• No results found

Remissyttrande över promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1)

DATUM

2019-09-09 DIARIENR 164-19

Box 846, 201 80 Malmö • Besöksadress: Hovrättstorget 1 • Telefon: 040-35 57 00 • Fax: • hovratten.skaneblekinge@dom.se • www.hovrattenskaneblekinge.dom-stol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 R2 B Justitiedepartementet Via e-post: ju.remissvar@regeringskansliet.se och ju.dom@regeringskansliet.se

Remissyttrande över promemorian Ett förbud mot

spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

(Ju2019/01986/DOM)

Anmodad att yttra sig över rubricerad promemoria får hovrätten anföra följande. Hovrätten tillstyrker förslagen i promemorian.

______________________________________

Detta yttrande har beslutats av hovrättslagmannen Johan Sjöö samt hovrättsrå-den Marianne Karlsson och Katarina Kölfors (referent).

Johan Sjöö

References

Related documents

Tingsrätten noterar att det i pro- memorian saknas utredning beträffande hur de tekniska lösningarna för ingi- vande av elektroniskt underskriven fullmakt och undertecknande

Svenska Journalistförbundet Sveriges advokatsamfund Sveriges Domareförbund Sveriges Television AB TU Medier i Sverige TV 4 AB Unizon Åklagarmyndigheten.. Remissvaren ska

Detta yttrande har beslutats av tingsrätten i sammansättningen lagmannen Anders Dereborg, chefsrådmannen Klas Reinholdsson och tingsfiskalen Therese Säde, föredragande.

normalpåföljden är dagsböter finns det anledning att tro att dessa villkor även kommer att få betydelse för om och hur spridning av bilder från rättegångar i praktiken kan

Datainspektionen välkomnar förslaget om att kriminalisera spridning av bilder på enskilda som tagits upp i strid med förbudet i rättegångsbalken att med tekniskt hjälpmedel ta

Det framstår som mycket svårt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av förslaget, eftersom antalet till- kommande mål i allmän domstol dels beror på efterlevnaden

Marie-Jeanette

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Erik Brattgård och hovrätts- rådet Fredrik Johnsson efter föredragning av tf. hovrättsassessorn Oskar