• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 4 och 18 §§ förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

4 §1 Schablonersättning enligt 3 eller 3 a § betalas ut med

– 65 300 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen (2010:800),

– 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass,

– 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, special- skola eller sameskola, och

– 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasie- särskola.

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyra- veckorsperiod uppgår till en tiondel av det belopp som anges i första stycket.

18 § En kommun har rätt till ersättning för det bistånd som den har betalat ut enligt 3 a § andra eller tredje stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar HELÉNE FRITZON

Mattias Pleiner

(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:482.

SFS 2018:1971

Publicerad

den 4 december 2018

References

Related documents

38 § Kommuner och regioner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras rätt till ersättning enligt denna förordning.. 2

1 § 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till regioner, kommuner och öppenvårdsapotek för kostnader för hälso- och sjukvård samt

1 § 2 Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner och regioner för mottagande av och insatser för skydds- behövande och vissa andra

Ersättning för kostnader för en insats på grund av sjukdom eller funktionshinder lämnas endast om utlänningen hade sjukdomen eller funk- tionshindret när han eller hon först

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjuk- vård som det lämnat till en person som avses i första stycket.. De nya bestämmelserna tillämpas även

6 § 1 Hälso- och sjukvård enligt 2 och 4 §§ ersätts i form av en schablon- ersättning som lämnas med ett visst belopp per kvartal och person för utlän- ningar som bor

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

Regeringen föreskriver att 42 § förordningen (2010:1122) om statlig ersätt- ning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar