• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1, 4, 33, 36 och 38 §§ och rubriken närmast före 33 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner, regioner och kommunalförbund för mottagande av och insatser för vissa utlänningar.

4 § Regioner har rätt till ersättning enligt 33–35 §§ för vissa hälso- och sjukvårdskostnader för skyddsbehövande och vissa andra utlänningar.

Ersättning till regioner för hälso- och sjukvård

33 §1 En region har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård av en utlänning som på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skydds- behövande måste beredas varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning lämnas endast om vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år och regionens sammanlagda vårdkostnad för utlänningen uppgått till lägst 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens storlek bestäms enligt Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat avtalats.

När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även lämnas för kostnader för tolk.

36 §2 Utöver ersättning enligt 33 och 34 §§ får Migrationsverket, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till regioner för betydande extraordinära kostnader för vårdinsatser för utlänningar som omfattas av 5–5 b §§. Sådan ersättning betalas ut efter ansökan.

38 § Kommuner och regioner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras rätt till ersättning enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 2010:1441.

2 Senaste lydelse 2017:487.

SFS 2019:1079

Publicerad

den 3 december 2019

(2)

2 SFS 2019:1079 På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

References

Related documents

Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse. Innan Migrationsverket meddelar

Innan sådana föreskrifter meddelas ska Sveriges Kom- muner och Regioner få tillfälle att yttra sig. På regeringens vägnar

34 § 4 Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 5–5 b §§ som har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss

3 a § 1 En kommun eller en region har, i mån av tillgång på medel, rätt till ersättning för kostnader för utbildning på ett nationellt program i gymnasie- skolan som de

1 § 2 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och regioner för mottagande av och insatser för skydds- behövande och vissa andra

Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade sjukdomen eller funk- tionshindret när han eller hon först

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjuk- vård som det lämnat till en person som avses i första stycket.. De nya bestämmelserna tillämpas även