• No results found

Alytus, kl 18:30-21:00

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Alytus, kl 18:30-21:00"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Alytus, kl 18:30-21:00

Beslutande Tuva Lund (S) , ordförande

Kerstin Amelin (V) Christina Tibblin (M) Kia Hjelte (M) Inger Grönberg (MP) tj ers.

Lars Schou (S) Kerstin Edman (TUP)

Taina Virta (S) tj ers. Aram El Khoury (KD) Katja Jansson (MP) tj ers.

Ersättare Nellie Eriksson (M), Fredrik Ahlinder (TUP)

Övriga deltagande Kerstin Frimodig, Pia Bornevi, Johan Nicander, Pia Eriksson, Ag-

neta Särelind, Petra Oxonius, Jenny Torpman-Fredriksson, Christina Almqvist, Pia Pramberger personalrepresentant Kommunalarbetare- förbundet

Utses att justera Kia Hjelte (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset, 31 oktober 2018

Sekreterare Paragrafer 84- 92

Kerstin Frimodig

Ordförande

Tuva Lund

Justerare

Kia Hjelte

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 1999 2018-10-15

Anslaget den Nedtas den

2018-11-01 2018-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Kerstin Frimodig

(2)

§ 84

Information från Klarateamet(von/2018:110)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Agneta Särelind och Pia Eriksson från Klarateamet på socialförvaltningen informerar om teamets arbete med stöd till föräldrar med intellektuell funkt- ionsnedsättning.

(3)

§ 85

Information från förvaltningen (von/2018:3)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen.

Sammanfattning

Anhörigstöd och anhörigutbildning- Anhörigsamordnare Johan Nicander in- formerar om förvaltningens arbete med anhörigstöd och den utbildnings- satsning som pågår inom förvaltningen kring anhörigstöd, vilken också kommer ges till anställda vid Medborgarcentren.

Brukarundersökningen Äldreomsorgen- kvalitetschef Christina Almqvist redovisar resultatet från årets nationella brukarundersökning.

Månadsuppföljning- äldreomsorgen- kvalitetschef Christina Almqvist redo- visar siffrorna från september.

Information från förvaltningschefen

Vård- och omsorgschef Pia Bornevi informerar om servicehuset Orren firat sina goda resultat i brukarundersökningen. Restaurangen i huset kommer framöver att även att ha öppet helger och vissa kvällar.

Vidare informerar Pia Bornevi om förändringar i pågående investeringar och byggnadsprojekt, där det bland annat pågår en flytt av korttidsplatserna från Tumba vård- och omsorgsboende till Villa Botvid för att möjliggöra för fortsatt ombyggnation av fastigheten. Besiktningen av den inflyttningsklara delen av Tumba vård- och omsorgboende sker i oktober för att säkerställa att tidigare besiktningsanmärkningar är genomförda. Resultat av besiktning- en styr när det är möjligt att flytta in.

Lugnets gruppbostad i Hallunda har inflyttning under oktober, med invig- ning 30 oktober.

Upphandlingen inför byggnationen av vård- och omsorgsboendet i Vårsta, med förväntad byggstart tredje kvartalet 2019, påbörjas i oktober.

Ordförande Tuva Lund (S) informerar om att betalningsansvaret utifrån la- gen kring utskrivningsklara från slutenvård börjar gälla från den 14 novem- ber.

(4)

Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per september 2018.

Sammanfattning

Prognosen per september visar ett överskott på 13,0 miljoner kronor för helåret, vilket är samma prognos som lämnades i delårsbokslut 2.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott på 1,4 miljoner kronor, funkt- ionsnedsättningsområdet ett överskott på 7,4 miljoner kronor och myndighet ett mindre underskott på 0,36 miljoner kronor. Centrala verksamheter pro- gnostiserar ett överskott på 4,7 miljoner kronor. Likväl som det finns möj- ligheter till ett ännu bättre resultat, finns risker som gör att vi har svårt att få en tydlig helhetsbild för året.

(5)

§ 87

Revidering av avgifter inom vård- och omsorg (von/2018:184)

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta de re- viderade avgifterna.

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höjningen för matkostnader gäller från och med 2019-01-01.

Sammanfattning

Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende regleras i

8 kap socialtjänstlagen (SoL). Avgifter enligt LSS regleras i §§18-20 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kostnaden för mat har inte reviderats sedan 2012 varför det bedöms att en justering bör göras. Höjningen för matkostnader föreslås gälla från och med 2019-01-01 enligt nedan:

2012 2019

Matlådor 45 kr 49 kr

Matkostnader på vård- och omsorgsboende

2 821 kr 2 982 kr Matkostnader på dagverksam-

het

58 kr 62 kr

(6)

Fördelning av statsbidrag 2018 till investering i välfärds- teknik inom omsorgen(von/2018:177)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ta emot rekvirerade statsbidrag om 2 138 036 kronor för investeringar i välfärdsteknologi i omsorgen Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen om totalt 350 miljoner kronor för 2018. För Bot- kyrka handlar det om 2 138 036 kronor. Välfärdsteknik syftar till att bibe- hålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning. Medlen kan användas från och med 20 juni till och med 31 december 2018. Statsbidraget är planerat att an- vändas inom vård- och omsorgsförvaltningen inklusive privata utförare samt inom arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen och socialförvalt- ningen. Till satsningarna som planeras hör bland annat en av de satsningar inom vård- och omsorgsförvaltningen som annars skulle ha finansierats ge- nom medel från Digitaliseringsfonden.

(7)

§ 89

Sammanträdesordning(von/2018:155)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2019 Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen förslår följande sammanträdesordning för nämndens sammanträden 2019:

Måndag 21 januari Måndag 11 mars Måndag 8 april Måndag 27 maj Måndag 10 juni Måndag 26 augusti Torsdag 19 september Torsdag 17 oktober Måndag 18 november Torsdag 12 december

(8)

Anmälningsärenden(von/2018:2)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ären- dena.

Sammanfattning Kommunfullmäktige

§185 KS 2018-09-02 Reglementen för kommunstyrelsens utskott och nämndberedningar, KS/2018:417

Kommunala pensionärsrådet Protokoll 2018-05-05

Myndighet

Redovisning av ej verkställda beslut, LSS, kvartal 1 2018 Redovisning av ej verkställda beslut, SoL, kvartal 1 2018 Redovisning av ej verkställda beslut, LSS, kvartal 2 2018 Redovisning av ej verkställda beslut, SoL, kvartal 2 2018 Förvaltningssamverkan

Protokoll 2018-10-09

(9)

§ 91

Delegationsbeslut(von/2018:1), von/2018:179

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av besluten.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Be- slut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgs- nämnden.

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Förvaltningschef:

G8: Beslut om avsked, von/2018:179

Myndighet

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-08- 01- 2018-08-31.

(10)

Ärenden från dialogforum(2018:4) Det finns inga ärenden att redovisa.

References

Related documents

1.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte ingå nytt hyresavtal för när- varande lokal där mötesplats Tumba har sin verksamhet. 2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge i

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgsförvaltningen att utifrån rekommendationerna i ”Genomlysning- boendestöd Botkyrka kommun” ta fram en åtgärdsplan

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande Aram El Khoury (KD), Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) och yrkande om bifall till motion- en mot ordförandeförslagets förslag

Inom förvaltningen finns varierande resultat och störst överskott finns inom central förvaltning, vård- och omsorgsboenden och hemtjänst medan externa placeringar LSS och

Från kommunen har vi också vänt oss direkt till de vårdcentraler som finns i södra Botkyrka med erbjudande om samarbetet för att möjliggöra att di- striktssköterskor ska finnas

Ordföranden Tuva Lund (S) finner att det på beslutsmening två finns ett för- slag till beslut, ordförandeförslaget och att nämnden beslutar enligt ordfö-

På uppdrag av vård-och omsorgsnämnden har förvaltningen genomlyst hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på kommunens vård- och omsorgsboenden och utifrån det tagit

Det beror på ny information från tekniska förvaltningen om att nämnden inte kommer att debiteras för varmhyra på Samariten. Hur kan sådan information komma så sent på året,