• No results found

Visar Den historiografiska revolutionen 1960–1990 | Historisk tidskrift

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Visar Den historiografiska revolutionen 1960–1990 | Historisk tidskrift"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

historisk tidskrift 140:1 • 2020

Den historiografiska revolutionen

1960–1990

Genmäle till Marja Jalava

rolf torstendahl*

Uppsala universitet

När jag läste professor Marja Jalavas recension i Historisk tidskrift 2019:31

av min bok Den historiografiska revolutionen 1960–1990 (2017) blev jag förbluffad. Efter en inledning, som tycks innebära att den historiogra-fiska revolutionen är ett lättviktigt ämne i förhållande till den femi-nistiska rörelsen, den sexuella revolutionen och konsumtionssamhällets uppkomst, vilkas intresse jag aldrig har bestridit vare sig i denna bok eller annars, ägnar hon en tredjedel av recensionen åt att referera bokens andra kapitel, som ger en bakgrund och översiktligt behandlar tiden före 1960.

Recensenten har däremot lyckats undgå att över huvud taget nämna det, som jag i såväl inledning som avslutning betonar som huvudtemat i boken: framväxten 1960–1990 i Västeuropa och Nordamerika av fyra perspektiv som blev riktlinjer för vad som var fruktbara frågeställningar i historia, och som kom att överskugga den inriktning som tidigare do-minerat historieskrivningen där. Man sökte ny kunskap inom dessa per-spektiv – socialhistoria, mikrohistoria, genushistoria och globalhistoria – och tagna tillsammans som nya fruktbarhetskriterier gav de upphov till en revolution av historieforskningen. Detta tema utvecklas i kapit-len 3–6. Om man inte nämner denna huvudtes i min bok ger man inte läsarna av recensionen någon chans att förstå bokens poäng.

Att recensenten gör mig till talesman för ett ”svenskt” perspektiv, därför att jag för in svenska exempel – för svenska studenters skull – i en generell ram som jag tidigare utvecklat i The Rise and Propagation

* Professor emeritus i historia

(2)

historisk tidskrift 140:1 • 2020

145 den historiografiska revolutionen 1960–1990

of Historical Professionalism,2 fann jag irriterande missvisande, och att

hon triumferande påpekar, att jag inte nämnt det norska institutet för komparativ forskning om mänsklig kultur från 1922, visar att hon inte förstått att jag skiljer mellan dominanta perspektiv och enskilda nedslag av nya tankar.

Kort sagt, vad jag saknar är en vilja att förstå vad min bok går ut på och faktiskt handlar om. Utan en sådan vilja bör man kanske inte åta sig att vara recensent. Argument mot en boks innehåll måste vara grundade på vad boken faktiskt ger uttryck för.

2. Rolf Torstendahl, The Rise and Propagation of Historical Professionalism (New York & London 2015).

References

Related documents

Studera skillnaden i procentenheter mellan andelen pojkar och andelen flickor som ej nått målen på de olika proven/delproven.. För vilket prov/delprov var skillnaden mellan pojkar

[…] (Mats: Tänker du analogt nu eller digitalt?) […] Båda delarna då, all kreativ verksamhet, all skapande verksamhet tror jag är otroligt viktig. För morgondagens och

Program och aktiviteter hade samma kvalité och funktion för alla fem bibliotek men de skiljde sig åt då rosengårds bibliotek hade mer program och aktiviteter för barn och vuxna

Där väcktes hos henne ett strort intresse för bergverken, varför hon efter hemkomsten till allt annat även idkade grundliga studier i mineralogi och gruvmätaie- konst..

förbundets för Socialt Arbete fattig- vårdskommitté, som uppgjort ett förslag till ny fattigvårdslagstiftning och som ville underställa landets fattigvårdsmän detta

Vid 1913 års centralstyrelsemöte inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt beslöts, att Landsföreningen skulle till nästkommande riksdag inkomma med en

Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i postförordningen.

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell