Porovnání podle finančních ukazatelů

I dokument Zdroje financování ekonomických subjektů (sidor 65-74)

2 Zásady a možnosti obcí zřizovat podnikatelské subjekty

5.2 Porovnání podle finančních ukazatelů

(1.5)

5.2 Porovnání podle finančních ukazatelů

V této podkapitole se budou porovnávat vybrané podnikatelské subjekty podle finančních ukazatelů. Před zahájením výpočtu ukazatelů, je nutné uvést výši celkových aktiv používaných ve výpočtech ukazatelů.

66

Tab. 23: Přehled celkových aktiv vybraných podnikatelských subjektů v období 2008 - 2014 (údaje jsou uvedeny tisících Kč)

Subjekt Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o.

102 481 99 281 101 797 100 063 112 321 96 492 95 242 Eurocentrum Jablonec

nad Nisou s. r. o. 7 392 6 030 5 448 4 113 3 987 4 181 4 441 Sport Jablonec nad

Nisou, s. r. o. 14 720 4 236 5 901 5 494 6 835 8 571 8 693 Jablonecká

energetická a. s. 474 000 473 753 421 012 450 849 471 847 424 373 326 432 Zdroj: vlastní zpracování podle podkladů rozvah z obchodního rejstříku

5.2.1 Porovnání dle ukazatele – Celková zadluženost

Následující tabulka poskytuje přehled zadluženosti podnikatelských subjektů v období 2008 – 2014 z údajů z rozvah podle vzorce (1.1).

Tab. 24: Celková zadluženost podnikatelských subjektů (výpočty jsou uvedeny v %)

Subjekt Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Technické služby Jablonec nad

Nisou, s. r. o. 9,29 7,96 10,30 10,18 19,23 12,14 10,66

Eurocentrum Jablonec nad

Nisou s. r. o. 94,29 93,60 76,10 69,80 79,81 71,30 67,08 Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 95,60 78,97 80,63 77,10 80,04 82,09 81,46 Jablonecká energetická a. s. 27,24 26,03 25,56 27,2 28,00 19,76 27,5 Zdroj: vlastní zpracování

Zlaté pravidlo pro ukazatel celkové zadluženosti by mělo vycházet jako 50% podíl.

Pokud je tento podíl vyšší než 50 %, znamená to, že podnikatelský subjekt využívá více cizích zdrojů než vlastních zdrojů. Pokud je naopak podíl nižší než 50 %, znamená to, že podnikatelský subjekt je méně zadlužený, ale zároveň je snížena možnost využití finanční páky. [34]

Z tabulky 24 je zřejmé, že Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. mají podíl nižší než 50 % po celé sledované období. Jejich procentuální podíl se pohybuje kolem 11 %,

67

kromě roku 2012, kdy dosahovala celková zadluženost 20 %. O Technických službách lze tedy tvrdit, že využívají převážně vlastní kapitál a nedochází k velkému zadlužení.

Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. je zadlužená mnohem více než např. Technické služby. Jeho míra zadlužení byla v období 2008 – 2009 přes 90 %. V průběhu sledovaného období se mu dařilo snížit toto zadlužení na 67 %.

Společnost Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. měla v roce 2008 nejvyšší podíl zadlužení, a to 96 % jak ve sledovaném období, tak i v porovnání s ostatními podnikatelskými subjekty. Tuto výraznou zadluženost se jim podařilo o rok později snížit, více než společnosti Eurocentrum, na 79 %. V následných obdobích zadluženost kolísala kolem 80 % a v posledním sledovaném roce byla 82 %.

Celková zadluženost Jablonecké energetické s. r. o. se ve sledovaném období pohybuje kolem 25 % - 30 %, kromě roku 2013, kdy tento podíl činil 20 %.

Podle tohoto finančního ukazatele, pokud by Eurocentrum snižovalo podíl zadluženosti, mohlo dospět k zlatému pravidlu – 50% podílu. Kdyby společnost Technické služby zvyšovala tento ukazatel, mohla by více využít efekt finanční páky. Totéž platí pro společnost Jablonecká energetická, která však využívá o trochu lépe cizí zdroje než Technické služby (v posledním sledovaném roce 2014 o 17 %). Na posledním místě podle tohoto ukazatele zůstává společnost Sport, které se nepodařilo snížit podíl zadluženosti, a je tedy nejvíce zadluženou sledovanou společností v roce 2014.

5.2.2 Porovnání dle ukazatele - Koeficient samofinancování

Tabulka 25 poskytuje přehled koeficientu samofinancování a údajů z rozvah podle vzorce (1.2) podnikatelských subjektů v období 2008 – 2014.

68

Tab. 25: Koeficient samofinancování podnikatelských subjektů (výpočty jsou uvedeny v %)

Subjekt Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Technické služby Jablonec nad

Nisou, s. r. o. 90,71 92,04 89,70 89,82 80,76 87,86 89,34 Eurocentrum Jablonec nad

Nisou s. r. o. 5,71 6,40 23,90 30,20 20,19 28,70 32,92

Sport Jablonec nad Nisou,

s. r. o. 4,40 21,03 19,37 22,90 19,96 17,91 18,54

Jablonecká energetická a. s. 72,76 73,97 74,44 72,80 72,00 80,24 72,5 Zdroj: Vlastní zpracování

Tento ukazatel se uvádí jako doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti.

Oba zmíněné ukazatele se používají pro vyjádření stability podnikatelských subjektů. [33]

Společnost Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. je ve sledovaném období schopná v průměru pokrýt 88 % svých potřeb z vlastních zdrojů. Podnikatelský subjekt Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. využívá vlastní zdroje stále více, v roce 2014 byl schopen z vlastních zdrojů zajistit třetinu svých potřeb. Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o.

je v průměru schopen zajistit 20 % ze své činnosti. Jablonecká energetická a. s. udržuje financování z vlastních zdrojů nad 70 %.

Nejvíce samostatným podnikatelským subjektem je společnost Technické služby.

Druhé místo má Jablonecká energetická, poté Eurocentrum a na posledním místě je Sport.

Eurocentrum a Sport jsou více závislé na dotacích od zakladatele než ostatní 2 společnosti.

5.2.3 Porovnání dle ukazatele – Míra zadluženosti

K sestavení následující tabulky došlo na základě výpočtu pomocí vzorce (1.3) a údajů z rozvah podnikatelských subjektů v období 2008 – 2014.

69

Tab. 26: Míra zadlužení podnikatelských subjektů (výpočty jsou uvedeny v %)

Subjekt Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Technické služby Jablonec

nad Nisou, s. r. o. 10,24 8,64 11,48 11,33 23,81 13,81 11,93 Eurocentrum Jablonec nad

Nisou s. r. o. 1651,66 1462,18 318,43 231,16 395,28 248,42 203,76 Sport Jablonec nad Nisou,

s. r. o. 2071,09 375,42 416,27 336,72 401,10 458,37 439,27 Jablonecká energetická a. s. 37,44 35,19 34,34 37,37 38,90 24,63 37,94 Zdroj: vlastní zpracování

Doporučená hodnota ukazatele míry zadlužení by neměla překročit vlastní kapitál o 1,5 násobek cizím kapitálem. Jako optimum tohoto ukazatele se uvádí, že hodnota cizího kapitálu by měla být nižší než hodnota vlastního kapitálu, v předchozí tabulce tedy čísla nižší než 100 %. [33]

Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. jsou na tom podle ukazatele míry zadluženosti nejlépe. Jejich podíl cizího kapitálu je nejnižší oproti vlastnímu kapitálu.

Na druhém místě se umístila společnost Jablonecká energetická a. s., která si podle tohoto ukazatele, vede také dobře a má hodnoty cizího kapitálu nižší než vlastní kapitál.

Eurocentrum Jablonec nad Nisou je na třetím místě. Během sledovaného období porušuje doporučení, nepřekročit 1,5 násobek hodnoty vlastního kapitálu kapitálem cizím. V roce 2008, kdy tato společnost měla míru zadluženosti 1 652 %, se podařilo dostat postupným snižováním této zadluženosti v roce 2014 na 204 %. Na posledním místě je podnikatelský subjekt s názvem Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o., který v roce 2008 měl 2 071 % míru zadluženosti. Sice se mu podařilo toto zadlužení snížit v roce 2014 na 439 %, ale i přes velké snížení má hodnoty tohoto ukazatele nejvyšší oproti ostatním sledovaným podnikatelským subjektům.

Míra zadluženosti slouží především pro banky při poskytování úvěrů. Banka by nejspíše kladně rozhodla o poskytnutí úvěru u dvou podnikatelských subjektů – Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. a Jablonecká energetická a. s. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. a Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. by měly pokračovat ve snižování míry zadluženosti.

70

5.2.4 Porovnání dle ukazatele – Rentabilita vlastního kapitálu

K sestavení následující tabulky došlo na základě výpočtu pomocí vzorce (1.4) a údajů z rozvah podnikatelských subjektů v období 2008 – 2014.

Tab. 27: Rentabilita vlastního kapitálu podnikatelských subjektů (výpočty jsou uvedeny v %)

Subjekt Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Technické služby Jablonec nad

Nisou, s. r. o. 0 -0,33 0 -2,15 0,35 -7,14 0,71

Eurocentrum Jablonec nad

Nisou s. r. o. 25,36 11,40 7,60 2,25 -0,44 33,33 21,14

Sport Jablonec nad Nisou,

s. r. o. 45,06 28,28 27,82 7,79 8,06 11,79 8,19

Jablonecká energetická a. s. 8,97 9,96 -1,27 4,65 3,67 0,29 -49,98 Zdroj: vlastní zpracování

ROE ukazuje, kolik čistého zisku vyprodukuje jedna koruna investovaného kapitálu. Jinak řečeno, ROE naznačuje, jak efektivně se v podnikatelských subjektech zhodnocují prostředky, které byly do podnikání vloženy. [34]

U Technických služeb Jablonec nad Nisou s. r. o. tento ukazatel naznačuje, že nedochází k zhodnocování vložených prostředků. V roce 2009, 2011 a 2013 byla společnost ve ztrátě, jak naznačuje tabulka 28. V ostatních letech byla společnost buď na nule nebo vykazovala méně než 1 %.

Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. má ukazatel ROE nejpříznivější v posledních 2 letech. V roce 2012 byla společnost ve ztrátě a dosahovala záporného ROE.

Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. si vedl dobře v období 2008 – 2010, poté se této společnosti snížila rentabilita vlastního kapitálu o více než trojnásobek a jejich ROE se dále pohybovala kolem 10 %.

Jablonecká energetická a. s. měla záporné ROE v roce 2010 a 2014. V období 2008 – 2009 se rentabilita vlastního kapitálu pohybovala do 10 %. V letech 2011 a 2012 byl tento ukazatel nižší než 5 %. V roce 2013 kleslo ROE na méně než 0,3 %.

71

V porovnání posledních dvou let (2013-2014) své vložené prostředky zhodnocuje nejlépe společnost Eurocentrum, na druhém místě je Sport. Třetí místo by obsadily Technické služby a na posledním místě je Jablonecká energetická, kvůli velké ztrátě v roce 2014.

5.2.5 Porovnání dle ukazatele – Rentabilita aktiv

K sestavení následující tabulky došlo na základě výpočtu pomocí vzorce (1.5) a údajů z rozvah podnikatelských subjektů v období 2008 – 2014.

Tab. 28: Rentabilita aktiv podnikatelských subjektů (výpočty jsou uvedeny v %)

Subjekt Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Technické služby Jablonec

nad Nisou, s. r. o. 0 0,31 0 -1,93 0,28 -6,27 0,64

Eurocentrum Jablonec nad

Nisou s. r. o. 1,45 0,73 1,82 0,68 -8,93 9,57 6,96

Sport Jablonec nad Nisou,

s. r. o. 1,98 5,95 5,39 1,78 1,61 2,11 1,52

Jablonecká energetická a. s. 6,53 7,37 -0,94 3,38 2,64 0,24 -36,24 Zdroj: vlastní zpracování

Minimální požadovaná hodnota rentability aktiv se udává 8 %. Z tabulky 28 je zřejmé, že tato hodnota byla překročena pouze jednou v roce 2013, a to podnikatelským subjektem Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. s 9,57 %. V roce 2012 měla tato společnost záporné ROA kvůli zápornému hospodářskému výsledku. V období 2008 – 2009 ukazatel ROA dosahoval hodnot 1 až 2 %. V posledním sledovaném roce 2014 se hospodaření firmy zlepšilo a ROA dosahoval 7 %.

U Technických služeb Jablonec nad Nisou s. r. o. nepřekročila hodnota ROA 1 %. V roce 2011 a 2013 se společnost dostala do záporných hodnot ROA.

Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. má ve sledovaném období pouze kladné hodnoty ukazatele. Nejlépe na tom tato společnost byla v letech 2009 a 2010, kdy ROA dosahovala k 6 %. V dalších období se společnost pohybuje kolem 2 %.

72

Jablonecké energetické a. s. se nejvíce dařilo v letech 2008 a 2009, kdy se ROA blížila k 7 %. V roce 2010 se společnost dostala s necelým 1 % do záporných hodnot ROA.

V roce 2011 se společnosti podařilo mít kladné ROA téměř 4 % a od té doby tento ukazatel klesal postupně, až v roce 2014 rekordně překročil -36 %.

V celkovém porovnání je na tom nejlépe s nejvyšší hodnotou ROA Eurocentrum, na druhém místě je Sport, který v celém období dosahuje kladných procent, na třetím místě jsou Technické služby a na čtvrtém místě je Jablonecká energetická kvůli poslednímu roku, kdy dosahovala vysoké záporné hodnoty ROA.

5.2.6 Zhodnocení ukazatelů

vypočítaná průměrná známka. Lze říci, že podle sledovaných ukazatelů, je na tom nejlépe podnikatelský subjekt Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. s průměrnou známkou 1,8. Podle ukazatelů zadluženosti získal známku 1 a je tedy nejméně zadluženou sledovanou společností. Pomocí ukazatelů rentabilit se zjistilo, že subjekt neumí vždy efektivně zhodnocovat své prostředky a umístil se na 3. místě.

73

Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. se dostalo na 2. místo s průměrnou známkou 2,2.

V ukazatelích rentabilit nemá tato společnost konkurenci a umístila se na 1. místě.

Podle tohoto ukazatele tato společnost nejlépe využívá svých vložených prostředků a efektivně je zhodnocuje. Na druhou stranu je tato společnost poměrně zadluženou s umístěním na 3. místě. Za zmínku stojí, že se jí tato zadluženost daří snižovat.

Třetí místo obsadila společnost Jablonecká energetická a. s. s průměrnou známkou 2,8.

Díky využití vlastních prostředků ze 70 % se tato společnost dostala na 2. místo.

Podle rentabilit se společnosti v roce 2008 a 2009 dařilo. V dalších letech došlo ke zhoršení těchto ukazatelů a v roce 2014 se jejich hodnota dostala do vysokých záporných hodnot, proto jí bylo přiděleno 4. místo.

Na posledním, tedy 4. místě, je společnost Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. s průměrnou známkou 3,2. Tato společnost hospodaří převážně s cizím kapitálem a vůči sledovaným společnostem se stala nejvíce zadluženou společností a umístila se na 4. místě.

Podle ukazatelů rentabilit na tom společnost není až tak špatně. V letech 2008 – 2010 vykazovala tato společnost větší efektivitu než v dalších letech. Díky kladným hodnotám v celém sledovaném období ji lze zařadit na 2. místo.

74

5 Doporučení a vlastní návrhy

Z pohledu zakladatele podnikatelských subjektů by bylo nejlepší, aby tyto subjekty měly vyšší výnosy z vlastní činnosti, čímž by mohlo dojít ke snížení dotací od zakladatele.

Na druhou stranu z pohledu společností by pro tyto subjekty bylo lepší, aby jim město, jako zakladatel dávalo na činnosti více finančních prostředků, tj. dotací.

I dokument Zdroje financování ekonomických subjektů (sidor 65-74)