• No results found

Yttrande över promemoria: Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemoria: Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1)

DATUM

2019-08-19 DIARIENR 2019/0231

Ert dnr

Ju2019/01986/DOM

Box 170, 851 03 Sundsvall • Besöksadress: Södra Tjärngatan 2 • Telefon: 060-18 68 00 • Fax: 060-18 68 39 • hovratten.nedrenorrland@dom.se • www.hovrattenfornedrenorrland.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 R1C , 20 09 -02 , D V in fo .a vd. Justitiedepartementet

Enheten för processrätt och dom-stolsfrågor

103 33 Stockholm

Yttrande över promemoria: Ett förbud mot spridning

av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

Hovrätten tillstyrker de lagförslag som lämnas i promemorian. _______________

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Erik Brattgård och hovrätts-rådet Fredrik Johnsson efter föredragning av tf. hovrättsassessorn Oskar Viström.

Erik Brattgård

Oskar Viström

References

Related documents

Datainspektionen välkomnar förslaget om att kriminalisera spridning av bilder på enskilda som tagits upp i strid med förbudet i rättegångsbalken att med tekniskt hjälpmedel ta

Det framstår som mycket svårt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av förslaget, eftersom antalet till- kommande mål i allmän domstol dels beror på efterlevnaden

Marie-Jeanette

Hovrätten tillstyrker förslagen i promemorian..

I förvarande fall har dock Kriminalvården ingen annan uppfattning än att normalpåföljden kan förväntas bli dagsböter och att förslaget därför endast kommer att få

Promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organisation vars uppgift är att synliggöra och motverka mäns och killars våld mot

Promemorian behandlar frågan om spridning av bilder från rättegångar som tagits i strid med fotograferingsförbudet rättegångsbalkens 5 kap.. Frågan har behandlats tidigare, 1