DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

Full text

(1)

DELÅRSRAPPORT

Devicom AB (Publ)

Organisationsnummer: 556635-1325

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 - 2007-06-30

(2)

KOMMENTARER:

Bolaget har under perioden haft fortsatt god utveckling med förbättrat resultat, positivt kassaflöde och stärkt soliditet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen under perioden är något mindre än föregående år, detta beror framförallt på den genomgång av kundstocken där olönsamma kunder erbjudits nya samtalsplaner eller engagemang avslutats.

Soliditeten kommer att stärkas ytterligare när kapitalet från nyemissionen är på plats och när nyemissionen och kvittningsemissionen är registrerade.

Skuldsättningsgraden är nu 0 eftersom bolagets ägare avsade sig sina återstående lån som var 856 tkr.

Skillnaden i eget kapital per aktie ligger i att bolaget gjorde en splitt efter föregående period då antalet aktier uppgick till 1 358 st till skillnad från dagens 1 600 000 st.

Devicom har genomfört en nyemission om 5 mkr. Pengarna kommer att vara bolaget till- handa under juli månad, detta kommer att bidra till en kraftig förstärkning av kassan.

Bolaget listades på Aktietorget 2007-06-29 och fick därmed en större ägarspridning.

Devicom har under perioden haft en omsättning på 10,8 mkr (10,9 mkr) och ett resultat på -41 tkr (-430 tkr).

VIKTIGA SIFFROR I JÄMFÖRELSE MED MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET

Resultatet uppgick till 232 tkr (-143 tkr) före avskrivningar och finansnetto och -41 tkr (-430 tkr) efter finansnetto

Bolaget hade ett positivt kassaflöde på 155 tkr varav 127 tkr kom från den löpande verksamheten

Omsättningen uppgick till 10 882 tkr (10 969 tkr) Bruttomarginalen har ökat till 43,4% (37,7%) Soliditeten var 21,1 % (2,7 %)

Skuldsättningsgraden var 0 ggr (7,2 ggr)

Eget kapital per aktie var per den 30 juni 0,85 kr (125,53 kr) Likvida medel uppgick till 1 786 tkr (1 630 tkr)

DELÅRSRAPPORT 2007-01-01 - 2007-06-30

(3)

VD KOMMENTAR

Under första halvan av 2007 har Devicom lyckats stärka sin position inom den fasta telefoni- marknaden för utlandstelefoni och har även påbörjat sin strategi för att kunna nå en global marknad med bolagets nya telefoniservice.

Bolaget har också lyckats öka sin bruttomarginal från 37,7% till 43,4% genom tre huvudsakliga åtgärder:

Sänkning av direkta kostnader för utlandstelefoni

Omvandling av olönsamma kunder till lönsamma eller så har engagemanget avslutats Lanserat nya och mer lönsamma samtalsplaner

Per 2007-06-30 gjorde bolaget en förlust på 40 tkr, detta var ett direkt resultat av de investeringar som bolaget gjort för att kunna sälja abonnemang samt kostnader som relaterar till noteringen på aktietorget.

Devicom beslutade även att anskaffningskostnaderna per kund, skulle fortsätta att hållas så låga som möjligt genom att hitta alternativa marknadsföringskanaler samtidigt som vi fortsätter att använda våra existerande metoder.

Sedan maj i år har Devicom utvecklat en ny strategi för att kunna växa som är i linje med vår nyckel- kompetens, som är att sälja internationella minuter till lägsta möjliga pris. Vår strategi är att sälja mer minuter både i Sverige och Globalt, för att möjliggöra detta har vi satt upp följande delmål:

1. Att stärka vår försäljning till svenskar med en naturlig anknytning till utlandet 2. Att öka försäljningen till SME (small medium sized enterprises)

3. Att lansera nya produkter med möjlighet att nå en global marknad

Det sistnämnda är bland annat produkten Cosmik. Bolaget har redan börjat att skriva avtal för att nå en global markand. För att kunna förverkliga de ambitiösa målen sökte bolaget finansie- ring genom en nyemission som gav 5 mkr i nytt kapital.

Det budskap jag vill förmedla är att Devicom är en långsiktig investering med nya och spännande idéer inom telefoni som kommer att ta bolaget ca två år att leverera, men jag lovar att det kom- mer att vara värt det.

Paul Derly

VD, Devicom AB (publ)

Det budskap jag vill förmedla är att Devicom är en långsiktig investering med nya och

spännande idéer inom telefoni...

(4)

Idag är Devicom en teleoperatör som har specialiserat sig på att erbjuda marknadens lägsta utlandspriser från Sverige.

Vision

Bolagets vision är att expandera lågpristelefoni globalt, detta genom att erbjuda låga telefonikostnader vart man än reser i världen. Det första steget för detta är tjänsten Cosmik, som gör att användaren slipper de höga roamingkostnaderna.

Målsättning

Devicoms mål är att bli den operatör som alla vet har de lägsta priserna för utlandssamtal. Detta gäller för alla de områden som bolaget verkar inom; privat telefoni, SME likväl som för resenä- rer som genom Cosmik vill ha ett lågt kostnadsalternativ för att ringa med sin mobiltelefon.

DEVICOM UNDER PERIODEN

Fasttelefoni (privat)

Devicoms konkurrensfördel ligger i en platt struktur som gör det möjligt för bolaget att anpassa sig till förändringar på marknaden och att snabbt lansera nya produkter för att möta dessa förän- dringar. Nya produkter och samtalsplaner har tagits fram, som inte liknar något som marknaden tidigare sett. Dessa banbry- tande produkter kommer att stärka bolagets konkurrenskraft ytterligare samtidigt som de attraherar nya kunder.

Devicom har fortsatt sin satsning på att minska antalet kunder som kostar bolaget pengar, genom att erbjuda dessa nya samtals- planer eller bryta deras kontrakt. Detta har redan gett resultat.

Bolaget har en mindre omsättning än föregående år men ökar sitt resultat. Samtalsplanerna planeras att börja säljas under tredje kvartalet.

Fasttelefoni (SME)

Bolaget har utvecklat nya konkurrenskraftiga samtalsplaner för SME (small medium sized enterprises). I samband med detta har Devicom engagerat ytterligare ett säljteam som ska specia- lisera sig på SME.

Abonnemang

Devicom har nu tagit alla principiella kostnader för att kunna lansera abonnemang, ett säljteam har satts ihop som ägnar all sin tid åt att informera våra kunder om att bolaget nu kan erbju- da abonnemang. Detta har resulterat i att bolaget kommer att kunna fakturera ca 1 000 kunder för abonnemang redan i augusti för juli månads användande. Abonnemang kommer att förlänga tiden som varje kund stannar hos bolaget samt att höja lojaliteten.

Reteniton

Ett specialutbildat team har börjat ägna sig uteslutande åt kund- vård. Tack vare detta har Devicom förnyat ett flertal av sina gamla och bästa kunders förval och därigenom lyckats göra dem ännu nöjdare och att hålla kunderna kvar under ytterligare en period.

Cosmik

Det kapital som bolaget fick in i samband med börsnoteringen var tänkt att användas främst till att finansiera Cosmik. Devicom har tagit nya steg för att förverkliga Cosmik. En heltidsingenjör har anställts för att arbeta med några av de tekniska lösningarna som kräver specialkompetens. Kontrakt är på gång med ett fler- tal olika samarbetspartners, både inom telefoni och trådlöst Internet (WiFi). Bolaget hoppas på att kunna börja testa Cosmik i början av oktober för en lansering i slutet av samma månad eller i början av november.

DEVICOM EFTER PERIODEN

När bolagets alla emissioner är registrerade kommer antalet aktier att vara 2 780 000 st och aktiekapitalet kommer att uppgå till 868 750 kr. I samband med introduktionen till Aktietorget så fick bolaget in 5 mkr och emitterade 1 000 000 st ny aktier. I kvittningsemissionen som bolaget genomförde samtidigt kvit- tades 900 tkr i börsintroduktionskostnader mot 180 000 aktier.

Ökningen av aktiekapitalet och de 5 mkr kommer att påverka bolagets soliditet positivt med nästan en dubbling.

DEVICOM AB (PUBL)

(5)

Devicom är en nischad teleoperatör med fokus på samtal över landsgränser. Bolaget omsätter cirka 24 mkr på årsbasis (rul- lande 12 månader). Rörelseresultat samt kassaflöde är positivt.

Devicom tillhandahåller en av marknadens mest prisvärda tjän- ster inom fast telefoni. Bolaget har framgångs- rikt bearbetat kundgrupper som ringer mycket över landsgränserna, företrä- desvis personer med en naturlig anknytning till ett annat land, som på ett kostnadseffektivt sätt vill hålla kontakt med släkt och vänner i andra länder. Devicom producerar samtalsminuter på ett mycket kostnadseffektivt sätt och har därför valt att lämna prisgaranti på utlandssamtal.

En framgångsfaktor i bearbetningen av nya kunder, samt att behålla befintliga kunder är att ha en egen sälj- och kundsupp- portorganisation som på respektive potentiell kunds moders- mål kan belysa fördelarna med att använda Devicom som leverantör av telefonitjänster. Detta är mycket uppskattat och har för bolagets del resulterat i förhållandevis låga kostnader i samband med förvärv av nya kunder.

Med emissionslikviden, från emission, kommer bolaget att ha en tillräcklig kapitalbas att (1) investera ytterligare resurser i marknadsåtgärder för öka bolagets kundbas; att (2) erbjuda nya och befintliga kunder fasta telefonabonnemang vid sidan av tele- fonsamtal, vilket bedöms skapa kundnytta samt större lojalitet då en samlad faktura med abonnemang samt samtal kan erbjudas;

att (3) färdigställa samt lansera tjänsterna, genom och via interna- tionella samarbetspartner, kopplade till projektet Cosmik.

Devicom har i projekt Cosmik haft stor nytta av bolagets uppar- betade kompetens samt kontaktnät i bran- schen. Genom Cosmik har Devicom möjlighet att med låg affärsrisk erbjuda tjänster inom trådlöst Internet och röstsamtal till en global mål- grupp via samarbetspartner med befintliga kundbaser som vill bredda sina kunderbjudanden med Cosmiks tjänster. Devicoms befintliga kunder kommer att fungera som en värdefull test- och referensgrupp för att framgångsrikt kunna rulla ut tjänsterna till ett flertal samarbetspartners – exemplevis internationella kredit- och betalkortsföretag samt flygbolag.

Cosmik kommer att innebära följande kundnytta:

In- och utkommande samtal utan s k roaming1, vilket bedöms kunna sänka samtalskostnaderna med upp till 90 procent.

Tillgång till cirka 60 000 s k hotspots med WiFi2 runt om i världen via ett konto till konkurrenskraftiga priser.

Lansering av Cosmik mot en svensk referensgrupp beräknas ske under tredje kvartalet 2007. Under första kvartalet 2008 är det bolagets målsättning att kunna erbjuda Cosmik, via samarbets- partners, till en bredare kundkrets.

1) Roaming används då man inte har tillgång till sin egen GSM-operatörs nät.

2) WiFi är trådlösa accesspunkter för anslutning till Internet. Accesspunkter som man mot betalning kan ansluta till kallas hotspots.

VoIP

Wifi/

VoIP

GSM/

UMTS

Real time billing

VoIP Peering

Wifi Networks

+ = COSMIK

®

KORT OM DEVICOM

(6)

NYCKELTAL

Nyckeltal 2007-06-30 2006-06-30

Soliditet 21,1% 2,7%

Avkastning på eget kaptial -5,4% -381,1%

Avkastning på totalt kapital -0,3% -211,5%

Kassalikviditet 105,7% 100,6%

Rörelsemarginal -0,2% -3,6%

Vinstmarginal -0,4% -3,9%

Skuldsättningsgrad (finansiella skulder), ggr 0,0 7,2

Ränteteckningsgrad, ggr -1,1 -5,1

Antal anställda 7 7

Omsättning per anställd 1 554 514 1 566 931

Definition av nyckeltal

Soliditet

Eget kapital i % av balansomslutning.

Avkastning på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i % av genomsnittlig balansomslutning.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl varulager i % av kortfristiga skulder.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i förhållande till omsättningen

Skuldsättningsgrad (finansiella skulder) Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital

Balanslikviditet

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

(7)

RESULTATRÄKNING

Belopp i kr 2007-01-01- 2006-01-01-

2007-06-30 2006-06-30

Nettoomsättning 10 881 595 10 968 515

10 881 595 10 968 515

Rörelsens kostnader

Förnödenheter -6 748 003 -7 332 055

Övriga externa kostnader -1 963 235 -2 521 000

Personalkostnader -1 938 021 -1 258 926

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -254 666 -247 510

-10 903 925 -11 359 491

Rörelseresultat -22 330 -390 976

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 349 30 502

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 037 -4 845

Räntekostnader till koncernföretag -14 936 -65 211

-18 624 -39 554

Resultat efter finansiella poster -40 954 -430 530

Årets resultat -40 954 -430 530

* Resultatet per 2006-06-30 är justerat på grund av ändrat räkenskapsår.

(8)

BALANSRÄKNING

Belopp i kr 2007-06-30 2006-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

och liknande arbeten 285 790 346 536

Materiella anläggningstillgångar

Datorer 91 732 144 588

Inventarier 496 913 659 723

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 210 000 210 000

Summa anläggningstillgångar 1 084 435 1 360 847

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 023 716 1 029 032

Övriga fordringar 265 596 85 518

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 251 968 2 211 273

3 541 280 3 325 823

Kassa och bank 1 786 040 1 630 538

Summa omsättningstillgångar 5 327 320 4 956 361

SUMMA TILLGÅNGAR 6 411 755 6 317 208

* Resultatet per 2006-06-30 är justerat på grund av ändrat räkenskapsår.

(9)

BALANSRÄKNING, FORTS.

Belopp i kr 2007-06-30 2006-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital ( 1 600 000 aktier) 500 000 100 000

Nyemission under registrering (358 aktier) 35 800

500 000 135 800

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 36 677 34 677

Erhållna aktieägartillskott 856 375 324 846

Årets resultat -40 954 -324 846

852 098 34 677

Summa eget kapital 1 352 098 170 477

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 14 996 853 524

Övriga långfristiga skulder 6 362 367 051

21 358 1 220 575

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 409 277 3 045 804

Övriga skulder 348 010 390 944

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 281 012 1 489 408

5 038 299 4 926 156

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 411 755 6 317 208

STÄLLDA SÄKERHETER

För egna skulder och avsättningar

Spärrade bankmedel 500 000 500 000

VPC 50 000

Summa 500 000 500 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

* Resultatet per 2006-06-30 är justerat på grund av ändrat räkenskapsår.

(10)

BOLAGETS ADRESS

Devicom AB (publ) Finlandsgatan 66 164 74 Kista Telefon: 08-632 00 90 Telefax: 08-594 624 06

Nätplatser:

www.devicom.se www.cosmikcard.se

Revisorer

Auktoriserad revisor Agneta Björklund Nexia Revision Stockholm KB Box 1024, 101 38 Stockholm

Agneta Björklund är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer

Redovisningsprinciper:

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och från uttalanden av FAR.

För information om verksamheten kontakta:

Jennings Segura, styrelseledamot i Devicom telefon 0704-82 15 23 För ekonomisk information kontakta:

Jesper Yrwing, styrelseordförande i Devicom telefon 0708-60 60 07

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :