• No results found

Yttrande över promemorian Genomförande av reviderade EU- direktiv på avfallsområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Genomförande av reviderade EU- direktiv på avfallsområdet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BESLUT

2019-12-19 Dnr SU FV-1.1.3-3446-19

1 (1)

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 49 33

106 91 Stockholm

Bloms hus, Universitetsvägen 16

www.su.se E-post: rikard.skarfors@su.se

Rikard Skårfors Regeringskansliet (Miljödepartementet) FD, Utbildningsledare

Rektors kansli, Ledningssekretariatet

Yttrande över promemorian Genomförande av reviderade

EU-direktiv på avfallsområdet

Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Miljödepartementet) anmodats att inkomma med synpunkter på promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet (Dnr M2019/01776/R).

Stockholms universitet har inga synpunkter.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och sekretariatschef Maria Wilenius. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna

Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare).

Astrid Söderbergh Widding

References

Related documents

I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Mona Strandmark, Sara Gabrielsson, Teresia Persson och verksjuristen Sara Sundelius deltagit.

Första stycket ska enligt förslaget ha följande lydelse: ”Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av och uttag ur avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller

Därmed bedömer Kommerskollegium att förslagen inte behöver anmälas till kommissionen enligt direktiv (EU) 2015/1535 då de utgör ett strikt genomförande av

Föredragande har varit sakkunnige Hedi Bel Habib.. Stefan Jönsson Hedi

I den slutliga handläggningen har deltagit verksjuristen Linda Welzien, föredragande..

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se 901 86 UMEÅ Miljöenheten Direkt-tfn 010-2254404

Pressretur vill framhålla att Returpappersförordningen inte är föranledd av någon skyldighet enligt EU- direktiv och de reviderade EU-direktiven medför därför inte i sig något

Sedan Riksdagens ombudsmän inbjudits att lämna synpunkter på den i rubriken angivna promemorian får jag meddela att jag avstår från att lämna