• No results found

Promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (1)

DATUM

2019-08-13 DIARIENR 2019-73

Box 849, 971 26 Luleå • Besöksadress: Skeppsbrogatan 43 • Telefon: 0920-29 55 00 • Fax: 0920-29 55 01 • lulea.tingsratt@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00. R1C , 20 09 -02 , D V in fo .a vd. Regeringskansliet Justitiedepartementet

Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Promemorian Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

(Ju2019/01986/DOM)

Tingsrätten tillstyrker förslaget enligt promemorian. På tingsrättens vägnar

Erik Graeske Lagman

References

Related documents

normalpåföljden är dagsböter finns det anledning att tro att dessa villkor även kommer att få betydelse för om och hur spridning av bilder från rättegångar i praktiken kan

Datainspektionen välkomnar förslaget om att kriminalisera spridning av bilder på enskilda som tagits upp i strid med förbudet i rättegångsbalken att med tekniskt hjälpmedel ta

Det framstår som mycket svårt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av förslaget, eftersom antalet till- kommande mål i allmän domstol dels beror på efterlevnaden

Marie-Jeanette

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Erik Brattgård och hovrätts- rådet Fredrik Johnsson efter föredragning av tf. hovrättsassessorn Oskar

Hovrätten tillstyrker förslagen i promemorian..

I förvarande fall har dock Kriminalvården ingen annan uppfattning än att normalpåföljden kan förväntas bli dagsböter och att förslaget därför endast kommer att få

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organisation vars uppgift är att synliggöra och motverka mäns och killars våld mot