• No results found

Syn på tvåspråkig undervisning och moders målsundervisning på skolan

4 Införande av tvåspråkig undervisning Under vårterminen innan den tvåspråkiga undervisningen påbörjades

5.7 Syn på tvåspråkig undervisning och moders målsundervisning på skolan

Föräldrarna ombads också svara på frågor som speciellt berörde den tvåspråkiga undervisningen på skolan. Frågorna rörde såväl innehåll i och omfattning av undervisning på arabiska, vilket naturligtvis endast de arabisktalande föräldrarna kunde uttala sig om, som frågor om undervisning i svenska och övriga ämnen vilket ju berörde alla föräldrarna. Därutöver fick de svara på några mera allmänna frågor om uppläggningen av undervisningen och fördelningen mellan under- visningen på arabiska och på svenska. Föräldrar till barn med annat modersmål än svenska fick också på motsvarande sätt ta ställning till ett antal frågor som rörde modersmålsundervisningen. Föräldrarna ombads även på dessa frågor att ta ställning i en 5-gradig skala från ”Mycket bra” till ”Mycket dåligt”. Här fanns också möjlighet att som mittalternativ svara antingen ”Vet ej” eller ”Kan ej ta ställning”. När det gällde den tvåspråkiga undervisningen har de svensktalande föräldrarna i många fall valt att svara Vet ej/Kan ej ta ställning även på frågor där de i åtminstone lika hög grad som föräldrar med övriga modersmål borde kunna ha en ståndpunkt. Minst hälften av de svensk- talande föräldrarna har valt att svara Vet ej/Kan ej ta ställning på samtliga frågor, medan föräldrar med övriga modersmål endast gjort

det på frågorna vad de tycker om undervisningen på arabiska, vad de tycker om omfattningen av undervisningen på arabiska och vad de tycker om fördelningen mellan undervisning på arabiska och på svenska. Dessa frågor är naturligtvis primärt riktade till de arabisk- talande elevernas föräldrar även om en del av föräldrarna till barn med övriga modersmål också valt att besvara dem. Detta bör hållas i minnet då man läser både tabellen nedan och den följande figur där medelvärdena i svaren på frågorna för respektive språkgrupp redo- visas. Beräkningen av medelvärde bygger här endast på de svar där föräldrarna tagit ställning till frågan, eftersom många svarat ”Vet ej”. ”Mycket bra” har då åsatts värdet 4, ”Ganska bra” värdet 3, ”Ganska dåligt” värdet 2 och ”Mycket dåligt” värdet 1.

Tabell 5.15. Föräldrarnas syn på den tvåspråkiga undervisningen på skolan Mycket bra Ganska bra Vet ej / Kan ej ta ställning Ganska dålig Mycket dålig Uppläggningen av arbetet 12 15 21 2 1 Undervisningen på arabiska 5 7 27 1 3 Omfattningen av underv. på arabiska 4 8 25 4 2 Undervisningen i svenska språket 25 13 10 1 Omfattningen av underv. i svenska 22 18 9 1 1 Läs- och skriv undervisningen 19 16 13 1 2 Matematik-under- visningen 18 8 18 1 2 Tema-undervis- ningen 17 13 16 1 Fördelningen mellan arabiska och svenska. 3 8 25 6 3

Några signifikanta skillnader i synen på den tvåspråkiga undervisning som bedrevs på skolan, mellan föräldrarna i de olika språkgrupperna föreligger inte. Av figuren nedan förefaller föräldrar till barn med övriga modersmål ha en mer positiv syn på omfattningen av undervis- ningen i svenska språket än övriga. Likaså förefaller de arabisktalande föräldrarna inte lika positiva till omfattningen av undervisningen i arabiska och till fördelningen mellan arabiska och svenska som till de övriga aspekterna av undervisningen. Grupperna är emellertid små och några signifikanta skillnader har ej kunnat påvisas. När det gäller undervisningen i svenska liksom läs- och skrivundervisningen, som flertalet tagit ställning till, fanns också vissa skillnader mellan under- visningsgrupperna, där föräldrar med barn i den ena av klasserna i årskurs 1 var mest positiva och samtliga bedömde undervisningen som ganska eller mycket bra.

Syn på den tvåspråkiga undervisningen på skolan

Uppläggningen av arbetet Undervisningen på arabiska Omfattningen av undervisn. på arabiska Undervisningen i svenska språket Omfattningen av underv. i svenska Läs- och skrivundervisn. Matematikundervisningen Temaundervisningen Fördelningen mellan arabiska o svenska Svenska Arabiska Övriga 1 2 3 4 1 2 3 4

Slutligen ombads även de föräldrar vars barn fick modersmålsunder- visning, vilket alla barn med annat modersmål än svenska erbjuds, att bedöma denna på samma sätt som de bedömde den tvåspråkiga undervisningen. Majoriteten av de arabisktalande eleverna fick också modersmålsundervisning utöver den tvåspråkiga undervisningen. Däremot vet vi inte om alla föräldrar, och framför allt föräldrar till elever med övriga modersmål accepterat erbjudandet om modersmåls- undervisning för sina barn, eller om det fanns barn som inte fick sådan undervisning och i så fall hur många de var. Bland de övriga barnens föräldrar har mellan 9 och 11 av de 26 föräldrarna svarat Vet ej/Kan ej ta ställning, på frågorna. Även om frågan i enkäten var formulerad så att den endast riktade sig till föräldrar vars barn fick modersmålsun- dervisning, vet vi inte om flertalet av dessa föräldrar valde att inte ta ställning eller inte visste på grund av att barnen inte fick sådan under- visning.

Tabell 5.16. De ej svensktalande föräldrarnas syn på modersmålsundervis- ningen på skolan. Mycket bra Ganska bra Vet ej / Kan ej ta ställning Ganska dålig Mycket dålig Undervisning i moders- målet 21 11 10 1 1 Omfattning av moders- målsundervisning 11 11 13 4 2

Tillgång till lärare med kompetens i modersmålet

11 13 14 2 1

Även här har medelvärdet i svaren för de olika språkgrupperna beräk- nats i en fyrgradig skala där ”Vet ej/Kan ej ta ställning” uteslutits, på det sätt som beskrivits ovan. Här omfattar svaren naturligtvis endast de arabisktalande barnens föräldrar och föräldrarna till barn med öviga modersmål än arabiska och svenska.

Figur 5.5. Föräldrarnas syn på modersmålsundervisningen.

Av figuren framgår att båda föräldragrupperna delar en övervägande positiv syn på modersmålsundervisningen. Det finns heller inga påvis- bara skillnader i deras inställning till omfattningen av undervisning i modersmål eller till tillgången till lärare med kompetens i modersmål, även om figuren tycks antyda en något mera positiv inställning hos de arabisktalande föräldrarna.

5.8 Sammanfattande kommentar

Av föräldraenkäten framgår att den språkliga spridningen i den elev- och föräldragrupp skolan arbetade med var stor. Ett stort antal olika språk var företrädda även om den enspråkiga svensktalande och den arabisktalande var de dominerande språkgrupperna. Mot bakgrund av detta får en sammanlagd svarsfrekvens på 65 procent anses godtag- bart. Bland dem som var mest berörda av den tvåspråkiga undervis- ningen, de arabisktalande barnens föräldrar, har 72 procent besvarat enkäten.

Majoriteten av de föräldrar som var födda utomlands hade vistats i Sverige i 6-15 år. Utbildningsnivån var generellt hög bland de ensprå-

Syn på modersmålsundervisning

Undervisningen i modersmålet Omfattning av undervisning

i modersmålet Tillgång till lärare med kompetens i modersmålet Svenska Arabiska Övriga 1 2 3 4 Svenska Arabiska Övriga

kiga svensktalande barnens föräldrar, avsevärt över genomsnittet i Sverige. Utbildningsnivån bland de arabisktalande barnens föräldrar motsvarade i stort sett den genomsnittliga utbildningsnivån i Sverige. Bland de övriga barnens föräldrar var utbildningsnivån något lägre. I drygt en tredjedel av de utlandsfödda familjerna förvärvsarbetade ingen av föräldrarna.

Generellt engagerade föräldrarna sig mycket i sina barns skolgång, talade med dem om skolan och läxorna och hjälpte dem med skol- arbetet. Här var det föräldrar med svensk bakgrund som i mindre utsträckning än de övriga föräldrarna betonade vikten av att klara sig bra i skolan för sina barn.

När det gäller informationen om den tvåspråkiga undervisningen hade skolan lyckats nå den grupp som var mest berörd av frågan, de arabisk- talande barnens föräldrar, i högre utsträckning än de övriga. Många föräldrar hade dock fortfarande en hel del att önska när det gällde informationen. Närmare hälften av föräldrarna hade upplevt informa- tionen som otillräcklig. Framför allt var föräldrarna dåligt informe- rade och ville veta mer om hur skolan arbetade med den tvåspråkiga undervisningen.

Ett sammanfattande intryck är ändå att flertalet föräldrar var positivt inställda till användandet av modersmål, tvåspråkighet och tvåspråkig undervisning. De enspråkiga svensktalande och de arabisktalande föräldrarna var mest positiva och hade liknande synsätt och åsikter i de här frågorna. Även om det naturligtvis fanns enstaka både svensk- talande och arabisktalande föräldrar som inte stödde den tvåspråkiga undervisningen var det vanligare bland föräldrar ur övriga språk- grupper med en mera avvaktande eller avvisande inställning. Dessa föräldrar betonade i högre utsträckning än de övriga nödvändigheten av goda kunskaper i svenska. De menade att detta uppnåddes genom undervisning på svenska av svenska lärare och att undervisning på modersmålet kunde utgöra ett hinder för skolframgång.

En viktig slutsats av enkätundersökningen är att de arabisktalande föräldrarna värdesatte skolan och betonade vikten av att barnen lyckas i skolan. De prioriterade både ämneskunskaper och kunskaper i svenska högt och många såg användandet av modersmål i skolan som en väg att uppnå detta. Föräldrarna framhöll också vikten av att barnen hade svenska lärare. När det gäller de arabisktalande föräldrarna kan enkätsvaren tolkas som att föräldrarna värdesätter kunskaper i båda språken och vill att deras barn skall bli tvåspråkiga.