• No results found

Bullerutredning, Bogesund 140 m.fl. (pdf)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bullerutredning, Bogesund 140 m.fl. (pdf)"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Väg Prognosår

2035 (ÅDT) Andel tung

trafik (%) Hastighet (km/h)

Väg 1704 1 100 10 80

Brunnvägen 3 100 8 40

Reflevägen 670 5 40

Vistabergsvägen 300 5 40

Boråsvägen 6 200 8 40

Lokal slinga 120 0 40

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

23 1 44 67 2 46 66 8

1 43 65 2 46 65

7 1 55 74 2 56 74 4

1 50 73 2 51 73

9 1 43 67 2 44 67

1 1 48 74 2 49 74

3 1 48 71 2 49 71

5 1 44 64 2 47 66

12 1 51 72 2 52 72

15 1 51 73 2 51 72

17 1 49 72 2 50 71

19 1 48 71 2 49 71 20 1 47 68 2 48 69

10 1 56 74 2 56 74

11 1 55 74 2 56 74

13 1 55 74 2 56 74

18 1 55 74 2 56 73 16

1 55 74 2 56 74

21 1 54 73 2 55 73

22 1 54 73 2 55 73 14

1 44 67 2 46 66 6

1 43 66 2 44 66

2 1 48 71 2 49 71

Brunnvägen

Refle vägen

V is ta b e rg s v ä g e n

Väg 1704

Skala A4 1:1500

0 10 20 30 40

m

Vägtrafik, Scenario-1

Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning vid fasad - Ekvivalentnivå

Bilaga 1

Teckenförklaring

Bebyggelseförslag Övriga byggnader

1

Fasadpunkt

2

Fasadpunkt med överskridande

1 57 50 2 58 51 3 59 52

Nivåtabell vån/ekv/max

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö 010-615 60 00

Datum: 2017-17-08 Bullerutredning Bogesund, Ulricehamn

Projektnummer:1320029675 Resultatfil: 3

Ljudnivå, dB(A) Leq

<= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

(12)

23 1 44 67 2 46 66 8

1 43 65 2 46 65

7 1 55 74 2 56 74 4

1 50 73 2 51 73

9 1 43 67 2 44 67

1 1 48 74 2 49 74

3 1 48 71 2 49 71

5 1 44 64 2 47 66

12 1 51 72 2 52 72

15 1 51 73 2 51 72

17 1 49 72 2 50 71

19 1 48 71 2 49 71 20 1 47 68 2 48 69

10 1 56 74 2 56 74

11 1 55 74 2 56 74

13 1 55 74 2 56 74

18 1 55 74 2 56 73 16

1 55 74 2 56 74

21 1 54 73 2 55 73

22 1 54 73 2 55 73 14

1 44 67 2 46 66 6

1 43 66 2 44 66

2 1 48 71 2 49 71

Brunnvägen

Refle vägen

V is ta b e rg s v ä g e n

Väg 1704

Skala A4 1:1500

0 10 20 30 40

m

Vägtrafik, Scenario-1

Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning vid fasad - Maximalnivå

Bilaga 2

Teckenförklaring

Bebyggelseförslag Övriga byggnader

1

Fasadpunkt

2

Fasadpunkt med överskridande

1 57 50 2 58 51 3 59 52

Nivåtabell vån/ekv/max

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö 010-615 60 00

Datum: 2017-17-08 Bullerutredning Bogesund, Ulricehamn

Projektnummer:1320029675 Resultatfil: 3

Ljudnivå, dB(A) Lmax

<= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 < <= 85

85 <

(13)

23 1 44 67 2 45 66 8

1 43 65 2 45 65

7 1 50 66 2 55 72 4

1 50 73 2 51 73

9 1 43 67 2 44 67

1 1 48 74 2 49 74

3 1 48 71 2 49 71

5 1 44 64 2 47 66

12 1 51 72 2 52 72

15 1 51 73 2 51 72

17 1 49 72 2 50 71

19 1 48 71 2 49 71 20 1 47 68 2 48 69

10 1 50 66 2 55 72

11 1 50 66 2 55 72

13 1 49 65 2 54 72

18 1 49 66 2 54 72 16

1 49 65 2 54 72

21 1 49 66 2 54 72

22 1 49 68 2 54 72 14

1 44 67 2 45 66 6

1 43 66 2 44 66

2 1 48 71 2 49 71

Brunnvägen

Refle vägen

V is ta b e rg s v ä g e n

Väg 1704

Skala A4 1:1500

0 10 20 30 40

m

Vägtrafik, Bullerskydd på 1.5 meter höjd

Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning vid fasad - Ekvivalentnivå

Bilaga 3

Teckenförklaring

Bebyggelseförslag Övriga byggnader

1

Fasadpunkt

2

Fasadpunkt med överskridande

1 57 50 2 58 51 3 59 52

Nivåtabell vån/ekv/max Bullerskärm

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö 010-615 60 00

Datum: 2017-09-05 Bullerutredning Bogesund, Ulricehamn

Projektnummer:1320029675 Resultatfil: 5

Ljudnivå, dB(A) Leq

<= 45

45 < <= 50

50 < <= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <

(14)

23 1 44 67 2 45 66 8

1 43 65 2 45 65

7 1 50 66 2 55 72 4

1 50 73 2 51 73

9 1 43 67 2 44 67

1 1 48 74 2 49 74

3 1 48 71 2 49 71

5 1 44 64 2 47 66

12 1 51 72 2 52 72

15 1 51 73 2 51 72

17 1 49 72 2 50 71

19 1 48 71 2 49 71 20 1 47 68 2 48 69

10 1 50 66 2 55 72

11 1 50 66 2 55 72

13 1 49 65 2 54 72

18 1 49 66 2 54 72 16

1 49 65 2 54 72

21 1 49 66 2 54 72

22 1 49 68 2 54 72 14

1 44 67 2 45 66 6

1 43 66 2 44 66

2 1 48 71 2 49 71

Brunnvägen

Refle vägen

V is ta b e rg s v ä g e n

Väg 1704

Skala A4 1:1500

0 10 20 30 40

m

Vägtrafik, Bullerskydd på 1.5 meter höjd

Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning vid fasad - Maximalnivå

Bilaga 4

Teckenförklaring

Bebyggelseförslag Övriga byggnader

1

Fasadpunkt

2

Fasadpunkt med överskridande

1 57 50 2 58 51 3 59 52

Nivåtabell vån/ekv/max Bullerskärm

Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5, Malmö 010-615 60 00

Datum: 2017-09-05 Bullerutredning Bogesund, Ulricehamn

Projektnummer:1320029675 Resultatfil: 5

Ljudnivå, dB(A) Lmax

<= 55

55 < <= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70 < <= 75

75 < <= 80

80 < <= 85

85 <

References

Related documents

Genomförandetiden för tillägget samt de delar av underliggande plan som tillägget berör, är femton (15) år från den dag planen vinner laga kraft, enligt PBL 5 kap 14

Den södra delen av planområdet, som består av en kulle, kommer att schaktas ner ca 1-2 meter för att anpassas till marknivån inom fastigheten Alängen 3.. I beräkningar för

- Planområdet ligger inom primär och sekundär skyddszon för vattentäkt.. Tillstånd krävs vid schaktning, underjordsarbete

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.. Resultaten relaterar endast

Ändringen innebär att riktvärdena för buller från väg- och spårtrafik höjs från 55 till 60 dB(A) vid bostadsbyggnads fasad samt från 60 till 65 dB(A) vid bostadsbyggnads

Ägaren till fastigheten Norrsättra 1 : 34 inkom 20 17 - 08 - 07 med ansökan om ny detaljplan för att möjliggöra flerbostadshus på fastigheten , som ligger invid Frestavägen

Vid fastigheter där ljudnivån överskrids trots att ett vägnära bullerplank upprättas och där det inte bedöms finnas några andra åtgärder att vidta bör ljudnivån

I nya förslaget till översiktsplanen för Åre kommun anges att bebyggelse och boende med huvudsakligen turistisk inriktning kan utvecklas i norra Duved, Tegefjäll, Björnen