• No results found

LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM "

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

HF1703, Inledande matematik (Byggproduktion) Armin Halilovic

LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM

Två ekvationer med två obekanta variabler x och y.



= +

= +

) 2 (

) 1 ( f ey dx

c by ax

SUBSTITUTIONSMETODEN

Vi löser ut en av de obekanta ur den ena ekvationen och sätter in i den andra.

Exempel 1. Lös följande ekvationssystem exakt



= +

=

) 2 ( 7 3

) 1 ( 1 3 2

y x

y x

Lösning.

I andraekvationen är det lätt att lösa ut y:

1. Ekvation (2) ger y=7−3x.

2. I ekvation (1) ersätter (substituerar) vi därför y med (7−3x)

1 ) 3 7 ( 3

2x− − x = ⇒ 1

9 21

2x− + x= ⇒ 22

11x= Dividera båda leden med 11

=2 x

3. x=2 insättes i y=7−3x, vilket ger y=1 Kontroll:



= +

=

) 2 ( 7 1 2 3

) 1 ( 1 1 3 2 2

Svar: x=2, y=1

Exempel 2. Lös följande ekvationssystem med avseende på x och y



+

= +

+

= +

) 2 ( 5 3 3 2

) 1 ( 3 2 2

a y x

a y x

Lösning.

I förstaekvationen är det lätt att lösa ut x:

1. Ekvation (1) ger y a

x=2 +3−2

2. I ekvation (2) ersätter vi därför x med (2a+3−2y) 5

3 3 ) 2 3 2 (

2 a+ − y + y= a+ ⇒ 5

3 3 4 6

4a+ − y+ y= a+ ⇒

−1

=

y a Multiplicera båda leden med (-1) +1

= a y

3. y= a+1 insättes i x=2a+3−2y, vilket ger x=2a+3−2a+2 d v s

=1 x

Svar: x=1, y= a+1

I ekvationen 2x− y3 =1 ersätter vi y med (7−3x)

1 av 2

(2)

HF1703, Inledande matematik (Byggproduktion) Armin Halilovic

Exempel 3. Linjerna i figuren har ekvationen y= x3 +2 och y= x−1. Bestäm exakt koordinaterna för linjernas skärningspunkt.

Lösning.

Vi ska lösa ekvationssystemet



= +

= 1

2 3 x y

x y

I andra ekvationen ersätter vi y med (3x+2) vilket ger 1

2

3x+ = x− ⇒ 3

2x=− ⇒ 2

−3

=

x .

Vi ersätter 2

−3

=

x i ekvationen y= x−1 och får 2

−5

= y Svar:

2

−3

= x ,

2

−5

= y

ÖVNINGAR: ( Substitutionsmetoden)

(1-4) Lös följande ekvationssystem med avseende på x och y:

1. 

= +

= +

7 2 3

5 2

y x

y

x 2.



= +

= +

5 3

1 3 2

y x

y x

3. 

+

= +

+

= +

3 4 3 2

1 2

a y x

a y

x 4.



=

+

= +

a b y x

b a y x

2 2 2

2

5. Bestäm exakt koordinaterna för skärningspunkten mellan de båda linjerna 2

2 +

= x

y och y= x+3 Svar:

1. x=1, y=2 2. x=2, y=−1 3. x=2a, y=1 4. x=2b, y= a 5. x=1, y=4

2 av 2

References

Related documents

Vi kommer nu att studera problemet i detalj, men f¨ orst skall vi behandla multiplikation av en matris och en vektor, samt multiplikation av tv˚ a matriser.. I princip finns

De får endast välja på två olika alternativ: pommes eller kycklingburgare eftersom eleverna är flexitarianer.. Först får första klassen

Häll ca 10 cm 3 konc saltsyra i en 100 cm 3 mätcylinder och skikta försiktigt avjoniserat vatten till övre kanten på mätcylindern.. Vira en bit sytråd runt det

När man hade fått till en kommunikation med de studerande blev det ett sätt för lärarna att förhålla sig till sin makt. Genom att ha en dialog med de studerande, att uppleva att man

Eftersom matrisen ¨ar lagrad som en gles matris kommer Matlab l¨osa ekvations- systemet med metoder som utnyttjar gleshetsstrukturen f¨or att mycket effektivt och noggrant

Tre bakelser, två bullar och en biskvi kostar 75 kr och en bakelse och två biskvier kostar 30 kr.. Kalla priset för en bakelse

Vi visar här hur man använder detta program för att lösa lin- jära ekvationssytem samt anpassa en rät linje till givna mätdata med minsta- kvadratmetoden..

Norrortsleden är ett exempel på en entreprenad i Sverige där totalentreprenaden omfatta ett större mått av ansvar för konstruktionen, för driften, för totalkostnader och

Enligt författarna till Skrivrummet är elevboken utformad utifrån genrepedagogiken och cirkelmodellen, vilket betyder att den bör vara ett stöd för eleverna och ge dem

They also serve as inputs for the integration of new manufacturing technology integration, which supports the introduction of (for example) new equipment needed

Detta vill vi ju inte göra för hand Man kan då skriva ett enkelt program i TI-Basic till exempel som numeriskt löser D.E.. x-värden och beräknade y- värden läggs i listor

[r]

H¯vitfe`dtska gymnasiet. PROV

Även i tidigare studier av IDAP hade männen en positiv relation till programledarna vilket de upplevde som positivt för behandlingen (Håkansson,

Också i breven skapar och lanserar han säljande myter om sig själv, och i motsats till Robb och många andra ser jag det inte som tecken på psykisk förvirring när

Kap 2 Linjära

Kap 2 Linjära

Förbjudna hjälpmedel: Telefon, laptop och alla elektroniska medel som kan kopplas till internet. Inga toabesök eller andra raster. Denna tentamenslapp får ej behållas

(2) Om det(A) = 0 då har systemet antingen ingen lösning eller oändligt många lösningar, som vi kan undersöka med Gaussmetoden.2. Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR

En funktion T från V till W säges vara en linjär avbildning ( linjär funktion eller linjär transformation) om följande två villkor är uppfyllda..

Förbjudna hjälpmedel: Telefon, laptop och alla elektroniska medel som kan kopplas till internet. Inga toabesök eller andra raster. Godkänd KS ger bonus enligt kurs-PM.

Cramers regel kan användas för att lösa ett kvadratiskt system endast om systemets determinant är skild

För att få bort x-termerna vid additionen, multiplicerar vi den första ekvationen med 2 och den andra med –3.. För att få bort y-termerna vid additionen, multiplicerar vi