• No results found

SAMRÅDSHANDLING KLINGA - BÄCKEBY NULÄGE, MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG (dBA)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SAMRÅDSHANDLING KLINGA - BÄCKEBY NULÄGE, MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG (dBA)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

126+500 128+000

128+500

128+500 127+500 127+000 124+500 121+000

121+500 129+000

123+000

119+500 125+000

124+000 126+000

122+500

121+000

126+000 119+000

128+000

120+500 123+500

129+000 120+000

124+000

125+000 119+000

120+500 127+000

127+500

126+500

120+000

123+000

119+500 125+500

125+500

123+500 122+000

124+500

122+500

121+500 122+000

Ålb äcken

Skvalbäcken GAKLIN

Leverstad Lövstad krog

Stora Skvalbäcken Björksätter

Äspedalen

Lövstad

Jälmarstorp

Stensätter

Grönhult

Resebro Gröndal

Haga

Fjärdedelen Skeppargården

Snippen

Björnavad

Björkliden

Viken Annero Back

Dalarö

Kronbacken

Sandstugan

Lövudden Alsborg

Ekudden

Melby

Rosenlund

Gulleräng Skogen

Dalhem

Skinnarviken

Landsjöberg

Smedhagen

Lugnet Lund

Parkudden

Fredriksdal Furulund

Gustavslund

Norsskogen

Skoga Stenstorp

Stensnäs

Lövstad slott

Landsjö säteri

Eke gård

Grevens källa Norsholm

Resebromosse Landsjö

Lövstad storskog

trafikplats Lövstad Lövstad

storskog

Vänningen trafikplats

Melby

Lillies station

Landsjön

Lövstadsjön

Ålb äck

en Götak anal

E4 215

1147 1136

795

1149

793

794

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

km

SAMRÅDSHANDLING KLINGA - BÄCKEBY

NULÄGE, MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG (dBA)

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Datum:

Skala (A3FF) Delprojekt:

Delsträcka:

Karta:

2020-07-08 1 :10 000 Norrköping Klinga - Bäckeby 3

126+500 128+000

128+500

128+500 127+500 127+000 124+500 121+000

121+500 123+000

119+500 125+000

124+000 126+000

122+500

121+000

126+000 119+000

128+000

120+500 123+500

120+000 124+000

125+000 119+000

120+500 127+000

127+500

126+500 120+000

123+000

119+500 125+500

125+500

123+500 122+000

124+500

122+500

121+500 122+000

Skvalbäcken

Leverstad Lövstad krog

Stora Skvalbäcken Björksätter

Äspedalen

Lövstad

Jälmarstorp

Stensätter

Grönhult

Resebro Gröndal

Haga

Fjärdedelen Skeppargården

Snippen

Björnavad

Björkliden

Viken Annero Back

Dalarö

Kronbacken

Sandstugan

Lövudden Alsborg

Ekudden

Melby

Rosenlund

Gulleräng Dalhem

Skinnarviken

Landsjöberg

Smedhagen

Lugnet

Parkudden

Fredriksdal Furulund

Gustavslund

Norsskogen

Skoga Stenstorp

Stensnäs

Lövstad slott

Landsjö säteri

Eke gård

Grevens källa Norsholm

Resebromosse Landsjö

Lövstad storskog

trafikplats Lövstad Lövstad

storskog

Vänningen trafikplats

Melby

Lillies station

KLINGA

Landsjön

Lövstadsjön

Ålb äcken Göta kanal

E4 215

1136 1147

1149 794

793

795

Husbyggnad Uthus

UTBYGGNADSALTERNATIV 2040, MAXIMAL LJUDNIVÅ

FRÅN OSTLÄNKEN SAMT BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG MED JÄRNVÄGSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER (dBA)

Maximal ljudnivå i dBA 2 meter över mark

< 65

65 - 70 70 - 75

75 - 80 80 - 85

85 - 90>= 90 Gräns för delsträckan

Järnvägskorridor

Serviceväg/ Räddningsväg Ny eller ombyggd väg Teknikgårdar

Slänter Överdäckning

Järnvägsanläggning Bank Bro Skärning Okänt planläge Bullerskyddsåtgärd

Färgkonturer visar bullernivåerna av Trafikverkets infrastruktur. Beräkningarna har gjorts enligt metod framtagen av Trafikverket, grundad i beräkningsmodellen Nord2000.

Maximalljudnivån, LAMax, anger den högsta ljudnivån när ett tåg passerar. Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte åtgärdsdrivande. Maximala ljudnivåer från tågpassager är vad som dimensionerar för åtgärdsförslag och bullerpåverkan.

Utbredningen i kartan har beräknats på 2 m över marken. Detta medför att ljudnivåerna som redovisas är lägre ut under broar. Stomljud, vibrationer och buller under byggtiden ingår inte i denna redovisning.

(2)

126+500

128+000

131+500 132+500

128+500

131+500 128+500

127+500

129+500

127+000

133+000

130+000

129+000 131+000

132+000

126+000 126+000

133+000

128+000

131+000 129+000

127+000

127+500

126+500

132+500

130+000 130+500

130+500 132+000

129+500 Egge

bybäcken

Lillkyrkakärret

CKEBY

Bohus Nysätter

Eggebylund

Eggeby

Lundby

Sandtorp Lövbacken

Stora Eggeby

Ektorp Nybo

Stjärntorp

Lötstugan

Västerby

Lövudden Alsborg

Ekudden

Skogslund

Änglund

Nydal

Lillgården

Perstorp

Markeby Nygård

Annelund Fridensborg

Solbacka

Mellangården

Bergvik Storgården

Mellangården

Krongården

Solberga

torpetAsp-

Norsholm

Rosenlund Lindesberg

Gulleräng Skogen

Stora Sandtorp Lillhem

Sveden

Karlslund

Bäckeby

Skansen Lilla

Sandtorp Framnäs

Stora Åsen

Dalhem Norsholm

Fredrikslund Haga

Hästhagen

Lilla Åsen Berget

Jonstorp

Fristadborg

Skinnarviken Kårantorp

Landsjöberg Löten

Öjeby

Lugnet

Lund

lund Öjeby-

Skinstad

Ekbacken

Parkudden

Fredriksdal Furulund

Gustavslund

Norsskogen

Skoga Stenstorp

Stensnäs Norsholm

trafikplats Norsholm

Bäckeby Södra

stambanan

Göta kanal

E4

210

210

215

1136

1147

1064

793

796

792 795

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

km

SAMRÅDSHANDLING KLINGA - BÄCKEBY

NULÄGE, MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG (dBA)

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Datum:

Skala (A3FF) Delprojekt:

Delsträcka:

Karta:

2020-07-08 1 :10 000 Norrköping Klinga - Bäckeby 4

126+500

128+000

131+500 132+500

128+500

131+500 128+500

127+500

129+500

127+000

133+000

130+000

129+000 131+000

132+000

126+000 126+000

133+000

128+000

131+000 129+000

127+000

127+500

126+500

132+500

130+000 130+500

130+500 132+000

129+500 Eggebycken

Lillkyrkakärret Bohus

Nysätter

Eggebylund

Eggeby

Lundby

Sandtorp Lövbacken

Stora Eggeby

Ektorp Nybo

Stjärntorp

Lötstugan

Västerby Alsborg

Ekudden Änglund

Nydal

Lillgården

Perstorp

Markeby Nygård

Annelund Fridensborg

Solbacka

Mellangården

Bergvik Storgården

Mellangården

Krongården

Solberga

torpetAsp-

Norsholm

Rosenlund Lindesberg

Gulleräng Skogen

Stora Sandtorp Lillhem

Sveden

Karlslund

Bäckeby

Skansen Lilla

Sandtorp Framnäs

Stora Åsen

Dalhem Norsholm

Fredrikslund Haga

Hästhagen

Lilla Åsen Berget

Jonstorp

Fristadborg

Skinnarviken Kårantorp

Landsjöberg Löten

Öjeby

Lugnet

Lund

lund Öjeby-

Skinstad

Ekbacken

Parkudden

Fredriksdal Furulund

Gustavslund

Norsskogen

Skoga Stenstorp

Stensnäs Norsholm

trafikplats Norsholm

Bäckeby Södra

stambanan CKEBY

Göta kanal

E4

210

215

1136

792 1147

1064

795

796

793

Husbyggnad Uthus

Kyrka

UTBYGGNADSALTERNATIV 2040, MAXIMAL LJUDNIVÅ

FRÅN OSTLÄNKEN SAMT BEFINTLIG STATLIG JÄRNVÄG MED JÄRNVÄGSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRDER (dBA)

Maximal ljudnivå i dBA 2 meter över mark

< 65

65 - 70 70 - 75

75 - 80 80 - 85

85 - 90>= 90 Gräns för delsträckan

Järnvägskorridor

Serviceväg/ Räddningsväg Ny eller ombyggd väg Teknikgårdar

Slänter Överdäckning

Järnvägsanläggning Bank Bro Skärning Okänt planläge Bullerskyddsåtgärd

Färgkonturer visar bullernivåerna av Trafikverkets infrastruktur. Beräkningarna har gjorts enligt metod framtagen av Trafikverket, grundad i beräkningsmodellen Nord2000.

Maximalljudnivån, LAMax, anger den högsta ljudnivån när ett tåg passerar. Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte åtgärdsdrivande. Maximala ljudnivåer från tågpassager är vad som dimensionerar för åtgärdsförslag och bullerpåverkan.

Utbredningen i kartan har beräknats på 2 m över marken. Detta medför att ljudnivåerna som redovisas är lägre ut under broar. Stomljud, vibrationer och buller under byggtiden ingår inte i denna redovisning.

References

Related documents

Kolumn Fasad samt Fasad efter åtgärd anger fasadens beräknade ljudreduktion av buller för anpassningstermen C.. Samtliga kolumner som avser ljudnivå har

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

[r]

Sträckan Stavsjö-Loddby är en del av Ostlänken, och planläggningsbeskrivningen beskriver hur samråd har skett och ska ske för just den här sträckan.. Sträckan Klinga-Bäckeby är

I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådsprocessen för Ostlänken, delprojekt Norrköping, sträckan Klinga-Bäckeby har bedrivits, inkomna synpunkter

Fastigheter och samfälligheter Uppkommer vattenverksamhet pga byggande av Ostlänken Samrådskrets järnväg. Bedömt berörda av Ostlänken Bullerberörda

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen