K U N G Ö R E L S E Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 12 februari 2018 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Download (0)

Full text

(1)

K U N G Ö R E L S E

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 12 februari 2018 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande: 1. Mötets öppnande.

2 Anmälda förhinder.

3. Upprop.

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

INFORMATIONSDEL

5. Information om nya kommunallagen och Hälso- och Landstingsjurist

sjukvårdslagen. Kristina Bergqvist

Kl. 09.00-09.40 BESLUTSDEL

6. Återremitterat förslag till patientavgifter 2018.

7. Ekonomi 2018.

8. Budgetomfördelningar över 5 mnkr. 9. Överskridande av ratingnivåerna.

10. Namnfrågan avseende pensionärsrådet, länsfunktionsstödsrådet samt ungdomsrådet.

11. Riktlinjer för investeringsprocess och investeringsbeslut. 12. Fastställande av mobilitetsstöd till Blekinge folkhögskola. 13. Partistöd 2018 beslut om utbetalning.

14. Varumärkesstrategi med verksamhetsidé, vision och uppdrag för Region Blekinge. 15. Nya riktlinjer för föreningsstöd i Landstinget Blekinge.

16. Ny måltidspolicy.

(2)

18. Svar på motion angående psykiatrikommissionen.

19. Svar på motion angående beredskapslager av läkemedel och sjukvårdsmaterial. 20. Svar på motion angående ökad patientsäkerhet genom förbättrad e-hälsa.

21. Svar på motion angående stödlinjer för personer med narkotikaberoende och dess anhöriga.

22. Valärenden. 23. Avsägelser.

24. Interpellationer och frågor

25. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom. Karlskrona den 29 januari 2018

Jan Björkman

(3)

P r o g r a m

inför landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2018 klockan 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Figure

Updating...

References

Related subjects :