Remissvar avseende skattepromemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Organisationsnummer: Drottninggatan 89 registrator@formas.se Tel: 08 775 40 00 202100-5232 Box 1206 111 82 Stockholm formas.se Fax: 08 775 40 10

Yttrande

2020-03-31 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.remissvar@regeringskansliet.se Dnr: Fi2020/00307/S1 Handläggare: Jon Loit Dnr: 2020-00206

Remissvar avseende skattepromemorian

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade

områden (regional skattereduktion)

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har granskat innehållet i promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion). Formas har granskat förslaget utifrån myndighetens roll som forskningsfinansiär och har inga synpunkter på förslaget.

Formas noterar dock att den konsekvensanalys som gjorts på förslaget till ändrade regler inte uppfyller de krav på en sådan analys innehåll som ställs av förordning (2007:1244) om

konsekvensutredning vid regelgivning. Utöver att konsekvenser hanteras väldigt kortfattat saknas bland annat ett referensalternativ samt även en beskrivning och analys av vissa tänkta

konsekvenser, exempelvis hur skattereduktionen kan skapa incitament för personer att mantalsskriva sig i berörda kommuner och de konsekvenser det skulle kunna föra med sig.

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektör Emma Gretzer, efter föredragning av forskningssekreterare Jon Loit. I beredningen har även nationalekonom Henrik Scharin deltagit.

Emma Gretzer

Figure

Updating...

References

Related subjects :