2015 Årsrapport Fjärrvärme. Affärsverken Karlskrona AB

23  Download (0)

Full text

(1)

2015 Årsrapport Fjärrvärme Affärsverken Karlskrona

AB

(2)

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter)

* Allmänt om verksamheten:

Fjärrvärmeverksamheten är en del av Affärsverkens affärsområde Värme, tillsammans med verksamheten fjärrkyla.

Produktion av fjärrvärme bedrivs i huvudsak i tre produktionsanläggningar, Kraftvärmeverk Karlskrona, Värmeverk Västerudd och Värmeverk Gullberna. Närvärmeanläggningar finns i Nättraby, Jämjö och på Sturkö.

* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:

Fjärrvärmeleveranserna har under året påverkats av den milda inledningen och avslutningen av året. För Värme innebär det att försäljningen blev väsentligt lägre än budget men kompenseras av en betydligt bättre produktionsekonomi beroende på insatser inom bränslehanteringen.

Totalt uppgick värmeleveranserna till 235 GWh (jmf föregående år 227 GWh) och elproduktionen till 66,2 GWh (jmf föregående år 61,6 GWh) under året.

Den nya närvärmecentralen i Jämjö har färdigställts och tagits i drift under året. Även en mindre panncentral i Fridlevstad är färdigbyggd och driftsatt. En ombyggnad av pannorna i Nättraby har genomförts för att få en högre leveranssäkerhet mot kund.

De avslutande arbetena med stamledningen till Verkö blev klara under året och därmed är det lokala områdesnätet samt ABB:s nya byggnader ansluta till stamnätet. En del mindre pannor som tagits ur drift har sålts under året.

Under året har den biobränslebaserade delen i produktionen uppgått till 99 % (jmf föregående år 99 %).

En helt ny prismodell har tagits fram under året som ska införas from 2016 och framåt. Den nya modellen innehåller ett säsongsvarierat energipris samt en effektbaserad del.

* Egna aktier:

Affärsverken Karlskrona AB är ett helägt dotterbolag till AB Karlskrona Moderbolag, organisationsnummer 556291-9877, med säte i Karlskrona.

AB Karlskrona Moderbolag är ett helägt kommunalt bolag och utgör koncernmoder i Karlskrona kommun.

Affärsverken Karlskrona AB äger två dotterbolag, Affärsverken Energi AB som bedriver elhandel och Affärsverken Elnät AB som bedriver elnätsverksamhet.

* Flerårsöversikt

2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 203 138 200 259 212 425 187 840 155 815

Resultat efter finansiella poster 26 780 8 763 15 832 5 659 -14 931

Balansomslutning 1 327 890 1 360 097 1 334 483 1 337 373 1 219 414

Soliditet % 14,8% 15,5% 16,9% 15,9% 17,5%

Avkastning på totalt kapital % 2,9% 1,8% 2,6% 1,4% 0,1%

Medelantal anställda 24 25 24 23 21

* Resultatdisposition

Resultatet överförs i ny räkning.

Byte av redovisningsprincip:

(3)

Förvaltningsberättelse

Miljöinformation:

Bolaget är certifierat enligt ISO 14 001 och ISO 9001.

Under 2015 har bolaget haft tre tillståndspliktiga och tio anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken i drift inom affärsområde fjärrvärme. Två tillstånd avser produktionsanläggningar för fjärrvärme och det tredje är kraftvärmeverk Karlskrona.

Dessa verksamheter påverkar miljön främst genom utsläpp av kväveoxider och stoft till luft. Utsläppet av NOx från verken har uppmätts till sammantaget 53 ton (jmf föregående år 49 ton). Produktionen vid samtliga anläggningar är baserad på biobränslen, vilket innebär att utsläppet av växthusgaser som koldioxid är mycket litet.

De anmälningspliktiga är mindre närvärmecentraler/panncentraler. En ny närvärmecentral och en mindre panncentral har driftsatts under året.

Bolagets sammanlagda koldioxidutsläpp uppgick 2015 till 397 ton (222 ton) varav 147 ton (76 ton) inom stamnätet och resterande i mindre anläggningar. Den ökade mängden beror huvudsakligen på uppstarten av den nya närvärme-centralen i Jämjö där det förbrukades ca 77 kbm olja. Bolaget skall därmed lämna 147 utsläppsrätter (76 utsläppsrätter), en utsläppsrätt för varje ton utsläppt koldioxid.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::

Utredningen av förutsättningarna för etapp 2 av kraftvärmeverket pågår på uppdrag av styrelsen. Beslutet om utbyggnaden kommer att grundas på när det framtida behovet av ytterligare produktionskapacitet behövs.

Ett långsiktigt och målinriktat arbete med att ansluta de kvarvarande potentiella kunderna i närheten av befintlig stamledning pågår.

Närvärmeanläggningen i Jämjö är nu i drift och bearbetning av den lokala marknaden fortsätter för att öka på värmeunderlaget.

En hållbarhetsredovisning är under framtagande och certifiering av arbetsmiljön enligt OHSAS 18001 ska genomföras under 2016.

Övriga upplysningar:

(4)

Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter)

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installation

Pågående nyanlägg- ningar och förskott avseende materiella AT

Summa materiella anläggnings- tillgångar

Ingående anskaffningsvärde NO110 272 660 1 337 071 2 435 45 401 1 657 567

Inköp NO120 0 0 0 18 958 18 958

Försäljningar/utrangeringar NO130 0 -10 062 0 0 -10 062

Omklassificeringar NO140 330 49 120 314 -49 764 0

Utgående anskaffningsvärden NO150 272 990 1 376 129 2 749 14 595 1 666 463

Ingående avskrivningar NO210 -23 614 -349 055 -1 080 0 -373 749

Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO220 0 7 330 0 0 7 330

Omklassificeringar NO230 0 0 0 0 0

Årets avskrivningar NO240 -6 393 -48 771 -210 0 -55 374

Utgående ackumulerade avskrivningar

NO250 -30 007 -390 496 -1 290 0 -421 793

Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0

Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO320 0 0 0 0 0

Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0

Årets uppskrivningar NO340 0 0 0 0 0

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto

NO370 0 0 0 0 0

Ingående nedskrivningar NO410 0 0 0 0 0

Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO420 0 0 0 0 0

Återförd nedskrivning NO430 0 0 0 0 0

Omklassificeringar NO440 0 0 0 0 0

Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)

NO450 0 0 0 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde)

NO460 0 0 0 0 0

Redovisat värde NO500 242 983 985 633 1 459 14 595 1 244 670

(5)

Anläggningstillgångar specifikation

Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska)

Anskaffnings- värde

Ack. avskriv- ningar enligt plan

Planenligt restvärde

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installation

Pågående nyanlägg- ningar och förskott avs.

materiella AT

Summa

Värmeproduktionsanläggningar NO5000 17 838 224 805 361 0 243 004 -138 767 104 237

Kraftvärmeproduktions- anläggningar

NO50100 255 152 514 324 2 388 2 655 774 519 -85 160 689 359

Distributionsanläggningar NO5020 0 637 000 0 11 940 648 940 -197 866 451 074

Övrigt (Ska specificeras)

NO5030 0 0

NO5040 0 0

NO5050 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar

NO50600 272 990 1 376 129 2 749 14 595 1 666 463 -421 793 1 244 670

(6)

Byggnadsår distr.anl.

Byggnationsår distributions-

anläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska)

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

2015 2014 2013 2012

1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0

1960-talet AL002 0 0 0 0

1970-talet AL003 0 0 0 0

1980-talet AL004 1 1 1 1

1990-talet AL005 24 24 26 28

2000-talet AL006 39 40 44 46

2010-talet AL007 36 35 29 25

Summa AL000 100 100 100 100

(7)

Not Resultaträkning

Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska)

Nettoomsättning (tkr) 2015 2014

Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 171 062 161 915 Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 17 126 18 731

Intäkter anslutningsavgifter RR7133 3 490 3 077

Intäkter elcertifikat RR7134 10 636 11 697

Intäkter utsläppsrätter RR7135 102 4 134

Övrigt (ska specificeras)

Entreprenadavtal RR7115 711 705

Skrotförsäljning RR7117 11 0

RR7119 0 0

Summa övrigt RR7130 722 705

Nettoomsättning RR7110 203 138 200 259

(8)

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014

Nettoomsättning RR7110 203 138 200 259

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

RR71120 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 1 475 3 346

Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 1 443 278

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 206 056 203 883 Rörelsens kostnader ange med minustecken:

Råvaror och förnödenheter RR73120 -59 135 -76 826

Övriga externa kostnader 3 RR73130 -37 218 -33 037

Personalkostnader 5 RR73140 -16 079 -15 542

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

RR73150 -55 594 -53 677

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

RR73160 0 0

Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 0 0

Summa rörelsekostnader RR73190 -168 026 -179 082

Rörelseresultat RR74000 38 030 24 801

Resultat från finansiella investeringar:

Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0

Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

RR75130 0 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 0 0

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

RR75145 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150 -11 250 -16 038

Summa finansiella poster RR75000 -11 250 -16 038

Resultat efter finansiella poster RR76000 26 780 8 763

Extraordinära intäkter RR77110 0 0

Extraordinära kostnader RR77120 0 0

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag TU7713332 0 0

Lämnade koncernbidrag TU7713331 -44 656 -26 903

Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0

Förändring av överavskrivningar TU771323 17 868 18 067

Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0

Summa bokslutsdispositioner TU771303 -26 788 -8 836

Resultat före skatt RR77135 -8 -73

Skatt på årets resultat 9 RR77140 0 0

Övriga skatter RR77150 0 0

Årets resultat RR78000 -8 -73

(9)

Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr) 2015 2014

Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

BR71211 1 686 1 906

Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0

Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0

Goodwill BR71214 0 0

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 1 686 1 906

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark NO500 242 983 249 046

Inventarier, verktyg och installation NO5002 1 459 1 355

Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 985 633 988 016

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO5003 14 595 45 401

Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 1 244 670 1 283 818

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag BR71231 0 0

Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0

Andelar i intresseföretag BR71233 0 0

Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 0 0

Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0

Andra långfristiga fordringar BR71237 1 944 0

Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 1 944 0

Summa anläggningstillgångar BR71200 1 248 300 1 285 724

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter BR71311 11 494 15 841

Varor under tillverkning BR71312 0 0

Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0

Övriga lagertillgångar BR71316 0 0

Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0

Förskott till leverantörer BR71315 0 0

Summa varulager m.m. BR71310 11 494 15 841

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar BR71321 14 576 12 692

Fordringar hos koncernföretag BR71322 12 464 11 722

Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0

Övriga fordringar BR71324 26 737 17 077

Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 14 319 17 041

Summa kortfristiga fordringar BR71320 68 096 58 532

Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag BR71331 0 0

Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0

Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0

Kassa och bank

Kassa och bank BR71340 0 0

Redovisningsmedel BR71341 0 0

Summa kassa och bank BR71342 0 0

Summa omsättningstillgångar BR71300 79 590 74 373

SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 1 327 890 1 360 097

(10)

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)

2015 2014

Bundet eget kapital

Aktiekapital BR72111 11 000 11 000

Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0

Uppskrivningsfond BR72113 0 0

Reservfond BR72115 0 0

Andra fonder BR72114 0

Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.) BR72116 0

Summa bundet eget kapital 11 BR72110 11 000 11 000

Fritt eget kapital

Överkursfond BR72112 0 0

Balanserat resultat BR72121 -73 0

Årets resultat RR78000 -8 -73

Summa fritt eget kapital 11 BR72120 -81 -73

Eget kapital BR72100 10 919 10 927

Obeskattade reserver BR72200 238 382 256 250

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72311 0 0

Avsättningar till skatter BR72312 0 0

Övriga avsättningar BR72313 0 0

Summa avsättningar BR72300 0 0

Långfristiga skulder

Obligationslån BR72411 0 0

Checkräkningskredit BR72410 0

Skulder till kreditinstitut BR72412 0 0

Skulder till koncernföretag BR72413 1 028 809 1 047 507

Skulder till intresseföretag BR72414 0 0

Övriga skulder BR72415 17 403 18 839

Summa långfristiga skulder 12 BR72400 1 046 212 1 066 346

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit BR72510 0

Skulder till kreditinstitut BR72511 0 0

Förskott från kunder BR72512 0 0

Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0

Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0

Leverantörsskulder BR72513 9 489 6 202

Växelskulder BR72514 0 0

Skulder till koncernföretag BR72515 5 679 7 987

Skulder till intresseföretag BR72516 0 0

Skatteskulder BR72517 0 0

Övriga kortfristiga skulder BR72518 1 606 1 718

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 15 603 10 667

Summa kortfristiga skulder BR72500 32 377 26 574

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 1 327 890 1 360 097

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig

BR72625 0

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig

BR72609 0

Summa ställda säkerheter BR72624 0

Ansvarsförbindelser BR72620 0 28 500

Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0

Beräkning av sysselsatt kapital:

SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 1 327 890 1 360 097

- Justerade skulder BR75200 -1 131 033 -1 149 295

+ Räntebärande skulder BR75300 1 028 809 1 047 507

(11)

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)

2015 2014

= SYSSELSATT KAPITAL BR75000 1 225 666 1 258 309

(12)

Kassaflödesanalys

Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger.

Kassaflödesanalys (tkr) 2015 2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster RR76000 26 780 8 763

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 54 158 55 314

KF1 80 938 64 077

Betald inkomstskatt KF113 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

KF110 80 938 64 077

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121 4 347 14 509

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122 -9 564 -12 771

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123 5 803 -13 036

Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 81 524 52 779

Investeringsverksamheten

Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0

Lämnade koncernbidrag KF1311 0 0

Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0

Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0

Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0

Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 0 0

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137 -19 901 -81 513

Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 3 675 0

Förvärv av finansiella tillgångar KF139 -1 944 0

Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 0 484

Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130 -18 170 -81 029

Finansieringsverksamheten

Nyemission KF141 0 0

Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0

Utbetald utdelning KF145 0 0

Erhållna koncernbidrag KF146 0 0

Lämnade koncernbidrag KF147 -44 656 -26 903

Upptagna lån KF143 0 55 153

Amortering av lån KF144 -18 698 0

Förändring av checkräkningskredit KF148 0 0

Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140 -63 354 28 250

Årets kassaflöde KF150 0 0

Likvida medel vid årets början KF160 0 0

Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0

Likvida medel vid årets slut KF180 0 0

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:

Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 55 594 53 677

Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 0 0

Avsättningar till pensioner KF230 0 0

Övriga avsättningar KF240 0 0

Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0

Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 -1 436 1 637

Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 54 158 55 314

(13)

Särskild rapport

Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014 2013 2012

1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh)

1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 64 273 63 945 67 729 69 815

1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0

1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 2 932 2 610 3 779 2 795

1.4 Levererad värme externt FV15 159 604 160 542 184 345 180 350

Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 226 809 227 097 255 853 252 960 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh)

2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0

2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0

2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0

2.4 Levererad el externt FV26 53 756 50 486 51 909 28 914

Totalt levererad el FV20 53 756 50 486 51 909 28 914

(14)

Redovisnings- och värderings- principer

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)

* Redovisnings- och värderingsprinciper:

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Försäljningen av varor intäktsredovisas vid leverans till kund i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.

Kundfordringar samt koncernfordringar är upptagna till de belopp som beräknas inflyta.

Anslutningsavgifter avseende värme intäktperiodiseras med en tiondel per år. Nästkommande års upplösning tas upp som en kortfristig skuld och resterande nio år som en övrig långfristig skuld.

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Varulager har redovisats till det lägsta av dess anskaffningspris och dess verkliga värde. Först in/först ut-principen har använts.

Erforderligt inkuransavdrag har gjorts

* Avskrivningsprinciper:

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdena minskade med ackumulerade avskrivningar. De materiella anläggningstillgångarna har delats upp i betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Avskrivningar sker på ursprungligt anskaffningsvärde och linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Företaget använder samma procentsatser som branschen i övrigt gör.

Avskrivningarna är baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde och ekonomiska livslängd och fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningar skrivs av med 20 % årligen, KSEK 221 (95)

Byggnader och markanläggningar avskrivs planenligt med 2-5 % årligen, KSEK 6 392 (6 392)

Maskiner och andra tekniska anläggningar avskrivs planenligt med 3-20 % årligen, KSEK 48 771 (46 956) Inventarier och verktyg avskrivs årligen med 10-20 %, KSEK 210 (234),

vilket innebär planenliga avskrivningar för rörelsegrenen fjärrvärme om totalt 55 594 (53 677).

* Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.:

(15)

Redovisnings- och värderings- principer

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)

Fjärrvärmeverksamheten är en rörelsegren inom Affärsverken Karlskrona AB.

Rörelsegrenen belastas direkt med alla sina direkta intäkter och kostnader.

Den centrala administrationen fördelas månadsvis enligt fastställd fördelningsnyckel så att rörelsegrenen bär sin kostnad för utnyttjade resurser. Fördelningsnyckeln grundas på hur mycket resurser rörelsegrenen använder av den centrala administrationen och den utvärderas och uppdateras årligen.

Kostnader för marknad- och försäljning faktureras månatligen från dotterföretaget Affärsverken Energi AB.

Den centrala administrationen för hela koncernen var 2015 KSEK 41 264 (39 968), av dessa har KSEK 20 100 (23 105) fakturerats dotterföretagen och av återstoden har KSEK 8 677 (7 239) belastat fjärrvärmeverksamheten.

Fjärrvärmeverksamhetens direkta tillgångar och skulder belastar fjärrvärmeverksamheten. Vissa övriga poster av mindre belopp kan inte exakt fördelas mellan rörelsegrenarna, t ex mervärdesskatt, utan fördelas via fördelningsnyckel.

Finansavdelningen lånar ut pengar till de olika rörelsegrenarna till en räntesats som är den beräknade genomsnittsräntan för verksamhetsåret. Rörelsegrenens räntekostnad beräknas till den procentuella andelen av företagets anläggningstillgångar i förhållande till företagets totala räntekostnad för året. Alla lån är från koncernmodern (Karlskrona kommun) och således även alla räntekostnader.

Avskrivningar utöver plan har beräknats till rörelsegrenens andel av företagets totala anläggningstillgångar och samma princip har använts vid fördelningen av obeskattade reserver som uteslutande utgörs av avskrivningar utöver plan.

Likvida medel förvaltas av Finansavdelningen, vilket innebär att rörelsegrenen varken har likvida medel eller ränteintäkter.

* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar:

Bolaget arbetar projektorienterat och timmar prissätts till de faktiska direkta och indirekta kostnaderna, dvs utan internvinst.

Arbete/nedlagda timmar som köps och säljs mellan rörelsegrenarna fördelas genom att timmarna rapporteras i ett

tidsredovisningssystem och redovisas på sk internkonton och inom rörelsegrenen sker fördelning/försäljning på samma sätt.

Övriga upplysningar:

(16)

Not - Leasing

Leasing

Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.

Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr) 2014

Specificera:

TUL201 TUL202 TUL203 TUL204 TUL205

Totalt 0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr) 2014

Specificera:

Operationell leasing fordon TUL302 251

TUL303 TUL304 TUL305 TUL306

Totalt 251

(17)

Tilläggsupplysningar 1-3

Noter till resultaträkning

1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2015 2014

Specificera:

Hyresintäkter TU711513 361

Övrigt TU711523 89

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar TU711533 993 TU711543

Totalt 1 443 278

2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2015 2014

Specificera:

TU731343 TU731353 TU731363 TU731373

Totalt 0 0

3. Övriga externa kostnader (tkr) 2015 2014

Specificera:

Externa tjänster TU731383 -18 692

Reparation o underhåll TU731384 -9 518

Fastighetskostnader TU731385 -4 891

Övrigt TU731386 -4 117

Totalt -37 218 0

(18)

Tilläggsupplysningar 4-7

Noter till resultaträkning

4. Medelantal anställda 2015 2014

Män TU731413 23 25

Kvinnor TU731423 1 0

Totalt TU731403 24 25

5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)

2015 2014

Styrelse och VD TU731443 -564 -502

Övriga anställda TU731453 -10 523 -10 225

Totalt TU731463 -11 087 -10 727

Sociala kostnader TU731473 -4 628 -4 431

varav pensionskostnad TU731483 -735 -695

varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 -121 -143 Totalt löner och sociala kostnader TU731433 -15 715 -15 158

6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr)

2015 2014

Utdelning TU751113

Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123

Nedskrivningar TU751133

Återförda nedskrivningar TU751143

Övrigt TU751153

Totalt TU751103 0 0

7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2015 2014 Ränteintäkter från koncernföretag TU751413

Övriga ränteintäkter TU751423

Övrigt TU751433

Totalt TU771403 0 0

(19)

Tilläggsupplysningar 8-10

Noter till resultaträkning

8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2015 2014 Räntekostnader till koncernföretag TU751513 -11 250 -16 038

Övriga räntekostnader TU751523 0 0

Övrigt TU751533 0 0

Totalt TU751103 -11 250 -16 038

9. Skatt på årets resultat (tkr) 2015 2014

Aktuell skatt för året TU771413 0

Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0

Uppskjuten skatt TU771433 0

Övrigt TU771443 0

Totalt TU771403 0 0

Noter till balansräkning

10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

2015 2014

Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 14 077 16 448

Övriga interimsposter TU713293 242 593

Totalt TU713253 14 319 17 041

(20)

Tilläggsupplysningar 11

Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift)

Aktiekapital Uppskrivnings- fond

Reservfond Inbetalda insatser och emissions- insatser (ek.

för.)

Överkurs- fond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 11 000 0 0 0 0 0 -73 10 927

Resultatdisposition enligt bolagsstämman:

Utdelning 0 0

Balanseras i ny räkning 0 -73 73

Fondemission 0 0 0 0

Nyemission 0 0 0

Kostnader hänförliga till emission 0 0

Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång

0 0

Årets resultat -8 -8

Medlemsinsatser (ek. för.) 0

Förlagsinsatser (ek. för.) 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0

Belopp vid periodens utgång 11 000 0 0 0 0 -73 -8 10 919

(21)

Tilläggsupplysningar 12-13

Noter till balansräkning

12. Långfristiga skulder (tkr) 2015 2014

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173

Totalt TU724153 0 0

13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)

2015 2014

Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 3 621 3 490

Övriga interimsposter TU7251963 11 982 7 177

Totalt TU725193 15 603 10 667

(22)

Tilläggsupplysningar 14-16

Noter till resultat- eller balansräkning

14. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU727013 TU727023 TU727033 TU727043

Totalt 0 0

15. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU727053 TU727063 TU727073 TU727083

Totalt 0 0

16. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU7270013 TU7270023 TU7270033 TU7270043

Totalt 0 0

(23)

Underskrifter

Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter

Anders Håkansson Auktoriserad revisor EY

Christer Sandström Styrelseordförande

Lars-Göran Forss styrelseledamot

Catharina Rosenquist Styrelseledamot

Michael Hess Styrelseledamot

Roger Arvidsson Styrelseledamot

Thomas Eriksson Verkställande direktör

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :