 0 7 10 17

Gymnasium 2 5 11 18

Högskola 9 6 4 19

Summa 11 18 25 54

På frågan om föräldrarnas arbete eller sysselsättning uppgav 22 mammor och 28 pappor att de arbetade, samt 17 mammor och 7 pappor att de studerade, några på högskola andra på komvux och ytterligare andra läste svenska för invandrare.

Tabell 5.7. Föräldrarnas sysselsättning

Sysselsättning Mamma Pappa

Arbetar 22 28

Studerar 17 7

Sjuk-/föräldraledig/hemma 6 2

Arbetslös 4 8

Summa 49 45

Därutöver var 6 mammor hemma. De var antingen föräldralediga eller uppgav att de var hemmafruar. Två pappor var hemma på grund av att de var sjukskrivna eller sjukpensionärer. Fyra mammor och åtta pappor beskrev sig som arbetslösa. Jämfört med frågan om utbild- ningsnivå har emellertid avsevärt färre föräldrar svarat på frågan om arbete eller sysselsättning.

Förvärvsfrekvensen bland familjerna i de olika språkgrupperna framgår av följande tabell. Sysselsättningsgraden var som förväntat högre bland de svenska föräldrarna och endast en familj uppgav att ingen av föräldrarna arbetade. I fyra familjer med utländsk bakgrund hade föräldrarna valt att inte svara på denna fråga.

Tabell 5.8. Förvärvsfrekvens bland föräldrar i olika språkgrupper Förvärvsarbetar Svenska Arabiska Övriga Totalt

Båda föräldrarna 5 4 8 17

En av föräldrarna 5 5 7 17

Ingen 1 8 8 17

Ingen uppgift 1 3 4

Summa 11 18 25 55