• No results found

En modell för självvärdering av ämnen inom Filosofiska fakulteten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En modell för självvärdering av ämnen inom Filosofiska fakulteten"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Undervisning och lärande

4:e universitetspedagogiska konferensen

vid Linköpings universitet

16 november 2000

Håkan Hult (Red)

ISSN 1403-4670 ISBN 91-7219-872-9 CUP:s Rapportserie Nr 7

(2)

Tryck: UniTryck, Linköping november 2000

CUP:s Rapportserie

Nr 1 Hult, H. (1998). Examinationen och lärandet – en översikt, analys och värdering av examinationens roll inom högre utbildning.

ISBN 91-7219-268-2

Nr 2 Hård af Segerstad, H. (Red). I Teori och Praktik. 2:a universitets-pedagogiska konferensen vid Linköpings universitet, 1998. ISBN 91-7219-357-3

Nr 3 Näslund, J. (1999). Uppsatshandledning. Många frågor och några svar. ISBN 91-7219-416-2

Nr 4 Hård af Segerstad, H., Silén, C. (Red.) (1999). Handledning av lärprocesser. ISBN 91-7219-490-1

Nr 5 Hård af Segerstad, H. (Red.) (1999). Här och Nu!. 3:e universitets-pedagogiska konferensen vid Linköpings universitet.

ISBN 91-7219-625-4

Nr 6 Hult, H. (2000). Laborationen – myt och verklighet. En kunskapsöversikt över laborationer inom teknisk och naturvetenskaplig utbildning.

ISBN 91-7219-687-4

Nr 7 Hult, H. (Red.) (2000). Undervisning och lärande. 4:e

universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet. ISBN 91-7219-872-9

Linköpings universitet Centrum för universitetspedagogik

(3)

Innehåll

Innehållsförteckning

Inledning 5

Stöd för lärandet

En modell för självvärdering av ämnen inom

Filosofiska fakulteten 7

Elisabeth Ahlstrand, Joakim Kindgren

Interaktion – en väg till lärande 11

Andreas Fejes, Kristin Sjölander

PBL-grupper som grupper: gruppdynamiken en förbisedd faktor? 15

Stefan Jern, Anders Hempel

Vikten av utmaningar, exemplaritet och variation hos

problem/situationer som används i PBL 24

Eva Lund, Charlotte Silén

Tankeboken – en form för erfarenhetens och

reflektionens gestaltning 32

Jan-Erik Perneman

Former för det pedagogiska mötet och det pedagogiska rummet

Workshop om studentsamverkan mellan olika

programutbildningar ur ett lärarperspektiv 41

Kjell Granström, Elinor Edvardsson-Stiwne, Lauritz Brännström, Anders Hempel

Föreläsningen som undervisningsform 43

Helen Lundqvist Gustafsson

Laborationer och datorvisualiseringar i mekanik 52

Peter Schmidt

Handledarens förhållningssätt i basgrupp (PBL) 59

Charlotte Silén

Utomhuspedagogik för hälsa – lärande och lek/fysisk aktivitet,

viktigt för folkhälsan 70

Anders Szczepanski, Matti Leijon

Goda lokalmässiga förutsättningar för och i

undervisningssituationen 79

Anna-Lena Vejdal

Lärosalsteknik i praktiken 81

(4)

Bra föreläsning och bra basgrupp – det är formen som avgör 82

Staffan Wirell IT-pedagogik

Datorstöd i undervisningen – ett tekniskt eller ett

kognitivt verktyg? 85

Jonte Bernhard

TEKIT – Erfarenheter efter fem år 97

Svante Gunnarsson

Nätmötesplats i TMMV46, Energiteknik projekt vt 00 105

Johan Hedbrandt

Kursskal – vad är de bra till? 115

Christian Krysander

Internet – en ny infrastruktur för lärande 119

Anna Öhrwall Rönnbäck, Kristina Dahlberg, Fredrik Stahre, Helena Wennberg

Kontroll, stöd och utveckling

Preparing for the exam: Students’ strategies and approaches to learning in computer engineering, physiotherapy and

psychology at Linköpings Universitet 130

Madeleine Abrandt Dahlgren

Bioinformatik – Utveckling av en ny kurs för studenter

från Medicinsk och Teknisk Fakultet 132

Ahmad Ahmadi, Lena Eklund, Birgitta Eriksson

Handledning på väg mot självständig forskaridentitet 139

Anna Bjuremark

Portfolio som metod i akademisk grundutbildning 147

Kajsa Borg, Sie Kronberg

A Follow-up of Medical Graduates from a PBL-Programme 152

Erica Domeij, Wolfram Antepohl, Pia Forsberg, Johnny Ludvigsson

Attitydutveckling genom medvetandegörande

– lika väsentligt för studenter som för lärare 157

(5)

En modell för självvärdering av ämnen

inom Filosofiska fakulteten

Elisabeth Ahlstrand, Joakim Kindgren

Kvalitetsutskottet, Filosofiska fakulteten

Inom Filosofiska fakulteten arbetar ett kvalitetsutskott i första hand med grundutbildningens utveckling och kvalitet. Kvalitetsutskottet har ett över-gripande ansvar att stödja och initiera regelbunden uppföljning och utvär-dering inom fakultetens verksamheter samt att initiera och stödja pedago-gisk utveckling.

Som ett led i det långsiktiga kvalitetsarbetet har en rad strategier ut-vecklats. Bland annat har en databas upprättas för att följa ämnens och programs söktryck, antagning, betygsnivå på den sist antagne studenten, examination etc. I denna databas finns kvantitativa data om ämnen och program som kontinuerligt uppdateras. För att få en bild av t ex grundut-bildningens forskningsanknytning, internationalisering etc krävs att an-nan information om program och ämnen samlas in. Här har utskottet valt att pröva två vägar. Programmen utvärderas av en extern utvärderare och ämnena med hjälp av självvärdering.

En modell för självvärdering har utvecklats och prövas under inneva-rande termin av tre ämnen på fakulteten; historia, litteraturvetenskap och bild. Att just dessa tre ämnen har valts ut beror på att de har olika karaktär och ligger inom olika institutioner. Historia representerar ett traditionellt universitetsämne med lång tradition liksom litteraturvetenskap. Båda lig-ger inom temainstitutionen. Det som skiljer dem åt är att historia har ett stort antal studenter på A-D nivån och många lärare är verksamma inom ämnet. Litteraturvetenskap är ett något mindre ämne vad gäller antalet studenter och lärare involverade. Bildämnet är inget examensämne på universitet men ingår i flera lärarprogram och ingår också i fristående kursutbudet som fort- och vidareutbildningsmöjlighet. Det ligger på Este-tiska institutionen. Många studenter går kortare kurser i ämnet. För närva-rande är få lärare aktiva inom bildämnet.

Kvalitetsutskottets ambition med självvärderingsmodellen är dels att verka för att ämnena reflekterar över sin situation i relation till ett antal kvalitetsaspekter, dels att ämnena aktivt arbetar med dessa aspekter i ett

(6)

kontinuerligt utvecklingsarbete. Ett annat syfte är att med hjälp av rapporte-ring från självvärderapporte-ringarna tillföra fakulteten kunskap om de ämnen som bedriver grundutbildning, kunskaper som förhoppningsvis kan bidra till att beslut om utbildningars dimensionering etc sker på ett gediget underlag.

Syftet med presentationen av modellen för självvärderingen under CUP-dagen är att få diskutera modellen och få synpunkter för att kunna utveckla modellen vidare. Modellen presenteras kortfattat här. Vid den munt-liga presentationen hoppas vi förutom att beskriva modellen också redovisa de första rapporterna från de ämnen som under hösten prövar modellen.

Självvärderingsprocessen

1. Inledningsvis definieras en rad aspekter av ämnet som ska utvärderas (förslag på några tänkbara sådana presenteras nedan).

2. Därefter görs en positionsbestämning när det gäller de listade aspek-terna; var befinner sig ämnet nu? Denna fas kan kallas en nulägesbe-skrivning. Det är här som ämnet slår fast styrkor och svagheter, hur ämnet t ex efterfrågas och hur ser framtiden för ämnet ut. Om denna fas genomförs på ett noggrant sätt ökar möjligheten till ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

3. Sedan vidtar en diskussion om huruvida man är nöjd med nuläges-be-skrivning eller i vilka avseenden som man vill förändra. I denna fas sätts nya utvärderingsbara mål upp för ämnet i förhållande till de as-pekter som man gjort nulägesbeskrivningen mot. Av vikt är att de mål som formuleras är relevanta och att de är möjliga att nå utan orealis-tiska ansträngningar och resurser.

4. Nu är det dags att välja tillvägagångssätt för att realisera de uppsatta målen. De angreppssätt man väljer är knutna till vilka mål som formu-lerats men även till de resurser som står till buds. Här kan också föras fram önskemål om eventuellt stöd från fakulteten.

5. Tillvägagångssätten prövas och tillämpas under en tid (implemente-ringsfasen). En förutsättning för detta är att arbetet förankrats bland lärare, studenter och annan personal inom ämnet.

6. Till sist utvärderas i vilken mån och hur man klarat att förverkliga de mål man satte upp i fas 3.

Sammanfattningsvis kan sägas om självvärderingsprocessen att den i för-sta hand är framåtsyftande, den ska kunna sätta fingret på behov av ut-veckling och förnyelse och därmed verka kvalitetsbefrämjande.

(7)

Tänkbara aspekter att inledningsvis utgå ifrån

(fas 1 i modellen)

• Forskningsanknytning

Här kan beröras förhållanden som vilka forskningsmiljöer som ämnet är knutet till, grundutbildningsstudenter som går vidare till forskarut-bildning, pågående forskning av ämnets lärare, andel disputerade lä-rare, andel C- och D-studenter i förhållande till A- och B-studenter osv. • Utbildningens profil

Kan innebära flera infallsvinklar. Exempelvis lärares kompetenser, pe-dagogisk profil, IT-intensivt, utpräglat genusperspektiv, samarbete över ämnesgränser, kontakt med omvärlden etc. Vad som kan vara intressant att få utvecklat här är hur ämnets profil kan ses i relation till hur ämnet ser ut på andra universitet/högskolor.

• Pedagogisk utveckling

Frågor som kan behandlas är lärarnas pedagogiska utbildningsnivå, pågående pedagogiskt utvecklingsarbete, forum för pedagogiska dis-kussioner etc. Intressant är också vilka undervisnings- respektive examinationsformer som används.

• Efterfrågan

Efterfrågan kan gälla studenters söktryck på olika nivåer, efterfrågan från näringsliv och offentlig sektor, signaler från statsmakterna om ökat behov av utbildning från området.

• Jämställdhet

Frågor som kan beröras här är exempelvis hur ett genusperspektiv är anlagt i undervisning och litteratur. Andra frågor rör kvantitativa för-hållanden som antalet manliga/kvinnliga studenter på A- och B-nivå respektive C- och D-nivå. Hur är det på lärarnivå?

• Internationalisering

När det gäller ”internationalisering” är det lite speciellt eftersom det för detta område finns ett strategidokument beslutat av fakultetsnämnden. Uppföljning av detta åligger fakultetens internationella utskott. Kvalitets-utskottet är dock intresserat av hur ämnet ser på hur internationalise-ring kan utnyttjas som kvalitetshöjande faktor. Ge gärna exempel från den egna verksamheten.

• Social och etnisk mångfald

Regeringen har uttryckt en ambition om att den sociala och etniska mångfalden skall öka inom högskolesektorn. Detta för att bättre svara upp mot mångfalden i samhället. Kvalitetsutskottet är under denna rub-rik intresserade av om ämnet har någon bild av hur den etniska och

(8)

sociala mångfalden ser ut bland studenter, lärare och övrig personal. Utskottet är även intresserat av att ta del av förslag om hur universitet/ fakultet/program/ämne skall agera för att öka mångfalden. Även exem-pel på hur mångfalden kan utnyttjas som kvalitetshöjande faktor väl-komnas.

• Studentinflytande (inklusive kursvärderingar)

Regeringen har via propositionen Studentinflytande och kvalitetsut-veckling i högskolan uttryckt en ambition om att studentinflytandet skall öka. Under detta avsnitt kan ämnet beröra hur det verkar för att studen-terna tar aktiv del i arbetet med att planera och vidareutveckla utbild-ningen. Fakulteten är medveten om att det kan vara särskilt svårt att engagera fristående kursstudenter i detta arbete. Därför välkomnas lyckosamma exempel. Kursplanen är ett mycket centralt styrinstrument. Beskriv hur detta dokument beaktas och används i undervisningen. Regeringen menar även i propositionen att kursvärderingar bör (ibland används ordet ”ska”) bli obligatoriska. Därför vill Kvalitetsutskottet även att kursvärderingsområdet belyses i självvärderingen. Speciellt intressant är hur studenterna får feed-back på åtgärder vidtagna efter synpunkter förmedlade i kursvärderingar.

Det finns säkert andra kvalitetsaspekter som är ämnesspecifika och som ämnet därmed arbetar aktivt med. Utskottet vill därför uppmana ämnet att i sin självvärdering även beröra, för ämnet särskilt relevanta områden.

Avslutningsvis

Ett annat inslag som Kvalitetsutskottet vill ha belyst är hur den process sett ut som legat till grund för den text som lämnas till Kvalitetsutskottet. Utskottet ser gärna att den beskrivs i detalj och kommenteras. På så sätt kan utskottet genom att sprida dessa exemplar bidra till att processerna förfinas och att självvärderingarnas kvalitet därmed också ökar.

Det är väsentligt att påpeka att modellen fortfarande är under utpröv-ning.

References

Related documents

genomförandet. Syftet med programrådet är att säkerställa att utbildningen lever upp till de förväntningar som studenterna och lärarna har för programmet Digital Design. Vidare

När respondenterna i 2002 års enkätundersökning även fick bedöma hur viktiga de olika aspekterna var bedömdes bl a tillgång till biblioteks- och databasresurser respektive

Först gjordes olika responsövningar och efter det en enkät till eleverna om relevans och förslag på innehåll i kursmomentet samt tankar om sina framtida val (se bilaga 1).

Sätt kryss i rutorna nedan och visa hur bra du kunde det och kan det. Hur bra

Propositioner som uttrycker sannolikhet är överlägset vanligast, medan propositioner som uttrycker antagande är ovanligast (se Tabell 5 och Tabell 6). Detta kommer

Ansvaret för utbildning på forskarnivå är vid Mittuniversitetet placerat hos fakultetsnämnderna. Det åligger därmed fakultetsnämnden för humanvetenskap att inom sitt

Utfall och riktvärde har räknats om för att motsvara ett totalt HST-utfall för fakulteten på 1450 HST, vilket är måltalet för fakultetens utfall 2020 (faktiskt riktvärde 2018

Ansvaret för utbildning på forskarnivå är vid Mittuniversitetet placerat hos fakultets- nämnderna. Det åligger därmed fakultetsnämnden för humanvetenskap att inom

Inom ramen för samarbetet mellan medicinska fakulteterna på Mbarara University of Science and Technology i Uganda och Lunds Universitet finns två doktorander från

För att kunna arbeta med formativ bedömning och självärdering i undervisning behöver undervisningen konkret visa på vilka olika sätt att läsa som elever kan utveckla och

För att kunna arbeta med formativ bedömning och självärdering i undervisning behöver undervisningen konkret visa på vilka olika sätt att läsa som elever kan utveckla..

I beslutet har deltagit dekan och ordförande Bo Hellgren, ledamöterna; Mattias Arvola, Karin Axelsson, Eva Carlestål, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, Karin Engelholm, Björn

Däremot är Fanny den enda informant som inte tycker att hennes kunskaper i svenska blivit sämre efter flytten, snarare har svenskan enligt henne blivit starkare på

En tvåspråkig människa befinner sig varje dag i olika kommunikationssituationer som förutsätter en viss språkform (Grosjean 1982: 129). Även om undersökningen

I Louhiala-Salminens (2002: 15) undersökning framkommer det att 80 procent av Stora Ensos kommunikation är intern kommunikation och 20 procent extern kommunikation. Detta betyder

möjlighet att förhindra framtida följdsjukdomar. Forskning har visat att det är viktigt att förebygga övervikt redan i unga år. Skolsköterskan träffar alla elever och har

I figur 1 visualiseras syftet med avhandlingen. Syftet kan delas in i tre steg vilka leder till att jag gör tre olika jämförelser för att nå syftet med avhandlingen. Som figuren

These are not the security issues for MPTCP as a protocol itself but the security implications of using MPTCP over the existing Internet, i.e., an Internet that consists of millions

3 Integrerade utbildningsplaner En utbildningsplan som består av ömsesidigt stödjande ämneskurser och som har en tydlig plan för att i dessa kurser integrera mål för

För att visa på olika aspekter av detta arbete, dels det som har utvecklats och medverkat till mera jämställda strukturer under LiU: s 40 år, dels det som kvarstår att arbeta

Detta för att bidra till ökad attraktionskraft för inresande utbytesstudenter och partneruniversitet, samt att efterfölja beslut Policy för kurser på engelska i

Rutiner för antagning av doktorand med extern finansiering står angivna i ”Historisk-filosofiska fakultetens rutiner för beredning av beslut om antagning av doktorand med

För att understryka landets ekonomiska betydelse behöver man endast påminna om det faktum, att i dessa trakter produ- ceras tillräckligt med ris för hela landets behov, och