FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

3.1.3 Främmande språk

Inom den grundläggande yrkesutbildningen är målen för kunnandet i främmande språk och bedömningen av kunnandet differentierade på basis av om det språk som den studerande valt är ett A- eller B-språk. Det valda främmande språket kan också vara ett helt nytt språk för den studerande, och då tillämpas målen och bedöm-ningen för B-språket. Med A-språk och B-språk avses följande:

A-språk = det främmande språk i vilket studier inletts i årskurserna 1–6 B-språk = det främmande språk i vilket studier inletts i årskurserna 7–9

3.1.3.1 Främmande språk, A-språk Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp Den studerande

kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer så väl att han eller hon kan utöva sitt yrke

kan använda det främmande språk som behövs i arbetsuppgifterna inom den egna branschen

kan söka information i olika källor på det främmande språket

kan agera i en flerspråkig och mångkulturell miljö.

Bedömning av kunnandet Föremål för

bedöm-ning Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Agerande i kommuni-kations- och interakt-ionssituationer

förstår korta och enkla muntliga in-struktioner som gäller arbete inom den egna branschen och kan följa dem

förstår de vanligaste muntliga meddelandena om produkter och pro-cesser i det egna arbetet och den egna branschen och kan följa dem

förstår de centrala tan-kegångarna i vanligt tal i normalt tempo och föl-jer dem

berättar kort om sig själv och sina arbets-uppgifter genom att svara på frågor som ställs i förutsägbara och bekanta arbetssi-tuationer

berättar om sig själv och arbetsuppgifterna inom branschen på ett förståe-ligt sätt och deltar i dis-kussionen om samtals-partnern talar långsamt och använder enkla kon-struktioner

berättar i bekanta situat-ioner om sin arbetsplats och sitt arbete samt om de normer och sätt som hör ihop med arbetet samt begär fler instrukt-ioner om sitt arbete Förståelse och

produkt-ion av texter förstår korta och enkla skriftliga med-delanden som gäller arbete inom den egna branschen

förstår skriftliga instrukt-ioner om produkter och processer som anknyter till det egna arbetet och den egna branschen, ställer preciserande frå-gor och kan följa in-struktionerna

förstår skriftliga in-struktioner om produk-ter och processer som anknyter till det egna arbetet och den egna branschen samt respons som getts på arbetet

skriver under hand-ledning och med hjälp av en mall korta texter som gäller det egna arbetet

skriver med hjälp av en mall korta texter som gäller det egna arbetet

skriver smidigt vanliga meddelanden och korta texter samt fyller i do-kument som gäller det egna arbetet

Informationssökning söker under handled-ning information i material och instrukt-ioner som gäller det egna arbetet, även genom att använda elektroniska informat-ionskällor

söker mångsidigt in-formation som gäller den egna branschen, även i elektroniska informat-ionskällor

söker på egen hand in-formation om den egna branschen, tillämpar sina kunskaper och färdig-heter samt motiverar sina lösningar

Agerande i en flersprå-kig och mångkulturell miljö

är medveten om bety-delsen av det språk som han/hon studerat och av den kultur som det representerar.

använder språket i en flerspråkig eller mång-kulturell miljö.

tillämpar i sitt arbete sina kunskaper och fär-digheter i det främ-mande språket och i kulturen.

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i A-språket i fråga om målen de obligato-riska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, A-språk: De unga och deras värld och Studier och arbete.

På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån B.1.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån B.1.1 för tal- och skrivförmåga.

Valbara mål för kunnandet, 2 kp Den studerande

kan kommunicera på ett främmande språk i situationer i arbetslivet

 kan agera i olika interaktionssituationer på ett främmande språk

kan vara aktiv som medborgare i sammanhang där ett främmande språk används

förstår språkets och kulturens betydelse

 kan utveckla sina strategier för och sätt att lära sig språket.

Bedömning av kunnandet Föremål för bedöm-ning

Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Agerande i

kommuni-kations- och interakt-ionssituationer

berättar om sig själv och sina arbetsuppgifter samt svarar på frågor

berättar på ett begripligt sätt om sig själv och arbetsuppgifterna inom branschen och deltar i diskussionen

berättar i bekanta situat-ioner om sin arbetsplats och sitt arbete och om de normer och sätt som hör ihop med arbetet och tar vid behov reda på motsvarande saker i andra länder samt begär fler instruktioner om sitt arbete

klarar av allmänspråk-liga interaktionssituat-ioner, där man även behandlar ämnen relate-rade till de vanligaste arbetsuppgifterna

klarar av en mängd olika arbetsrelaterade interaktionssituationer

uppträder naturligt i arbetsrelaterade inter-aktionssituationer där man även behandlar svårare ämnen Agerande som aktiv

medborgare i samman-hang där ett främmande språk används

förstår hur man kan påverka och dra nytta av sociala medier på det främmande språket

använder det främ-mande språket för att påverka och dra nytta av sociala medier

följer aktuella diskuss-ioner på det främmande språket och tar ställning i diskussionerna

Förståelse av språkets

och kulturens betydelse skaffar information om levnadssätten i de län-der där det främmande språket talas

visar i sitt arbete att han/hon förstår språk-lig och kulturell mång-fald

drar i sitt eget arbete mångsidig nytta av de möjligheter som olika språk och kulturer er-bjuder

Utveckling av

språkin-lärningen identifierar sina egna strategier för inlärning av språket.

bedömer styrkorna och svagheterna i sitt sätt att lära sig språket.

stärker sin inlärning genom att pröva nya inlärningssätt

skaffar grundläggande information om möjlig-heterna att studera i en miljö där det främ-mande språket används.

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i A-språket i fråga om målen de obligato-riska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, A-språk: De unga och deras värld och Studier och arbete.

På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån B.1.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån B.1.1 för tal- och skrivförmåga.

3.1.3.2 Främmande språk, B-språk Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp Den studerande

kan kommunicera och agera i olika interaktionssituationer så väl att han eller hon kan utöva sitt yrke

kan använda det främmande språk som behövs i arbetsuppgifterna inom den egna branschen

kan söka information i olika källor på det främmande språket.

Bedömning av kunnandet Föremål för

bedöm-ning Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Agerande i

kommuni-kations- och interakt-ionssituationer

förstår korta och enkla muntliga med-delanden som gäller den egna branschens arbete och kan följa dem

förstår de vanligaste muntliga instruktionerna om produkter och pro-cesser i det egna arbetet och den egna branschen och kan följa dem

förstår de centrala tan-kegångarna i ett vanligt tal i normalt tempo och följer dem

berättar kort om sig själv och sina arbets-uppgifter i förutsäg-bara och bekanta ar-betssituationer

berättar om sig själv och arbetsuppgifterna inom branschen på ett förståe-ligt sätt och deltar i dis-kussionen genom att använda enkla konstrukt-ioner

berättar i bekanta situat-ioner om sin arbetsplats och sitt arbete samt be-gär fler instruktioner om sitt arbete

Textförståelse förstår korta och enkla skriftliga med-delanden som gäller arbete inom den egna branschen

förstår skriftliga instrukt-ioner om produkter och processer i det egna ar-betet och den egna brschen genom att an-vända hjälpmedel samt ställer preciserande frå-gor och kan agera enligt dem

förstår skriftliga in-struktioner om produk-ter och processer som anknyter till det egna arbetet och den egna branschen samt respons som getts på arbetet

skriver enkla och korta texter som gäller det egna arbetet under handledning och efter en mall

skriver efter en mall enkla och korta texter som gäller det egna arbe-tet

skriver vanliga med-delanden och korta tex-ter samt fyller i enkla dokument som gäller det egna arbetet

Informationssökning söker under handled-ning information i material och instrukt-ioner som gäller det egna arbetet, även genom att använda elektroniska informat-ionskällor.

söker mångsidigt in-formation som gäller den egna branschen, även i elektroniska informat-ionskällor.

söker mångsidigt in-formation om den egna branschen, tillämpar sina kunskaper och färdig-heter samt motiverar sina lösningar.

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i B1-språket i fråga om målen de obligato-riska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, B-språk: De unga och deras värld och Studier, arbete och samhälle.

På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån A.2.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån A.1.3 för tal- och skrivförmåga.

Valbara mål för kunnandet, 2 kp Den studerande

kan kommunicera på ett främmande språk i situationer i arbetslivet

 kan agera i olika interaktionssituationer på ett främmande språk

kan skriva en branschrelaterad text på ett främmande språk

vet språkets och kulturens betydelse

kan utveckla sina strategier för och sätt att lära sig språket.

Bedömning av kunnandet Föremål för bedöm-ning

Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Agerande i kommuni-kations- och interakt-ionssituationer

berättar om sig själv och sitt arbete, nämner t.ex. verktyg, yrkesbe-nämningar och arbets-uppgifter

svarar på enkla frågor vid behandling av sin arbetsmiljö och sig själv när samtalspartnern talar långsamt och tyd-ligt

ställer enkla frågor och svarar när man behand-lar den egna arbetsmil-jön och honom/henne själv när samtalspart-nern talar tydligt samt begär förtydliganden vid behov

kommunicerar muntligt t.ex. när han/hon pre-senterar sig i bekanta vardags- och arbetslivs-situationer

deltar i diskussionen om samtalspartnern talar långsamt och använder tydliga konstruktioner

klarar sig i arbetslivets vanliga servicesituation-er

Produktion av texter skriver under handled-ning och med hjälp av en mall texter som gäl-ler det egna arbetet

skriver med hjälp av en mall texter som gäller det egna arbetet

skriver ledigt vanliga meddelanden och ar-betsrelaterade texter samt fyller i dokument som gäller det egna arbetet

Agerande i en flersprå-kig och mångkulturell miljö

är medveten om bety-delsen av det språk som studerats och den kultur som det representerar

använder språket i en flerspråkig eller mång-kulturell miljö

tillämpar i sitt arbete sina kunskaper och färdigheter i det främ-mande språket och i den främmande kul-turen

Utveckling av

språkin-lärningen identifierar sina egna strategier för inlärning av språket.

bedömer styrkorna och svagheterna i sitt sätt att lära sig språket.

stärker sin inlärning genom att pröva nya inlärningssätt.

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i B1-språket i fråga om målen de obligato-riska målen för kunnandet i delområdet Främmande språk, B-språk: De unga och deras värld och Studier, arbete och samhälle.

På nivåskalan för den allmäneuropeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk motsvarar vitsordet goda G2 färdighetsnivån A.2.1i hör- och läsförståelse och färdighetsnivån A.1.3 för tal- och skrivförmåga.

I dokument Grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör, automationsmontör, 2014 (sidor 79-84)