• No results found

Uppdrag att identifiera de grupper av individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att identifiera de grupper av individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

e

Regeringen

Socialdepartementet Regerings beslut 2020-04-14 S2020/03163/FS (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm

Uppdrag att identifiera de grupper av individer som löper störst

risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdornsförlopp vid

insjuknande i covid-19

Regeringens beslut

1:1

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att skyndsamt identifiera de grupper av individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjuk­ domsförlopp vid insjuknande i covid-19 och därmed kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta av det nya coronaviruset.

I uppdraget ingår att ange dessa målgrupper samt redovisa skälen för myn­ dighetens bedömning. Av redovisningen ska det framgå antalet barn med tillhörande föräldrar, gravida och arbetsföra individer (<67 år) i den svenska befolkningen som föreslås omfattas av definitionen och ingå i målgruppen. Socialstyrelsen ska, med beaktande av arbetsbelastningen i hälso- och sjuk­ vården, lämna förslag på hur individerna i målgruppen ska kunna styrka sin tillhörighet på ett effektivt och kontrollerbart sätt. Vidare ska Socialstyrelsen besk.riva vilken allvarlighetsgrad i respektive sjukdom, sjukdomstillstånd och pågående behandling som motiverar särskilt behov av skydd mot smitta. Socialstyrelsen ska även beskriva och lämna förslag om vilken risk.nivå för smittspridning som ska gälla för att olika grupper ska anses ha ett särskilt behov av skydd genom att tillfälligt avstå arbete utanför hemmet.

I uppdraget ingår även att analysera om det finns ett behov av att personer i samma hushåll, ur ett smittskyddsperspek.tiv, ti.llfålligt bör avstå arbete utanför hemmet i syfte att skydda den som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande av covid-19.

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 3:1 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

(2)

Uppdraget ska genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten.

Försäkringskassan ska bistå Socialstyrelsen för att säkerställa möjligheterna till kontroll samtidigt som administrationen av utbetalningarna ska vara så effektiv som möjligt.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 17 april 2020. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

Det nya coronaviiuset har fått allmän spridning i samhället och det finns därför särskilda skäl att skydda dem som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Den patient­ data för covid-19 som hittills finns tillgänglig har påvisat att den främsta risk­ faktorn för ett allvarligare sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 är hög ålder (70 år eller äldre). Personer med hög ålder i kombination med vissa underliggande sjukdomar är överrepresenterade bland de svåra fallen.

Det är dock möjligt att personer med allvarliga sjukdomar, sjukdomstillstånd och pågående behandlingar också har ökad risk för ett allvarligare sjukdoms­ förlopp. Det är av största vikt att skyndsamt identifiera vilka grnpper av barn, gravida och individer i arbetsför ålder (<67 år) som löper störst risk för att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i

covid-19. Vissa av de arbetsföra individerna kan för att skyddas mot smitta tillfälligt behöva avstå arbete utanför hemmet och därmed ha behov av eko­ nomisk ersättning, i de fall de inte har möjlighet att arbeta hemifrån och där sociala kontakter inte kan undvikas. Det kan även finnas ett behov av att överväga om personer i samma hushåll, ur ett smittskyddsperspektiv, tillfalligt bör avstå arbete utanför hemmet i syfte att skydda den som löper störst risk att

(3)

References

Related documents

Den första är: I vilken utsträckning leder medlemstidningen till att föreningarna börjar använda Klubben Online som medlemsregister eller för andra syften (till exempel hemsida

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

Statens mest påtagliga medel för att uppmuntra kommunerna blev, från 1935 och fram till och med början av 1990-talet, att ge särskilda statliga ekonomiska stöd till kommunerna

I promemorian lämnas förslag till kompletteringar av den tidigare remitte- rade promemorian Förarbevis för vattenskoter (I2020/02471).. I den här promemorian lämnas förslag

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats

I betänkandet hänvisar utredningen bland annat till de bestämmelser som gäller för hälsodataregister och argumenterar för att det inte finns någon anledning att inte tillåta