• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

43 §1 Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning, dock inte i fråga om 37–37 b §§.

Innan Migrationsverket meddelar sådana föreskrifter ska Sveriges Kommuner och Regioner få tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:367.

SFS 2020:137

Publicerad den 20 mars 2020

References

Related documents

8 § 1 Utlänningarna ska betala avgift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare inom folktandvården och för behandling hos en tandläkare som tillhör en vårdgivare

1 § 2 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och regioner för mottagande av och insatser för skydds- behövande och vissa andra

Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade sjukdomen eller funk- tionshindret när han eller hon först

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjuk- vård som det lämnat till en person som avses i första stycket.. De nya bestämmelserna tillämpas även

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyra- veckorsperiod uppgår

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

Regeringen föreskriver att 42 § förordningen (2010:1122) om statlig ersätt- ning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (1990:927) om statlig ersätt- ning för flyktingmottagande m.m. 1 ska ha