• No results found

1978 nr 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1978 nr 2"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Svensk tidskrift

Årg. 65 · 1978

·nr 2

Ansvarig utgivare: Erik Anners

·

Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,

Margaretha af Ugglas

Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm. Telefon 8-210049 (kl 9.00-12.00), 67 59 55. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Annonser: telefon 08-67 59 55 · Prenumeration: kr 60:- ror helår, kr 35:- ror halvår. I Finland Fmk 51:85 for helår· I.Dsnummer: kr 7:50 · Pärmar tiD årgångarna: kr 25:-·Tidskriften utkommer med tio nummer om året.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1978 ISSN 0039-677X

Ledare Inget fredens år

50

Kommunernas ekonomi

52

Dagens frågor Vår nya straffrättsideologi

54

En ny kejsare

54

Det skattepolitiska initiativet

55

Politik i TV

56

Socialdemokraterna och de handikappade

57

Mot botten

57

Dagens bild En flicka att lita på

59

Kolumn OM socialdemokraterna. Av Margaretha af Ugglas

60

Artiklar Moderat grundsyn. Av partisekreterare Lars F Tobisson

62

Våldet i hemmen. Av fil kand Anders Hallengren

67

Den trefaldiga förnekelsen. Av laborator EgonJosefsson

74

Långtidsutredningen och verkligheten. Av civilekonom

7__7

Bo E Karlsson

Debatt Arbetarnas Bildningsförbund. Av pressombudsman

Jörgen Eklund

85

Redaktionell kommentar

88

Litteratur Politik och kriminalpolitik. Av professor Erik Anners

92

References

Related documents

Såsom tjänstår må även beräknas tid, varunder tjänsteman, som avses i 1 § andra stycket av förevarande kungörelse, åtnjuter expektans- arvode eller annan eljest med rätt

För beskattningsår, under vilket medel avsatta till investeringsfond tagits i anspråk jämlikt denna förordning, må vid taxeringen avdrag för i 3 § avsedd avskrivning å

Deltagaren ska efter genomgången kurs ha kunskap om intern redovisning och uppföljning av hela eller delar av verksamheten i en organisation, olika principer för intern

utnyttjas på ett riktigt sätt i fred och krig krävs ett väl fungerande underhållssystem som inte utan vidare bör ändras för varje ny materieltyp. Den långa

.T. Maj:t täcktes föreslå riksdagen medgiva, att till vaktmästaren vid nämnda seminarium Jonas Petter Nyländer finge från och med månaden näst efter den, un­.. der vilken

The aim of this thesis is to examine the design of rural district court-houses from the period of 1734-1970, starting out from the often-assumed causal relation between function

bb) förordning om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst cc) förordning om ändring i förordningen

byggnad • Detta förslag avsåg att dels norr om matsalen göra en tillbyggnad, inrymmande en ny, för 396 man beräknad matsal med tillhörande diskrum samt dessutom en matsal

Även borgerliga tid- ningar ha, kanske av iver att få något nytt, kanske än mer av rädsla att icke synas nog »progressiva», kanske mest av okunnighet om vad saken

Denna västtyska återhållsamhet in- bragte från Wien en försäkran, att det i fallet Österrike-Tyskland dock rörde sig om mycket mera än om

Syftet med denna studie är att kartlägga attityder på ledningsnivå till att använda fysisk aktivitet för de anställda som medel för att öka de ekonomiska vinsterna i

Statsverket bör ha rätt att använda lokalerna för annan statlig myndighet än lokal skattemyndighet om det behövs för att staten skall kunna anskaffa andra kontorslokaler för

Den högre beloppsnivån kan beviljas till den som haft en inkomst de tolv månaderna före studiernas början på 415 procent av prisbasbeloppet (163 095 kronor 2004).

The two smaller clusters appear to be real challenges to the staff, more ill than the median of any of the comparison groups, including patients just admitted to a Psychiatric

Enligt marknadschefen är alla välkomna men parken riktar sig främst till Emporias kunder (A. Parken uttrycks även fungera som ett “andningshål” där kunder kan koppla av och

Therefore, the sovereign, which is the Greek government, declares a state of exception and, through the executive power circumvents democratic processes, violates

Ledarskapet kan delas in i tre kategorier auktoritärt, demokratiskt och ”låt-gå” (Lewin, 1939 i Svedberg, 2007; Stensmo, 1997). Auktoritär är ett ord som kanske väcker tankar

Andreas håller med om att det fungerar bra i X-stad, men betydligt sämre i den staden där hans föräldrar bor. Han säger att man inte kan beställa färdtjänstbuss efter ett

Patient C skulle få komma till annat boende då anhöriga och patienten enligt journalanteckningar inte ansåg att C kunde kom- ma hem till bostaden och klara sig själv.. Fjärde och

Alla informanter menar att utbildning är ett krav för att få arbete i Sverige, något som de anser sig ha goda möjligheter att införskaffa.. De menar att minst gymnasienivå krävs och

Vi kommer att lyfta fram studie- och yrkesvägledarnas arbetssätt för att sedan analysera hur KASAM och Empowerment kan hjälpa oss att analysera hur studie-

When these learning attitudes are related to the students' knowledge development it becomes evident that the creators of meaning, constructors of knowledge and ethical evaluators