• No results found

Yttrande över promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1) DATUM

2019-08-21 DIARIENR TAA 2019/248 D51

Box 940, 191 29 Sollentuna • Besöksadress: Tingsvägen 11 • Telefon: 08-561 695 00 • Fax: • attunda.tingsratt@dom.se • www.attundatingsratt.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30

R2

B

Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian Ett förbud mot spridning

av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

Tingsrätten tillstyrker förslaget. _______________

Detta yttrande har beslutats av tingsrätten i sammansättningen lagmannen Anders Dereborg, chefsrådmannen Klas Reinholdsson och tingsfiskalen Therese Säde, föredragande.

Anders Dereborg

Therese Säde

References

Related documents

Datainspektionen välkomnar förslaget om att kriminalisera spridning av bilder på enskilda som tagits upp i strid med förbudet i rättegångsbalken att med tekniskt hjälpmedel ta

Det framstår som mycket svårt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av förslaget, eftersom antalet till- kommande mål i allmän domstol dels beror på efterlevnaden

Marie-Jeanette

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Erik Brattgård och hovrätts- rådet Fredrik Johnsson efter föredragning av tf. hovrättsassessorn Oskar

Hovrätten tillstyrker förslagen i promemorian..

Promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organisation vars uppgift är att synliggöra och motverka mäns och killars våld mot

departementspromemorian refereras till att spridning av bilder från rättegångar skulle i vissa fall kunna utgöra ett olaga integritetsintrång, men att det inte finns någon refererad