Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELTAL KURSUTVECKLING

688,4 1 m (%) -3,3

Nettoskuld (MSEK) -332,7 3 m (%) -7,6

Enterprise Value (MSEK) 355,7 12 m (%) -14,4

EK per aktie (SEK) 53,30 YTD (%) -14,4

Antal aktier f. utsp. (m 14,9 52-W High 55,3

Antal aktier e. utsp. (m) 14,9 52-W Low 45,5

Free Float (%) 40,1 Symbol NAXS

2012A 2013A 2014A 2015A

Värdeförändringar (m) 63,2 63,5 142,8 76,5

Rörelsens kostnader (m) -10,2 -11,3 -14,2 -12,3

Rörelseresultat (m) 53,1 52,2 128,6 64,2

Resultat före skatt (m) 55,7 53,0 129,4 64,2

EPS 3,67 3,60 8,60 4,30

DPS 0,50 2,00 2,30 2,50

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE (SEK)

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

QVT Financial LP 50,0% 0,5 50,0%

Tardus Intressenter AB 9,9% 0 9,9%

GEF-PFE LP 7,4% 0 7,4%

Nordnet Pensionsförsäkring 1,3% 0 1,3%

LEDNING KALENDER

Ordf John D Chapman 3Q-rapport

VD Lennart Svantesson

CFO Gösta Lundgren

Analytiker: Claes Vikbladh

claes.vikbladh@remium.com, 08 454 32 94

Volatil aktiemarknad. Det redovisade substansvärdet sjönk något i Q2 till 53,3 SEK per aktie . Med hänsyn till lämnad utdelning i kvartalet om 2,5 SEK per aktie steg dock substansvärdet med 2,4% och 7,2% under de senaste 12 månaderna. Den volatila aktiemarknaden fortsatte under kvartalet men flera private equity firmor lyckades genomföra exits, vilket också reflekterades i NAXS portfölj. En rad tilläggsförvärv genomfördes men inga förvärv av nya portföljbolag skedde av de åtta buy out fonder som NAXS hittills investerat i. Trots den lämnade utdelningen, vartill det åtgick 37,2 MSEK är nettokassan rekordhög och uppgick per 30/6 till 333 MSEK, motsvarande 42% av tillgångarna.

Hög exitaktivitet. I och med att den genomsnittliga innehavstiden uppgår till 4,7 år för de kvarvarande 69 portföljbolagen och det fönster som finns på aktiemarknaderna för exits fortsätter det vara en stor aktivitet vad avser avyttringar. Under kvartalet genomfördes två fullständiga exits genom Valedo I som avtalade om försäljning av Akademikliniken och Herkules III som sålde Harding. Under kvartalet såldes också kvarvarande ägande i Thule och Consti av Nordic Capital VII respektive Intera.

Vidare gjorde Nordic Capital VII två partiella exits genom börsnotering av Resurs Holding och Tokmanni. Efter rapportperiodens utgång har dessutom Apax Partners gjort två avyttringar.

Kassan fortsätter öka. Med tanke på den höga exitaktiviteten i Q2 (resultat av exits redovisas ofta i påföljande kvartal) och avsaknaden av information om investeringar i nya fonder räknar vi med att kassan men även substansvärdet kan fortsätta upp i Q3. Det innebär dock att NAXS på sikt kan få problem att leva upp till den historiskt höga substansvärdetillväxten med den låga andelen investerade medel.

NAXS är ett bolag som investerar i buyout fonder med ett nordiskt fokus. Verksamheten inleddes 2007 och hittills har investeringar skett i åtta olika fonder med sex olika förvaltare. Indirekt är därmed NAXS delägare i ca 70 olika bolag i Norden med en god bransch- och storleksspridning.

BOLAGSBESKRIVNING

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

2016-10-21

• Volatil aktiemarknad

• Hög exitaktivitet

• Kassan fortsätter öka

Marknadsvärde (MSEK)

40 42 42 44 46 45 49 51 52 52 54 53 54,5 53,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,02,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5

35 38 41 44 47 50 53 56 59 62

Substansvärde Utdelning 2011 Utdelning 2012 Utdelning 2013 Utdelning 2014 Utdelning 2015

42 44 46 48 50 52 54 56

2015-07-13 2015-09-28 2015-12-14 2016-03-07 2016-05-26

NAXS OMXSPI (ombaserad)

(2)

PORTFÖLJSAMMANSÄTTNING (31 mars 2016) FÖRDELNING EGET KAPITAL (MSEK)

Apax Europe VII LP 15m EUR

FSN Capital III LP 10m EUR

Herkules Private equity Fund III LP 40m NOK

Intera Fund I KY 7m EUR

Intera Fund II KY 7,25m EUR

Nordic Capital Fund VII LP 20m EUR

Valedo Partners Fund I AB 60m SEK

Valedo partners Fund II AB 65m SEK

MSEK 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A

Värdeförändringar 64 29 27 38 34 -22 29 24 -3 63 64 143 77

Rörelsens kostnader -3 -6 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -10 -10 -11 -14 -12

Rörelseresultat 61 23 24 35 31 -25 26 21 -13 53 52 129 64

Finansnetto 0 0 0 0 0 0 -1 -1 5 3 1 1 0

Resultat före skatt 61 24 24 35 31 -25 25 20 -9 56 53 129 64

Skatt -2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1 -1 0

Periodens resultat 60 24 24 35 31 -25 25 20 -10 55 54 128 64

KASSAFLÖDE

MSEK 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A MSEK 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A

Kassaflöde från rörelsen 7 0 26 42 192 EPS -0,64 3,67 3,60 8,60 4,30

Förändring rörelsekapital 0 0 0 2 -3 Just. EPS -0,64 3,67 3,60 8,60 4,30

Kassaflöde löpande verksamheten 7 0 26 44 190 CEPS 0,49 -0,03 1,77 2,94 12,70

Kassaflöde investeringar -75 -71 -8 23 28 DPS 0,40 0,50 2,00 2,30 2,50

Fritt kassaflöde -68 -72 18 67 218

Kassaflöde fin. verksamheten 0 -8 -9 -31 -34

Nettokassaflöde -68 -79 9 37 184

AKTIESTRUKTUR

MSEK 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A

Fondandelar 360 487 522 587 434 Antal A-aktier (m) -

Likvida medel 202 123 131 167 351 Antal B-aktier (m) 14,9

Totala tillgångar 563 610 655 755 785 Totalt antal aktier (m) 14,9 +46(0)8 611 33 25

Eget Kapital 562 609 654 751 785 www.naxs.se

Kortfristiga skulder 1 1 1 3 1

Eget Kapital och Skulder 563 610 655 755 785

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

BOLAGSKONTAKT

Grev Turegatan 10 114 46 Stockholm

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING

Fond Ursprungligt

investeringsåtagande

513 537 500 522 528 538 601 587 568

526 495 434 450 461 89 83 129 131 157 128 126 167 206

248 311 351 362 333

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Andelar i Private Equity Fonder Nettokassa

(3)

TOTAL EXPONERING MOT PRIVATE EQUITY-FONDER

SEKTORINDELNING I NAXS PORTFÖLJ

Sedan bildandet av NAXS har andelen av det egna kapitalet som är investerat i P/E-fonder ökat för att som mest nå 87% i Q2 2013.

Till följd av portföljförsäljningar av de fonder NAXS investerat i sjönk denna siffra till 58% i Q2 2016. I och med att NAXS eller någon annan investerare bestämmer sig för att gå in i en fond gör man ett ”commitment” som innebär att en fond under en tidsperiod äger rätt att lyfta ett totalbelopp. Utöver redovisade investeringar har således NAXS skyldigheter att vid anfordran betala in ytterligare belopp. Sammanlagt innebär det att investerat tillsammans med förpliktigat kapital för närvarande uppgår till 68% av eget kapital. Enligt bolagets bestämmelser får det maximala förpliktigandet inte utgöra mer än 125% av eget kapital.

NAXS har byggt upp en portfölj med åtta olika fonder (Valedo I & II, Intera I & II, FSN Capital III, Herkules III, Nordic Capital VII och Apax Europe VII) skötta av sex olika förvaltare. Små- och medelstora företag utgör 50% av de maximala förpliktigandena.

Sedan 2007 har de fonder som NAXS investerat i köpt 110 bolag. Till följd av försäljningar uppgår dessa nu till 69 stycken. NAXS andel i de 10 största bolagen i fondernas portföljer utgör ca 29% av eget kapital. Riskspridning mellan olika branscher har också eftersträvats. Enligt bolagets bestämmelser får NAXS inte ha mer än 40% av förpliktigat kapital hos en och samma förvaltare.

Healthcare 34%

Consumer Goods &

Services 24%

Industry 9%

Financial Business Services

14%

IT & Telecom 6%

Building & Construction 7%

Media 6%

85% 87% 79% 80% 77% 81% 83% 78% 74% 68% 61% 55% 55% 58%

30% 29%

30% 25%

23% 24% 19%

18% 17%

16%

14%

13% 11% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1Q13A 2Q13A 3Q13A 4Q13A 1Q14A 2Q14A 3Q14A 4Q14A 1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A Andelar i Private Equity-fonder Kvarstående investringsåtaganden

(4)

BOLAGS- OCH PORTFÖLJPROFIL FORTS.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

ARVODESSTRUKTUR

Rörelsekostnaderna för driften av NAXS uppgår till ca 4 MSEK. Naccess Partners (partnerbolaget) har vidare rätt att årligen ta ut 1% av substansvärdet så länge detta belopp understiger 1 mdr SEK. Skulle värdet stiga över detta belopp äger partnerbolaget rätt att ta ut 0,5% på det överskjutande beloppet. Därutöver äger partnerbolaget rätt att uttaga 5% av avkastningen i den mån den årliga avkastningen uppgår till 5% eller mer. För närvarande uppgår de totala kostnaderna för driften till ca 10 MSEK per år, motsvarande ca 1,5% av eget kapital.

Under perioden fram till 30/6 2016 har fonderna som ingår i NAXS portfölj sammanlagt köpt 110 bolag, av vilka 41 helt har avyttrats. Av de bolag som sålts har de genomsnittligt genererat en 23% årlig bruttoavkastning. Den genomsnittliga perioden som fonderna innehaft portföljföretagen är 4,57år.

5

8 7

13 13 12

6 7

4 7

8

5

5 4

3

2

0 5 10 15 20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antal förvärvade bolag som ej ännu är avyttrade Antal bolag förvärvade under året som nu är avyttrade

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Claes Vikbladh, analytiker, Remium

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och

”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till NAXS: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 79%

Behåll: 16%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 12%

Behåll: 7%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 81%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :