• No results found

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Yttrande

Datum Dnr

2020-10-19 KFM 14861-2020

www.kronofogden.se E-postadress: kontakt@kronofogden.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Box 1050 Esplanaden 1 0771-73 73 00 08-29 26 14 172 21 SUNDBYBERG 172 67 SUNDBYBERG Infoklass: 1 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten 103 33 Stockholm

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

A2020/01495/A

Förslaget innebär att ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska betalas ut som en månadsersättning. Idag sker utbetalning baserat på beräknad dagersättning. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

För närvarande är det ungefär 3 000 gäldenärer hos Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) som har beslut om löneutmätning från arbetslöshetskassa. När den förändrade lagstiftningen börjar gälla kommer alla Kronofogdens

löneutmätningsbeslut där gäldenären får ersättning från arbetslöshetskassa att behöva räknas om för att anpassas till den nya månadsersättningen. Denna omräkning kommer att behöva ske manuellt. Den 1 januari varje år räknar

Kronofogden genom automatiska beslut även om alla löneutmätningsbeslut för att gäldenären ska få rätt normalbelopp för det nya året. Dessa två omräkningar kommer att ske i mycket nära anslutning till varandra. De två olika besluten riskerar att skapa oklarhet hos både arbetslöshetskassorna och gäldenärerna om vilket av besluten som gäller. Ur effektivitets- och rättssäkerhetssynpunkt är det därför angeläget att lagen börjar gälla vid annan tidpunkt än i anslutning till ett årsskifte.

Kronofogden har i övrigt inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg. Verksjurist Daniel Dalenbring har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschef Ulrika Lindén deltagit.

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya coronaviruset undertecknas beslutet inte.

Christina Gellerbrant Hagberg

References

Related documents

Försäkringskassan har inga invändningar i sak mot förslagen men vi vill betona att vi behöver se de följdändringar som kommer att krävas i förordning (2017:819) om ersättning

Höörs kommun tackar för informationen men avstår från att yttra sig över förslag till nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU

Enligt IAF:s bedömning kan därför utredningens förslag leda till att en sökande som själv har vållat sitt inkomstbortfall skulle kunna få rätt till arbetslöshetsersättning

Den konstruktion som föreslås innebär att ersättningen, till skillnad från vad som är fallet i dagens försäkring, ska trappas av även för personer med en inkomst som

Från Krokoms kommuns sida vill vi säkerställa att kompetensutvisningarna inte ökar.”. Björn Hammarberg, M och Hans Åsling, C,

- Utredningen har inte haft i uppdrag att lämna förslag till förändringar i regelverket för ekonomiskt bistånd, men sektorn ser att utformningen av arbetslöshetsförsäkringen

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ställer sig positiv till det huvudsakliga förslaget att fler, däribland unga, har möjlighet att kvalificera sig för en

För att möjligheten till omställning inte ska kunna användas för att trappa ner inför pensionen bör arbetstagaren ha minst tre år kvar till lägsta ålder för uttag av allmän