• No results found

Fler yrkeshögskoleplatser till Blekinge Motion 2018/19:1080 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fler yrkeshögskoleplatser till Blekinge Motion 2018/19:1080 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S2115

Motion till riksdagen

2018/19:1080

av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Fler yrkeshögskoleplatser till Blekinge

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkeshögskoleplatser i Blekinge och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder brist på rätt kompetens i Sverige. Arbetslösheten är låg och tillväxten är stark, men efterfrågan på personal inom många sektorer riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen. Vi behöver fler undersköterskor, byggnadsarbetare, förskollärare och lärare, för att nämna några av alla bristyrken.

Arbetsgivare efterfrågar i regel numera utbildad arbetskraft. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD fastslog i en rapport i juni 2017 att den svenska tillväxten väntas bromsa in de närmaste åren. En av orsakerna till den minskade tillväxten menar de är bristen på kvalificerad arbetskraft i Sverige.

Tillgången på utbildad arbetskraft är avgörande för att arbetsmarknaden ska fungera väl även i framtiden. Utbildningarna på yrkeshögskolorna är utformade i nära samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov. Korta efterfrågade utbildningar levererar kvalificerad kompetens till det svenska arbetslivet. Yrkeshögskolan spelar därför en viktig roll för näringslivets kompetensförsörjning, både regionalt och nationellt. Yrkeshögskolan är en förutsättning för många företags tillväxt.

Trots Sveriges stora behov av arbetskraft är platserna på yrkeshögskolan alltjämt för få. Antalet yrkeshögskoleplatser med avslut 2017–2023 per 10 000 invånare i åldern 20–64 skiljer sig stort mellan olika delar av Sverige. I Blekinge är antalet

yrkeshögskoleplatser 95 per 10 000 invånare. I delar av Sverige med fler större städer kan siffrorna vara så höga som 157 per 10 000 invånare.

Ett av argumenten för att de större städerna ska tilldelas fler platser är att många företag där har behov av arbetskraft och att många personer behöver utbildning. Men en sådan argumentation tar inte med hela bilden, och behovet av utbildning finns i hela Sverige. Staten ska självklart stödja de företag och arbetsgivare som finns ute i landet med utbildad arbetskraft i minst lika stor utsträckning som i storstäderna. I storstäderna

(2)

finns dessutom redan en stor mängd andra utbildningsanordnare. Vid tilldelning av utbildningsplatser måste staten ta ansvar för att hela landet ska leva.

För Blekinges del har antalet platser på yrkeshögskolan ökat, men det fanns fortfarande fler yrkeshögskoleplatser i Blekinge innan Yrkeshögskolan tillkom 2009. När harmoniseringen genomfördes minskade antalet platser. Nya utbildningar som Blekinge fått är till exempel tandsköterskeutbildning vid Hermods i Karlskrona och ridlärarutbildning i Olofström. Men det behövs många fler, särskilt inom it och vissa teknikyrken.

Skulle antalet yrkeshögskoleplatser i Blekinge öka skulle det innebära ett lyft för hela regionen.

Heléne Björklund (S) Magnus Manhammar (S)

References

Related documents

Coupled heat and mass transfer in wood and wood-based products: macroscopic formulation, upscaling and multiscale modelling.. Patrick

Adding SEBS-MA to WPC made with glycerol treated kraft fibers led to a substantial improvement of elongation at break (95.1%) Similarly, SEBS-MA

Att etablera huvudpersonen eller huvudpersonerna redan på omslaget är vanligt när det gäller fantasy för barn, som ovan i fallet Vargbröder.. Vi ser också en ökande trend att

I Kristina Ohlssons barnroman Det magiska hjärtat (2016) finns också Astrid Lindgren, både som celebritet och som författare av välkända böcker, som intertext. Charlotte har

evaluate its efficiency in photocatalytic degradation in water of three benzodiazepine drugs widely used in the modern society: bromazepam, clonazepam and diazepam. The assays were

Here is presented a proposal for a system for the treatment of food waste and human waste - including hygienic and user-friendly collection devices - which will directly affect 10

1975 1980 1990 2000 psykologi metodologi undervisning historia statistik marxism utbildningssociologi filosofi undervisning inlärning marxism/kritisk teori metodologi

The project was implemented through an action research process in which the development groups searched for knowledge about and in their own practice.. In this way

För att denna utveckling, när det gäller ansvaret för kompetensutveckling, skall leda till förbättrad kompetensutveck- ling och inte stanna vid retorik krävs både villighet från

Anpassningen av det svenska systemet för handeln med utsläppsrätter till gällande EU-regler inför den fjärde handelsperioden bör ske på det sätt som föreslås med införande av

Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafikledning för civil och militär luftfart.. Luftfartsverket har tagit del av

Här är det också klart att problemen kvarstått delvis för att åtgärdsprogrammet till stor del baserats på åtgärder som kommunen inte råder över, samtidigt som kommunen

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och sekretariatschef Maria Wilenius.

Om ett institut har ett finansiellt moderholdingföretag, eller ett blandat finansiellt moder- holdingföretag och är skyldigt att för den konsoliderade situationen i vilken

fi fi FINANSBOLAGEN Remissvar Er ref: Fi2020/00993/V Regeringskansliet Finansdepartement e t Värdepappersmarknadsenheten 103 33 Stockholm E-mail · fi

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto Sverigefinska Riksförbundet tel 08-615 83 51, fax 08-615 83 65

Vill härmed meddela att Saco som organisation avstår från att besvara ovanstående remiss. *Reference to picture on the

1. Ett beslut om frysning ska översändas genom ett intyg om frysning. Den utfärdande myndigheten ska översända intyget om frysning som föreskrivs i artikel 6

ordningen framgår att personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra

Arbetsförmedlingen ställer sig av den anledningen positiv till utredningens förslag att höja taket för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Arbetsförmedlingen

Bostadsrätterna har länge krävt att reglerna ska återgå till vad som gällde innan 2008 då uppskovet för erläggande av reavinstskatt var i princip evigt och kostnadsfritt så