• No results found

v eskoslovensku - Ženy odsouzené Krajským soudem v Liberci v letech 1956

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "v eskoslovensku - Ženy odsouzené Krajským soudem v Liberci v letech 1956"

Copied!
86
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Politické procesy 50. let 20. století

v eskoslovensku - Ženy odsouzené Krajským soudem v Liberci v letech 1956

Bakalá ská práce

Studijní program: B1301 – Geograie

Studijní obory: 7105R056 – Historie se zam ením na vzd lávání

7504R181 – Geograie se zam ením na vzd lávání (dvouoborové) Autor práce: Anna Drbohlavová

Vedoucí práce: Mgr. Kate ina Lozoviuková, Ph.D.

(2)
(3)
(4)
(5)

prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vzta- huje zákon č, 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 - školní

dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci kjejímu využitl, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL;v tomto pří- padě TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vyna- ložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou prácijsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem,

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí,vloženou do lS STAG.

Datum:

Lq 7 - 2-o 47

Podpis: M/

(6)

1234526789A

1234567859ABC34DEFC393638EFC3345AD34F39B834F65B23D8DAF8234A

 3 B 3 3 EDE5 3 4A 3 B9B8D 3 3 49BC3 FD67 3 678! 3 4F69C 3 1" 3 #DEFB7 3 $5598592

%&3D3!!C3'D355E3BB23D638B5E3D34F45CB838E23E2E534A397B59DD3&A3

A6D34567859DD3(5B73#DB59236C83BC3!37D35B5E3BD26B5E365358525395ED3!!C

D'8 3 45E82 3 97B8B 3 )* 3 E 3 +* 3 E5EC 3 ,B5E8 3 -592 3 82 3 4567859ABC 3 4DEFC 4D59BC8. 38EFC3 3458E3 45EFB/3 DEA3 3 (EAEBC5 35DEBC5 3D93 93$E57FC

,9 3 4'B5EBC 3 58 3 9 3 %D 3 0A56BC5 3 D9 3 9 3 %D 3 D 3 ED82 3 5EDEBC 3 DE5.

565B/348DC35385BE82368EDEF3 3B456BC3FD6733A6D34567859DD392356B7

4FCE3D36DC3638EFC3734F39B834A34564559D

(7)

B82CDEF

1DE53D8DAF8A34A33D/9A345DE85345E8/345.39328559B8393)*

E3+*3E5EC3#5B82EB73DBD!38D3EFC3B38E2356563#D!8/356393$3935

34)53%A3!3567BD36536953A8D6BC3'AEC3 349BC33B3!33D7FD3BD3DB

9/5345E8/345.39385BE6E3'8559B8/367!B34537B53583348931E535B2

B:5D3!34D8393623'AE3654BD353DBD/3EFC385B82EBC38D3B3!!3563DEC

65D9D6BC3E55"D:3B97B59DD36EDBC3455B5E3%A39AC34F69C33E6D34DB.

D9BC3459D3;D9<3,=(3(>,30,?3D3B:5DC3C8DB/3D3455C3E5635ABC3E5

1E5345BDE833854D59AB33565B53EDE53

9267A26D

%5E823453483!E345E'EC397B3B39397BC

(8)

B882CDC28

13D53E36D3@E335:345ED3453B3A559D8D3B3E334)*

BB34DED33DBD3E3D35:3E3@5B3@53@3BEB633E3C"5BD3A5E3B

$ 3 B 3 34)5 3 1 3 E 3 3 6966 3 BE5 3 E@5 3 D 3 4DE 3 BB 3 E 3 :E 3 5B 3 B 3 :56 3 5B 3 E

DB 3 5: 3 456E5B 3 5: 3 45ED 3 45 3 B 3 E 3 5BE6E 3 5: 3 A559D8 3 E5 3 D:E

DD334893BB3E35B634DE35:3E3"BD3B:5DE5B3B3D6663DB3DBD35:3E34:

D35:3@5B3@53:DE353:D3663B5E34D3DEEBE5B3E53E3E5D3E5313@5833D6 4D35B3E3E635:3D9D353;D9<3,=(3(>,30,?3DB63B:5DE5B35EDB6

B"3E35D3E53E56313:B6B"3D93B354D63@E3EDE

FA23

3%5ED34534E5B3!E345ED345B3@5B3B345B

(9)

Obsah

Seznam použitých zkratek a symbolů...9

1 Úvod...11

2 Kritika pramenů a literatury...12

2. 1 Kritika pramenů...12

2. 2 Kritika literatury...13

3 Československá justice po únoru 1948...16

4 Státní soud a Liberec...20

5 Krajský soud v Liberci...22

5. 1 Krajský soud v Liberci v roce 1956...23

6 Ženy odsouzené KS v Liberci v roce 1956...24

7 Kauza Arnoštky Jeriové...27

7. 1 Život před zatčením...27

7. 2 Politický proces s Arnoštkou Jeriovou...30

7. 3 Život po propuštění...35

8 Vězeňkyně Suchardová a Kašparová...37

9 Kauza Jarmily Suchardové...39

9. 1 Život před zatčením...39

9. 2 Politický proces s Jarmilou Suchardovou...41

10 Kauza Aleny Kašparové...54

10. 1 Život před zatčením...54

10. 2 Politický proces s Alenou Kašparovou...55

11 Závěr...60

12 Seznam použitých zdrojů...62

12. 1 Prameny...62

12. 1. 1 Archivní prameny...62

12. 1. 2 Nevydané prameny...62

12. 1. 3 Vydané prameny...62

12. 2 Literatura...63

12. 3 Orální historie...69

12. 4 Internetové zdroje...69

13 Seznam příloh...70

13. 1 Přílohy...72

(10)

67894ABCDEF5B847B4B3A2D

6BB/"E9AF93BB*E9E

BB<CC&2&EF&9E

6BB%9"9B&E9FCE

C BB3*EFFB.E

!BB=FD"&EF&9EE

"#6BB>D2&#BE#"E#

"$BB>B9"E"BCE

%BB9&#B*EC"E 94C& BBBCF2*C#

%!BB95D9&E#9DC&E9FC

%'BB9&FC"B5EFC"B*E&

9 C BB9&#B*EF#B

4 BBCB (6BB$C'E#E

)BB4&"B&E0CEFC'**

1*BB?C#CE#"EB*

62 BB8*CEA&B

6%BB8EB&#B*E9AF93B

6%BB8F"&E9FCE95D9

61BB8&B*ECB*EC"E"E+D52*

6%BB8F"&E9FCE95D9E 6BB8&B*E9AF93BE

'%BB@&EB9B.EF&9E

(11)

 B& BB9B*E2&#

 B8 BB9B*EA&B

+6'BB!C"EFE#DECB*E9DE 8, B BBA&BE3*

EE

(12)

-BBBB+.D/

99#*BE3&*EDB.E9DE"E%9"9BE9ECEF.EF9AE9.

9 E ' E # E 32& E 9 E #"C&. E 9* E B9"B E CB E 9B&D E 4& E F9A99 E C E 9F99 B9"BB E #* E C E 'C E F29#9 E E 9BDAC E C E CAC E B". E CB* E .D

19EF29CCEEB9A&"ECECCE9E"CE3&*E9F9"B*ECFC&ECB*E9DEC

#EFC#E1 ) E8E'9"B*EF2*3BEAC3CEE"9E"50*ED*29E"ADEF9DCEF

F9E5,E9E2,E9*E9CA"&BECEFE9E1 ) E:9"29B*EC"ECEC&BE.DCE"9#E9

"AB E 2C# E #B E E FFCAC3B* E 9C E E #D9B&B* E DD E 4AB E C#C9 E 9 ACD52C E F29#9"0*D E BC E A" E DBF9 E 2909B. E F29# E B* E 8&B* E # E " E A"

ACC#C9.DE#*EDB.E9DE8CBEA&'DAECEBCE"'DAEACEF2*FC#E#*

A9B E $C'D E # E E#&9 E '9B E $8FA E 9. E # E E 1 53 E #9 E DC E F29"AC E FC"D

A09B.E8&B*E#E

429#9B&EF&9E9EAC"&E#EB5CE9BAE9.E##E$C'E#E"E+9E"

9 E 1 56E 4"B* E 3& E F&9 E CC9A'9 E .D E DB. E '9 E F E (B E E 1 4)

4CA'9 E BC E AB& E F9DC E C E B9A&BA E 9. E '* E #F"&A9 E :9B. E FABC E ' E FC

B9A"&BE " E B9C E #5'B E +99C E69E 3B E ' E FF&B E B59. E A E CAA E 9. E "

+9E290E8&B*E#ECE#&9E'9ECC9A"&BCE3BBE99.E$C'.E#E"E99

1 53ECE1 56E

=&E3&EF&9E9E"5B'9EB.B*DECA&DE#A9BE9BE$8E"E+9E"E9E1 56

/B0CE19"&AE1CDCE8C#"&ECE/9BCE$C0FC"&EEAEFE#"#E#A9BE$8

"E+9E"E9E1 56E/B0CE19"&ECE#B9E14E#BCE1 56EAC39BCEFEF#9A29B*EA9EF&&B*

9B. E 3BA E F E 9B* E F#&2. E C'9D"* E C E B&9#B5 E #A9BC E 9 E 14D5*D

#B5* E "# E 19B E FA E 9 E FCC E C" E '9 E 99F E BC E " E "B". E C E #

8&FC#B*E95D9C1E 1CDCE8C#"&ECE/9BCE$C0FC"&EEA9BE"EF9E8C#C 19DECEFEF93B5EE19D9DE8C#2ECE19D9DEG&B9DE60BEE"B5BEAEAE9 BCFD&CECD9.DECB9BEF2E0FB&B*ECEBCE(A9D*E%9"9BCE8C#"&ECE#B9 1 E29ABCE1 56EAC#9BCEACE9BE3BEEBCFD&&B*EF&B*E3BBECE#A9BCE9E29D

9DE#B5*E"#E/9BCE$C0FC"&ECEAC39BCE#B9E11E#BCE1 56ECEB&9#B5E#A9BCEAC

9E3BEBCFD&&B*EF&B*E3BBE9E#"5DCE9DE#B5*E"#3E

E>EBCEEA#D9B"CE'9'E"EF29#E#A9B*DAECDBEFEF9EC

1EEEE8:/E"E+D52*AE$C'&EF&CE+99AECE1E@E7H56AEE2I4

2 6E#5E#A9B*EE19DE8C#CE"CEDCB9E1CDE8C#".E

3 /<8AEDB#E6I+99AE"092"C*E"CA9E1CDE8C#".AEBBE6I114H+AEA#9E"3E"B5BDE"ECA9 8C#CE19DECEFEE2

(13)

'9'E"EFEFF05B*ECEB&9#BE9CCE6&A9CE'9DEF29#9"0*DEA9E#CEFCD9B

C"B*EF"CEE9/AE8:/AE/<8FECE"EF2*FC#5E/B0E19".E9EDEF#C2EBC"&ACEBCE

'9'*E"B3AEACEFD*ED9#E&B*E9E'9DECEA*CCE#C0*E9BB.EBDDC9EE'9'*ECA9

@CEA*CB.EFABCE'9DEDFC"CCEEBDDC9DEAE#B.E9CE

0BBBBB(4BC4A79B4B74E

0 B-BBBB(4BC4A79

JC"B*DEFCD9BBDEDC9&EFEECC&2EF&EE#B*ECE"092"C*EF

"9'**EECAE19".AE8C#".ECE$C0FC".E8#B*EFE'E9BE"9EDB#E$C'

#E+99E"9E8&B*DECB*DEC"E"E+D52*EE#&9E'9BE8:/E"E+D52*FE@

DC9& E F#&"C'* E CA E E CDB.D E #B*D E F9 E C E " E D9A9B. E D*29 E A E B E A9 E A'

BDDC9 E E E B&9#B.D E # E #A9B E :C'* E A&C#B* E (#C'9 E E C"CB.DA

"FC"CBECAEA&FEEC"B*DE*39B*ECEA#9E=C0*DEAC'*DC"DECEA&"97E9BBD

BDDC9DE'EF29B.E&#EEDAEF#EAE"5ABAEA&FEE#D"B*EF*#&A

B"5 E F9 E B9 E AF&" E E F29B E "5AB5 E650BC E 5 E F E C. E C'* E A#B* E 

#B*E9CCAE9&EF5CE"E ,E9E2,E9*E

8*CB.EBDDC9E'9DE#FBCEE93BE"9#9B.E"9E"092"C*EF9AE'9E'

9B E " E/" E 9AF93BB* E 9 E E#&9 E '9B E/<8FA E '9#BC E 9 E F29#9"0*D E E "092"C*

F E 42 E F& E E *D E F9D E FCD9B E D*D9 E "A* E " E ("CA E 9 E B9 E "09B E "9#9B.

93BE#F"*#C'*E9C5E:CB5E*9DE9#9'0*E"092"C9AE#AEF&EB9E"

5 E CA& E A'E '9"B* E 93BA E C9E "B5B. E AC E C#E 9B E ##4E 8F".

DC9&E'EA&"97EAC*9BE#"DE'CA9DECE9DBB*E8&B*E9AF93BEE#&9E'9BE8<FE

FEFF05B*EBC#&9E9#"CCE"C.E"5AB5E4E9E3CE"9EF9E'9"'*E#C0*EAF&"EE'9'

"5EFEFF05B*AECEEF29#9"0*DE"ED*5E'9'E#05EB9EFC"0E

6E 9&#B*D E C" E " E 4CA9 E E#&9 E '9B E 9/F E ' E 9B E FE "5A7 E6E F2*FC#5 E DB

9#"CB E CA E 9 E #"C E F E FA9 E E 5 E 1CD E 8C#". E 6 E 5 E F9 E A9

4E6*9EEF9DC9EC"B*EFCD9BAEBCF2KE@:>L$AE4FE1234567849AB28CAD7E4FC6E;BKE8#.E#5'BE12A 3E1AE4CCE2,,5AEE2,)I214E

(14)

"50B E #9#CE BDDC9E E "B E 9A E 3&* E F E ' E F#E BCE#A9B. E CE 2C#C

#C0*E#D9BE6E"EEF2*FC#9DE/B0E19".E'9DEFCED9#E&B*E95 C E "9#C E A" E E '9#B E B9'0* E F29"0* E F2*AB E #A9B.A E "B3 E 87 E $CB"

6A9#9DEEDAE9E9EE'9'*DEF2*FC#EB9#"CEFEE"BE9AECED5CE'9DEE#FA

FA9E#B*EFEA9E8:/E"E+D52*ECEDC9&EAE/<8AEFDEDEF&"5E"AFD*BE'9'*

"B3E@*DE'9DEDCEF&E#FBEE#C0*E#9.EBDDC9E=&9EDE87CE$CB"&EFC A9ED.EC"EB5EDBCD*ECE#D9BAE9.EDEF&ECE

6CE'9DEE"#CB.EFCD9BE69#9EA&BBEB9DE9E'9#BCEF29#9"0*DEE"AFD*B

E#A9BE"EFEF99E"E5,E99E2,E9*E19#BCE9EF29#9"0*DEEB

=CBDC E GD". E3 4 5B 4 26 4 2676E 6 E B9C E E DD E .DC9D E 9 E 'C E 99"CBB* E '9"C F29#9"0*DE 3&AE "EB*EFF"CCE CE"E 94@E -99A"AE #9EE#F&"CE9E#"57E AE9BA '9' E #9D E '9D E 9 E AC"CC E 6C E '9D E E "AFD*B E F E "5A7 E A"929'B5B. E BC M9"E&B&EF'9EB9A".EBCBAC9E4E<9DE64C86E)

0 B0 BBB(4B74E

@.DC E F E F9 E C E F9A9* E 9 E "5B'9 E 9& E 2C#C E C#C9 E 8&'9D E #B*

FE"E"EE9"29B*DEC"EFE9E1 ) EECEF29#9"0*DEFE"ABE!8@?ECE/<8F E69#9

9B""CBEEEBCF2E$C9E$CFCBAE$C9E<C09AE6&C"E699ECE@D&0E<*FE"ABC CE"AB&E9&E2C#CE#C0*EDBBCD*AE#*ECE#9BE"CDC3B*EFC*E:#B&E9CC

9E"50BE"5B'9E"ABCDBDEFDEF9DEBCE99F".E("BE6EFAC#*EA&"C'*

CAE9BB&B*AED9AEB5EFC2*EEF9E2909B.EF29#EBCB*E$C'E#EJC"B*DE*9DE.

F&9 E E CBCA"C E F. E F9 E 2* E 9B E #A9B E F29# E 99D E $8 E =9CB*

FABE'9'E#EACCE#C"C#B*EBCD*EFD9BC

5E 6*9EED9#BE&B*E9AEBCF2E>NO$LAE4C"9AE4L+;$P9:6PAEJCBCAE6/9Q$AE>C" 4 6B8D962 96B4F62A428C2AD7464FC672AD746BF72 48C 49AB28CA 44CCKE!C"EFE#.E#5'BE/6E%?AE2,,7E ;8<9 7)I),I72)5I,) I1

6EEG;>$:6PAE=CBDCE345B4264267E@BKE8CILBE49AE1E"#E1 ),E;8<9E,I))7)1I,) I6

7E/B0CE19"&ECE1CDCE8C#"&

)E 6*9 E E .DCK E 4:8@ E <L++R> E SBB9T E 4/>QU E E 9P?:=/ E 2,17 E S"# E 2, E 6 E 2,17T E =FB. E AK

FKHHMMMF9DAHI#9CD9HF'9HFCD9IBC#CH

E=B9E26E39"BCE1 6)ECEA09BCE9BACEA&B9DE3E)4H1 6)AE*DE9EAD5BEA&BE3E)1H1 66EEF9#.DEEC

CB* E DC#B E BDDC3B* E F29#* E>L9O+A E 6'5K E!B78B8"B78 4C87 4 #$%& 4 ' 4 ( 4 F8)27

8C6A*6D41E"#E4CCKE4CCAE1 3AEE;8<9E),I ,1337I)I EE43

(15)

:9B.EFABCEE.DEDBB"&B*EFEF9E'9DE39FCCEF29#9"0*DEAEFC*

$CCE$CFCBCE8CE"09BE"9VD9 E+*F)84+*F)8B2A1,E"9E9.EFF'9EFCE8&B*

9AF93B E C E,8AB2AD7E 4 C-A 4 6 4 F8A2AD7 4 FC8DB 4 " 4 !B78B8"B711E49#B5 E 'D9B"CB&

F#&"&EA&C#B*EBDDC9EEDBB"&B*ECE"5ED9CBDEFEF9AEBCFCE'EFE

4C"9D E 4C939D E =C0* E B'** E FC* E '9 E DBBCD9 E6&C"C E699C E./2 4 8+8512E 859'B*D

#*9DEEFD5B&ECEDBB"&B*E'3B*E9E"E5,E99E'9E2*#*B&EF&9E1CC"CE6CA /9BEGD&B".ECE+&09E<C E!B78B8"B74 5B2AD4 "42D9 4#$0&1#$234 "4872D913 O9BB.E FABCE E .DC E 39"9B.E '9E CE "5A97"*E "E 5, E CE 6,E 99 E 2, E 9*E #&9 F#&"&EBCE!B7E4"*4#04#E$CCE<C0CE+9CCE#D9B'**EB9'"ABCDB5'0*EF.

CAEE>C#CEJ&"&ECEFECE?#DE8CBECEFFE'9EC&A15EA&'9DEC#C9E9E29#E

BCE#C0*E.DCC16

49DCCEFEF9ECEF9A9*E"E5,E99E2,E9*EBCE+99E9ECCEC

&9 E '9 E F29#D59D E "AD E 2C# E #'** E BC E 99. E C9#29 E 9A E 92* E ". E "9#

9FCEF#E"9#9B*DE$C92BE+A"".EE4DCBBFE"E2C#5ECC&2E3E#FD"EFC*17 +A""& E CDC E F"CC E " E 9 E 2,,5 E " E %9I"9B. E . E 39B9 E #A E 9&

F#&"& E A&C#B* E BDDC9 E E F E CA& E BC E +991)E 6AD E # E . E #E "CAB5 F3ECEF"&BCECE2C#CE#*3*EF2*F5"AE9.E"&A9'*EF29#9"0*DEAE"09EAD*B5B

"CDC3B*EFC*E#'**1

1,E$/4+/9AE$C9E+*F)4+*F)8B24<BAE1 E;8<9E),I723 I,24I4

11E $/4+/9A E $C9A E 4/+L%L$A E 4C"94 ,8AB2AD7E 4 C-A 4 6 4 F8A2AD7 4 FC8DB 4 " 4 !B78B8"B7E 1 E "# E <BK

<C9ECB#E4BFCAE2,,1E;8<9E),I)5 47I75I7

12E6L<L?AE6&C"KE./2 48+85476FA284*45A4FC82A78AB2AD74C*AB2D4"4!B78B8"B74"4F6B2ED942D94'5

B282 44A97KE6#C"C9"*ECEBCC#C9"*EE/90E%9B5AE2,1,E;8<9E 7)I),I73),I3,6I3

13E6:?L+E1CC"AEG;>P9$:6PE/9BCECE9"KE!B78B8"B745B2AD4"42D94#$0&1#$234"4872D9E=*E;

;;AE;;;E4CCKE!2C#E#D9BC9ECE"092"&B*EA3BEDBDE4%?AE2,,3AE2,,4E;8<9E),I)6621I,3I,AE;8<9E),I )6621I,5I7AE;8<9E),I)6621I,6I5

14E </?@:GL$A E $C9K E!B7E 4 "*4( 4 B"D2" 4 F8A2AD7ED9 4 "*74 4 6 4 "*4 4 2 4 F6B2ED9( 46B2ED9 4 6 BB2ED9E4C9CAE2,,1E;8<9E),I71)5I363I1

15 8CE"09BE"9VD5K E$/4+/9AE$C9K E5"26 4F8A2AD7E4FC8DB47488C78"464BF8E E1E"#E4CCKE!C"EF

#.E#5'BE/6E%?AE1 5E;8<9E),I)527,I4)IWE$/4+/9AE$C9KE9FC"6484*6"C6- 4:C 984265 76

1E"#E4CCKE>C#&EDBCAE1 2E;8<9E),I2,4I,26 I1E$:R?:6PAE4C"*BCECE49E$:R?/E;42CB24BC2A<

FC8F6:6AB2AD7476F644FC8"*5 D 4FC8DB4B47A68488C78"8464BF84=9AB28CAD74B2A464AD4872>

4CCKE!C"EFE#DECB*E9DAE2,,)AEEL#9E#D9BE;8<9E 7)I),I)7211I,3I)EE

16 >DE'B.E"ABEEB5EFC*AE9.E9EAC"CE&ACDEB&B.E9"AC9AEBCF2KE1LOJAE$C9E18C674 BB7984B26"4#$021#$%5E4CCKE!C"EFE#.E#5'BE/6E%?AE2,,1AE890E!C"EFE#.E#5'BE/6E%?

;8<9E),I72)5I,1,I5E

17 8CE"09BE'D9B'D9EBCF2KE1:$+:6PAE$C92BCE8A2AD74FC8DB425424?476*64@A4AA6464BF8E

=FD"&EF&9AE@9B&EB"9ACE"E+9E+99AE2,,)EOJ?@$:6PAE>C9CE8A2AD74FC8DB4 F6B2ED9424C8DB4,6C488C)7E=FD"&EF&9AE@9B&EB"9ACE"E+9E+99AE2,,)E

6/9X%$:6PAE6CCE8A2AD74FC8DB4254241476*64B2676C4C6 4=FD"&EF&9AE@9B&EB"9ACE"E +9E+99AE2,1,

1) $:%:6PAE$C92BCEDA+CD4"4FC" D942D9478AB2AD742826A21F8A2AD74FC*7D464F8A2AD74FC8DBE%9I

"9B&E&E39BCE2,,5AE<B

1 1D9B'D9EBCF2E#E1:$+:6YE$C92BE8A2AD74FC8DB425424?476*64@A4AA6464BF8E=FD"&EF&9A

@9B&EB"9ACE"E+9E+99AE2,,)AE"929'B5B.E"9EZB9E9C9E3EB5EF2*F5"EA"929'B5BE"E9

(16)

;BDDC9EE $C'.DE #E"E +9E "9E9#"CB.DE #*E '9DE 39FCCE F29#9"0*DE A

9CE<CE>&#".2,AE 69BE%9D&".21E CE69BE=".22E 609BE2E'D9B"CB.

' E C"9BCD E 99. E C9# E 9 E C E '9' E 9C E "AB E B9'F"9 E 'C E CC&2. E 3

#FD".EF&9AE3&EAEBECEF"&BCEE"E05B.EF#523E

O9"E9ABCDEF.E9CECEFCD9BE'9E"9#9BEBCEBEF&924

464DA+CD76E>+P=$:6PAE<CCKE64DA+CD764EE4?4/ +9494764F6B24=G7D4,7>E;BKEZB9E 9C9AE3E6AE+99E2,,5E

2,E>+P=$:6PAE<CCE8A2AD74FC8DB42542414,C65B7E4B84"4DA+CDA4#$234?4#$20E=FD"&EF&9AE@9B&

B"9ACE"E+9E+99AE2,,5E

21 %L?>P$:6PAE69BC48A2AD74FC8DB425424?4,C65B7E4B84"4DA+CDA4"42D94#$221#$2%E<CC&2&EF&9AE

@9B&EB"9ACE"E+9E+99AE2,11

22E=:R<:6PE69BC48A2AD74FC8DB425424?4;48B8*4,C65B7E4B84"4DA+CDA4"42D94#$23464#$20

=FD"&EF&9E@9B&EB"9ACE"E+9E+99AE2,11

23 6*9E"9EZ:9@L8E9;88/LAE2,,5AE2,, 24 6AEE63

(17)

1BBBBB73D3D.793,B2E37BCDB39DEB-456

4&EF9A99ECEF9E9ECEB9#*BE3&*E9DEBC9B.EDBEF

(B E E 1 4) E $ E '9' E 9CAC E E F29C E B9'F"9 E "CABD E AF9D E F29D5B E 9A

'9E6E399EDB9"CEFC"9#BE&E#E(BCE1 4)EB&#B*ECCE4FE=BCAE9

9E"EF"&93BE99EBCE""EDBE"9E".DE9E'B5ED9A"C25EE4FE=BCE9 FEB9(F50B.DEFEE99"C#EE"9E"5A9B*ECEFE#.E"CA5EE"E9E1 53E#A9BE"

'9#BD E A E F E F9 E E DBC9.D E C&226E 9CE '9 E D* E BCF E [MC#" E A9\A /9C9' E %9F3C27A E 9 E AC3C E .D52 E 9AF29#B5 E 9 E FC"9#B E F29"&29 E E CA

DB.ECBE4#E'9E"9#9B*DE9E'3B*E.DE"99E9EFD5BE"E(3BBEB&' B". E 9D E 99DB3* E #B* E E ABC39B E AC E F E B9F9". E C E AC3C E 

BCCA"&BE""'**DECB*2)E

8&E FE F29"A9*E DE "9E &5E AC3CE F#E C" E "&#B* E DB E F*CE "

'3B*DE 9 E ]3^ E6E CDB.DE 9E 1 4) E E B9B E #F E 9DE #99E F9B

"09 E #A E ]3^ E F*C E E " E 99 E B&9#'**2 E : E F& E F20 E E B592* E C#"& E C

CE8CE(399DE(F50B.ECE9D9"B*E"D5BE]B9"#B^EEC"B*E"E#B*DECFC&

EA2*A9BE4&"B.E0EFC'**EE4G4FE$.9DEEF2'9*EBCEE]0^AE9&EAE'9#B9 ACEE3E#"CE""CCE#9E3EF&CAEB9EB99&B*EFBAEC9E]"#BE2*#B*

F"#^ E ; E " E +9 E E B59. E E A E '3B* E 9 E AC"9B E DB E "B&"C E ".

ACD5B&B*AE'9#BCE9EBCF2*C#EE99.E&'9E$CD9ECE$93,E8&"97EBC9AB9D9ED9A

C"9BE4G4EE2C#EEF'9BEE99DEFDEF9E89E154EC"9B31E4G4 ' E 5 E F E 'C E 9B* E F&2 E " E %9. E 9F9 E C E 11 E C"9B E AC&"C E DB

25E4L1%:OJAE;"ECE@:>L$AE4FEG:2A1D98DA464F8FC6"A62A47CE/A4*F6 D94*FC6"865B7ED94B-+(4F8FC6"

"42D94#$0$1#$2&EO9KE8"5E2*#9AE2,1,AE;8<9E 7)I),I)6),)I))I)EE1))

26E $ E .DC E "*9 E BCF2K E$:R@L$A E :B#29' EC878F 4 HC2A6 4 8B 4 )B78B8"B798 4 87C626 E 4CCK E !C" E F

#DECB*E9DAE2,11AE;8<9E 7)I),I742 I,6 I5E

27 /9C9' E %9F3C E "B E ". E F29##9 E BC E DB9"A E 9 EI8B8+ 4 652 4 6 4 BF8)B7 4 "E*6 4 +

2CB24894F/ B5A4646FC82A42848B8+46524B4BF8)B7EA4"A"4A764BFC6"A"4F82CB2 J 4#9E'9E"EEAE132E5, EF2*FC#EA9BEFA9E21E34,ECE"*9EB9E11,E,,,E9EBE$/4+/9AE$C9

,C8A76478AB2AD7984!B78B8"B764GK54!FA)764?48+8"4C6626478AB2AD748DAE<BAE2,11E;8<9 7)I),I)7474I22I)EE4)

2)E$/4+/9AE$C9AE4/+L%L$AE4C"9EFABE11AEE1,AE11E

2 4E(BE1 4)EE#CB5BE2 3EACD5BCBAEAEE15 E#ECEF&ECE),ECB9&2E(29#B*EC A2*A9BAE#&9E54E"9#*EACD5BCBEE#ECEFCE3)EBCCA9BEF9"DECDAECE&#"&

C9 E F29# E 1 E FB9D E 1 4) E F E 9#9'0* E 9D E BCF E B9F'"& E 4A9 E 6 E _ E # E C E F&

F&A9EAE#5B.E2*#ECE'9BE5E_EE39BE$8%E6:?L+AE1CC"AE/9BCEG;>P9$:6PAE+&0E</<$/EC

>BCE$;4LU:6PE!B78B8"B745B2AD4"42D94#$0&1#$234"4872D94H 4EEE4CCKE!2C#EE#D9BC9EC

"092"&B*EA3BEDBDE4%?AE2,,4AE890E!2C#E#D9BC9ECE"092"&B*EA3BEDBDE;8<9 ),I)6621I,5I7EE11,

3,E4:?@>/99AE$C92BC4DA+CD4"4L8C4C874#$0&464"42542D94'54B282 (EFE2,17AE4B4#54 31E4&

(18)

F&CE"E99.DEC'32E 19#B*DEAE99EF&EEE:#2E>9'#AE9E#

 E 1 5, E F E 'C E C' E F& E " E +9 E 6 E F"#B*D E ACD5B&B* E FC"C E 'C

#B*EF2*3*E:#E1E9#BCE1 53EECB"9BEBCEFEB&39B*CE8F&"EB&FC"BEAC2*A9B*

>B9"CE B&#B*E 9AF93B33E RE $8E +99E FE E #C0*E C"9BE 4G4E69#9E #9 8#97C E %*CCA E 9 E #2*"9 E FC"C E 'C E #5B* E 9 E '9#BC E BCF2*C# E E F& E/BB*BC

<BBAE/BB*BCE$*CECE/#DCE4F*0C34

8 E F"B*D E #C# E AFA"CB. E '9 E 'D9 E F E (B E E 1 4) E BDB"&B E "

" E E B" E 3BB E 93B* E #35E :D&B5 E C E BB E AB"AC"9#9B*

93B*E#B"*EA#"#7"&BCEBB*EBCFC"EAEF29#9"0*DEB9#C93B.EF9&B*

2C#ECCBE8E"ADEC9E'CB5E"F"&AE9E99ED5CEEF29#9"0*DE'CED9B

B&'EDB.ECBEE#CB5B*E93BAE#DB5E3EF9BB&B*E#FE@

B9ABCD9B&A E 9 E E " E D E #* E B9#0 E E #A9B* E 2C# E 9&B E BC E A3B E 3

CCBE$"E'9'EF9&B*EB9EC9EBB.EB"E3BBEDD2&#BE#"E#

4#9E9#EFCBEA&BBEFC29B*EDEEE'9#BEFC"9BEF29#EBCBEF2*0B

2&#BE#36

429E9EB.B*EAB9*E>+8EE#CB5B*E#DB5E3E93BE#FEB".

9DEB9F#C2ECEBCEB5E"'D9EAC*DEF&ACE6EADCBF"CBE9B*E2*A9B*

A&"9EAE"9.ED*EBCEC"5ED*B*EB&BAECEEB9E"EF"B*E2C#5E5AE9.EEA9EA&BC

DF99BB* E E (BDE 9B* E 2*A9B*A E C9 E A9'D.BC E BCE D*B* E 9F9A9BC E $8% E 19'*E F

A&'9DE9EFD*E'EF2E"5EC"CBE19#BABC3B5EEBDED9D9EF3*CEB59.ECA

F'9#B&"CB.EF29#E>+8E"EJC#E$&".37E B9E#A9B*E"ABCDB.EF29#C"99EB&#B*

CE6C#D*CE$C'BEE"EB9F2*DBF3)E

RE99.E>+8EB9A9E#E&#B.EF2*D.EF.EAB9*E#AEEB9ABCD9B&AE9

9ECEB5#EB9CE8E"ADE+A"".E'CB5E"F*"&AE9EB59.EA9E#B*EFEB9'

32 $/4+/9AE$C9ECE4C"9E4/+L%L$EFABE2)AEE1 6E

33E @:>L$A E 4F EH" 4 B2A 4 8 4 )B78B8"B7 4 "*4B2" 4 #$0&1#$&$K EFE"85 4 BB2 4 6:2C 4 )A8B2A 4 "

"*4B7ED94*6/ * D94)B78B8"B798478AB2AD7984C-A4#$0&?#$&$AE!2C#E#D9BC9ECE"092"&B*EEA3B

DBDEEDB&B*EF9ECE"092"&B*AE4CCE2,,1E;8<9E),I ,2))5I,I2EE44

34 >+P=$:6PAE<CCAEFABE2,AEE21

35E:9B5EEF9DC9EA"E#.E99EBCF2E+:8:6;R$:6PAE$C92BCEHC94C2CA+D4!A8B24

A8/ED94A8"ED94B84"4C8D4#$0&E;BKE8#.E#5'BAE4CCKE!C"EFE#.E#5'BE/6E%?E2,,5AE3E3I4AEE 5)6I625E

36 +:8:6;R$:6PAE$C92BCEHC94"64C2CA+D4F84L8C4#$0&4?4F/ F64F6A C64,C65AAEFAE@9B&

B"9ACE"E+9E+99AE2,17EE5

37E $ E .DC E "*9 E BCF2K E 1/?$:68$PA E +9 EF 4 B-+D9 4 AAB2CB2"6 4 "A2C6 4 MNHC4 M6 4 O98+6 4 =#&$&1#$&3>

JC#9E$&".E`E9&#AE!C"EE"5#E4#ZERJ$E`E?9BB&B*EDA9DE9&#AE2,,3AEE I1,6

3)E6C#D*E$C'BCEE"EB9F2*DBE#A9BE>+8E"E4CA9EE9EF5C#"C9E9E#B5*E"#AEA&5E3CB.

 E C E 'D5B* E $C'BC E E "B5B E A9 E FF&9 E E BCA E ABC39B E AC E BD#9BC E B9CFC E C E FFC"B*C E $CC J9DCBBCEZCBCE;E#EACEFC9EFC2EEB9'"CAB5'0*DEB9DE#D&*E#'9 E $ E'9ECA9EB9'B"5'K +:8:6;R$:6PAE$C92BCAEFABE36

(19)

AC"&BE"E(FBE1CBDE#C#9DEAFA"&B*E'9E'9EFCEFB&B*EF.E.E#

#B*EFAE9.EE"E#5EA"EF"B*E99EE99.E#EF&BE"50BED (29#B*DE'CA9DE9CEA&C#5ECBCAEFAE9E+A""&EF"9#CAEEE>+8E+99E"

#5EA"E#.E99E2909BE57ECAECE#A'**EA#9EE"B99BE"9E2)EF2*FC#9 E3 E8C B9'#95'0*EF9EA9EF"C"CE#A9B*EA&F9E$BC#CEJ9B9BCEJ9DCBBCE99BC4,

69#* E DB. E F"#B5 E F3*CA E 9 E " E &D E A" E #. E 99 E #9 E #A9B

#99*9 E A E F29#9"0*D E F E #F E 4#9 E AF&" E 9B E " E/" E $CB9&29 F9A#9BCE9FE9E"E"EEB"9BE9*E#CE"E%9"9BE#E"5A9B*EC9 ]FA9^ E B99 E 3 E 3,, E E aC#C E A#A E "39B5 E CB* E 9A E C E "B99BC E "

B9F2*DBE"B5B.E?9&B5EFCEEF9&B*E5EE"9E"50B5EF2*FC#EB9#041

4#9E+A"".E"9.EF&BE9#E9CAEB9B*EA9CE'CB.AE'C.E#"#EEDE"9#

+A9 E F29#F&#CA E 9 E F93B E CB E CDB& E DB& E CBC E B9 E '905 E BC E C E DC"B*

AB9* E '9 E F2FC"9B E =DB*"& E 9A E 9 E BC09B* E #C"C#B* E FD9BC E #B* E CFC&

B9F5 E C E 9A E F9 E F29D5B E '9 E " E F0B E E 9D E F29"C E 3C E 429

AD7"CBE]3^E'9EB9CE9#E#B39BCEA&&E"D5BCE#AECECE#C0*

#* E C"B* E " E '3B*D E 9A E 92* E 9 E # E FB5 E B9F2AF E B"D E FC#C"D E BC FACE'9AEACE]9"3B*E&#^E42E >+8EB3E"E3BBEFD5B5EAEFEF29"A9*

DEDBAEE31EFBE1 4)E8EF"B*DE"9DEFDEF9E9E9&"&D9ECE"

9E1 4 43

8C E (399D E "&#B* E '3B* E 9 E C E '9 E F29D5B5 E " E (F50B E B&' E FCA"&B*

FE"&#B*EDEE"#&BEEB5EA&BE19#BCE9EF29#9"0*DEEA&BE3E231H1 4) 8EBCECBE#"5E#9DC.E9FAE'9BEBCC#E#C"C#B*EA&BE3E5,H1 23E8EBC

CBE9F44E@9BEA&BEEFCE'905EB5&EAF2*B5BE69#9EA&BBEB9DE"AB

EB".EB9E8&B9DE3E232H1 4)AEA9E#B9E6E2*'BCE1 4)EECB"9B E8&B*E#ECE&B*

FCC E 8&B E 3 E 232H1 4) E 8 E F0 E "09B E ## E FCB. E A&BB. E C E D&B* E FBF

'9AEFC"9#BECEB9A&"E#E=C0*E#9EAD5BE"EBCBACE'9EF2B9EA&B 3E31 H1 4)E8EA9E#B9E22EFB9E1 4)EEA#"5B*E#B"*E6E9B&9E#EAC3CEAC9#C

CAE]#EAE#^EE9B*AEC'E#ECEE99'"00*E#FE>5E"CABEF29"CE"

F.DEA#"&B*AECE#B9E9'B.EFC"DE'CEFD9B&B*E#E6E9E1 5,E'

3 +:8:6;R$:6PAE$C92BCAEFABE2,AEEE3I5

4, $EDE"*9E"AKEE94!AE!:4E"E+9AEPB.@14E11G@4QEEE42AE2,13EEE

41E$:%:6PAE$C92BCAEHC94C2CA+D4!A8B24A8/ED94A8"ED94B84"4C8D4#$0&AEBKE8#.E#5'BE12AE 2,,5AE3E3I4AEE5)6I61

42 +:8:6;R$:6PAE$C92BCAEFABE36AEE3I5

43E$:%:6PAE$C92BCAEFABE41AEE6,6

44 6:?L+AE1CC"ECE/9BCEG;>P9$:6PAEFABE13AEE13I15E

(20)

F E " E . E DB E 36 E 6 )A E C9 E E E 32 E E FA#5' E F E 1 E ,,,45E=5B3* E #A F&2ECE#EAE#E"2E"ABCDBEFBAE9&EDCEB"CECEF9"B5E"&#C

DB E ' E @ E 5 E #* E /9C9' E %9F3C E FD* E FCA9B* E "9#* E CBA IBFC6"8B24B4B2"4B8)B2 4+*F)8B2 4F8A2A74B22J46

@9#9'0*E'3B*ECFC&EEA9CE2*A9BEDBDE9D9DAE#9EC#E'9#B"9ED5

F29B5 E #CB E (A E 9 E D9 E FB E 9A E 9# E BC E "CB* E B&A E >CBFC9 E F&"9D E C B9#59BE3&*E#E609E9EF#2A"CEA&'DE9#9'0*E9DECE'9E9E60BE#

CEF&2EBCE"EE"E#B*E2*A9B*EF#E9&BEAE9E3E9F99E8#

"B&09 E A# E B" E F#9 E "B E #A9BA E C9 E F#9 E A&'D E .D E B9 E F E F29#9D BCC"9B.DEA#B*E4&2E9EBCE#&ACE"BE"B5B.ECE#&BEAECE".

 E EC\ E A99B5 E # E 9B. E F#F E #ABC57E @ E D5 E "99 E A&. E FC"D9A E '9

B"CEB9'9BE"909EDE"BBAEC9EE#B*4)E=&9E9E(3CBEA"E/E$ECE#B9 '9#B&B*EA"E9AF93BB*EF594 E

4# E F E F9 E " E DB E ADCB.D E #* E E 1 56 E "CAB5 E ""7"C

9#9'0*EDBE"BCE?#DE<C&5,E9C#E9E11E"5BCE1 15E"E<CBE:#EE1 45E9EC

DBB&29DE$8%EBCE<B5BE6E9E1 53E9ECEDB9DE"BCAE#9EFECE#EE1 61

@99EE"EF.E"B5E#F"5#BEF"B*DEC'9DB*"E/BB*BE9"B.DAE'CE39B F29#9#E"&#E6EG.D E6E#9#ED9B.E'9EE/E9"BDEEAC3&9DE(BC 1 62EAC39BAEAC"9BE"09EDB*ECE"E#BE1 62E#A9BEBCEA&C#5E"B"CBE"B5B*

E15E9DE"5A9B*51E8C3&9DEE1 6)EEFF05BECE"E39"9BE.EEA0E99'"00*E#

F"#B*EA#9E'CEB9A&BBE6EB&9#'**E99EFC"CEB9'F"9E"E&B5AEF.E'C

C#B*E=EF.E"CE9E'EB9"&E89D29E12EFBCE1 5E"E4CA952

19 E 'D.B E '9 E A&"97 E F'C E E E F"B* E 9"A* E F E F9 E " E 99 E 1 54I1 57

%BBEA" E<C&"E D9E D"CE DD E'B.EDCAE 9E &DE<C& E9E BCE"5EF

F9E F#*9E !ED9EF3*"CE "EF.DEF0929B*E "09E 9A EE "B5E #A9BE 9 B9F"C E 4ABE C E "5B"&BC E FA9 E CA&DE E 39B E DB. E CB E 9&9#B.

FEE9CCEFE#A9BE"E5,E99E2,E9*EF5E"EB9CE3BB

45 6:?L+AE1CC"AE/9BCEG;>P9$:6PAE+&0E</<$/ECE>BCE$;4LU:6PAEFABE2 AEE167E 46 $/4+/9AE$C9EFABE1,AEEE1,,E

47E$R$+X$AE1CBEFE"854)B78B8"B7984FC"64#$021#$&$E4CCKE+B#9AE2,, AE;8<9E 7)I),I72,1I741I6EE635

4) 9CF2*C# E "99 E AB&DE F9 E E > E J&" E C E F E B9 E E ? E 8&BD E C E F E6:?L+A E 1CC"A E/9BC G;>P9$:6PAE+&0E</<$/ECE>BCE$;4LU:6PAEFABE2 AEE15E

4 $/4+/9AE$C9AEFABE1,AEE))

5,E @:>L$AE4F E;A"824648+64AAB2C64C8R6436C76E4CCKE609C#AE2,, AE>#9B*E#5'BE;8<9E 7)I),I 7,21I )2I EE6 

51 @:>L$AE4FAEFABE5,AEE115

52 @:@/+;@/ESBB9TE2,17ES"#E1)E3E2,17TE=FB.EAKEMMMCCAH""9"HCCFF

(21)

D9EDBCE$#9CECE"E#5EA"EFC.E'CC53E @9BEFA"B*E9B#EEFCEACC"9BE

B&F9DEA"EBDCAC9ECEE9CCE"50BEFE"5A7EFCE9&B5E#0ECEFEF&#

9DE"EFC#E1 ) 

5BBBBB6,98B3DE/B4B#277

1CE'EE"9#9BAEACE(399DE9CAC9EFEF9E"ABEEB".EB9E8C

59'B*EA9EF"C"CE8&B*E#ECE8&B*EFCE8&"97E9E"AB9DE8&B*EFCEC

#B9E1EA&2*E1 4 EA9CEA09BCEDB9E"092'**E#9E699E#9DECEA&C#B*DEFC"#9D

"BE#B*EDEE2*#B*EF2*FE8#EEB9BEA'0\"CE2*#B*EF"#EC"CBEC F2*9EEB5DE@#*EB99C"CCE"BEF29#EA&B9DE=5B*ED5EEA9BED*B5'EB9

]CFCC^54EE

8&B*EFCCE"E99E1 4)ECE1 52EC"CCE99DE21E 45EAEAEBE"50BC

CE#A9BC55ERE234EEE"B&BE9EDAEAEE"9E1) EF2*FC#9EFEF.E9B.

3B56E %9"9BEF9A#9BE$9D9BE[MC#57E #5EACE#E".EDB9E17E#A9BD 8&B*DE#9DEDEACE]F&B*^E3BBECE"E'9#BDEF2*FC#5EACE"C#5)

8&B*E#E9&"CE59'B*EE"E9CACEA"EDBF9AE'9E#F"&A9CE"CAB&

F& E FFCBCB#C E O*9D E A" E DBF9 E B9 E F. E #A9B* E "B5B E 19'

B9#*BE3&*E9ECEE""B5EFECF9AE"929'BED5CEEF29"5#39BCEE"99A&#B.

3BB E " E F3CB E 8&"97 E D5 E E CAA E FAB E "C99 E &A E 9 E 'C."

C"E"3EB".DE9DAE#E"#5E9&BE;EAE5E#"#EDE8&B*E#EAC9#CE"

F2*FC#5EF29E#9"E"E9F9E6E9E1 5,ECEF29B9E"EFBEE#E+99AE#9E"

&9E4$:EF5ECEDBF9EBCA"CBE'CELDEb9CB#ECEF5 EE19#BCE9EE'9#9BEA

53 E$/4+/9AE$C9AE4/+L%L$AE4C"9AEFABE2)AEE6,

54 E$/4+/9AE$C9AE4/+L%L$AE4C"9AEFABE2)AEE21,

55 $/4+/9AE$C9AE4/+L%L$AE4C"9AEFABE2)AEE2,

56 %L?>P$:6PAE69BCAEFABE21AEE1)

57 69EDBEF9A#9BCEFE#E14E39"BCE1 4)E#E14E29ABCE1 53

5) +;G$/A E :CC E.CB2 4 BC2A 4 "786 4 " 4 !B78B8"B7 4 " 4 2D9 4 #$#&1#$&$ E 2 E F E C E A0 E "# E 4CCK E !2C#

#D9BC9ECE"092"&B*EA3BEDBDE8$46E4%?AE2,,6AE890E!2C#E#D9BC9ECE"092"&B*EA3B

DBDE;8<9E),I)6621I, IWEE36

5 E:C'"EF9ELDEb9CB#ECEFE9EBCE"E+9E#E1)IE21E39"9B9E1 5,E"E&9E"E4$:E+#".EC#E$9E

CACE"*9EBCF2KE1:$+:6PAE$C92BCAEFABE17

(22)

A"EC'"EF9EBC"CA'**EBCECAEAB&DE'CE>C#CEJ&"&ECEF6,EO99DE

"B5BE16EEACE9BE3BE"99AC#AECED5E/BB9E8"#".EEA9E0FB&9EO9&EFBC

C E #9DB"&BC E 'C E 9& E BCBAC9A E 9& E 9 E F E BCC E E &B* E F29"C E >9A

#A9BD E BC9AB9D9 E E B5 E "CAB E FC" E F"&93B.A E F.A E F#&2. E C

F939B. E "C E +99 E 6 E 4CA9 E ## E 8&B* E # E BC E 12 E 9 E "C. E 99.

FCB9E19DCE69"961

E%BBE8&B*E#ECEFCECEB39BCEBCEBEE1 52AE'9EFC"D

F29"ACE F29#9"0*DEF2*0B.E $C'.E # E $E'9' EBCB*DEF290CEE 3&E F9B&AE 9 E

8&B*E#EFE6E+9E9E'9#BCEBCF2*C#EEF&CE/BB*BCE$*CEEC"9B

4G4F62ERE8&B*E#E"E4CA9EACE36EB9"2*A9BEF2*FC#AEEB5B.ECECC".

##59B*EFE14EF2*FC#9E429BEF39E#A9BEEAE+99E8&B*DE#9DEB9B*EAC*D AB&D63E

6, $E.DCE"*9EBCF2KE=6:aP$AE>C"AE%L?9cAE1CC"E;8/A4"74B8 4FC8DB4B4C488C78"8464BF8

6E4CA9AE>*AE1 5,

61 $E'9ECA9E"*9KE$:+:O:6PAE49CE8A2AD74FC8DB42542176*64M8BR44F"C76E<CC&2&EF&9AE@9B&

B"9ACE"E+9E+99AE2,12EE37AE3)

62 E6:?L+AE1CC"AE/9BCEG;>P9$:6PAE+&0E</<$/ECE>BCE$;4LU:6PAEFABE2 AEE44

63 6:?L+AE1CC"AE/9BCEG;>P9$:6PAE+&0E</<$/ECE>BCE$;4LU:6PAEFABE13AEE132

(23)

9BBBBB(423B3DE/B.B#27

4EB39B*E3BBE8&B*E# EE1 53EE99.ECAEF29"ACE$C'D

#9D E " E +9 E 4#9 E #C"C#B* E "AD E F'9#BC E $C' E # E " E +9 E " E 99

1 53I1 56ECAE424EAEAEBEE3),E#A9BAEAEE2EE9E#"*AEA"C'**E377

E99DE9E2E7,1E9DECE'9#BDED5*E#B5*E"#64E69E"9.ED*29E9E'9#BCEED9B0*

CA E :#A9B E E "9#9 E C"B* E '"B* E F E 9D E EBCF2 E CAC E 19DC E 69"9FA BCF2*C#EAE'9'E'9#BDEF"B5B*DEEAE9E"9E"B.DE3C9E"&#CE#EAEC965E

8CEF9AE9EF293E"DE"ABCD9DE&D9E9BBAEA9EF"C"CEA"ECE$A

9&E D52"CCE # E 2C#E #F E 9"AC9E "9B"C E6E &DE . E CAE E #A9B E 36

AE'9EEABC39BEACEA"EC66E 8&B*E9AF93B*E"E+9E#0EED59E""CB.EC 2*A9B.E]#'".E3BB^E5EAE9.EEB&9#B5E#A9BECE'9'ECAE#F"&A9C

"CAB&ED9#&B*EFABE>D#B*DEA#B*DEE"B&BEE#BB*EF2*0B*EAE'9'

9#*E;E#EA3BBE'9#B&B*E8<ECEAB&DCE'E"E9E1 56AE#0EEB"5EF9ECEF

FC.DE'CE"E9E1 6 E9CB9EFCC9.EA3BEB9EF9&BE67

6ABCDBEFEB*E+99AEC"B*DE39B9DE&B*E#9DC9AEB"B&29D CEFCB9DEE19DE69"9CE<59DE".E"CEEDB&E'9EB5&E#C

9C#E9E4E(BCE1 ,3E"E9DE6E9E1 37E9EF295"CE#E+99E6E#*EFC9

E#"C&E"5AB5BE4E9E1 45EFC2ED9AE#9.EF29#C"99ED5CE+99AE#9EEF"529B B&#B*EF&"E&BEO*ECECE9E0.D9#C9DE#9B*E9&#B*EDB6)E 8F93B5EE#C0*D

&B*DE#9DCEE#A9BE"E"EEF99DE>C#EJ&".ECEFE429#E*DE

'E#"C&EAC39BECE'CEEE"9#9BE"09E8&B*DE#9DE"E4CA9E#A9BE#B9E5EFBCE1 5, ACE"99AC#E9E129DE#B5*E"#E8FEEB*DEE#A9BE#C0*E13EEE11EDECE2

9BF E99DE#CE9E"9E"0E 144E9E CE6E D5* E6E 9E 1 54EEAB" E#A9BE $8E "

+9EF93B5EE#9"*E#DE"EF9ER&B9ECEFEACE39B"*E"E(#C'B.EF&B*EFB5A

9&EAC3CCEDBB"CEB9#EFE(BEE1 4)E8CEE"99AC#E#CE9EBCE#"*E19D 69"9CEEF#D*B93B5EFF05BE2)E9#BCE1 64AEA9D29E1)E2*'BCE1 71E"E+96

9B*EACD52*D9E#9CB5'0*EFABEBCE3BBE$8E"E+9E"E9E1 56

64 +:8:6;R$:6PAE$C92BCAEFABE36AEE4

65 +:8:6;R$:6PAE$C92BCAEFABE36AEE4AE5

66E$E.DCE"*9ECE"AKE>+P=$:6PAE<CCAEFABE1 AEE223I243

67E>+P=$:6PAE<CCAEFABE1 AEE223I243

6) $:+:O:6PAE49CAEFABE61AEE37AE3)

6 $:+:O:6PAE49CAEFABE61AEE3 

(24)

9 B-BBBB(423B3DE/B.B#27B.BD7B-49:

6E9E1 56EE$C'DE#9DE"E+9E#A9BE99DE45E#*EAEE42ED

99'#90*E"BE9E#CE6&C"E<97,ECE1CC"EJC"C71E:CEE#A9BEBCE13E9E#B5*

"#E4"B*EAE#"#EA&#&B*EB&#B*EDC'9ECE#EACE(#C'BEC&72E>E'D.B9D /BBE=9E#5E"EDE9E$C'E#E"E+9EB9'C0*E9ECEE"9E"0E6ED5*

#B5*E"#EACE(#C'B.E#"&B*EFE9F973E650BCEDE"EDE9ECE#A9BCE"

F#"B*DE"5E".E"C74E 6&C"E$CE9ECEB9'C0*DE#A9BDAE"E#5EF9

DEE5 E9ECE#CE9E"9E"0E12E975E>C"E$BEAE12*"E9ECEB9'DC#0*DE"5AB5DAE"

#5 E #A9B* E #&E 1)9E 8# E E FC E # E "5A9B* E BCE E 9E ACE 3B E 9B. E 9B* E 4

#"&B*E9EDE9EB*EBCE6E976

6EEF&E"F"CE"EDE9E32EDECEE1CC"E9"AE/BB*BE<BBA /#DE4F*0ECE'EAD7"CBE/BB*E$*AEF9#B*E2E'D9B"CB*EFC2ED9AEC"9BE4G477 /#DE4F*0E9E"3EA&D93B*9DE/BB*BE$*EF29#EB&F9DEBCE4G4EFC"CE'CEFDB

A2*A9B9E1CC"E9"EFEE99.E#E'E#EE1 53ECEFC2EEB9'C"B5'0*D F&DAE"E9E1 56E9EF#*9EBCE15EF2*FC#97)E1CEF29#9#".E#B*E9B&EFE"

9E1 56EZCB09EJ0CAE/BCCA9E$9CB#"&ECE8#9B5E%*CEZCB09EJ0CECE8#9B5E%*CA FEE$8E"E+9E9'B5E'CE$*E'E#EE1 53E%*CAEF"#B*EFD9*E#5B*AEAC3CE4G4 BC"05""CE"9E"E2)E99E8EFA9E2C#".E#9E"E+9E9EFFB5E"FC"CEBCEF

B&D5CEDBCEFC"9#BE19E"5A#B&EC.CEF5CECE"E#5EFC.E'CCAE#EE"

#BE1 6)EABC39BEACEBEF&EDB9"CEFC"9#BECE#"&BEAEDB9E<9AE"50*E('D

9E#EF29"CE"EFC#E1 ) AEA9D29E'CE##9E"E ,E99E2,E9*7

7, <9E6&C"EBCA9BE#B9E7E29ABCE1 1,E"E#5E'9E#A9B*ED5E"C.E#05E"E=B*E4#*E4C"CE'C

29AB*ECEA&"AB*E8BC3CE'9EFE'9E@4,H6,E6AE"9E12EF2*A9E"EF&KE%L?>P$:6PAE69BCAEFABE21AE

141E

71 JC"CE1CC"EBCA9BE#B9E2 E"5BCE1 22E"EJ9'B.AE"E99EJCV"9E6E#5E'9E#A9B*ED5E"C.

#05E"EJ&#EBC#E9E<EACD5B&BE'CE29#9EA&"#E8BC3CE'9EFE'9E@44H6,E%L?>P$:6PA 69BCAEFABE21AEE141E

72 %L?>P$:6PAE69BCAEFABE21AEE141E

73 =9E/BBEBCA9BE#B9E14E39"9B9E1 ,,E"E@"C3"5E6E#5E'9E#A9B*ED5E"C.E#05E"E4CA9E<

ACD5B&BE'CE&BEEF&#".E"'9B.EF&"E8BC3CE'9EFE'9E@)H56E%L?>P$:6PAE69BCAEFAB

21AEE141E

74 99'3C5'EEA9BE"9E"5E34E9AE9#EBCA9BE"E9E1 22AEBCF2E=CB9E6&C"AEZCB3&EZCB09AEJC"C

1CC"ECE#C0*E%L?>P$:6PAE69BCAEFABE21AEE141I143

75 $CE6&C"E#A9BEF93B5E9E"DEF2*ABDE>C"9DE$C9DE9CA9BE#B9E6E39"9B9E1) 7E"E@2*

6E#5E'9E#A9B*ED5E"C.E#05E"E!'9A#EF#E@CDE<EACD5B&BE'CE"9#*EDDE8BC3CE'9

FE@43H6,E%L?>P$:6PAE69BCAEFABE21AEE141E 76 %L?>P$:6PAE69BCAEFABE21AEE141E

77 +:8:6;R$:6PAE$C92BCAEFABE36AEE5

7) =:R<:6PAE69BCAEFABE22AEE4)

7 4:?@>/99AE$C92BCAEFABE3,AEE5

(25)

:BBBBB;79BD/3DE879<BB(6B.B#27B.BD7B-49:

4 E (B E E 1 4) E 9 E F& E F9A99 E C E 9F99 E B9"BC E CB E 9B&DE 6 E #5 DBB"&B*E8&B*E#EE1 4)I1 52FEE#A9BECE2E23)E9BEAE9".EF3E27E*

),E >9A E B9'AB&D5'0* E "5AB5B. E 9B E FC2C E 9A9F E >C#C E J&"&)1E @C E "ABCDB&

F29#C"9CE9B.E9DCBFC3B*EB*AE#'&2CEFEBC.DE9DAEFCBB5EAC

CB E B&#B5 E C E C E " E 9 E 1 5, E " E '9#BD E A E B9'"50* E F E F9

#A9BC E E 9 E D E C E B&9#B5 E FFC"9BC E >9A E FD E "5A97B5D E BC9AB9D9 E 'C

C"B* E #FB5 E DB. E A2*A9B* E F E (B E E 1 4)A E C E E 9BA E '9' E '9#BD F"B5B*DEE'9'EF"#E>9AE#A9BDE9BCDEBC9AB9D9EF39BEFBEDCB99

DAE92*E9E'9"E9DE'CEB99AF93B*E-9BECEE3CEF9A9"&BEB9EACE3BE"CB*A C9E3BE"EDCB9E:#A9BEEB99&EEBCF2E?9BCE6C"&F)2AEF3EEBCF2

Z&7CE89D*B"&F)3AE9BE9#&AE"BB*EEDCE"E#D&BE-9B.E"5A97"*E"CA'9

3&EF9DCAEFE9B&DEE"9EA"09B.ED*29EF*"&BEA"E9CCA"CB.EB&*)4E-9BE9 A&"97ED9E3CE"CAB5E"*9E""BCE9E93B*AE9EE#9BE#E"E#5*E65AB5B*

BC0E"E2C#5EF2*FC#E"C9E"ACED9AEDCECE#*59DECEFABCD9BCE'9'E"B*E#E#

#BC)5E

+99E$8E##E"E99E1 53ECE1 56E99DE56E9BE6E&DED.ECC&2.EF&9 '9DE9EACD52CEBCECAE2*EAEBEE/B0CE19"&AE1CDCE8C#"&ECE/9BCE$C0FC"&F

609B E E #A9B. E " E 9 E 1 56 E $93 E/B0 E 19" E FC E # E ACE "ACA9B*

F#&2.EC'9D"*E#EABEBCE14ED5*E#E"5A9B*E650BE".E9EE#FCCE"E94@

" E -99A"9 E BC E 8"9B E 99'#90* E 9 E E D5C E #FC E 1CDC E 8C#"&A E 9& E C

), @CCAESBB9TE2,17ES"#E2,E6E2,17TE=FB.EAKEFKHHMMMCCAH"9AH"9AddA9BFF )1 $E.DCE"*9EBCF2KE$:R?:6PAE4C"*BCECE49E$:R?/AEFABE1)

)2 ?9BC E 6C"& E 9 E BC#C E #B9 E 23 E #BC E 1 ,1 E <C E 3 E D5B* E C E #"C#9B* E 3 E 4#F"CC F9A#9BCEL#"C#CE<9B909ECE*DEEAB9F2&9CEDBE9D6E9E1 51ECEAC39BCECEB&9#B5E#A9BC

"EF9E>&#ECEFEACE"A"5#C3"*ECE"99AC#EBCE22E9E#B5*E"#E?9CC9E#&CE"E9E1 6 

@C.E9ECCEBBC&2EOCE77E89D29CE"E9E1 )2E"9E"5E)1E9E$E.DCE"*9KE G@?PZL+=:6PAE>9BC

.CB2674F/ +94C-4F6D78"E4CCKE>C#&EDBCAE2,16E;8<9E 7)I),I2,4I3 I4

)3EZCB0CE89D*B"&EBCA9BCE#B9E15EFBCE1))2ECEF29#C"9EB&#B5EC.ECBE8C&"CCEDB

FCBB5E39"9B.EFCCD9BEACEB&#B*ECE4E(B".DEF29"CEE1 4)EAEF.E"C

#90CAEC9EEF29ECEE1 4 E#A9BCE"EDBF9EAB&D.DE'CE>C#CEJ&"&ECEFE9E#"C9E9D

#B5*E"#E42E"9.ECDB9ECEE1 6,EFF05BCE89D29CE"E9E1 62EE$E.DCE"*9EBCF2KE<R?8X$A

@D&0 ESC845B4"-4"C4B8-A6464"84A7846784)AA6S4PC62A67649A8"4=#&&'1#$%'> 4;BK 1DCA26B 4 AFCAA 4 1+8C 7 4 7 4 FC8+62AD 4 +*F)8B2 D9 4 B-+ 4 G:2 4 8C6)76 4 1C2 4 6 4 9C6AD D9 4 C8*F62

DA8"ED94AAD 4D6664"439C64Q4BFC"641344CCKE@9DE14AEE2,,6FEE271I2),E

)4 $E.DCE"*9KE/>L8<L?[L?AEJ9BCAELD9#9E1L+;9L$AE$CBE/RL?ECE<B9EJ/+<>/e?E1K6A*8"6

BA 4-B74*768B2A4*46DAB2AD7ED9478D2C6) D942+8CE4CCKE<<ECAE2,,5E;8<9E),I7341I5)5I2

)5 $ E D E "*9 E BCF2K E?:R<X$:6PIG6LJ+:6PA E 1CBC EHDC 4 F/2 4 B22 4 FBD988:AD7E 4 876* E 4CCK ODAE2,11E;8<9E 7)I),I)75))I,3I1E

(26)

#A9BCE F93B5E E/9B E $C0FC"A E CE E '905E 9E #"5DCE DE " E CA9E 8C#CE 19D E C

F)6E 1CDCE8C#"&E#CCE9E"9E"0E2*E9EACEFDEE"A"5#C3"*E9CFEDE E

/9BC E $C0FC"&)7E AC E 9'B. E F"B5B* E "9C E A#9 E #B5* E "# E BC E 2 E E 1CDC 8C#"&))AE9'B5E'CE/E19"&) AEEF29"&BE3&E9E#FCCE"E94@E"E-99A"EBC 8"9BE

609BE2 ,E'D9B"CB.EEB9'#2*"9EB9B"&BE"E99.E"CA9B*E"5ABE3E1EJ9

.E"5AB9EC&ECE#EE1)77AE#ECEFC"9BCEF#9EF&BE"B*EC#E1CBBCE$CCE6

DE9E"5AB9ECEFA9EE(39E"BE"CAE6E9E1 31E#0EEA0*29B*EFB

"5AB9 E > E A#9 E E D*5B E E F3* E "5AB E6E #5 E BC. E FC9 E 95D E FB9C

FBE#EE"5AB9E"E+9E<59DE2E"E"&EEE"5AB5BEAE9.E9EF"B

93*D E 9BD E 3B E 6 E D E AC2*A9B*A E F2 E A9D.D E #A E B9*# E B9CFA E C9 E A#9 B9F*CED39B*ECBEFFC"E#*AE92*EEB9CF9DE*&B 1

4 E "&9 E AC9#C E " E . E #"5 E >D2&#B E #" E #A E 9 E 9 E AC"C E F9&B*D

"&93BEA3BECECCBE8CE#E".E3BBE##EACE14,,E#*AEAEBEDE

9 E D 2E 4 E (B E 1 4) E E " E F& E "5AB9 E B9B"&B E F3* E "5AB E C E *# E A#9

$C'E#E65AB9EDBB"CCECE#EE1 5)AE#ECEA09BCAE"EF&E"5AB9E9EF.

BC&A9E$C'ECE9B*EC" 3E=B9E#"CEFB*EF5EDBE"5AB9EE#E

4ECDB.DE#A9B*EE"09BE2E9BEF29"9A9BEAE99.E"CA9B*E"5AB9E3E1E#

"5AB9E3E2E"E4CA9I4CB&E@CE3&E"5AB9ECE"9#9B&E'CEB&FC"B5E""BE(C"EE#&9E'9B 96!FE:'9EFCB&.E"5AB9EE#C"5BE"E9E1)) ECEAF"AB5BEE"BE9E"5A9B*EC

C&29E'CED&E"5AB9E:#EE1 26EE'9'*E"*EFE"CA9B*E(39E89D.E9B*

#E"E4CA9E'CEB&C#CEACEA09BE#B*E"5ABEBCE$C"5EB&D5*E:#E.E#E9E

DE"B&"CE9EDE509B*DE6E9E1 4 EA#9EDBB"CCEB9'9BE#B*E"CACAEC9E#C0*

)6 /9BC E $C0FC"&A E 1CDC E 8C#"& E E A9B E F93B5 E E 19D9D E 8C# E E#A9B E AC E FD E 

"A"5#C3"*EBCE4EFECE19D9DEG&B9DEE#A9BE.EACEFDEE"A"5#C3"*EBCE3EECE5ED5*FEE 8:/E"

+D52*AE$C'E#E!*EBC#E+C9DAEABE@1,H56EE5

)7 /9BCE$C0FC"&E"E#5E"BE9E#&CE2)E9E<CE9A#5B&ECE"#B&E-CE9E"EDCE"E1CBE BC#E9E8:/E"E+D52*AE$C'E#E!*EBC#E+C9DAEABE@1,H56E6092"C*EFE/9BE$C0FC".EE2

)) 1CD9E8C#".EE"E#5E"BE9E31E9ERECEB5E9EA"9#9B&EE19D9DE8C#E9E9D D5CE9#D9.EBCE49CE6E#5EAC39B*ECEB&9#B.E#A9B*E8C#"EE'9'EBE49EF29#&BE#

""E " E #3E 8C#"& E9 E&9 EF29# EAC39B*D E CE ACB E E1CC"9D E6C" E8:/E"

+D52*AE$C'E#E!*EBC#E+C9DAEABE@1,H56E6092'*EFE1CDE8C#".EE2I6

) /B09E19".EE"E#5E"BE9E4 E9E<CE"#B&ECECE9E"DEB9DE1CB9DE=9CE8ACBCE ZCB"&ECEEDCB99DECE#9E87EEFA#5'E$CB"FE"E>09BEBC#E9E163AE9E1CB9EBC#E9EE 4#9E"F"5#E"B3E8BE$CB".EE1CB9EBC#E9E`E>09BAE15E"5BCE2,16F

, /B0CE19"&AE1CDCE8C#"&ECE/9BCE$C0FC"&

1 E 6Q8Lf8$PE8+R-</E%?ESBB9TE E2,17ES"#E1 E4E2,17TE=FB.EAK EFKHHMMM"AH"CA9BI"9AB9I

99I7 HBDDCBI9"I15 2H9I"9AB9I65 H 2E+:8:6;R$:6PAE$C92BCAEFABE35AEE6, 

3 E6Q8Lf8$PE8+R-</E%?ESBB9TEE2,17S"#E2,E6E2,17TE=FB.EAKEFKHHMMM"AH"CA9BI"9AB9I

99I7 HBDDCBI9"I15 2H9I"9AB9I65 H

(27)

7)E9EAC"29B.E"092"C*E##59B*E$C'.E"99"*E8<E4CC 4E

6E.E"5ABEE"E#5E99ECEFEDB.DEF29"CEAB"EA2*A9BEFFC"05A

9.EE#EE1 54E'9#B.E"E%9"9BE=ECD9".E9"9EA#9EEFFC"9BE152

#A9BE4FC"E9E#9&"CEBCE#"E"5AB9E>9AEFFC"9BDEEE9#9'0*EB9B9&B*

C'9DB*E$8%AE?#DE8&BAE#&9E'9#B&EFFC"9B&E9BCE#E>C#CEJ&"&EB9EFA97

#A9 E %9B5 E 499* E C E FCB& E #A9 E 1CB E J&39 5E 6C#"' E @D9 E E F9#B*D FFC"9BD E A E F E #"# E #B9 E 17 E FC# E 1 6, E 6 E FCB&. E "5AB E DBB"C E B9DB3B*E##59B*AE#9EE092"&BE"09BE"5A97B5ECE"5ABEAE9.E%9"9BC

=B9E7EFB9E1 57EA#9EA9D29CELD#CE[9D9"&AE9&ECEA9B&E$8E"E+9E"EF9E

#E19D9DE69"9 6

650BCE#A9BEEF2&CE"9E"BE9EFC"CE<EDECEEE#"E9BEE

/B0E19".ECE1CDE8C#".FE#A9BE$8E"E+9E"E9E1 56E/B09E19".

#E#B9E5E39"9B9E1 56E""5AECEFECE9"&BCEAE"5AB9E3E2E"E4CA9E#E94@E3E2 -99A"EBCE 'E8"9BCAE #9E E#FCCEA9E 9 7E 1CDCE 8C#"&E CE#B9E 3,

9#BC E 1 57 E . E F29"9A9BC E # E 94@ E " E -99A" )E 9&FC"B* E FC"B* E & E E#&9 E '9B E 94@F E "

-99A"*EBCE8"9BEE39BE"C#B5EFE9BECEDBB"CE#E1)EFB9E1 52E@9B

& E 9* E B9#C9 E DCVC E CBA E #9 E E B9#C9 E FC"B* E E " E A9D5#5"*

65A97B5EEFEEB9BEFC"CEBCEF*E@C.E=CBDCEGD"& EE"E94@E-99A"*

#F&"CCE3&E".E9AE9E'EE9BE"9E"0E159E#B5*E"#E E=B9EED

D*5 E BCFCC E "5#9"*A E #9 E "B&"CC E #A9B. E 9B E C E D9 E AC"9B. E "# E "

39"9B E "5A97 E AC2*A9B* E 4#9 E '9'* E A09B E D& E 9BC E BC E A#* E # E D91,, I5674BA5A4""A2E4AB2A724F/-A2 4G454778A"(4*6)4BA4+8"624B"4"6B2 4FC8B2/ (4" 4567

6428J1,1E8E5ED*E9EFCE.ECEFE'9'*DE9B*ECE#A9BCEBCE#C0*E3E1,2E99'9B

"E-99A"E9EFC"CE"EA9D5#5.DEFDAE#&9EEC"DEED*DEFC2E94@E=A

@B"9ECE8"91,3E

4 8ECFCECE36,E

54 J;8@:?;O$PE4L9L+:[;LK E)6B8FAB4FC849AB28CAD784F88:AAE 4CCKE$CB9E#D9BC9ECE9E68E%?A 2,,6AE2E90AEE 

6 =:R<:6PAE69BCAEFABE22AEE26ECE"*9EE.DCEE61

7E8:/E"E+D52*AE$C'E#E!*EBC#E+C9DAEABE@1,H56AEF29BEEE"BE9

) 9/AEDB#E6I+99AE"092"C*EFE1CDE8C#".AEBBE@3H56AE"BE9EE1

6*9E"9E"AFD*B&EE94@E-99A"*KEG;>$:6PAE=CBDCAEFABE6

1,,E <R?8X$A E @D&0 E92C62A 4 5B 4 898 4 )6B11 4 G 4 4 B+< 4 -A"82 4 F8A2AD7ED9 4 "*474 4 " 4 )B78B8"B7ED9

"*AD D94F6B2ED94646B2ED9424"6D2984B282 E4CCKE!2C#E#D9BC9ECE"092"&B*EA3BEDBD

4%?AE2,,6E890E!2C#E#D9BC9ECE"092"&B*EA3BEDBDE;8<9E),I)6621I25I112E25

1,1EG;>$:6PAE=CBDCAEFABE6AEE16

1,2E <+PJ:6PAE;"CBCAE<+/-L$AE+&0AE$R$+X$E1CBAEG:RG/E12*ECE9"K EB+2A478AB2AD74BFC6"8B2A

4CCE2,13E;8<9E 7)I),I)72)4I4)I3EE26

1,3E@:@/+;@/ESBB9TEE2,17S"#E1)E3E2,17TE=FB.EAKEFKHHMMMCCAH"9AH"9Ad"9Ad,1FFE

References

Related documents

dotazník questionary.. Zde jsem popsal celý proces výzkumu. Popsal jsem zde všechny praktické kroky, které jsem podniknul pro to, abych marketingový výzkum

Zaměstnanci jsou kromě mzdy motivováni pouze standardními výhodami v podobě příspěvků na stravu (oběd je stojí pouze deset korun) a 13. Řadový dělníci

V kapitole 1.6 jsou nastíněny problémy při řešení potlačování vibrací jako je shoda reálných a imaginárních částí impedance piezoelektrického vzorku a

Různé aplikace elektronického podnikání nepřetržitě ovlivňují trendy a vyhlídky pro podnikání přes Internet, včetně elektronického bankovnictví, plateb, obchodování,

Beru na v ě domí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diserta č ní práce pro vnit ř ní pot ř

Ke každodenním č innostem patří především zajištění vysílacích smluv, pracovní a pobytová povolení, organizace poznávacích pobytů (Pre Assignment Trip), organizace

Příloha 5 – Fotografie švýcarských „konsulů“, kteří údajně pomáhali Zoselovi při plnění jeho špionážní činnosti na území ČSR, ABS, fond V-Liberec,

Marie Teschová z Horního Jindřichova byla žalována, že od roku 1950 do roku 1952 pomáhala osobám, které chtěly opustit republiku a v těchto letech byla také údajně přítomna