FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

3.1.1 Modersmålet

3.1.1.8 Modersmålet, romani

Obligatoriska mål för kunnandet, 5 kp

 kan kommunicera i olika interaktionssituationer på romani

 förstår det väsentliga innehållet i och syftet med texter som är skrivna på romani och som gäller den egna

branschen

 skaffar och bedömer information med hjälp av medier på romani

 producerar texter på romani

 känner till romanins och den romska kulturens betydelse i ett mångfaldigt samhälle

 kan bedöma och utveckla sina kunskaper i romani.

Bedömning av kunnandet Föremål för

bedöm-ning Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Agerande i

kommuni-kations- och interakt-ionssituationer

lyssnar på andra och kommer med inlägg i interaktionssituationer

kommunicerar i olika interaktionssituationer och tar hänsyn till de andra

kommunicerar aktivt i olika interaktionssituat-ioner och tar hänsyn till de andra

använder romani på ett begripligt sätt i bekanta situationer

använder romani ganska mångsidigt i olika situationer

använder romani mångsidigt i olika situat-ioner

Textförståelse kan några

branschrelate-rade begrepp på romani förstår det väsentliga innehållet i texter och kan viktiga branschrela-terade begrepp på ro-mani

förstår det huvudsakliga innehållet och detaljer i texter och har god kän-nedom om centrala branschrelaterade be-grepp på romani Informationssökning söker information i olika

källor

söker information som anknyter till det egna yrkesområdet med hjälp av olika kommunikat-ionsverktyg och bedö-mer under handledning om texterna är tillförlit-liga

använder mångsidigt olika kommunikations-verktyg vid informat-ionssökning och bedö-mer om texterna är till-förlitliga

känner till medier som

ges ut på romani använder medier som

ges ut på romani använder på egen hand medier som ges ut på romani

Produktion av texter skriver under

handled-ning texter på romani skriver texter på romani skriver på egen hand texter genom att mångsidigt använda ro-mani

Agerande i en språkligt och kulturellt mångfald-ig miljö

känner till de centrala dragen hos romernas språkliga och kulturella bakgrund och drar nytta av sin kännedom i den mångfaldiga miljön.

känner till de centrala dragen hos romernas språkliga och kulturella bakgrund och dragens betydelse samt drar nytta av sin kännedom i den mångfaldiga miljön.

känner till romernas språkliga och kulturella tradition och dess bety-delse samt agerar smidigt i det mångfaldiga sam-hället.

Bedömning av sina

kunskaper i romani bedömer sina kunskaper och sin läskunnighet i romani utifrån respons och anger vad som skulle kunna förbättras i den

bedömer realistiskt sin språkanvändning och läskunnighet samt iden-tifierar sina styrkor och utvecklingsbehov

bedömer realistiskt sin språkanvändning och läskunnighet, identifierar sina styrkor och utveckl-ingsbehov samt utvecklar sina kunskaper utifrån respons

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, romani: Grunderna i språket befästs (MOR 1), Språkfärdigheten vidgas utanför den närmaste kretsen (MOR 2), Romanin och den romska kulturen i dagens samhälle (MOR 6) samt någon av kurserna Romernas muntliga och skiftliga tradition (MOR 3), Romanins och den romska kulturens historia och utbredning (MOR 4), Romsk litteratur och annan romsk konst (MOR 5) eller Talkonsten och den muntliga kulturen på romani (MOR 7).

Valbara mål för kunnandet, 2 kp Den studerande

 kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter på romani

kan utveckla förmågan att förstå och tolka texttyper som anknyter till den egna branschen

 kan utveckla sin förmåga att skriva texter på romani

 kan använda sina språkkunskaper för att söka information

 känner till romanins och den romska kulturens betydelse i ett mångfaldigt samhälle.

Bedömning av kunnandet

Föremål för bedömning Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Agerande i

kommunikat-ions- och interaktionssitu-ationer

kommunicerar i olika interaktionssituationer och tar hänsyn till de andra

kommunicerar på ett ändamålsenligt sätt i olika interaktionssituat-ioner och tar hänsyn till de andra

kommunicerar aktivt i olika interaktionssituationer, mo-tiverar sina ståndpunkter och tar på ett konstruktivt sätt hänsyn till de andra

Textförståelse förstår de viktigaste frågorna i bekanta tex-ter på romani

förstår det huvudsak-liga innehållet i olika texter och kan vissa facktermer inom sin bransch på romani

förstår innehållet i olika texter, vissa kärnfrågor i texter som gäller den egna branschen och vissa fack-termer inom sin bransch på romani

Produktion av texter producerar under hand-ledning yrkesrelaterade texter på romani med rätt texttyp

använder språkets former smidigt i skrift-lig kommunikation

producerar på egen hand texter som anknyter till sin egen bransch och använder en smidig sats- och me-ningsbyggnad på romani Informationssökning söker information i

olika källor genom att använda medier på romani

söker med hjälp av kommunikationsverk-tyg branschrelaterad information i olika källor

använder olika kommuni-kationsverktyg vid inform-ationssökning och bedömer om texterna är tillförlitliga

Förståelse av språk och

kultur bedömer vilken

bety-delse och inverkan ro-mernas språkliga och kulturella tradition har inom branschen.

.

drar nytta av dragen hos romernas språkliga och kulturella bak-grund samt av sin två- eller flerspråkighet.

drar mångsidigt nytta av romernas språkliga och kulturella bakgrund och bedömer sina möjligheter att bevara romanin.

Vid erkännande av kunnande motsvarar följande gymnasiekurser i fråga om målen de valbara målen för kun-nandet i delområdet Modersmålet, romani: Grunderna i språket befästs (MOR 1), Språkfärdigheten vidgas utanför den närmaste kretsen (MOR 2), Romanin och den romska kulturen i dagens samhälle (MOR 6) samt någon av kurserna Romernas muntliga och skiftliga tradition (MOR 3), Romanins och den romska kulturens historia och utbredning (MOR 4), Romsk litteratur och annan romsk konst (MOR 5) eller Talkonsten och den muntliga kulturen på romani (MOR 7).

I dokument Grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör, automationsmontör, 2014 (sidor 73-76)