• No results found

Uppdrag att vara ett stöd till Bredbandsforum och regeringen i arbetet med att främja tillgången till bredband

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att vara ett stöd till Bredbandsforum och regeringen i arbetet med att främja tillgången till bredband"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-11-19 I2020/02961 II 5 Infrastrukturdepartementet

Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att vara ett stöd till Bredbandsforum och regeringen i arbetet med att främja tillgången till bredband

Regeringens beslut

Med upphävande av regeringens beslut den 25 mars 2010 med uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) att inrätta ett administrativt kansli som ska stödja arbetet i Bredbandsforum uppdrar regeringen åt Post- och

telestyrelsen (PTS) att vara ett stöd till Bredbandsforum och regeringen i arbetet med att främja tillgången till bredband.

Uppdraget innebär att PTS, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, ska bistå Regeringskansliet i förberedelser, genomförande och uppföljning av sammanträden i Bredbandsforum samt bistå regeringen i arbetet med att främja tillgången till bredband.

PTS får för uppdragets genomförande använda högst 7,5 miljoner kronor under 2021 under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut. Regeringen beräknar att 7,5 miljoner kronor kommer att avsättas för genomförandet av uppdraget för åren 2022–2025. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagsposten 1

Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen.

PTS ska den 25 februari varje år rapportera arbetet till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Närmare om uppdraget

Uppdraget innebär att PTS ska

(2)

2 (3) - ta fram underlag för diskussion och beslut i arbetsgrupperna,

- ta fram underlag för möten och beslut i styrgruppen för Bredbandsforum,

- genom omvärldsbevakning informera sig och bidra med uppslag till arbete i Bredbandsforum, samt

- i övrigt bistå regeringen i arbetet med att främja tillgången till bredband.

Skälen för regeringens beslut

I samband med att regeringen den 25 mars 2010 inrättade Bredbandsforum uppdrog regeringen åt PTS att inrätta ett administrativt kansli som skulle stödja arbetet i Bredbandsforum.

Regeringen har denna dag fattat beslut om fortsatt arbete för Bredbandsforum (I2020/02967). För effektiva genomföranden av sammanträden i Bredbandsforum finns behov av att PTS bistår vid förberedelser, genomförande och uppföljning av sammanträdena. Skillnaderna i tillgång till bredband mellan tätort/småort och landsbygd minskar, men det är fortfarande en ojämn geografisk fördelning av tillgången till bredband i landet. Geografiska aspekter är ett exempel på kvarvarande faktorer som påverkar möjligheterna att nå målen i regeringens

bredbandsstrategi. Det finns därför ett fortsatt behov av att främja bredbandsutbyggnaden, inte minst genom att tillföra stödmedel för att komplettera marknadens investeringar men även identifiera hinder för utbyggnaden, analysera möjliga lösningar samt att även framgent verka för en god samverkan mellan de aktörer som har viktiga roller i utbyggnaden. I dessa sammanhang har Bredbandsforum och det arbete som genomförs på PTS kopplat till Bredbandsforum en viktig roll att spela.

På regeringens vägnar

Anders Ygeman

(3)

3 (3) Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM

Finansdepartementet/BA och SFÖ

Näringsdepartementet/BI, JL, EIN och RTL Kulturdepartementet/MD

Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM Förvaltningsavdelningen/KLF

References

Related documents

På samma sätt som för kvalitet bör normnivåfunktionen för nätförluster viktas mot kundantal inte mot redovisningsenheter.. Definitionerna i 2 kap 1§ av Andel energi som matas

Respondenterna uppfattar att samarbetet mellan fritidshem och skola fungerar bra så länge det är under skoltiden. Med det menar lärare i fritidshem att det finns en självklarhet att

Tillsammans med den i avhandlingen refererade Kimmel får Smith mig också att fundera över en alternativ väg: Vad hade hänt om Kvarnhall analyserat inomgruppsvariation, genom att

Den sociala pelaren följs bland annat upp med indikatorer i en social resultattavla inom ramen för den europeiska planeringsterminen.. Den europeiska planeringsterminens

För att på ett tillfredställande sätt kunna utföra de ålagda uppgifterna, och löpande kunna stötta och ta tillvara erfarenheter från projekten föreslår Boverket att 2,5

Det är bland annat svårt att ur andra länders statistik konstruera data över något som motsvarar det svenska begreppet småhus Vi har dock lyckats kon- struera

Chorda tympani ansluter först till n.lingualis, med vilken den färdas till canalis facialis (kanal genom os temporale mellan meatus acusticus internus och foramen stylomastoideus)

Beskriv hur dessa två patogener orsakar diarré (toxin, verkningsmekanism) och hur man behandlar patienter (vilken behandling samt kortfattat mekanismen för varför det

• Ju större massa ett föremål har, desto större är trögheten och desto större kraft behövs för att öka eller minska föremålets fart.. • Trögheten gör också att

From the simulation results we measure the early-time spreading power of the 120 busiest airports under four different intervention scenarios: (1) increase of hand-washing

• Föreningen anordnar i samband med årets riksstämma i Stockholm ett ”riksstämmosymposium”, samt är värd för en gästföreläsare. • Utbildningsgruppen har fått i

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

Flertalet kommuner som svarat på enkäten menar att de känner till hyresgarantier men de använder inte verktyget eftersom; de inte ser att målgruppen finns, kräver för

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

The meeting is a joint meeting announced to the members of the Danish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (DSOHH), Danish Society of Ophthalmology, Danish Society

Online registration is possible on the official Conference website www.eurocat2013.com. or contact Conference agency:

Förslag till nyckeltal Ett komplement till de befintliga nyckeltalen för samhällsbuller skulle kunna vara hur många människor som är störda av buller som alstras inom byggnaden,

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

Lagförslaget om att en fast omsorgskontakt ska erbjudas till äldre med hemtjänst föreslås att träda i kraft den 1 januari 2022. Förslaget om att den fasta omsorgskontakten ska

I promemorian lämnas förslag till kompletteringar av den tidigare remitte- rade promemorian Förarbevis för vattenskoter (I2020/02471).. I den här promemorian lämnas förslag

 Åre kommun välkomnar möjligheten att ta betalt för insatser kopplade

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför

I dag medför Rymdstyrelsens begränsade möjligheter att delta i Copernicus och ESA:s övriga jordobservationsprogram och Rymdsäkerhetsprogrammet att Sverige och svenska aktörer