• No results found

Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2019-08-22 DI-2019-6288

Ert diarienr

Ju2019/1986/DOM

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

103 33 Stockholm

Ett förbud mot spridning av bilder från

rättegångar (Ds 2019:10)

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen välkomnar förslaget om att kriminalisera spridning av bilder på enskilda som tagits upp i strid med förbudet i rättegångsbalken att med tekniskt hjälpmedel ta upp bild i eller in i rättssalen. Spridning av bilder från rättegångar riskerar att medföra ett väsentligt intrång i enskildas

personliga integritet. Det är därför bra att förbudet att ta upp bild i eller in i rättssalen kombineras med ett förbud att sprida sådana bilder. Det medför en förstärkning av skyddet för enskildas personliga integritet.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av datarådet Agneta Runmarker.

References

Related documents

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Erik Brattgård och hovrätts- rådet Fredrik Johnsson efter föredragning av tf. hovrättsassessorn Oskar

Hovrätten tillstyrker förslagen i promemorian..

I förvarande fall har dock Kriminalvården ingen annan uppfattning än att normalpåföljden kan förväntas bli dagsböter och att förslaget därför endast kommer att få

Promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organisation vars uppgift är att synliggöra och motverka mäns och killars våld mot

Promemorian behandlar frågan om spridning av bilder från rättegångar som tagits i strid med fotograferingsförbudet rättegångsbalkens 5 kap.. Frågan har behandlats tidigare, 1

9 b § första stycket rättegångsbalken mot att med tekniskt hjälpmedel ta upp bild i eller in i rättssalar, får det anses naturligt att även spridning på sociala medier av

departementspromemorian refereras till att spridning av bilder från rättegångar skulle i vissa fall kunna utgöra ett olaga integritetsintrång, men att det inte finns någon refererad