• No results found

Vid frågor eller om du vill att personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta miljöenheten på telefon

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vid frågor eller om du vill att personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta miljöenheten på telefon "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress E-post Telefon Fax

Marks kommun mhn@mark.se 0320-21 70 00 0320-359 47

Miljöenheten webbplats

511 80 KINNA www.mark.se

Olägenhetsanmälan

Flerbostadshus (hyresrätt/bostadsrätt) Personuppgifter för klagande

Förnamn Efternamn

Postadress Postnummer Ort

Telefon (bostad) Telefon mobil Telefon (arbete)

Fastighetsbeteckning e-postadress

Hyresrätt Bostadsrätt Annan:

Uppgifter om fastighetsägare/bostadsrättsförening

Namn Kontaktperson

Postadress Postnummer Ort

Telefon (bostad) Telefon mobil Telefon (arbete)

Vad orsakar störningen?

Var vänlig kryssa i den ruta som anmälan avser och beskriv vilken typ av störning det avser. Försök beskriva så exakt som möjligt.

Buller Ventilation Fukt Drag Lukt

Temperatur Eldning Tobaksrök Övrigt

Beskriv!

Var upplevs störningen?

Bostad Trapphus Tvättstuga Allmänt utrymme Annan plats

Beskriv!

När sker störningen och hur ofta förekommer den? Dvs. hur omfattande är den?

Dagtid 07.00-18.00 Kvällstid 18.00-22.00 Nattetid 22.00-07.00 Dygnet runt Annat Beskriv!

Vilka besvär får du på grund av störningen?

Beskriv!

(2)

När märkte du av störningen första gången?

Beskriv!

När var du i kontakt med fastighetsägaren/annan ansvarig om störningen första gången?

När var du senast i kontakt med fastighetsägaren/annan ansvarig om störningen?

Har du tidigare anmält störningen till Miljöenheten?

Nej Ja När? (Datum)

OBSERVERA!

En kopia på den här blanketten kommer, enligt 17 § förvaltningslagen, att skickas till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som du angett orsakar störningen.

Uppgifter på blanketten utgör allmän handling som vanligtvis är offentlig.

Om du har frågor om hälsoskydd eller om hur du ska fylla i blanketten är du välkommen att kontakta miljöenheten på telefon 0320-21 70 00

Miljöenheten har normalt inte möjlighet att prioritera ett klagomål där den klagande är anonym.

Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

Personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204)

Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningsrutinerna av ärendet.

Vid frågor eller om du vill att personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta miljöenheten på telefon 0320-21 70 00

References

Related documents

Genom skriftlig ansökan kan du få ytterligare information om hur dina per- sonuppgifter behandlas eller om du vill att dessa skall ändras.

Anmälan via Kalendariet på hushallningssallskapet.se/vastra eller direkt till Bengt Andréson, 070-829 09 31 eller bengt.andreson@hushallningssallskapet.se senast den 3 december....

Lean Lantbruk större företag för dem som har fyra sysselsatta eller fler och Lean Lantbruk mindre företag för dem som är enmansföretagare eller har upp till tre

Den visar bland annat våningsplan, rumshöjder och taklutning och behövs för att kunna bedöma tillbyggnaden utifrån gällande bestämmelser. Sektionsritningen är också

Försäkringen lämnar ersättning för läke-, rese-, tandskade-, hjälpmedels-, rehabiliterings- och merkostnader, sveda och värk, medicinsk och ekonomisk invaliditet samt

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2020.. Ta din chans

Enligt Solna stads lokala miljö- och hälsoföreskrifter (1§) krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte

Johan är medgrund- are av det nationella antidopningsnätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), har skrivit en veten- skaplig rapport om dopning och kosttillskott vid