FÖREMÅLEN FÖR BEDÖMNING

I dokument NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL (sidor 50-53)

Yrkesprovsmiljön

På arbetsplatsen skall det vara nöjligt att arbeta som medlem i en arbetsgrupp och att utföra arbetsuppgifter enligt beskrivning av yrkesprovet.

Yrkesprovsmiljöer kan vara olika arbetsplatser som erbjuder måltidsservice såsom distributionskök, personalrestauranger, skolor eller läroanstalter, sjukhus eller hälsocentraler, servicehem för äldre eller vårdanstalter, garnisoner eller fångvårdsanstalter eller företag som specialiserat sig på någon annan måltidsservice.

Arbetsplatsen skall ha en skriftlig plan för egenkontroll enligt livsmedelslagen, av vilken även verksamhet vid tranport av maträtter framgår

Bedömning av yrkesprovet

BEDÖMNINGSKRITERIER

Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5

FÖREMÅLEN FÖR BEDÖMNING

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen

Planering av det egna arbetet

planerar sitt dagliga arbete tillsammans med sin handledare.

planerar sitt dagliga arbete och ordningen för sina

arbetsuppgifter.

planerar sitt dagliga arbete och ordningen för sina arbets-uppgifter samt organiserar sina egna arbetsuppgifter som del av arbetsgemenskapens verksamhet.

Genomförande

Försäljning, mottagning och leverans av

måltidsbeställningar

Försäljning av produkter och tjänster

Underhållsarbeten Förråd

Arbetsutrymmen och apparater

Utvärdering och utveckling

ställer i ordning serveringsdiskarna och serveringsutrymmena.

lägger upp och delar ut maträtter eller säljer maträtter som serveras på arbetsplatsen och kompletterande produkter samt fyller på dem vid behov.

ser till att kundutrymmena är rena och prydliga.

utvärderar sitt eget arbete och föreslår förbättringar i det egna arbetet.

säljer och tar emot

måltidsbeställningar som ska levereras och ser till att beställningarna rapporteras vidare.

förpackar produkter som ska levereras från arbetsplatsen enligt beställningsordern.

uppgör kundmaterial.

ställer i ordning serveringsdiskarna och serveringsutrymmena.

lägger upp och delar ut maträtter eller säljer maträtter som serveras på arbetsplatsen och kompletterande produkter samt fyller på dem vid behov.

sköter kaffeserveringar eller arbetsplatsens vanligaste beställningsserveringar på överenskommet sätt.

tar emot varor och produkter som anländer till arbetsplasten och ordnar dem i förråd enligt anvisningar.

ser till att kundutrymmena, serveringsdiskarna och förråden är rena och prydliga..

utvärderar sitt eget arbete och föreslår förbättringar i det egna arbetet samt utvärderar den egna verksamhetens inverkan på hela verksamheten.

säljer och tar emot

måltidsbeställningar som ska levereras och ser till att beställningarna rapporteras vidare.

förpackar produkter som ska levereras från arbetsplatsen enligt beställningsordern.

uppgör kundmaterial på eget initiativ och snyggt.

ställer i ordning serveringsdiskarna och serveringsutrymmena.

lägger upp och delar ut maträtter eller säljer maträtter som serveras på arbetsplatsen och kompletterande produkter samt fyller på dem vid behov.

sköter kaffeserveringar eller arbetsplatsens vanligaste beställningsserveringar på överenskommet sätt och kundinriktat.

tar emot varor och produkter som anländer till arbetsplasten och ordnar dem i förråd enligt arbetsplatsens anvisningar.

ombesörjer

underhållsrengöring och trivsamhet i kundutrymmena, på serveringsdiskarna och i förrådet ansvarsfullt.

upprätthåller ansvarsfullt lista över vad som saknas i förråden.

ändrar sin verksamhet på basen av egen utvärdering och respons samt framför förslag till förändringar i

arbetsplatsens verksamhet

Behärskande av arbetsuppgiften

Behärskande av arbetsmetoder och -redskap

ställer ihop och tar isär serveringsdiskarna på eget initiativ.

utför självständigt uppgifter med rengöring och kärlvård på serveringsdiskarna och transportföremålen på

tar emot måltidsbeställningar per telefon och via elektroniska medier.

ställer ihop och tar isär serveringsdiskarna på eget initiativ

utför självständigt uppgifter med rengöring och kärlvård på serveringsdiskarna och transportföremålen på

tar emot måltidsbeställningar per telefon och via elektroniska medier.

ställer ihop och tar isär serveringsdiskarna på eget initiativ

utför självständigt uppgifter med rengöring och kärlvård på serveringsdiskarna och transportföremålen på

Behärskande av material

Egenkontroll

överenskommet sätt.

sköter kall- och varmförvaring av maträtter på

överenskommet sätt.

iakttar personlig hygien och utför åtgärder enligt arbetsplatsens plan för egenkontroll.

överenskommet sätt.

sköter kall- och varmförvaring av maträtter på

överenskommet sätt.

iakttar personlig hygien och utför åtgärder enligt arbetsplatsens plan för egenkontroll.

överenskommet sätt.

sköter kall- och varmförvaring av maträtter och handlar sakenligt när han/hon observerar avvikelser i förvaringstemperaturer.

iakttar personlig hygien och utför åtgärder enligt arbetsplatsens plan för egenkontroll.

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Kundinriktning och kännedom om näringsinnehåll

Servicehelheten

Prismedvetenhet

berättar för kunden om sammansättningen i de maträtter som serveras.

lägger genast märke till kunden och betjänar denna enligt situationens krav.

informerar om produkternas priser genom att dra nytta av prislista.

berättar för kunden om sammansättningen i de maträtter som serveras och deras lämplighet för kunder med specialkost

lägger genast märke till kunden och betjänar denna enligt situationens krav.

informerar kunden om arbetsplatsens tjänster.

informerar om priserna på de produkter som dagligen säljs och tillämpar prislistan vid försäljning av specialprodukter.

rekommenderar sakkännande för kunderna produkter, som lämpar sig för deras närings- och individuella behov.

betjänar kunderna enligt situationens krav och rekommenderar tjänster sakkännande.

informerar kunden om arbetsplatsens tjänster..

informerar om produktgrupper och uppgör priser och

tillämpar prislistor för olika kundgrupper (avtalskunder).

Behärskande av

arbetssäkerhet

följer allmänna och arbetsplatsens

arbetarskyddsanvisningar.

följer allmänna och arbetsplatsens

arbetarskyddsanvisningar.

utför sitt arbete genom att uppmärksamma sitt eget och arbetskamraternas

arbetarskydd.

följer allmänna och arbetsplatsens

arbetarskyddsanvisningar.

utför sitt arbete genom att uppmärksamma sitt eget och arbetskamraternas

arbetarskydd.

uppmärksammar även kundernas säkerhet vid påfyllning av maträtter och vid kassabetjäning.

Baskompetens

Samarbetsfärdigheter:

Utförande av anvisade uppgifter

Arbete i arbetsgemenskapen

Interaktions- och

kommunikationsfärdigheter:

Interaktion och kommunikation i arbetsgemenskapen

utför anvisade uppgifter omsorgsfullt.

begär vid behov hjälp av andra.

diskuterar saker som rör det egna arbetet och de viktigaste förändringarna i arbetsteamet.

förmedlar information i

utför anvisade uppgifter omsorgsfullt och arbetar smidigt.

begär vid behov hjälp av andra och hjälper andra.

diskuterar saker som rör det egna arbetet och de viktigaste förändringarna i arbetsteamet.

utför anvisade uppgifter omsorgsfullt och arbetar smidigt.

begär vid behov hjälp av andra och hjälper andra.

verkar som samarbetskunnig medlem i ett team i

arbetsgemenskapen och beaktar i sitt arbete följande arbetsskede och arbetare.

diskuterar på eget initiativ saker och förändringar som rör arbetet med andra medlemmar i arbetsteamet.

Informationsförmedling i arbetsgemenskapen

Ta emot och ge respons

Gemensamma betoningar Företagsamhet:

Anpassning till arbetsplatsens verksamhet

Flexibilitet i utförande av arbetsuppgifterna

Kvalitativ och kundinriktad verksamhet:

Verksamhet i

kundbetjäningssituationer

arbetsteamet på ett sakligt sätt.

tar emot och ger respons sakligt i arbetsgrupp.

följer gemensamt

överenskomna anvisningar och regler.

utför en arbetsuppgift åt gången.

verkar artigt och sakligt i kundbetjäningssituationer.

förmedlar även information från kunderna på ett sakligt sätt i arbetsteamet

tar emot och ger respons sakligt i arbetsgrupp och i kundbetjäningssituationer.

följer gemensamt

överenskomna anvisningar och regler och förbinder sig till arbetsplatsens verksamhet.

utför flera arbetsuppgifter samtidigt.

verkar artigt och sakligt i kundbetjäningssituationer och så att kunden inte behöver vänta (serviceinriktad).

förmedlar information i arbetsteamet på ett sakligt sätt.

tar emot och ger respons sakligt i arbetsgrupp och i kundbetjäningssituationer.

följer gemensamt

överenskomna anvisningar och regler och förbinder sig till arbetsplatsens verksamhet

utför flera arbetsuppgifter samtidigt och flyttar smidigt från en arbetsuppgift till annan.

verkar artigt och sakligt i kundbetjäningssituationer och så att kunden inte behöver vänta (serviceinriktad).

För att erhålla vitsordet B5 bör den studerande uppnå alla bedömningskriterier på vitsordsnivån berömliga.

För att erhålla vitsordet G3 bör den studerande uppnå alla bedömningskriterier på vitsordsnivån goda.

För att erhålla vitsordet N1 bör den studerande uppnå alla bedömningskriterier på vitsordsnivån nöjaktiga.

Ifall den studerandes kunnande klart överskrider kunnandenivån G3 eller N1 avgör de som deltar i

utvärderingen på basen av gemensam diskussion på vilka grunder man kan ge vitsordet G4 eller N2.

I dokument NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL (sidor 50-53)