• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Utfärdad den 9 maj 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse, dels att 4 och 25 §§ ska ha följande lydelse.

3 a § En kommun eller ett landsting har, i mån av tillgång på medel, rätt till ersättning för kostnader för utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan som de erbjuder en person som omfattas av 1 § första stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om personen 1. påbörjat ett introduktionsprogram innan han eller hon fyllt 18 år, och därefter

2. påbörjar det nationella programmet efter att han eller hon fyllt 18 år, dock senast under det första kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.

Ersättning får betalas ut fram till dess att rätten till bistånd har upphört enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

4 §1 Schablonersättning enligt 3 eller 3 a § betalas ut med

– 63 600 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen (2010:800),

– 52 000 kronor per år för en elev i förskoleklass,

– 102 100 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, och

– 116 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasie- särskola.

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod uppgår till en tiondel av det belopp som anges i första stycket.

25 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över- klagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 3 a och 14 §§ får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

2. Ersättning enligt förordningen lämnas dock för sådana kostnader för utbildning som har uppkommit från och med den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2017:1315.

SFS 2018:482

Publicerad den 15 maj 2018

(2)

2 SFS 2018:482 På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Wulker Roos (Justitiedepartementet)

References

Related documents

38 § Kommuner och regioner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras rätt till ersättning enligt denna förordning.. 2

1 § 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till regioner, kommuner och öppenvårdsapotek för kostnader för hälso- och sjukvård samt

1 § 2 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och regioner för mottagande av och insatser för skydds- behövande och vissa andra

Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade sjukdomen eller funk- tionshindret när han eller hon först

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjuk- vård som det lämnat till en person som avses i första stycket.. De nya bestämmelserna tillämpas även

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyra- veckorsperiod uppgår

6 § 1 Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablon- ersättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlän- ningar som bor

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.