• No results found

1978 nr 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1978 nr 2"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Svensk tidskrift

Årg. 65 · 1978

·nr 2

Ansvarig utgivare: Erik Anners

·

Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,

Margaretha af Ugglas

Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm. Telefon 8-210049 (kl 9.00-12.00), 67 59 55. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Annonser: telefon 08-67 59 55 · Prenumeration: kr 60:- ror helår, kr 35:- ror halvår. I Finland Fmk 51:85 for helår· I.Dsnummer: kr 7:50 · Pärmar tiD årgångarna: kr 25:-·Tidskriften utkommer med tio nummer om året.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1978 ISSN 0039-677X

Ledare Inget fredens år

50

Kommunernas ekonomi

52

Dagens frågor Vår nya straffrättsideologi

54

En ny kejsare

54

Det skattepolitiska initiativet

55

Politik i TV

56

Socialdemokraterna och de handikappade

57

Mot botten

57

Dagens bild En flicka att lita på

59

Kolumn OM socialdemokraterna. Av Margaretha af Ugglas

60

Artiklar Moderat grundsyn. Av partisekreterare Lars F Tobisson

62

Våldet i hemmen. Av fil kand Anders Hallengren

67

Den trefaldiga förnekelsen. Av laborator EgonJosefsson

74

Långtidsutredningen och verkligheten. Av civilekonom

7__7

Bo E Karlsson

Debatt Arbetarnas Bildningsförbund. Av pressombudsman

Jörgen Eklund

85

Redaktionell kommentar

88

Litteratur Politik och kriminalpolitik. Av professor Erik Anners

92

References

Related documents

Syftet med denna studie är att kartlägga attityder på ledningsnivå till att använda fysisk aktivitet för de anställda som medel för att öka de ekonomiska vinsterna i

byggnad • Detta förslag avsåg att dels norr om matsalen göra en tillbyggnad, inrymmande en ny, för 396 man beräknad matsal med tillhörande diskrum samt dessutom en matsal

The aim of this thesis is to examine the design of rural district court-houses from the period of 1734-1970, starting out from the often-assumed causal relation between function

Vi kommer att lyfta fram studie- och yrkesvägledarnas arbetssätt för att sedan analysera hur KASAM och Empowerment kan hjälpa oss att analysera hur studie-

When these learning attitudes are related to the students' knowledge development it becomes evident that the creators of meaning, constructors of knowledge and ethical evaluators

Även borgerliga tid- ningar ha, kanske av iver att få något nytt, kanske än mer av rädsla att icke synas nog »progressiva», kanske mest av okunnighet om vad saken

Denna västtyska återhållsamhet in- bragte från Wien en försäkran, att det i fallet Österrike-Tyskland dock rörde sig om mycket mera än om

bb) förordning om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst cc) förordning om ändring i förordningen