• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 8 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

5 §1 Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har ett uppe- hållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt

–5 kap. 1, 2, 4, 6 eller 11 § utlänningslagen (2005:716), –12 kap. 18 § utlänningslagen,

–21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller

–någon av 16 c–16 i §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller för ersättning för utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:487.

SFS 2018:1085

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

8 § 1 Utlänningarna ska betala avgift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare inom folktandvården och för behandling hos en tandläkare som tillhör en vårdgivare

1 § 2 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och regioner för mottagande av och insatser för skydds- behövande och vissa andra

Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade sjukdomen eller funk- tionshindret när han eller hon först

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjuk- vård som det lämnat till en person som avses i första stycket.. De nya bestämmelserna tillämpas även

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyra- veckorsperiod uppgår

Regeringen föreskriver att 42 § förordningen (2010:1122) om statlig ersätt- ning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

Regeringen föreskriver att 43 § förordningen (1990:927) om statlig ersätt- ning för flyktingmottagande m.m. 1 ska ha

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad