• No results found

Styrelsen för HSB Brf Vega i Svedala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen för HSB Brf Vega i Svedala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019."

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

1 (14)

Styrelsen för HSB Brf Vega i Svedala får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

ÅRSREDOVISNING

HSB Brf Vega i Svedala

Org nr 746001-0023

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2019-01-01 2019-12-31

Föreningens 52:e verksamhetsår.

Föreningen har sitt sätte i Svedala

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1968 på fastigheten Svedala 64:1 som föreningen innehar med äganderätt. Fastighetens adress är Hantverkaregatan 24 A-D, 26 A-B, 28 A-B och 30 A-B i Svedala.

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningen har sitt säte i Svedala.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.

Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande:

R o k Antal Yta m²

1 3 49

2 27 63

3 57 86

4 3 99

Totalt: 90

Lokaler, hyresrätt 29

Garage 35

Parkeringsplatser 73

Total lägenhetsyta 7 047 kvm Total lokalyta 470 kvm.

Lägenheternas medelyta 82,3 kvm.

(2)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

2 (14)

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls den 20 maj 2019 Närvarande var 34 röstberättigade medlemmar.

Styrelsen under verksamhetsåret

Ordförande Therese Rosenfors Vice ordförande Lena Andersson Sekreterare Elzbieta Vincic Studieorganisatör Lena Andersson

Ledamot Joakim Norén

Utsedd av HSB Maria Bengtsson

Suppleant Jonas Belfrage

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Therese Rosenfors och Joakim Norén samt suppleant Jonas Belfrage. Styrelsen har under året hållit 10 sammanträden.

Firmatecknare två i förening

Therese Rosenfors, Lena Andersson, Elzbieta Vincic och Joakim Norén.

Revisorer

Ingbritt Wicktor samt revisor från BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.

Valberedning

Representanter i HSB Malmö fullmäktige Therese Rosenfors och Lena Andersson Vicevärd

Rolf Wicktor Underhåll

Under året har inga större underhållsåtgärder genomförts i föreningen.

Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen den 2019-08-26. Vid besiktningen framkom att Brf är i behov av omfattande fasadrenovering, takomläggning och fönsterbyte.

Samtliga utebankar är i behov av renovering, för de befintliga pergolas mellan hus 24 och hus 26 behover man hitta en annan losning samt att planteringarna behöver ses över.

Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta åren planerar styrelsen för följande större åtgärder: Byte av alla fönster samt renovering av tak, balkonger och fasader.

Planerade åtgärder ska finansieras med delvis med egna medel och delvis med lån.

Ekonomi

Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt X kr/m² bostadslägenhetsyta.

Den för år 2020 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 3 % och styrelsen beslöt att höja

(3)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

3 (14) Den för år 2020 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 3 % och styrelsen beslöt att höja

årsavgifterna fr o m 2020-04-01.

Styrelsen anser att avgifterna i normalfallet ska höjas lite varje år för att undvika stora höjningar enskilda år.

Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 0 kr.

Extrastämma

Extra föreningsstämma angående införandet av fjärrvärme hölls 2019-09-23, vari 32

röstberättigade medlemmar var representerade. Stämman beslutade att ändra dagordningen så att §11

”Omröstning om införandet av fjärrvärme” utgick med motivering: Det behövs mer detaljerad information om olika alternativ för uppvärmning och elförsörjning till fastigheterna samt längre betänketid. Detta röstades om med 16 röster för NEJ och 15 röster för JA, en röst nedlagd.

Medlemsinformation

Under året har 11 lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen 109 medlemmar (102 föregående år).

Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare.

Nedan framgår föreningens ekonomiska ställning och resultat.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 5 058 4 928 4 819 4 905 4 702

Rörelsens kostnader -3 969 -4 545 -3 827 -4 210 -4 664

Finansiella poster, netto 18 12 9 7 23

Årets resultat 1 107 394 1 001 702 61

Likvida medel & fin placeringar 3 525 2 862 2 322 1 963 1 784

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 0

Fond för yttre underhåll 6 760 6 728 7 063 7 022 6 972

Balansomslutning 12 713 12 163 11 257 10 747 10 485

Fastigheternas taxeringsvärde 82 271 57 696 57 696 57 696 48 324

Soliditet % 93 88 91 87 82

Räntekostnad kr/kvm 0 0 0 0 0

Låneskuld kr/kvm 0 0 0 0 0

Avgift kr/kvm 649 636 624 617 605

Förening har inga skulder till kreditinstituter, därför räntekostnader och låneskulder per kvm är det 0.

(4)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

4 (14)

Förändring av eget kapital

Inbetalda Underhålls Balanserat Årets Totalt

insatser underhåll resultat resultat

Belopp vid årets ingång 334 900 6 728 252 3 235 352 394 425 10 692 929

Avsätt. yttre fond 2019 101 000 -101 000 0

Dispon. yttre fond 2019 -69 076 69 076 0

Disposition av föregående

års resultat: 394 425 -394 425 0

Årets resultat 1 106 690 1 106 690

Belopp vid årets utgång 334 900 6 760 176 3 597 853 1 106 690 11 799 619

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 3 597 853

årets vinst 1 106 690

4 704 543

disponeras så att

i ny räkning överföres 4 704 543

4 704 543

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

(5)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

5 (14)

Resultaträkning

Not 2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01 -2018-12-31 kassaflödesanalys med noter.

Rörelsens intäkter

Omsättning 2 4 851 527 4 785 055

Övriga intäkter 3 206 637 143 046

5 058 164 4 928 101

Rörelsens kostnader

Reparationer 4 -203 300 -201 803

Planerat underhåll 5 -69 076 -594 503

Fastighetsavgift/skatt -136 640 -131 290

Driftskostnader 6 -2 726 204 -2 767 962

Övriga kostnader 7 -309 212 -323 548

Personalkostnader 8 -284 434 -285 977

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -240 388 -240 389 -3 969 254 -4 545 472

Rörelseresultat 1 088 910 382 629

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 780 11 796

17 780 11 796

Årets resultat 1 106 690 394 425

(6)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

6 (14)

Balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 8 780 925 9 006 713

Inventarier 10 29 200 43 800

Pågående nyanläggningar och förskott 11 80 840 0

8 890 965 9 050 513

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar 12 500 700

500 700

Summa anläggningstillgångar 8 891 465 9 051 213

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Avgifts- och hyresfordringar 29 482 32 733

Avräkningskonto HSB Malmö 1 024 914 961 544

Övriga fordringar 13 31 757 24 120

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 235 065 193 493

1 321 218 1 211 890

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar 15 2 500 000 1 900 000

2 500 000 1 900 000

Summa omsättningstillgångar 3 821 218 3 111 890

SUMMA TILLGÅNGAR 12 712 683 12 163 103

(7)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

7 (14)

Balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 334 900 334 900

Fond för yttre underhåll 16 6 760 176 6 728 252

7 095 076 7 063 152

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 3 597 853 3 235 352

Årets resultat 1 106 690 394 425

4 704 543 3 629 777

Summa eget kapital 11 799 619 10 692 929

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 268 645 150 064

Aktuella skatteskulder 6 565 1 215

Övriga skulder 17 35 274 159 492

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 602 580 1 159 403

Summa kortfristiga skulder 913 064 1 470 174

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 712 683 12 163 103

(8)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

8 (14)

Kassaflödesanalys

Not 2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01 -2018-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 106 690 394 425

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 240 388 240 389 Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring av rörelsekapital 1 347 078 634 814

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar 3 251 -1 000

Förändring av kortfristiga fordringar -49 209 21 289

Förändring av leverantörsskulder 118 581 -61 937

Förändring av kortfristiga skulder -675 701 573 285

Kassaflöde från den löpande verksamheten 744 000 1 166 451

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -80 840 -627 082

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 200 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -80 640 -627 082

Årets kassaflöde 663 360 539 369

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 2 861 554 2 322 175

Likvida medel vid årets slut 3 524 914 2 861 544

(9)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

9 (14)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Valuta

All redovisning sker i svensk valuta SEK

Inventarier

Avskrivning sker planenligt med 20% per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdispositioner enligt föreningens underhållsplan. En tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för beslut om reservering till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråktagande av yttre fond enligt styrelsens beslut gällande 2019.

Byggnader

Återstående redovisningsmässig nyttjandeperiod för föreningens byggnad bedöms vara 72 år.

Avskrivning sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. För byggnad sker en viktad avskrivning, baserad på komponenternas respektive värde. Årets avskrivning på de olika komponenterna uppgår genomsnittligt till 1,29 %

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta.

Övrigt

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges.

Inkomstskatt/underskottsavdrag

Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut till 4 099 893 kr (fg år 4 099 893 kr)

(10)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

10 (14)

Not 2 Omsättning

2019 2018

Årsavgifter bostäder 4 571 220 4 480 632

Hyresintäkter 280 307 304 423

4 851 527 4 785 055

Not 3 Övriga intäkter

2019 2018

Årsavgift El 177 415 126 937

Överlåtelseavgift 15 119 7 966

Övriga intäkter 14 103 8 143

206 637 143 046

Not 4 Reparationer

2019 2018

Löpande underhåll 6 676 12 426

Material i löpande underhåll 44 179 66 522

Löpande underhåll av bostäder 33 439 0

Löpande underhåll tvättutrustning 11 215 10 618

Löpande underhåll Va/sanitet 33 029 35 347

Löpande underhåll värme 10 732 33 583

Löpande underhåll ventilation 4 056 5 063

Löpande underhåll tele/TV/passagesystem 5 560 7 221

Löpande underhåll av hissar 6 574 3 116

Löpande underhåll av huskropp utvändigt 3 938 0

Löpande underhåll av markytor 39 314 14 657

Skadegörelse 0 13 250

Försäkringsskador 4 588 0

203 300 201 803

Not 5 Planerat underhåll

2019 2018

Periodiskt underhåll 0 594 503

Periodiskt underhåll gemensamma utrymmen 41 356 0

Periodiskt underhåll värme 27 720 0

69 076 594 503

(11)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

11 (14)

Not 6 Driftskostnader

2019 2018

Fastighetsskötelse och lokalvård 718 994 654 049

Elavg för drivkraft och belysning 425 689 367 489

Fjärrvärme 1 005 367 1 210 916

Vatten 226 031 216 319

Sophämtning 128 465 118 660

Fastighetsförsäkringar 89 208 86 609

Kabel-TV 111 060 105 339

Övriga kostnader 21 390 8 581

2 726 204 2 767 962 Not 7 Övriga kostnader

2019 2018

Förvaltningsarvoden 168 467 186 098

Revisionsarvoden 10 751 9 138

Medlemsavgift HSB Malmö 37 765 37 765

Medlemsaktiviteter 20 112 0

Stämma 16 679 15 877

Korttidsinventarier 55 438 74 670

309 212 323 548

Not 8 Anställda och personalkostnader

2019 2018

Löner och andra ersättningar

Styrelsearvode 147 500 135 500

Revisorer 8 000 8 000

Vicevärd 78 000 87 000

Bilers skattefri förtroendevald 475 222

233 975 230 722 Sociala kostnader

Sociala kostnader 50 459 55 255

50 459 55 255

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och

pensionskostnader 284 434 285 977

(12)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

12 (14)

Not 9 Byggnader och mark

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 17 502 518 17 502 518

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 502 518 17 502 518

Ingående avskrivningar -8 599 207 -8 373 418

Årets avskrivningar -225 788 -225 789

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 824 995 -8 599 207

Mark 103 402 103 402

Utgående värde mark 103 402 103 402

Bokfört värde byggnader och mark 8 780 925 9 006 713

Taxeringsvärde byggnader bostäder 55 000 000 39 000 000

Taxeringsvärde mark bostäder 26 000 000 17 600 000

81 000 000 56 600 000

Taxeringsvärde byggnader lokaler 1 271 000 1 096 000

1 271 000 1 096 000

Not 10 Inventarier,

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 482 510 482 510

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 482 510 482 510

Ingående avskrivningar -438 710 -424 110

Årets avskrivningar -14 600 -14 600

Utgående ackumulerade avskrivningar -453 310 -438 710

Utgående redovisat värde 29 200 43 800

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Årets investeringar 80 840 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 80 840 0

Utgående redovisat värde 80 840 0

Pågående byggnation avser fasader, tak och fönster vilket beräknas kosta 20 milj kr och beräknas färdigställas under 2021

(13)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

13 (14)

Not 12 Andelar Namn

Anskaffn.

värde

Bokfört värde

HSB Malmö 500 500

Fonus 200

500 700

Not 13 Övriga fordringar

2019-12-31 2018-12-31

Skattekonto 31 757 24 120

31 757 24 120

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Upplupna ränteintäkter 2 963 2 360

Övr förutb kostn, uppl int 232 102 191 133

235 065 193 493

Not 15 Kortfristiga placeringar

2019-12-31 2018-12-31

Fast ränteplacering HSB Malmö 2 500 000 1 900 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 500 000 1 900 000

Utgående redovisat värde 2 500 000 1 900 000

Not 16 Fond för yttre underhåll

2019-12-31 2018-12-31

Belopp vid årets ingång 6 728 253 7 062 756

Avsättning 101 000 260 000

Ianspråktagande -69 076 -594 503

6 760 177 6 728 253

Not 17 Övriga korftfristiga skulder

2019-12-31 2018-12-31

Personalens källskatt 0 69 150

Lagstadgade arbetsgivareavgifter 0 55 255

Redovisningskonto för moms på väg 3 163 2 976

Depositioner och förskott-kortfristiga 32 111 32 111

35 274 159 492

(14)

HSB Brf Vega i Svedala Org.nr 746001-0023

14 (14)

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyror och avgifter 408 314 387 255

Upplupen värmekostnad 131 245 708 349

Upplupen elkostnad 40 248 44 180

Övriga upplupna kostnader 9 476 9 138

Upplupen renhållningskostnad 13 296 10 481

602 579 1 159 403

Svedala 2020-

Therese Rosenfors Lena Andersson

Maria Bengtsson Elzbieta Vincic

Joakim Norén

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-

BoRevision AB Ingbritt Wicktor

av HSB Riksförbund utsedd revisor av föreningen utsedd revisor

References

Related documents

Enligt ny tolkning av föreningens stadgar anser HSB Riksförbund att det är styrelsen som är behörigt organ för beslut om reservering till fonden för yttre underhåll.. Detta

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Brf Vasa i Sollentuna för år 2017 samt av förslaget till

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till

Föreningens firma har tecknats av Erik Andersson, Niklas Vesterlund, Gunilla Jansson och Francie Madami Danko, två i

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s Bostadsrättsförening Dillen i Huddinge för räkenskapsåret 2003. Det är styrelsen som har

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring

Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning, om lägenheten

Vi kommer även att kalla till en extra arbetsdag under slutfasen av arbetet med innegården för att hjälpa till med lite målning, stenläggning mm.. vilket borgar för att kostnaderna