• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 17 december 2020

Regeringen föreskriver att 11 och 34 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

11 §1 Schablonersättning för personer som har tagits emot i en kommun ska vara

– 149 600 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och – 84 000 kronor för en person som har fyllt 65 år.

Schablonersättningen ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången av månaden innan ersättningen betalas ut.

34 §2 Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en utlänning som omfattas av 5–5 b §§ som har genomförts inom tolv månader från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §, om utlänningen inte har genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon först togs emot i en kommun eller om en hälsoundersökning krävs av smittskyddsskäl.

För en hälsoundersökning enligt första stycket betalas en schablon- ersättning ut med 2 215 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband med hälsoundersökningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälso- undersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:1311.

2 Senaste lydelse 2019:1311.

SFS 2020:1247

Publicerad

den 18 december 2020

References

Related documents

8 § 1 Utlänningarna ska betala avgift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare inom folktandvården och för behandling hos en tandläkare som tillhör en vårdgivare

1 § 2 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och regioner för mottagande av och insatser för skydds- behövande och vissa andra

1 § 1 Kommun, region, kommunalförbund eller församling, pastorat eller annan kyrklig samfällighet får ersättning för kostnaden för pension eller livränta som

Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade sjukdomen eller funk- tionshindret när han eller hon först

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjuk- vård som det lämnat till en person som avses i första stycket.. De nya bestämmelserna tillämpas även

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyra- veckorsperiod uppgår

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

Regeringen föreskriver att 42 § förordningen (2010:1122) om statlig ersätt- ning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar