• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 42 § förordningen (2010:1122) om statlig ersätt- ning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

42 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över- klagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 32 och 36–37 a §§

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:42.

SFS 2018:1057

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

3 § 2 Lån till hemutrustning får beviljas flyktingar och vissa andra utlän- ningar som, inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet, för första gången tas emot i en

38 § Kommuner och regioner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras rätt till ersättning enligt denna förordning.. 2

8 § 1 Utlänningarna ska betala avgift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare inom folktandvården och för behandling hos en tandläkare som tillhör en vårdgivare

Örebro kommun Namn, personnummer, samordningsnummer, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, beviljat belopp i bidrag enligt förordningen

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1996:1357) om statlig ersätt- ning för hälso- och sjukvård till asylsökande ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad