• No results found

LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

HF1703, Inledande matematik (Byggproduktion) Armin Halilovic

LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM

Två ekvationer med två obekanta variabler x och y.



= +

= +

) 2 (

) 1 ( f ey dx

c by ax

ADDITIONSMETODEN

• Först multiplicerar vi en eller båda ekvationerna med lämpliga tal så att koefficienterna för x (eller y) blir motsatta tal.

• Därefter adderar vi ekvationerna led för led och eliminerar en av variablerna.

Exempel 1. Lös följande ekvationssystem med additionsmetoden



= +

= +

) 2 ( 8 4 2

) 1 ( 8 2 3

y x

y x

Lösning. För att få bort x-termerna vid additionen, multiplicerar vi den första ekvationen med 2 och den andra med –3.

1. 

=

= +

24 12

6

16 4 6

y x

y x

2. Vi ledvis adderar ekvationerna och får 8

8 =−

− y (Dividera med –8)

=1 y

3. y=1 insättes i ekvationen (1) 8

1 2

3x+ ⋅ = , vilket ger x=2. Svar: x=2, y=1

Alternativ lösning. För att få bort y-termerna vid additionen, multiplicerar vi den första ekvationen med -2 .

1. 

= +

=

8 4 2

16 4

6 y x

y x

2. Vi ledvis adderar ekvationerna och får 8

4 =−

− x (Dividera med –4)

=2 x

3. x=2 insättes i ekvationen (1) 8

2 2

3⋅ + y= , vilket ger y=1. Svar: x=2, y=1

1 av 3

(2)

HF1703, Inledande matematik (Byggproduktion) Armin Halilovic

Exempel 2. Lös följande ekvationssystem med avseende på x och y



= +

= +

) 2 ( 3 3 2

) 1 ( 2

2 5

a y x

a y x

Lösning. För att få bort x-termerna vid additionen, multiplicerar vi den första ekvationen med 2 och den andra med –5.

1. 

=

= +

) 2 ( 15 15

10

) 1 ( 4

4 10

a y

x

a y x

2. Vi adderar ekvationerna led för led och får a

y 11 11 =−

− (Dividera med –11) y= a

3. y= insättes i ekvationen (1) a

=

+ a a

x 2 2

5

= 0

5x (Dividera med 5)

=0 x

Svar: x=0, y= a

Exempel 3. Lös följande ekvationssystem med avseende på x och y



+

=

+

= +

) 2 ( 1

2 2

) 1 ( 13 3 10 3

a y x

a y x

Lösning. Den här gången är det lett att eliminera y-termerna. Vi multiplicerar den andra ekvationen med 10 .

1. 

+

=

+

= +

10 20 10 20

13 3 10 3

a y x

a y x

2. Ledvis addition ger

23x=23a+23 (Dividera med 23) x= a+1

3. x= a+1 insättes i ekvationen (2)

⇒ +

=

+2 2 1

2a y a

=1 y

Svar: x= a+1, y =1

Exempel 4. I nedanstående ekvationssystem är a>0 och b>0. Bestäm x och y.



+

= +

=

) 2 ( 3 2

) 1 ( 2 3

b a ay bx

b a by ax

Lösning. För att få bort y-termerna vid additionen, multiplicerar vi den första ekvationen med a och den andra med b.

2 av 3

(3)

HF1703, Inledande matematik (Byggproduktion) Armin Halilovic

1. 



+

= +

=

2 2

2 2

3 2

2 3

b ab aby x b

ab a

aby x a

2. Ledvis addition ger

2 2 2

2x b x 3a 3b

a + = + ( Faktorisera) )

( 3 )

(a2 +b2 x= a2 +b2 (Dividera med (a2+b2) som är enligt antagande ≠ 0)

=3 x

3. Vi insätter x=3 i ekvationen (2)

⇒ +

=

+ay a b

b 2 3

3

= a ay 2

=2 y

Svar: x=3, y=2

ÖVNINGAR: ( Additionsmetoden)

Använd additionsmetoden för att lösa följande ekvationssystem (med avseende på x och y):

1. 

=

= +

6 3 3

8 2 2

y x

y

x 2.



= +

= +

1 5 3

1 3 2

y x

y x

3. 

+

= +

+

= +

b a y x

b a y x

2 3 2 3

3 2 3

2 4.



+

=

+

= +

b a y x

b a y x

3 2 3

3 2 2

5. I nedanstående ekvationssystem är a>0. Bestäm x och y.



= +

+

= +

1 1 a ay x

a y ax

6. I nedanstående ekvationssystem är a>0 och b>0. Bestäm x och y.



= +

=

ab ay bx

a by

ax 2

Svar:

1. x=3, y=1 2. x=2, y=−1 3. x=a, y= 4. b x=a+b, y= b 5. x=1, y=1 6. x=a, y=0

3 av 3

References

Related documents

Eftersom matrisen ¨ar lagrad som en gles matris kommer Matlab l¨osa ekvations- systemet med metoder som utnyttjar gleshetsstrukturen f¨or att mycket effektivt och noggrant

[r]

Hangenitalieri Valva med konvex underkant och mattligt utdragen spcts; sacculus mycket iing och smali uncus med tva breda,borstkladda forhaningari aedeagus tamligen lang,med tva

2845.. Ett av nedanstående alternativ är det rätta värdet. a) Ange en följd av 10 konsekutiva positiva heltal som inte inne- håller något primtal... b) Visa att för varje

Ni väger er igen men den här gången håller båda i en 2 kilospåse med apelsiner.. Vågen visar 35 kg respektive

Vår första strategi för att bevisa denna olikhet är att försöka skriva om vänsterledet här som en kvadrat, eller en summa av kvadrater, eller en summa av på annat sätt

Du ska lösa uppgifterna helt på detta papper eller ett extrapapper.. Visa hur du löser

Blicken har en viss betydelse när den jämförs med någon som har en passiv blick, detta skulle dock teoretiskt sett innebära att för att få en lättklädd kvinna att se mindre

Hubert tjänar 400 kr mindre än Gunnar och Ivar tjänar 3000 kr mer än Hubert per månad.. I sin plånbok har Anette bara tjugolappar

> Det går inte att bygga i våra städer och samtidigt klara nuvarande rikt- värden för buller.. > Naturvårdsverkets allmänna råd fungerar inte för att bygga täta och

Vi visar här hur man använder detta program för att lösa lin- jära ekvationssytem samt anpassa en rät linje till givna mätdata med minsta- kvadratmetoden..

[r]

(2) Om det(A) = 0 då har systemet antingen ingen lösning eller oändligt många lösningar, som vi kan undersöka med Gaussmetoden.2. Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR

Bestäm exakt koordinaterna för

Eriksen som tar upp detta och menar att det idag finns ett allt större intresse för och beroende av tidsbesparande teknologier som samtidigt gör människor mer och mer stressade då

b) Determine the number of degrees of freedom in equilibrium if we are at the eutectic point in a simple two-component phase

tidig mobilisering och fysisk aktivitet efter buk­ kirurgi på grund av cancer anses vara viktiga delar för att minska risken för postoperativa komplika­ tioner (1).. Efter

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät upplåter sju av tio kommuner bostäder med andrahandskontrakt till hemlösa personer, vars boende där är förenat med tillsyn och/eller

Datainspektionen anser att lagstiftaren måste kunna visa att personuppgifterna behöver lagras under sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet blev återkallat för att

Kommerskollegium bedömer att Regeringskansliet ska anmäla förslaget om lag om skatt på kemikalier i kläder och skor till kollegiet enligt direktiv (EU) 2015/1535 eftersom det är

SIS vill i detta sammanhang påpeka att SIS är Sveriges representant för CEN, och att det sätt på vilket svenska aktörer kan påverka standarder som tas fram på detta sätt är

SKR menar att det är fel styrsignaler att samtliga företag i Sverige som importerar och producerar kläder och skor ska vara med och betala när närmare 85 % av produkterna

De här tulldeklarationerna innehåller inte uppgift om nettovikt 2 och inte heller uppgift om nationella tilläggsnummer till KN-nummer som Tullverket behöver ha för att kunna