• No results found

(1)From: Sofi Malm <sofi.malm@stadshuset.goteborg.se&gt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)From: Sofi Malm <sofi.malm@stadshuset.goteborg.se&gt"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: Sofi Malm <sofi.malm@stadshuset.goteborg.se>

Sent: den 3 april 2020 11:02

To: FI Remissvar

Subject: Fi2020/00495 Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

Hej,

Göteborgs stad har givits möjlighet att svara på remiss Promemoria med ändringar i

upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik med dnr Fi2020/00495/OU. För kännedom meddelas att Göteborg stad avstår från att svara då ändringarna endast synes utgöra följdändringar med anledning av kommande lag om upphandlingsstatistik.

Med vänliga hälsningar

Sofi Malm Stadsjurist

GÖTEBORGS STAD Stadsledningskontoret Telefon: 031-368 02 89

E-post: sofi.malm@stadshuset.goteborg.se Post- och besöksadress:

Gustaf Adolfs Torg 4 A 404 82 Göteborg www.goteborg.se

References

Related documents

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis

Eskilstuna kommun har inga synpunkter på remiss

[r]

Kommunen har valt att inte avge yttrande över remissen.. Hälsningar Kristian Egstedt

[r]

Företagarna uppskattar att ha fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget men får denna gång avstå. Med

Uppsala kommun har mottagit promemorian ”Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden” med diarienummer enligt rubricering ovan för yttrande. Uppsala kommun berörs

Subject: Fi2020/00131 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i