• No results found

Den utrustning som anges i bestämmelsen är vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Den utrustning som anges i bestämmelsen är vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

MALMÖ TINGSRÄTT

REMISSYTTRANDE 2020-03-16

Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Remissyttrande avseende betänkandet En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49) _________________________________________________________

Malmö tingsrätt har anmodats att yttra sig över betänkandet.

För en verkningsfull bekämpning av terroristbrottslighet är det – vid sidan av övriga nödvändiga åtgärder – mycket viktigt med en samlad, överskådlig och effektiv straffrättslig lagstiftning på området. Malmö tingsrätt bedömer att de förslag som läggs fram i betänkandet i allt väsentligt uppfyller dessa kriterier och att den föreslagna lagstiftningen därmed har förutsättningar att kunna fungera väl i praktiken. Utöver de två synpunkter som anges i det följande har tingsrätten inget att invända mot förslagen.

I kommentaren till 5 § sista stycket anges som exempel på ringa fall att någon under endast kort tid förvarar sådan utrustning som anges i första stycket 1. Den utrustning som anges i bestämmelsen är vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar. Kommentaren kan tolkas som att det skulle vara straffritt att kortare tid inneha vapen och explosiva varor. Tingsrätten ställer sig frågande till om detta är avsikten.

(2)

2

I 16 § andra stycket föreskrivs att förpliktelse inte ska få fullgöras till någon annan än Polismyndigheten. I kommentaren till samma bestämmelse anges i stället Rikspolisstyrelsen, vilket synes vara en felskrivning.

__________________

I handläggningen av detta ärende har deltagit chefsrådmannen Lennart Strinäs och rådmannen Ann-Louise Roos.

Lennart Strinäs Ann-Louise Roos

References

Related documents

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med övriga under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar,

1.2 Avgift för utarbetande av offert för utökning av befintlig Samlokalisering Alt. 2 Etablering av operatörsägd utrustning i TeliaSoneras telenod. Vid etablering av

Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalför- bund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och Kungälvs kommun. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 35%

mellan 6 och 17 år som fick levokabastin nässpray i varierande dos er upp till maximalt 0,2 mg fyra gånger dagligen i fyra veckor. Vissa individer använde även levokabastin

 Den sökande uppfyller kravet på tillräckliga yrkeskunskaper och yrkesskicklighet inom rennäring.. Eventuella villkor

Ansökan om auktorisation för företag, termiska energimätare Denna blankett gäller för ansökan om auktorisation av företag som installerar eller byter mätare

Låt koka ihop några minuter och lägg i en djup tallrik.. Servera med 1 dl

undersöka hur ofta indikation anges för läkemedel förskrivna mot migrän och se om det fanns skillnader i avsaknad av indikation mellan olika kön, åldersgrupper,

Den nordöstra och södra delen av planområdet utgörs av ett öppet område med två grusade bollplaner, en större och en mindre samt i norr en grusad yta där det tidigare stått

Del av Skårdal 62:21 är i detaljplanen utlagd som kvartersmark för bostäder (område för garage) och skall genom fastighetsreglering överföras till Skårdal 1:81. Del av

Comme l’évoque Cappella (2017), si les pensées du personnage sont représentées au style indirect libre, cela nous place d’une manière directe dans la tête

framföras med mer än två uppfällda strömavtagare. B18 Begränsning av lokaxlar i följd.. X = Sth för dragfordonet är den lägsta av fordonets/banans hastighet,..  = Får

Vänligen skicka synpunkter och frågor till vår

Om tågklareraren har aktiverat fördröjd bomfällning visas text- meddelandet ”Fördröjd bomfällning aktiv” i förarpanelen när tåget närmar sig stopplatsen vid plattformen.

350120 Etiketter med endast förskrivarkod 7 siffror (40x18mm) 320/bunt buntar Startkostnad på 83 kr tillkommer och kostnad för manuell registrering om 83 kr tillkommer på varje

Anmälan i förväg för förskolor.. Drop-in

Med detta brev vill vi meddela dig att Medtronic återkallar särskilda artikelnummer och produktionspartier av Polysorb™ flätad resorberbar sutur, Endo Stitch™ laddningsenhet

För produktansvar gäller försäkringen inom de geografiska områden som finns angivna för respektive verksamhet under rubriken Försäkrad

En väl fungerande matematikverk- stad underlättar också för läraren att pla- nera och genomföra en undervisning som leder till att fl er elever får ett fördjupat och

Boken är tänkt att inspirera lärare, stu- denter, lärarutbildare, politiker, ja alla med intresse att diskutera och utveckla unga elevers lust för och lärande i och om

Lägg i en skål och blanda ner salt, peppar, olja, citronsaft, dill och ärtor. Strimla sockerärtorna och

• Komplettera strategi för bevarande och dokumentera myndighetens elektroniska handlingar samt presentera denna dokumentation samlat i enlighet med Riksarkivets föreskrifter,

Sammantagen bedömning: Lantmäteriet bedömer att bestämmelsen om skattefiihet för koncerninterna överlåtelser kommer att iilllebära nya arbetsmoment och kontroller för